Planter

Registreringsnet uge 16: Angreb af skadegørere i vintersæd og raps

I hvede og rug er der pt. svage angreb af svampesygdomme. I vinterbyg er der udløst bygrustbekæmpelse i nogle marker med KWS Kosmos. I modtagelige sorter af triticale er fundet gulrust.

Angreb af bladsvampe bedømmes på hele planten indtil vækststadie 32 (2 knæ udviklet). Fra vækststadie 32 bedømmes angrebet på de 3 øverste fuldt udviklede blade af hovedstrået. De vejledende bekæmpelsestærskler er også fastsat ud fra denne bedømmelsesmetode.

Vinterbyg

Skoldplet og dernæst bygrust er mest udbredt. Der er fundet skoldplet i knap 60 procent af observationerne og bygrust i ca. 30 procent af observationerne. Mest skoldplet er fundet i Neptun, KWS Higgins og KWS Hawking. Mest bygrust er fundet i KWS Kosmos, KWS Meridian og KWS Higgins. 

Meldug er mindre udbredt, men mest er fundet i Comeback og KWS Patriot.

Evt. svampebekæmpelse i vinterbyg er tidligst aktuel i vækststadie 32 (2 knæ udviklet). I den ekstrem bygrustmodtagelige sort KWS Kosmos (modtagelighedsgruppe 4) anbefales bekæmpelse af bygrust dog fra vækststadie 30 ved over 10 procent angrebne planter. Der er nu udløst bekæmpelse af bygrust flere steder i KWS Kosmos. I modtagelige sorter kan bekæmpelse af skoldplet også være aktuel fra vækststadie 31 (1 knæ udviklet) ved over 10 procent angrebne planter og mindst 3 dage med nedbør optalt fra vækststadium 31. Vær især opmærksom på evt. skoldplet ved forfrugt byg og samtidig reduceret jordbearbejdning.

Af midlerne Proline/Proline Xpert/Prosaro/Folicur Xpert/Orius Max har de førstnævnte midler bedst effekt mod skoldplet. Mod rust er rækkefølgen omvendt. Er der både meget bygrust og meget skoldplet vælges Proline Xpert eller Prosaro.

Det gennemsnitlige vækststadie er 29 (buskning), mens de længst udviklede marker er i vækststadie 31 (1 knæ udviklet).

Bygrust i vinterbygsorten KWS Kosmos i registreringsnettet ved Ringsted fotograferet 19. april 2021 af Irene Skovby Rasmussen, VKST

Foto 1. Bygrust i vinterbygsorten KWS Kosmos i registreringsnettet ved Ringsted fotograferet 19. april 2021 af Irene Skovby Rasmussen, VKST. KWS Kosmos er den eneste af de dyrkede sorter, som har 4 i modtagelighed for bygrust (4 = ekstrem modtagelig).

Vinterbygmark med Jettoo ved Odder med reder med meget skoldplet. Fotograferet 14. april 2021 af Kasper Holm Kristensen, Velas.

Foto 2. Vinterbygmark med Jettoo ved Odder med reder med meget skoldplet. Fotograferet 14. april 2021 af Kasper Holm Kristensen, Velas.

Vinterhvede

Der er ikke fundet gulrust eller brunrust. 

Der er kun fundet meldug på en enkelt lokalitet ved Sejet ved Horsens i flere sorter og mest i Chevignon og KWS Extase, hvor der er udløst en bekæmpelse. Der er også fundet svage angreb i Sheriff hhv. KWS Extase på to andre lokaliteter. 

Meldug bekæmpes i modtagelige sorter fra vækststadie 30 (begyndende strækning af hovedskud) ved over 10 procent angrebne planter. Til bekæmpelse kan anvendes 0,15 l Talius. Fra vækststadie 31 (1 knæ udviklet) anbefales bredspektede løsninger dvs. Prosaro, Proline Xpert, Folicur Xpert eller Orius Max. Der kan evt. tilsættes 0,1 l Talius, hvis der er behov for en ekstra god effekt mod meldug. 
Det gennemsnitlige vækststadie er 30 (begyndende strækning af hovedskud), mens nogle marker er i vækststadium 31 (1 knæ udviklet).

 
Meldug i KWS Extase ved Vejle fotograferet 14. april 2021 af Kasper Holm Kristensen, Velas.

Foto 3. Meldug i KWS Extase ved Vejle fotograferet 14. april 2021 af Kasper Holm Kristensen, Velas. Brunfarvningen viser, at melduggen ikke er frisk, men hold øje med nyt hvidt frisk meldug. KWS Extase er ikke så modtagelig for meldug, men hvis der er gode forhold for meldug (let jord, sen såning, tæt og kraftig afgrøde, læ), kan der optræde tilfælde af meget meldug i de fleste sorter. 

Triticale

I triticale er pt. kun foretaget meget få registreringer. Der er fundet gulrust (50 procent angrebne planter) i Cappricia ved Sejet ved Horsens og ved Nr. Åby (0,1 procent angrebne planter). I Neogen er kun foretaget 1 registrering, og her er fundet gulrust (5 procent angrebne planter) ved Randers. Evt. gulrustbekæmpelse er aktuel fra vækststadie 30. Bekæmpelse anbefales i modtagelige sorter ved konstateret forekomst eller ved angreb i området.

Det gennemsnitlige vækststadie er 31 (1 knæ udviklet), mens nogle marker er i vækststadie 32 (2 knæ udviklet).

Rug

I rug er pt. kun foretaget få registreringer. Skoldplet findes i flere marker, mens der er fundet brunrust på en enkelt lokalitet i to sorter (0,1-5 procent angrebne planter). Evt. bekæmpelse af skoldplet er tidligst aktuel i vækststadie 32 (2 knæ udviklet). Brunrust udvikler sig erfaringsvis langsomt først i sæsonen.

Det gennemsnitlige vækststadie er 31(1 knæ udviklet), mens nogle marker er i vækststadie 32 (2 knæ udviklet).

 
Vækststadie 31 i rug fotograferet 19. april 2021 af Irene Skovby Rasmussen, VKST.

Foto. 4. Vækststadie 31 i rug fotograferet 19. april 2021 af Irene Skovby Rasmussen, VKST. I vækststadie 31 er 1. knæ mærkbart og er mindst 1 cm over vækstpunktet.

Lys bladplet i raps

7. registrering er foretaget. Der er fundet angreb af lys bladplet i de fleste marker, men dækningsprocenterne er meget lave i de fleste af markerne (0,01-3,0 procent dækning). Der er dog fundet mere udbredte angreb i 6 af de 30 marker. Der er fundet 10 procent dækning i en mark med sorten Architect, som er meget modtagelig. Der er fundet 5 procent dækning i i alt 5 marker med SY Iowa (2 marker), Artemis, Dariot hhv. en sortsblanding. De 3 sidstnævnte sorter er middel modtagelige.

Svampen trives bedst under fugtige forhold, og 16°C er optimum.

Ved afsluttet strækning anbefales bekæmpelse ved 20 procent angrebne planter. Når behovet for bekæmpelse vurderes, skal dækningsprocenterne også inddrages. På nuværende sene tidspunkt vurderes det, at der skal være over 5 procent dækning for at udløse en bekæmpelse. 

Til bekæmpelse kan anvendes 0,4-0,5 l Folicur Xpert eller 0,4-0,5 l Prosaro (tilladt, hvis der samtidig er angreb af andre svampe).

Er der meget lys bladplet i marken, kan senere ved svampebekæmpelse under blomstring vælges løsninger, som yderligere har effekt mod lys bladplet.

Bladribbesnudebiller i raps

7. tømning af gule fangbakker er foretaget. Fangsterne er fra den forløbne uge.

Der er fundet bladribbesnudebiller på 17 af 33 lokaliteter (1-129 biller pr. fangbakke), og kun i to tilfælde over bekæmpelsestærsklen. På den ene lokalitet ved Sorø er der også tidligere fundet mange bladribbesnudebiller, og i den forløbne uge er fundet 129 bladribbesnudebiller pr. fangbakke. På en lokalitet på Stevns er fundet 18 bladribbesnudebiller pr. fangbakke i den forløbne uge.
Bladribbesnudebillen er det tidligste skadedyr i rapsen, og tidspunktet for fremkomsten er meget styret af temperaturen.

Bekæmpelse anbefales ved 10-15 bladribbesnudebiller pr. fangbakke, men bekæmpelsestærsklen er ikke sikker. Der er både set tilfælde af små fangster og efterfølgende kraftige angreb og tilfælde af meget store fangster og efterfølgende svage angreb. Årsagen hertil er, at æglægningsintensiteten er meget afhængig af temperaturforholdene. Ved høje temperaturer lægger hver hun flere æg. Fangsterne skal derfor sammenholdes med temperaturdata.

Ved bekæmpelsesbehov skal bekæmpelse tidligst udføres ca. 10 dage efter, at de første bladribbesnudebiller er observeret i fangbakkerne, da bladribbesnudebillerne ikke straks lægger æg. Bekæmpelse skal ske, før bladribbesnudebillerne lægger æg. I meget varmt vejr sker æglægning tidligere end efter 10 dage.

Bekæmpelse af bladribbesnudebiller anbefales kun, såfremt der er udsat gule fangbakker i marken med fangster af bladribbesnudebiller over tærsklen. Der skal samtidig være relativ høje temperaturer.
Godkendte pyrethroider (excl. Mavrik) anbefales til bekæmpelse.

Hvis der samtidig er behov for bekæmpelse af glimmerbøsser, skal der anvendes en blanding af to midler, da pyrethroider (excl. Mavrik) ikke har effekt mod glimmerbøsser grundet resistensudvikling hos glimmerbøsser mod pyrethroider. Mod glimmerbøsser anbefales kun Avaunt 150 EC og Mavrik.

Vil du vide mere?

Støttet af