Oprettet: 19-03-2020

Kvælstofprognosen 2020

Kvælstofprognosen for 2020 viser et større kvælstofbehov end normalt. På landsplan er behovet ca. 10.000 tons eller omkring 4 kg N pr. ha landbrugsareal større end normalt.

Kvælstofprognosen for 2020 er beregnet på grundlag af målinger af N-min i jorden på 135 marker i Kvadratnettet i februar måned 2020 suppleret med modelberegninger. Resultaterne af N-min målinger i februar 2020 er sammenholdt med det gennemsnitlige N-min-indhold målt i februar i Kvadratnettet i perioden 2009-2019.

Resultatet af målingerne viser, at N-min-indholdet i februar 2020 på lerjord og finsand er lavere i hele landet end gennemsnittet af de foregående 11 år. Årsagen er, at nedbøren fra 1. september 2019 til udgangen af februar 2020 har været større end normalt.

Kvælstofprognosen 2020

Kvælstofprognosen for 2020 er offentliggjort i denne nyhed på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Prognosen er udarbejdet af SEGES, Plante- & MiljøInnovation i samarbejde med Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Prognosen er indstillet til Landbrugsstyrelsen af Fødevareministeriets Udvalg vedr. kvælstofnormer, -prognoser og kvælstof i husdyrgødning. Det er Landbrugsstyrelsen, der offentliggør kvælstofprognosen.

Prognosen for område A og B er vist på kortet og i tabel 1. I kommunetabellen kan du se, hvilket område din kommune tilhører. Prognosen gælder for grovsandet jord (JB 1 og 3), finsandet jord (JB 2 og 4) og lerjord (JB over 4) på marker med vinterkorn eller forårssåede afgrøder med et kvælstofbehov. Prognosen viser afvigelser fra det normale behov for tilførsel af kvælstof. I 2020 er kvælstofbehovet øget med 0 til 10 kg kvælstof pr. ha i forhold til normalt (gennemsnittet af de foregående 11 år) afhængigt af kommune og jordtype.

Tabel 1. Kvælstofprognosen 2020. Afvigelser fra det normale behov for tilførsel af kvælstof, kg N pr. ha. Område A og B er vist på kortet og i kommunetabellen.
Område
GrovsandJB 1 og 3
FinsandJB 2 og 4
LerjordJB over 4
Område A
0
10
10
Område B
0 5 10

Inddelingen af landet i områder er foretaget på grundlag af afvigelser i nedbørsmængden i perioden fra september 2019 til udgangen af februar 2020 i forhold til samme periode i årene 2009/10-2019/20.

På landsplan vil kvælstofprognosen resultere i et kvælstofbehov, der er lidt ca. 10.000 tons eller om 4 kg N pr. ha større end normalt.

Hvor gælder prognosen?

Prognosens angivelser i tabellen og på kortet anvendes på marker med vinterkorn eller forårssåede afgrøder med et kvælstofbehov, uanset om der er tilført husdyrgødning eller ej. Prognosen gælder ikke for afgrøder, der har en stor kvælstofoptagelse i løbet af efteråret og vinteren, dvs. græs, vinterraps og lign., men den gælder for vinterkorn og lovgivningsmæssigt også for forårssåede afgrøder efter vinterkorn.

Prognosen gælder for både vandede og uvandede jorder.

 

Kvælstofprognosen i relation til gødningsplan og gødningsregnskab

Ifølge Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække skal bedriftens samlede kvote for kvælstof korrigeres efter kvælstofprognosen for korn og forårssåede afgrøder for planperioden.

Kvælstofprognosen i Mark Online

Mark Online er opdateret med Kvælstofprognosen 2020.

Læs mere

Kvælstofprognosen for tidligere år kan ses på LandbrugsInfo.

Se en uddybende forklaring på kvælstofprognosen 2020 her.

Sidst bekræftet: 19-03-2020 Oprettet: 19-03-2020 Revideret: 19-03-2020

Forfatter

PlanteInnovation
Specialkonsulent, Gødning

Camilla Lemming

Gødning/Produktion


Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

Gødning/Produktion


Specialkonsulent, GIS

Rita Hørfarter

Gødning/Miljø


Af samme forfatter

Pas på svovlmangel i år
I flere kornmarker er der på nuværende tidspunkt set svovlmangel. Behovet for svovl forventes at være større i år på grund ...
22.05.20
Beregning af kvælstofbehov ud fra N-min-målinger
Regneark til beregning af N-min og kvælstofbehov ud fra laboratoriernes analyseværdier. En pjece beskriver anvendelsen af N...
14.04.20
Omsåning af vintersæd
Vintersæden står mange steder ret dårligt. Vurdér behovet for omsåning.
06.04.20
NYT - Se hvor der ud fra satellitmålinger kan være behov for omsåning på dine vintersædsmarker
På Landmand.dk kan du nu se, om der kan være behov for omsåning/isåning i dine vintersædsmarker med korn. Beregningerne er ...
01.04.20
Kvælstofudvaskning til grundvandet - fjernes der kvælstof i den nedre rodzone?
Artikel om kvælstofudvaskning til grundvandet vurderet ud fra sugeceller i en og to meters dybde.
01.04.20