Grise

Produktivitet og mavesundhed ved forskellig formalingsgrad i hjemmeblandet slagtegrisefoder

Resumé

Meddelelse 1284: Der blev ikke fundet forskelle i produktivitet og produktionsværdi, når slagtegrisene blev fodret med fint formalet melfoder (90 % under 1 mm), melfoder med mellemgrov formaling (73 % under 1 mm) eller groft formalet melfoder (57 % under 1 mm). Forekomsten af maveforandringer var meget lav, når der blev anvendt mellemgroft eller groft formalet melfoder.

Effekten af foderets formalingsgrad (57-90 % (vægt-%) af partiklerne under 1 mm) blev undersøgt i en slagtegrisebesætning med hjemmeblandet melfoder, hvor foderet blev formalet på en skivemølle. Foderet blev formalet til tre grupper med henholdsvis 90 % under 1 mm (gruppe 1), 73 % under 1 mm (gruppe 2) og 57 % under 1 mm (gruppe 3).

Der indgik 2.560 grise i beregningen af produktivitet, baseret på to ud af tre runder af afprøvningen. Formalingsgraden varierede fra 59-87 % under 1 mm (runde 1) til 55-93 % under 1 mm (runde 3). Når runde indgik med vekselvirkning i de statistiske modeller, blev der fundet statistiske forskelle i produktionsparametre mellem grupper og med vekselvirkning til køn. Disse forskelle, som omfattede en højere produktionsværdi for sogrise i gruppe 1 i første runde, forsvandt, når runde indgik som tilfældig effekt for at opsummere den overordnede produktivitet i hele afprøvningsperioden. 

Det betyder, at forsøget samlet set viste en marginal bedre tilvækst og foderudnyttelse (1 % forbedring) ved meget fin formaling i forhold til den groveste formaling, men forskellen var ikke statistisk sikker. Denne afprøvning fandt lidt mindre negativ effekt af grov formaling på foderudnyttelsen end fundet i tidligere undersøgelser.

For at undersøge mavesundheden i de tre grupper blev der udtaget 625 maver, som blev undersøgt på Veterinært Laboratorium, Kjellerup. Ved meget fin formaling, dvs. ca. 90 % af partiklerne under 1 mm, var der betydelige problemer med mavesår og ar – uden at dette dog gav sig udtryk i øget dødelighed eller forringet produktivitet. Anvendelse af 50 % groft formalet foder (73 % under 1 mm) reducerede andelen af grise med karakterer over 5 for mavesår eller ar med ca. 90 %. Ved den grove formaling (57 % af partikler under 1 mm) var der praktisk taget ingen grise med mavesår eller ar.

Det er vigtigt at understrege, at resultaterne af denne afprøvning er besætningsspecifikke, da der er erfaring for, at besætninger kan reagere lidt forskelligt på samme formalingsgrad. 

Afprøvningen understøtter den hidtidige anbefaling, nemlig at andelen af partikler under 1 mm i de fleste besætninger med skivemølle bør ligge i intervallet 60-80 % (vægt-%) under 1 mm for at finde det rigtige kompromis mellem foderudnyttelse og mavesundhed. Det anbefales, at den enkelte besætning med hjemmeblandet foder overvåger både produktivitet og mavesundhed, f.eks. ved at få foretaget 20 mave-USK 3-4 gange pr. år, og justerer formalingsgraden af foderet løbende ud fra ønsket om bedst mulig produktivitet og lavest mulig forekomst af maveforandringer. Denne afprøvning tyder på, at slagtegrise i dag kan udnytte groft formalet foder bedre end tidligere.

Vil du vide mere?

Støttet af