Natur og vandmiljø

Se data fra renseanlæg, overløb og regnvandsudløb i Danmark

SEGES har samlet data for udledninger af renset spildevand fra alle renseanlæg samt udledning af overløbsvand og regnvand fra regnbetingede udløb (RBU) fra fælles- og separatkloakerede oplande for 2020.

Kort med udledninger af spildevand mv.

Data er samlet på et Danmarkskort, så det er nemt at finde lokale udledninger af renset spildevand for alle renseanlæg samt udledning af overløbsvand og regnvand fra regnbetingede udløb (RBU) fra fælles- og separatkloakerede oplande for hele 2020. På kortet kan du finde data for:

  • Renset vandmængde fra renseanlæg
  • Rensningsgraden for kvælstof
  • Rensningsgraden for forfor
  • Rensningsgraden for biologisk iltforbrug
  • Udledning fra fælleskloakerede overløb
  • Udledning fra regnvandsseparerede udløb.

Se spildevandskortet på spildevandsdata.dk 
OBS: kortet er ikke velegnet til mobilvisning

Billede 1

På Danmarkskortet www.spildevandsdata.dk kan du vælge de data, du ønsker vist. Her ses rensningsgraden for kvælstof med tilhørende farvekoder. Ved klik på et givet punkt får du adgang til yderligere data.

Sådan finder du spildevandsdata

  • Ved at klikke på de enkelte punkter i kortet, vil du få information om det enkelte udløb, herunder det totale volumen af renset spildevand fra det pågældende renseanlæg.
  • For at aktivere lagene for de fælles- og separatkloakerede overløb skal du zoome ind på kortet, så vil lagene for renseanlæggene deaktiveres, og de andre lag aktiveres. Lagene for fælles- og separatkloakering er graduerede i størrelse efter det totale indberettede overløbsvolumen i år 2020.
  • Ved at klikke på en enkelt punktudledning vises udvalgte data, herunder det reducerede oplandsareal, der er det faktiske befæstede oplandsareal tilhørende udløbspunktet. Vandvolumener og næringsstofmængder ved RBU er baseret på beregninger og skal derfor ikke tolkes som eksakte værdier.

Bemærk: Da punkterne for overløb ikke kan være placeret ovenpå hinanden, kan du først være sikker på at du ser alle fælles- og separatkloakerede overløb ved højeste forstørrelse.
Data vist i kortet er ubehandlet og er blot en fremvisning af de indberettede data: Derfor tager SEGES ikke ansvar for ukorrekte data.

Hvor kommer data om spildevand fra?  

Oplysninger om spildevand indberettes til den fællesoffentlige platform PULS (Punktudledningssystemet), hvor der findes data om udledninger fra renseanlæg, regnbetingede udledninger (RBU), industri og ferskvandsdambrug. 

På spildevandskortet indgår indberettede data for renseanlæg og regnbetingede udledninger for året 2020. Spildevand fra ”spredt bebyggelse” dvs. de husstande i det åbne land, som ikke er tilsluttet fælles rensningsanlæg, bliver ikke indberettet til PULS og indgår således ikke i datasættet. Viden om tab herfra er relativt begrænset og betragtes generelt som lav, men kan formodentligt variere en del.

Levering og indberetning af de årlige vand- og stofmængder påhviler de enkelte kommuner, der skal indberette det foregående års datasæt til Miljøstyrelsen senest den 1. marts. Data kvalitetssikres efterfølgende af Miljøstyrelsen, hvorefter de indberettes til DCE, så de kan indgå i opgørelse for samlede næringsstoftransporter. Miljøstyrelsen udgiver årligt en punktkilderapport, der giver et overblik over data for alle punktkilderne i Danmark.

Regnbetingede udledninger 

Regnbetingede udledninger dækker over overløb fra overløbsbygværker, hvor der udledes opspædt spildevand, når kloaksystemet i fælleskloakerede områder overbelastes samt ved regnvandsudledning fra separat-kloakerede områder. Der findes omtrent 20.000 overløbspunkter i Danmark, hvoraf ca. 4.500 er overløbsbyg-værker, og de resterende er regnvandsudledninger. Af de i alt 98 danske kommuner er der otte, som er 100% separatkloakeret, og derfor ikke har overløbsbygværker, hvor der udledes opspædt spildevand. Disse otte kommuner er: Albertslund-, Dragør-, Fanø-, Ishøj-, Lemvig-, Solrød-, Struer- og Vallensbæk Kommune. 

For både separate regnvandsudledninger og udledninger fra overløbsbygværker er det kommunens ansvar at indberette den udledte vandmængde, BI5, COD, total N og total P i summerede totale mængder. Kommunen skal også indberette, hvilken beregningsmetode der er benyttet ved hvert enkelt overløbspunkt. Det er ikke pålagt kommunen at indberette antallet af overløbshændelser.

Kvalitet af indberetning

Ansvaret for indberetninger af spildevandsudledning fra rensningsanlæg er pålagt vandforsyningerne, og kvaliteten af disse data anses for god, hvorimod indberetningen af overløbsspildevand, som kommuner er ansvarlig for at indberette, har været meget svingende i kvalitet. Der er de seneste år gjort en indsats for at øge kvaliteten af denne indberetning, og kvaliteten er øget betragteligt, men det er vurderingen, at der stadig kan findes fejl og mangler i indberetning for regnbetingede udløb.

Støttet af