LBM-nyt - 1270

Oprettet: 22-05-2003

Timeydelse og mm vand pr. vanding

 Indhold:

punkttegn Sådan findes timeydelsen i m³ pr. time
punkttegn Beregn mm vand pr. vanding
punkttegn Optimal fordeling af vandet
punkttegn Arbejdssikkerhed ved vanding


Find timeydelsen i m
³ pr. time

At få styr på hvor meget vand, der gives, kræver kun en lille indsats - her følger metoden:

  1. Find anlæggets timeydelse i m³
  2. Mål maskines kørehastighed.
  3. Fastslå flytteafstanden.
  4. Beregn vandmængden i mm (brutto).

A. Anlæggets timeydelse - finder man på følgende måde:

  1. Mål dysens diameter.
  2. Fastslå om dysetypen er en konisk dyse eller ringdyse. Ved ringdysen udgøres hullet i dysen af en slags "spændskive".
  3. Mål arbejdstrykket, men sæt gerne et nyt manometer på vandingsmaskinen først. Arbejdstrykket skal måles ved kanonen. På selvkørende maskiner er det dog tilstrækkelig, at måle trykket efter vandet har passeret turbinen.
  4. Find ydelsen i nedenstående diagrammer.
  5. Hvis maskinen er med rotor, lægges 3 - 5 m³ pr. time til den timeydelse, som findes i diagrammet.

B. Maskinens / kanonens fremkørselshastighed
Den findes lettest ved at lægge et metermål ud ved vandingsmaskinen og måle den kørte strækning i 36 sekunder. Antal kørt centimeter svarer til kørehastigheden i meter pr. time. 36 sek = 1/100 time.

C. Flytteafstanden
Er dét antal meter, der er fra midten af et vandspor til midten af det næste.

D. Nedbør, mm vand pr. vanding
Beregnes på følgende måde:

Antal m³ pr. time x 1000 = mm vand (brutto)
Kørehastighed (meter pr. time) x flytteafstand (meter)

Til top

Koniske dyser - diagram over ydelse

Koniske dyser findes i helstøbt aluminium eller med aluminiumshus og udskiftelige dysemundinger af kunststof.

 

Diagram over dyseydelser for koniske dyser (kastedyser) - uden ensrettere i selve dysen

Ydelsen på en dyse findes ved at gå ind i diagrammet nedenfor.
Bemærk, at et tryk på ca. 10 mVs svarer til 1 Bar.

Til top

Ringdyser

Ringdyser findes i helstøbt aluminium, og med mundingsskiver af stål, eller med aluminiumshus og udskiftelige dyseskiver af kunststof.

 

Diagram over dyseydelser for ringdyser - uden ensrettere i selve dysen

Ydelsen på en dyse findes ved at gå ind i diagrammet nedenfor.
Bemærk, at et tryk på ca. 10 mVs svarer til 1 Bar.

Til top

Optimal fordeling af vandet

Optimal fordeling af vandingsvandet er afhængig af 4 ting,

punkttegn Sektorvinkel (den del af cirkelbuen, som kanonen vander).
punkttegn Antal "hammerslag" pr. omgang på kanonen.
punkttegn Flytteafstand (i forhold til dysetryk og vandmængde).
punkttegn Vindpåvirkning.

 

Diagram over den optimale sektorvinkel.
Ifølge forsøg på Statens Redskabsprøver (i dag Danmarks JordbrugsForskning, Forskningscenter Bygholm) i 1976, er sektorvinkelen for den optimale vandfordeling 180° - som vist på diagrammet nedenfor. Diagrammet gælder for maskine med turbine.Maskiner med rotor
Her bør sektorvinklen være lidt større end 180° (en halvcirkel), da fremdriftsvandet fra rotoren fordeles omkring maskinen. Derfor skal kanonen indstilles, så den kompenserer for dette ved at placere mere vand ude i siderne.

Antal "hammerslag"
For at få en optimal fordeling af vandet i en halvcirkel kræves det, at kanonen bruger 65-100 slag på en ½ omgang. Samtidig skal de enkelte "hammerslag" ligge ved siden af hinanden for at få en ensartet vandfordeling.

Vindpåvirkning/fordampning
Målinger fra udlandet viser, at vandtabet i form af vindafdrift og fordampning, for en enkelt spreder er fra 10-15% om dagen og fra 1-5% om natten.

Mål selv vandfordelingen
Imidlertid er ovennævnte under forudsætning af at der er det rette forhold mellem kanonens arbejdstryk, ydelse og flytteafstand. I praksis falder disse faktorer sjældent sammen. Derfor er det nødvendigt at efterprøve vandfordelingen. Sæt et antal regnmålere op, (mindst 6 stk.) så de dækker strækningen mellem 2 vandspor. Regnmålerne placeres med ensartet afstand. De regnmålere, der får vand fra begge træk, må først flyttes, når det næste træk er vandet. Får arealet midt mellem vandingssporene for lidt vand, skal sektorvinklen øges - kanonen skal dække en større del af cirkelbuen.

Til top

Arbejdssikkerhed ved vanding

Indenfor jordbruget kommer der hvert år et antal mennesker til skade ved vandingsmaskiner.
Specielt 3 årsager til ulykker går igen:

punkttegn Brugere bliver ramt i hovedet af vandstrålen, eller af kanonrøret fra returgående kanon.
punkttegn På selvkørende maskiner med rotor bliver brugere ramt i hovedet af rotoren.
punkttegn Ustabil opklodsning ved hjulskift.

 

Undgå ulykken!
Inden man går i gang, bør man bruge ½ minut på at overveje, hvordan opgaven løses uden at komme til skade !

Forfatteren Gunnar Schmidt er maskin- og arbejdsmiljøkonsulent ved Byggeri & Teknik, Herning.

Få flere informationer på temasiden om arbejdssikkerhed

Se også LBM-Nyt 1269 om vandingsanlæg - om klargøring, ombygning/ændring

Til top

Sidst bekræftet: 02-01-2014 Oprettet: 22-05-2003 Revideret: 22-05-2003

Kontakt

Landskonsulent, Gødskning

Søren Kolind Hvid

Gødning/Miljø


Forfatter

Planter & Miljø