Oprettet: 16-03-2020

Trepartsaftale: Mulighed for lønkompensation og refusion til selvstændige, der afholder lønudgifter som følge af COVID 19

Regeringen, arbejdsgiverorganisationerne og fagforeningerne har indgået en trepartsaftale, der indfører lønkompensation for medarbejdere, som ellers ville være blevet afskediget.

Med aftalen sikrer regeringen og arbejdsmarkedets parter, at virksomheder, der oplever ordrenedgang og færre kunder som følge af COVID-19 og ikke kan beskæftige deres medarbejdere, i tre måneder kan få delvis refusion for afholdte lønudgifter.

Lønkompensationsordning

Aftalen gælder for lønmodtagere på alle de private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19 og derfor står overfor at skulle varsle afskedigelser.

En af følgende betingelser skal dog være opfyldt:

  • Virksomheden står overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 % af lønmodtagerne; eller
  • Virksomheden står overfor at skulle afskedige mere end 50 lønmodtagere

Kompensation

  • Månedslønnede lønmodtagere: Kompensationen fra staten er 75 % af de pågældende lønmodtageres løn (dog maksimalt 23.000 kr.)
  • Timelønnede lønmodtagere: Kompensationen fra staten er 90 % af de pågældende lønmodtageres løn (dog maksimalt 26.000 kr.) 

    Støtteniveauet er ændret med tilbagevirkende kraft for alle til 30.000 kr.

  • Virksomhederne kan maksimalt være omfattet af støtteordningen i 3 måneder.

Betingelse for at benytte modellen:
Virksomhederne forpligter sig til ikke at afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i den periode, hvor de modtager kompensationen.

Den berørte lønmodtager skal være ansat før den 9. marts 2020.  

Medarbejderen skal benytte ferie og/eller afspadsering på 5 dage
Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie, og/eller afspadsering på i alt fem dage i tilknytning til kompensations-perioden. Hvis medarbejderen ikke har ferie, afspadsering mv. svarende til fem dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår. Virksomhederne kan ikke modtage lønkompensation for disse dage. Virksomhederne vil ikke kunne få dækket de samme omkostninger fra flere forskellige støtteordninger indført som følge af COVID-19, f.eks. kompensation for arrangører af arrangementer med +1.000 deltagere.

Ansøgning
Virksomhederne skal søge om kompensation på virk.dk. Det forventes, at virksomhederne kan begynde at søge medio uge 13, og at systemet vil være klar til, at man kan begynde at udbetale de første lønkompensationer ugen efter.

Virksomhederne skal i ansøgningen blandt andet oplyse, hvor mange lønmodtagere virksomheden ellers ville skulle have afskediget som følge af COVID-19. Den enkelte lønmodtager skal i ansøgningen registreres med CPR-nr.

Derudover er der lagt op til, at virksomhederne med revisorbistand efterfølgende skal kunne dokumentere, at de rent faktisk har sendt de pågældende lønmodtagere hjem i den periode, hvor støtteordningen er i kraft. 

Løbetid:
Den midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020.

Administration
Ordningen administreres af Erhvervsstyrelsen.

Regeringen vil i den kommende uge søge Folketingets opbakning til ordningen.
 
Læs uddybende faktaark om aftalen nedenfor:

Faktaark - Trepartsaftale skal hjælpe lønmodtagere

Faktaark - Trepartsaftale om midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsparked

Yderligere information:

Se Virksomhedsguiden – spørgsmål og svar om midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked

Se lovforslag 141 1019/20 om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med Covid-19.

Se Midlertidig lønkompensation - forhøjelse af støtteniveau til 30.000 kr.

Sidst bekræftet: 16-03-2020 Oprettet: 16-03-2020 Revideret: 16-03-2020

 Fakta og gode råd

Forfatter

Jura og Skat
Specialkonsulent

Bodil Irene Jensen

Team Personer


Af samme forfatter

Sygedagpenge – sygedagpengerefusion fra første dag – Covid19
Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus.
31.03.20
Ny ændringsbekendtgørelse justerer rammerne for den midlertidige suspension af beskæftigelsesindsatsen
Ændringsbekendtgørelse justeres og forlænger den midlertidige og delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af...
31.03.20
Plakat: Ny coronavirus - beskyt dig selv og andre (Oversat til 7 sprog)
Plakaten giver gode råd til alle om, hvordan man beskytter sig mod coronavirus/COVID-19.
27.03.20
Arbejdsløshedsdagpenge og G-dage – covid19
Lov om midlertidigt stop for lediges dagpengeforbrug og suspendering af arbejdsgivernes betaling af G-dage i perioden 1. ma...
26.03.20
COVID-19: Betydning for beskæftigelsesindsats og ydelser
Midlertidig suspension af beskæftigelsesindsatsen i lyset af coronavirus. Spørgsmål/svar til virksomheder, a-kasser, jobcen...
26.03.20