Kvæg

Med LaktationsAnalyse kan du vurdere koens mælkeproduktion

I DMS Dyreregistrering kan du med LaktationsAnalyse nu vurdere køernes mælkeproduktion. Laktati-onsAnalyse er baseret på ydelseskontrollens mælkedata, som sammenlignes imod driftsenhedens må-lydelse

Se mælkesydelse pr. dag pr. ko

I det første element af LaktationsAnalyse, kan du vurdere driftsenhedens målydelse i forhold til den opnåe-de ydelse på baggrund af ydelseskontroller de seneste 14 mdr. Der vises maksimalt 14 ydelseskontroller. Kun malkende 1. kalvs, 2. kalvs hhv. Øvrige køer indgår.

Man kan vælge den samme opdeling som på Mælkeproduktionsopgørelsen med laktationsnumre og perio-der 0-12 uger og > 12 uger, men der kan også vælges andre perioder. Som standardvalg vises 0-4 uger og 5-12 uger for at sætte fokus på opstart samt > 12 uger. Du kan vælge at se de enkelte køers ydelser bag gennemsnittet. I mindre besætninger, med få dyr i hver laktationsgruppe, bør du vælge at se kurverne med enkeltdyrplot, så du bedre kan forholde dig til, om der er en enkelt ko, som afviger eller hele gruppen.

Man kan vælge den samme opdeling som på Mælkeproduktionsopgørelsen med laktationsnumre og perio-der 0-12 uger og > 12 uger, men der kan også vælges andre perioder. Som standardvalg vises 0-4 uger og 5-12 uger for at sætte fokus på opstart samt > 12 uger. Du kan vælge at se de enkelte køers ydelser bag gennemsnittet. I mindre besætninger, med få dyr i hver laktationsgruppe, bør du vælge at se kurverne med enkeltdyrplot, så du bedre kan forholde dig til, om der er en enkelt ko, som afviger eller hele gruppen.

Der vises både en graf og en tabel, således at tabellen understøtter og supplerer de værdier, som kan ses på grafen.

 

Laktationskurvens form

Det andet element sammenligner driftsenhedens laktationsforløb med et standard laktationsforløb. Her er standard laktationsforløbet beregnet tilsvarende alle andre steder i DMS, på grundlag af dyrene i driftsen-heden og målsætningen for Årsydelse pr. ko. Målydelsen er et gennemsnit af, hvad de malkende køer for-ventes at yde pr. dag i laktationen.

Du kan vælge at se laktationsforløbet både med og uden visning af de enkelte køers ydelser, og i opsæt-ningen vælges også, om du vil se kurverne på grundlag af data fra de seneste 3, 6 eller 12 måneder. Der anvendes en statistisk model til at tegne laktationsgruppens opnåede kurve (blå), på baggrund af de enkelte køers laktationskurver. En lodret stiplet linje markerer tidspunktet for topydelse.

Der benchmarkes mod lignende besætninger mht. topydelsens tidspunkt og niveau, samt for hvor stor en andel 1. kalvskøernes topydelse udgør af de ældre køers. Desuden benchmarkes mht. variation mellem køer og for ydelsesfaldet på den opnåede laktationskurve fra topydelsen til 305 dage efter kælvning (lakta-tionskurvens persistens). Nøgletallet ’Variation mellem køer, pct.’ er et udtryk for, hvor stor forskel der er mellem de enkelte køers ydelsesniveau. For at finde variationen mellem køer estimeres den enkelte kos ydelsesniveau. For alle køer, som indgår med data i laktationen, beregnes spredningen mellem køernes ydelsesniveau. Et højt tal indikerer, at der er stor forskel mellem køerne i laktationsgruppen.

Der stilles visse krav til antal og fordeling af data henover laktationen, for at kurven tegnes. I nogle tilfælde kan du derfor opleve unormale kurveforløb, og i de tilfælde indgår data ikke i benchmarkingsgruppen. Det er primært ved anvendelse af kun 3 måneders data, at dette forekommer. I så fald anbefaler vi at vælge 6 eller 12 måneder, da det som oftest giver et bedre grundlag for at tegne kurven.

 

 

Vil du vide mere?