Natur og vandmiljø

Waterdrive: Lokal involvering og lederskab i miljøprojekter i Østersøregionen

Involvering af lokale interessenter med vidt forskellige interesser kræver gode færdigheder og lederskabsevner. EU Interreg projekt Waterdrive sigter mod at forbedre vandforvaltningen i landdistrikterne i hele Østersøregionen.

I projektet er der derfor udarbejdet redskaber, der kan være med til at støtte lokale bottom-up processer. Der er i projektet produceret en Local Participatory toolbox og en Lederskabsmanual på engelsk.

Vær opmærksom på ved læsningen af materialet, at der arbejdes i hele Østersøregionen. Dette indebærer både ledelsesmæssige og kulturelle forskelle. 

Værktøjskasse til lokal involvering 

Værktøjskasse til lokal involvering har til formål at inspirere til tværsektorielt samarbejde i vandforvaltningen. I praksis mangler der ofte et effektivt samarbejde mellem de mange forskellige interessenter. Dette kræves for at sikre en effektiv håndtering af vandmiljøindsatsen og vandressourcerne. Denne guide vil hjælpe med at identificere fælles mål og lette samarbejdet, så der kan udarbejdes lokale handlings-, implementerings- og investeringsplaner. Målgruppen er lokale landmænd, lodsejere, miljø- og landbrugsrådgivere og regionale myndigheder i landdistrikterne. 

Denne værktøjskasse hjælper dig med nyttige metoder og værktøjer, der kan lette lokal involvering og deltagelse i vandforvaltningsprojekter. Der er forslag og metoder til, hvordan det tværsektorielle samarbejde kan styrkes. Værktøjskassen fokuserer på at igangsætte bottom-up processer i en sociologisk kontekst og hjælper med at identificere fælles lokale mål. 

Anvendelse af involverende processer anerkendes som afgørende for realiseringen af bæredygtige vandforvaltningsprojekter. Betydningen af involvering fremhæves i internationale dokumenter som fx
Rio Declaration (Principle 10) og Århuskonventionen.

I udkast: Local Participatory Toolbox

Lederskabsmanual 

Lokale myndigheder, lokalsamfund, geografiske planlæggere, miljørådgivere, landbrugsrådgivere, vand- og arealanvendelsesledere skal ofte implementere vand- og vandløbshåndteringsforanstaltninger på en integreret, målrettet og omkostningseffektiv måde.

Når vand strømmer på tværs af grænser, er der ofte mange forskellige interessenter på spil samtidigt.  Manglen på tværsektorielt samarbejde er derfor ofte en af de vigtigste flaskehalse til håndtering af de mange problemer i vandforvaltning i dag. Lokale ledere har en afgørende rolle i at starte og opretholde det nødvendige lokale samarbejde. Ingen tvivl, ledelse i en lokal kontekst er udfordrende, og det handler i høj grad om at opbygge tillid, at lette processen og koordinere, frem for at anvende traditionelle ledelsesmetoder. Derudover er der ingen hurtige eller one-size-fits-all løsninger, hvorfor retningslinjer og anbefalinger til lokale og regionale ledere altid nødvendigvis skal tilpasses lokalt.

Denne ledermanual har til formål at inspirere, motivere og styrke ledelsen af den tværsektorielle vandforvaltning.  Manualen bygger bl.a. på erfaringer fra arbejdet i Waterdrive’s 8 demonstrationsområder og rapporten New and innovative solutions plus key findings in Waterdrive case areas 2019-2021, hvor landmænd, lodsejere, lokale interessenter, oplandskonsulenter, kommuner miljø- og landbrugsrådgivere i fællesskab har samarbejdet om udfordringer angående rent vandmiljø, tørke, oversvømmelse og tab af biodiversitet i Østersøområdet. 

Manualen omfatter identifikation af forskellige former for ledelse, metoder til at arbejde med flere perspektiver på en målrettet måde, hvordan der drages fordel af konflikter på en strategisk måde, og hvordan man kan anvende forskellige kompetencer, gode eksempler og succeshistorier i de forskellige indsatser. 

Leadership manual - Building trust in cross-sector local water management

En god intro til emnet kan være at se denne YouTube video: Multi-actor cooperation for joint action - participation and leadership

Stil de rigtige spørgsmål

Ofte drejer det sig om at gå i dialog, stille de rigtige spørgsmål og ikke pege på konkrete løsninger, når der skal igangsættes en bottom-up proces. Dette påpeger Magnus Ljung fra Sveriges Landbrugsuniversitet her fint i fremgangstrekanten. 

”No doubt, leadership in a local context is challenging and it is very much about building trust, to facilitate and coordinate, rather than executing traditional management skills. In addition, there are no quick fixes or a size that fits all, why guidelines or recommendations for local and regional leaders by necessity always must be locally adapted. Some tools will not be relevant for some, although there are some questions that leaders always need to ask themselves and to the situation at hand in order to be successful.”
Magnus Ljung, SLU side 6 i Lederskabsmanualen

Waterdrive - fremgangstrekanten

Vil du vide mere?

Støttet af