Jura

Udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af COVID-19 ophørte 1. juli 2021

Arbejdsgiver havde frem til 30. juni 2021 ret til refusion og selvstændiges ret til sygedagpenge fra første sygedag som følge af COVID-19.

Fra den 1. juli 2021 udbetales refusion til arbejdsgiver og sygedagpenge til selvstændige efter sygedagpengelovens almindelige regler. Det skyldes, at de midlertidige regler i sygedagpengelovens §§ 43 a og 53 b om udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19 ophører den 1. juli 2021. De midlertidige regler har været indført som følge af covid-19.

Arbejdsgivere har efter loven ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der bliver udbetalt til lønmodtagere, der er fraværende som følge af COVID-19. Ligeledes har selvstændigt erhvervsdrivende ret til sygedagpenge de første 2 uger af sygeperioden for fravær som følge af COVID-19. Loven blev vedtaget 17. marts 2020. 

Refusion til arbejdsgivere, der udbetaler løn eller sygedagpenge som følge af COVID-19

Efter gældende regler har arbejdsgivere som udgangspunkt først ret til sygedagpengerefusion efter de første 30 kalenderdage (arbejdsgiverperioden).

Arbejdsgiverne får ret til:

  1. at få refusion fra kommunen i arbejdsgiverperioden, hvis lønmodtagers uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom skyldes COVID-19.
  2. at få refusion for den periode, hvor en lønmodtager ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med COVID-19, selvom sygedagpengelovens almindelige krav om at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom ikke er opfyldt.

Det er en betingelse, at lovens øvrige krav, herunder beskæftigelseskravet, er opfyldt.

Uarbejdsdygtig pga. af lønmodtagerens egen sygdom, der skyldes COVID-19

Når der gives refusion i arbejdsgiverperioden vedrørende lønmodtagere, der er uarbejdsdygtige på grund af COVID-19, gælder lovens almindelige betingelse om, at den pågældende skal være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. En person, der er konstateret smittet med COVID-19, må som udgangspunkt antages at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom og dermed have ret til sygedagpenge.

Uarbejdsdygtig pga. anbefaling fra sundhedsmyndighederne om hjemmeophold

I forhold til den anden gruppe – hvor arbejdsgiverne får ret til at få refusion for perioden, hvor en lønmodtageren ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med COVID-19, er lovens almindelige betingelse om, at den pågældende skal være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, fraveget.

Det betyder, at arbejdsgiver vil kunne få refusion, hvis fraværet skyldes COVID-19, selvom der ikke er tale om uarbejdsdygtighed i sygedagpengelovens forstand. Er der tale om, at lønmodtageren helt eller delvist arbejder hjemmefra, vil refusionen helt eller delvist skulle bortfalde efter lovens almindelige regler herom.

Det er således en betingelse, at der er tale om, at lønmodtageren tilhører en af de grupper, hvor sundhedsmyndighederne anbefaler hjemmeophold på grund af COVID-19. Det kan f.eks. være på grund af rejse i bestemte områder, hvor sundhedsmyndighederne i en periode anbefaler hjemmeophold, eller personen har opholdt sig på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt. Det omfatter også personer, der antages at have haft kontakt til en anden person smittet med COVID-19, og som sundhedsmyndighederne derefter som en sundhedsfaglig foranstaltning anbefaler at blive hjemme, så de ikke smitter andre.

Bestemmelsen er ikke opfyldt, hvis arbejdsgiver f.eks. sender lønmodtageren hjem på grund af svigtende ordretilgang, eller vælger at sende sine ansatte hjem, fordi arbejdsgiver selv mener, at der er tale om smittefare. Det er også en betingelse, at lønmodtageren ikke kan varetage sit arbejde på grund af hjemmeopholdet.

Beregning og udbetaling af refusionen skal ske efter de almindelige regler i sygedagpengeloven.

Er der tale om, at lønmodtageren helt eller delvist arbejder hjemmefra, vil sygedagpengene helt eller delvist skulle bortfalde.

Dokumentation for egen sygdom

Et krav om udstedelse af dokumentation fra en læge/sundhedsmyndighederne vil kunne medføre en øget belastning af sundhedsmyndighederne. Endvidere vil der ikke ske konstatering af COVID-19 af alle smittede, men alene være en formodning om, at en given person er smittet. Den sygemeldte må derfor som udgangspunkt på tro og love erklære, at personen har en realistisk formodning om, at der er/var tale om COVID-19.

Anmeldelse

Arbejdsgiveren skal anvende det almindelige indberetningssystem NemRefusion i forbindelse med anmodning om refusion for COVID-19, så sagerne kan blive oprettet automatisk i kommunerne. Arbejdsgiveren skal ved anmodningen om refusion fra første dag angive ”anden årsag” og med fritekst angive, at årsagen er COVID-19. På denne måde vil det digitale flow kunne gennemføres i disse sager. Lønmodtageren vil modtage et underretningsbrev om arbejdsgiverens anmodning, hvoraf oplysningerne afgivet af arbejdsgiveren vil fremgå. Lønmodtageren har pligt til at give besked til kommunen, hvis lønmodtageren ikke er enig i de oplysninger, arbejdsgiveren har afgivet.

Lovens almindelige regler om anmeldelse af refusionskrav skal også finde anvendelse, for så vidt angår ordningen om refusion til en arbejdsgiver, hvis lønmodtagerens fravær skyldes COVID-19.
Det betyder blandt andet, at hvis fraværet er afsluttet inden for 30 kalenderdage fra første fraværsdag, kan der ydes refusion for tidsrum, der ligger indtil 3 måneder forud for fremsættelsen af kravet.

Arbejdsgivere skal søge om den udvidede ret til refusion via NemRefusion.

Læs mere om ordningen på NemRefusion.dk

Selvstændigt erhvervsdrivendes ret til sygedagpenge fra første sygedag som følge af COVID-19

En selvstændigt erhvervsdrivende, som i øvrigt opfylder lovens betingelser, har ret til sygedagpenge fra kommunen i de første 2 uger af sygeperioden, hvis den selvstændiges uarbejdsdygtighed skyldes COVID-19.

Er der tale om, at den selvstændigt erhvervsdrivende helt eller delvist arbejder hjemmefra, vil sygedagpengene helt eller delvist skulle bortfalde efter lovens almindelige regler herom.

Det er således en betingelse, at der er tale om, at den selvstændige tilhører en af de grupper, hvor sundhedsmyndighederne anbefaler hjemmeophold på grund af COVID-19. Det kan f.eks. være på grund af rejse i bestemte områder, hvor sundhedsmyndighederne i en periode anbefaler hjemmeophold, eller personen har opholdt sig på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt.

Det er også en betingelse, at den selvstændige ikke kan varetage sit arbejde på grund af hjemmeopholdet.

Ansøgning om sygedagpenge pga. COVID-19 – selvstændiges egen sygdom

Anmeldelse af fraværet til kommunen skal ske senest 3 uger efter første fraværsdag ved at udfylde en blanket, som udleveres af kommunen. Kommunen kan af særlige grunde se bort fra overskridelse af fristen (f.eks. ved hospitalsindlæggelse).

Selvstændige skal ansøge om de særlige COVID-19-sygedagpenge manuelt i kommunen, og disse ansøgninger skal behandles manuelt. Den selvstændige kan f.eks. via telefon eller en e-mail til kommunen anmode kommunen om at sende blanketten. I forbindelse med ansøgning skal den selvstændige på tro og love skrive under på, at fraværet skyldes COVID-19. Den selvstændiges frist på 3 uger efter første fraværsdag skal ses i lyset af denne manuelle procedure.

Proceduren skyldes, at det ikke er muligt for alle selvstændige at søge om at få sygedagpenge fra første sygefraværsdag ved hjælp af det almindelige indberetningssystem Nemrefusion i forbindelse med anmodning om sygedagpenge fra første fraværsdag på grund af COVID-19, idet det kun er muligt for forsikrede selvstændige at søge om sygedagpenge tidligere end efter 14 dages sygdom.

Dokumentation for egen sygdom

Der er ikke krav om udstedelse af dokumentation fra en læge/sundhedsmyndighederne. Den sygemeldte må derfor på tro og love erklære, at personen har en realistisk formodning om, at der er/var tale om COVID-19.

Selvstændige skal anmelde fravær ved hjælp af en papirblanket, som kan findes på KL’s hjemmeside. Blanketten skal indleveres til din kommune.
Hent papirblanket om refusion af sygedagpenge i forbindelse med coronavirus/covid-19

Forholdet til databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven

Arbejdsgiveren skal som nævnt anvende det almindelige indberetningssystem, NemRefusion, til at søge om refusion, hvis lønmodtagerens fravær skyldes COVID-19.

Det vil i denne situation være nødvendigt, at arbejdsgiver og kommunen behandler oplysninger om, at årsagen til, at der søges om refusion, er COVID-19. Hvis det kan udledes af indberetningen af fravær, at den registrerede er smittet med COVID-19, vil der være tale om en helbredsoplysning, som er omfattet af artikel 9.

I forbindelse med ansøgninger om refusion vil arbejdsgiver og kommunen således behandle oplysninger omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 6 og artikel 9.
Det fremgår af loven, at både kommunen og arbejdsgivere behandling af oplysninger i forbindelse med ansøgning om refusion som følge af COVID-19 kan finde sted.

Begrundelse

Efter artikel 6, stk. 1, litra e, kan der behandles personoplysninger, hvis det er nødvendigt af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

Det vurderes, at kommunens behandling af oplysninger vil kunne finde sted i medfør af artikel 6, stk. 1, litra e, idet kommunens forpligtelse til behandlingen af oplysninger følger af de bestemmelserne i dette loven.

Det er vurderingen, at arbejdsgivers behandling også kan finde sted i medfør af samme bestemmelse, idet det er i samfundets interesse, at arbejdsgiver kan opnå refusion fra første fraværsdag, da det medvirker til at afbøde de negative økonomiske konsekvenser, som spredningen af COVID-19 allerede har og vil kunne få.

Derudover skal databeskyttelsesforordningens artikel 5 være opfyldt ved behandlingen af oplysninger ved refusion for sygefravær i forbindelse med COVID-19. Det indebærer bl.a., at behandlingen af oplysninger om fravær skal være rimelig og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 3, skal grundlaget for behandling efter artikel 6, stk. 1, litra e, fremgå af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt. Den enkelte kommune er efter § 4 i lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion af og tilskud m.v. (NemRefusion), dataansvarlig efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven for de data i NemRefusion, som skal anvendes i kommunens sagsbehandling.

Kravene i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 3, vurderes dermed at være opfyldt. Det vurderes endvidere, at behandlingen er rimelig og nødvendig for at opfylde formålet med loven, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 2, da oplysningerne begrænses til at være en angivelse af fraværsårsagen (COVID-19), men at nærmere oplysninger ikke skal behandles.

Ikrafttræden

Loven er vedtaget den 17. marts 2020.
Loven har virkning for sygedagpenge for selvstændige og for refusion til arbejdsgivere, hvor lønmodtagerens første fraværsdag indtraf den 27. februar 2020 eller senere.

Da der er tale om et midlertidigt initiativ som følge af COVID-19, er der i loven indsat en ophørsklausul, hvorefter de midlertidige regler ophører den 1. januar 2021.

Vil du vide mere?