Oprettet: 01-07-2019

Nyt fra demonstrationsforsøget i vinterhvede (WP3), juli 2019

De anlagte strategier er beskrevet i tabellen. Demonstrationsforsøget blev anlagt i efteråret hos VKST nær deres forsøgsgård ved Fjællebro på Sjælland.

Den oprindelige plan fremgår af tidligere opslag her på siden, og den udførte plan er angivet i tabellen nedenfor.

Forfatter:
Mette Sønderskov, AU

En dårlig etablering af den direkte såede strategi (strategi 4) førte til at denne blev pløjet ned i foråret 2019. Der var større områder, hvor der ikke spirede planter. Ved en tælling i nov. var der 93 pl/m2 i de bedst fremspirede områder sammenlignet med 163 pl/m2 sammenlignet med 163 i standard strategien. Der er derfor ingen direkte såede strategier i det endelige resultat. Meget våde forhold i marts 2019 gjorde det umuligt at gennemføre den planlagte radrensning af strategien uden herbicider (strategi 5). Radrensningen blev skubbet til midten af april og det er efterfølgende tydeligt at det var for sent. Der var ikke behov for ukrudtsbekæmpelse i foråret i standardstrategien og strategien med høj såtæthed. Der blev sprøjtet i den tidligt såede strategi i foråret, primært mod burresnerre. De hyppigst forekommende ukrudtsarter var burresnerre, raps, fuglegræs, tvetand, hundepersille, kamille, valmue, enårigt rapgræs, storkenæb og agerstedmoder. Desuden blev væselhale, rajgræs og agerrævehale observeret, primært i den tidligt såede strategi. Dette støtter op omkring rådet om sen såning, når der er problemer med græsukrudt. Dog kan det ikke udelukkes at dette bunder i en uens fordeling af græsukrudt i marken, da forsøget ikke er gentaget med tilfældig placering i marken.

 

Billede 1: Radrenset strategi (strategi 5) i slutningen af maj.

Det kan ses på ukrudtsbiomassen, at der har været en utilstrækkelig ukrudtsbekæmpelse i strategi 4 (billede 1 og figur 1). Gennem årene har denne strategi dog været afprøvet i forsøg på Flakkebjerg og det kan lade sig gøre at bekæmpe ukrudt med radrensning i korn. I dette års demonstrationsforsøg er rækkeafstanden 25 cm, men en mindre rækkeafstand er at foretrække, hvis man har såudstyret og radrenseren til dette. Gerne ned omkring 15 cm. Ydermere kan der arbejdes med en højere såtæthed i rækken, hvilket er gjort i demonstrationsforsøget, hvor antal fremspirede planter var 50% højere end i standardstrategien. Begge dele øger kornets konkurrenceevne over for ukrudt. I demonstrationsforsøget er den samme sort sået i alle strategier for at kunne sammenligne på tværs (Torp). Men man kan med fordel vælge en sort, der dækker af for ukrudt tidligere om efteråret/tidligt forår. Den lavere afgrødebiomasse er hovedsageligt et resultat af ukrudtets konkurrence (figur 1).

I alle de sprøjtede strategier er ukrudtsbekæmpelsen tilfredsstillende, dog er der en del ukrudt tilbage i den tidligt såede strategi på trods af forårssprøjtningen. Dette tilskrives en sen fremspiring af ukrudt og at ikke alle arter blev taget i betragtning ved herbicidvalg, som primært var målrettet burresnerre.

Det nationale cluster mødtes i juni og diskuterede strategierne. Der var enighed om at arbejde videre med radrensning i brede rækker evt. i kombination med båndsprøjtning. Derudover vil næste års demonstration indeholde efterafgrøde fulgt af direkte sen såning, evt. meget sen såning med vårhvede i november.

Det nationale cluster består af projektpartnere fra SEGES, FRDK, VKST og AU (Aarhus Universitet, Agroøkologi, Flakkebjerg). Formålet er at bringe forskellige interessenter sammen og i fællesskab beslutte, hvilke strategier, der er relevant under danske forhold. Tilsvarende nationale clusters findes i Frankrig, Italien, Slovenien og England, hvor der også arbejdes med vinterhvede eller sædskifter med høj andel af vinterhvede. I Frankrig er hovedfokus på økonomien i sen såning både under no-till og reduceret jordbearbejdningsstrategier. Der arbejdes desuden med alternativer til glyphosat før såning. I Italien er der stort fokus på efter- og mellemafgrødevalg. Desuden bliver samdyrkning undersøgt for forskellige afgrødekombinationer. I Slovenien er fokus på strategier med forskellige kombinationer af herbicider og mekanisk ukrudtsbekæmpelse. Endelig har England arbejdet med tiltag i sædskiftets vårafgrøder som hjælp til bekæmpelse af græsukrudt i vinterhvede og indflydelse af at udelade pløjning i de samme afgrøder. Fokus i de engelske forsøg er lidt anderledes, da græsukrudt stort set ikke kan bekæmpes i vinterhvede længere pga. resistens.

Figur 1: Afgrøde- (grøn) og ukrudtsbiomasse (rød) sidst i juni 2019. Tallene i boksene for afgrødebiomasse angiver den gennemsnitlige plantetæthed i november 2018. Strategierne fra venstre mod højre i figuren: strategi 1, 2, 3 og 5. Den direkte såede strategi 4 blev pløjet ned i foråret pga. dårlig etablering (plantetælling i november var 93 pl/m2). Da demonstrationsforsøget er anlagt i brede striber henover marken er der ingen reelle gentagelser. Det visuelle indtryk blev prioriteret frem for reelle gentagelser i marken. Derfor er resultaterne fra forskellige steder i striben og der kan forekomme variationer i marken, som ikke afspejles i data.

Billede 2: Præsentation på temadag hos VKST om vinterhvede 18. juni 2019.

   
Sidst bekræftet: 01-07-2019 Oprettet: 01-07-2019 Revideret: 01-07-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

Planteværn


Af samme forfatter

Nye og ændrede godkendelser 2020
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2020" (deadline 1. december 2019).
25.05.20
Krav om autorisation ved køb af plantebeskyttelsesmidler træder i kraft 1. juli 2020
Forhandlere skal fra denne dato tjekke, at du som køber af plantebeskyttelsesmidler har den nødvendige autorisation. Ved be...
22.05.20
Sprøjteplan, sprøjtejournal og rådgivning om plantebeskyttelse
Lovgivning om plantebeskyttelse stiller mange krav til planteavlskonsulent, landmand og eventuel maskinstation ved planlægn...
13.05.20
Sprøjtning under tørre og/eller varme forhold
Når ukrudt har tørkestress, er morgensprøjtning vigtig. Sprøjt tidligt om morgenen eller sent om aftenen, når dagtemperatur...
23.04.20
Hvor længe skal der være tørvejr efter sprøjtning?
Regnfastheden og dermed kravet til antal timers tørvejr efter sprøjtning varierer betragteligt for forskellige planteværnsm...
07.04.20