Jura, Økonomi og ledelse

Selvstændiges anmeldelse af sygefravær

Ved mange korte sygeperioder kan kommunen forlange, at en selvstændig erhvervsdrivende ved fremtidigt sygefravær skal anmelde sygefraværet på et tidligere tidspunkt end fastsat i sygedagpengeloven.

Selvstændige erhvervsdrivende skal i tilfælde af sygdom anmelde sygefravær digitalt til kommunen via NemRefusion. Der er i sygedagpengeloven fastsat frister for, hvornår selvstændige erhvervsdrivende skal anmelde sygefravær til kommunen. Hvis en anmeldelse af et sygefravær indgives senere end foreskrevet i sygedagpengelovens § 43, stk. 1, vil den selvstændige erhvervsdrivende først have ret til sygedagpenge fra den dag, kommunen har modtaget anmeldelsen.

Ifølge sygedagpengelovens § 43, stk. 2 kan kommunen i særlige tilfælde forlange, at en selvstændig erhvervsdrivende skal anmelde fremtidigt sygefravær via NemRefusion på et tidligere tidspunkt end fastsat i sygedagpengelovens § 43, stk. 1.

Det er Ankestyrelsens opfattelse, at vurderingen af, om der er tale om særlige tilfælde, der er omfattet af bestemmelsen i sygedagpengelovens § 43, stk. 2, bør ske på baggrund af en konkret og individuel vurdering af de faktiske omstændigheder omkring den selvstændiges tidligere sygeperioder. Kommunen kan derfor ikke træffe afgørelse alene under henvisning til bekendtgørelsens § 15, stk. 1.

Ankestyrelsen har i principmeddelelse D-4-00 fastslået, at en kommunes krav om, at en selvstændig erhvervsdrivende skulle anmelde fremtidigt sygefravær på et tidligere tidspunkt end fastsat i sygedagpengeloven, var åbenbart urimeligt. Ankestyrelsen inddrog i vurderingen, at den selvstændige erhvervsdrivende inden for det seneste år før seneste sygemelding havde været syg i to perioder, hvoraf den ene var af længerevarende karakter.

Når kommunen skal vurdere, om der er tale om særlige tilfælde, der er omfattet af bestemmelsen i sygedagpengelovens § 43, stk. 2, skal kommunen dermed foretage en konkret vurdering, hvori kommunen kan inddrage:

  • Antallet af den selvstændiges sygeperioder, og
  • Længden af den selvstændiges sygeperioder

Det er Ankestyrelsens opfattelse, at kommunen i tilfælde, hvor en selvstændig erhvervsdrivende har haft mange korte sygeperioder, kan forlange, at en selvstændig erhvervsdrivende ved fremtidigt sygefravær skal anmelde sygefraværet til kommunen på et tidligere tidspunkt end fastsat i sygedagpengeloven.

Vil du vide mere?