Tørke: Hvad gør du?

  

Oprettet: 16-07-2018

Muligheder for kvægbrugere i tørkesituationen

Vejrsituationen er ekstrem, og det giver udfordringer for kvægproducenterne den kommende fodringssæson.

Nedenfor har vi samlet et overblik over, hvilke muligheder du som kvægbruger har i tørkesituationen. Du finder også links til, hvor du kan få mere viden.

 

Muligheder

Situationen

Hvad gør du

Læs mere

Majs

Majsen sover om dagen. Planterne lukker spalteåbningerne og ruller bladene sammen for at modvirke fordampningen. Blomstring er i fuld gang. Kritisk for kolbesætningen.

Skal de høstes som ”grønmajs”?

Lader afgrøden stå så længe stænglerne er i live og hele bladmassen ikke er vissen (brun). Planterne producere videre når der kommer regn.

 

Se tiden an til efter 1.august

Tørke i majs

Helsæd

Korn kan importeres. Med helsæd til opdræt og goldkøer kan græs og majs forbeholdes malkende køer.

Snit hvis ikke tidspunkt er forpasset

Vurdér behovet for supplerende grovfoder

Græsmarker

Mulighed for udvidelse af græsarealet enten ved nyudlæg eller bibeholdelse af gamle græsmarker. Udlæg og græsmarker er skadet af tørke.

Når pløjelaget er blødt op, kan der etableres græsmarker efter korn, helsæd mv. Græsmarker og græsudlæg skadet af tørke repareres ved isåning. Ældre græsmarker planlagt til omlægning kan bibeholdes i 2019.

 

Vintersæd efter majs

Etablering af rug til grønrug efter majs. Også mulighed for at etablere grønrug i en græsefterafgrøde, såfremt efterafgrøden ikke ødelægges.

Så rug efter majs, som høstes som grønrug før etablering af majs i 2019. I græsefterafgrøde sås rugen med skiveskær, så efterafgrøden ikke skades. Kan bevirke et mindre udbytte i næste års majs

Vurdér behovet for supplerende grovfoder

Græsudlæg og græsefterafgrøder i majs

Græsudlæg og græsefterafgrøder på undtagelsesbrug kan fortsætte som græsmarker i 2019. Mulighederne herfor på bedrifter med maks. 170 kg kvælstof pr. ha er under afklaring.

Iså evt. rug og ekstra græsfrø med skiveskær efter høst af majs for at en tidlig slæt og en tæt græsmark. Efterafgrøden må ikke beskadiges.

Vurdér behovet for supplerende grovfoder

Brakmarker

Regler for foderanvendelse forventes er ændret, således at plantedækket fra brakmarker må høstes til foder fra 1. august 2018.

Uden gødning tvivlsom produktion

Miljø- og Fødevareministeriet har udsendt følgende to nyheder:

 

Landmænd får lov at bruge græs fra brakmarker som foder i tørken

 

Tørke: Lempelse på vej i forhold til kravene for brak og MFO-brak i 2018

Efterafgrøder

Græsefterafgrøder kan sælges til foderbrug

Kan gødskes med handelsgødning fra bedriftens kvote. Skal fortsat overholde dækningsgraden.

 

Rapshalm

Brugbart supplement til strøelse og fyldende foder

Pres eller håndter løs med finsnitter

 

Frøgræshalm

Begrænsningerne for frøgræs behandlet med planteværns- og vækstreguleringsmidler er dispenseret i år.

Pres til foderbrug

Frøgræshalm behandlet med ukrudts- og svampe- og vækstreguleringsmidler må opfodres

Frøgræshalm som ikke skal høstes næste år

 

Kan gødskes med handelsgødning fra bedriftens kvote. Plantedækket må ikke blive ødelagt.

Udnyttelse af frøgræsmarker til foder

Halm fra kornmarker

Der forventes stor efterspørgsel på halm af alle kornarter. Halm af en tørkeskadet afgrøde har højere fordøjelighed end normalt

Pres uanset, om du selv har behov for halm til foder.

 

Ammoniakbehandling af halm

Effekt af ammoniak er lavere i tør halm og halm af en tørkeskadet afgrøde.

 

Indsendt ansøgning om dispensation

Tidligt såede rugmarker

Tidlig såning af rug kan give grønmasse i efteråret og evt. en rugafgrøde til modenhed i 2019.

Slættes eller afgræsses i efteråret og høstes til modenhed 2019. Sås før 1. august. Der sås 1,3 units af hybridrug eller 100 kg populationsrug pr. ha.

 

 

 

 

Sidst bekræftet: 16-07-2018 Oprettet: 16-07-2018 Revideret: 16-07-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Konsulent

Susi Lyngholm

Gødning/Produktion


Landskonsulent, Grovfoder

Martin Mikkelsen

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Status på ansøgning om målrettede efterafgrøder i 2020
SEGES viser løbende udviklingen i ansøgte efterafgrøder og alternativer på et kort, som udarbejdes på basis af Landbrugssty...
30.03.20
Udsædsmængder og udsædskvalitet i majs
Plantetallet skal afpassese efter majsens anvendelse, forholdene for majsdyrkning og sortens tidlighed.
26.03.20
Sådan sår du majs
Vent med at så majs, indtil jordtemperaturen som gennemsnit over et døgn har passeret 8 gr. C i 10 cm dybde og vejrudsigten...
26.03.20
Lav et fast og fugtigt såbed til majs
Såbedet til majs skal være bearbejdet i dybden, men såbedet skal være ensartet, jævnt, fugtigt og tilpas fast, så næringsst...
26.03.20
GB-fradragsarealer og beregning af N-kvote i GKEA 2020
I skemaet Gødningskvote og efterafgrøder 2020 fratrækkes areal med GB-fradragsarealer ved beregning af N-kvoten. Hvis areal...
26.03.20