LBM - Arbejdsmiljø 

Oprettet: 23-05-2001
Revideret: 01-09-2003

Arbejdspladsbrugsanvisninger

Der er kommet nye regler om kemisk risikovurdering og APV - Se hjælpeværktøjer under Kemisk APV - nye regler.

Du kan stadig bruge arbejdspladsbrugsanvisningerne for bekæmpelsesmidler, men vær opmærksom på, at alle arbejdsprocesser, hvor der bruges eller opstår kemiske stoffer, herunder også svejserøg og gyllegas, skal risikovurderes efter de nye regler. I skal her tage stilling til, hvordan I beskytter jer mod skadelige påvirkninger. Det hele samles i den kemiske APV. Følg vejledningen og brug værktøjet til den kemiske APV til at få overblikket. 

Hvordan laver man arbejdspladsbrugsanvisninger

 

 

 

 

Aktuelle områder
  • Fodermidler
  • Medicin
  • Rengørings- og desinfektionsmidler
  • Gødningsstoffer
  • Plantebeskyttelsesmidler
  • Olie m.m.

 

Anvender du stoffer og materialer med følgende faremærker SKAL du udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger.
   
         
         

Indledning

Et landbrug med ansatte medarbejdere, der arbejder med farlige stoffer og materialer, skal udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger.

Hvilke midler omfattes af reglerne
Alle kemiske midler, som er mærket med faresymboler i en rød ramme som ovenfor, er omfattet af reglerne.

Sikkerhedsdatablad
Leverandøren af farlige stoffer og materialer skal ved salg og levering af disse altid levere et udførligt og letforståeligt sikkerhedsdatablad. Det skal omfatte en række forholdsregler om bl.a. opbevaring, brug og bortskaffelse, herunder

sundhedsfare, brug af personlige værnemidler, brandbekæmpelse, første- hjælp mm.

Sikkerhedsdatabladet udleveres sammen med produktet.

Landmanden skal sørge for at få udleveret et sikkerhedsdatablad på ALLE de farlige stoffer og materialer, der indkøbes.
           

Til top

 

Anvendelsesbegrænsning
Hvis landbruget har egne begrænsninger for anvendelsen, skrives det.

Hvis landbruget ikke har egne yderligere begrænsninger,
skrives: "Ingen yderligere begrænsning".

Krav om særlig uddannelse
Leverandørbrugsanvisningerne indeholder de krav, der er efter lovgivningens bestemmelser. F.eks. "over 18 år".

Landbrugsbedriften skal tilføje egne bestemmelser, f.eks. at sprøjtearbejde kun må udføres af personer, der har gennemgået et bestemt kursus.

Forholdsregler ved omgang med midlet
Landmanden skal angive, hvor de personlige værnemidler skal opbevares på landbruget, og på hvilken måde værnemidlerne stilles til rådighed for de ansatte.

Førstehjælp
Landmanden skal angive, hvilket førstehjælpsudstyr der er på landbruget, og hvor udstyret er anbragt.

Forholdsregler ved brand
Landmanden skal angive, hvor og hvilket brandslukningsudstyr der findes på bedriften.

Forholdsregler ved spild og bortskaffelse på landbrugsbedriften
Landmanden skal angive en intern bortskaffelsesprocedure.

Landmanden skal angive, hvor og hvordan midlerne skal oplagres på bedriften.

For at forenkle dette papirarbejde mest muligt er der udarbejdet et tillægsskema til arbejdspladsbrugsanvisningen, hvor de specifikke oplysninger kan indsættes og samles.

Til top

 

Arbejdspladsbrugsanvisning - hvad er det?

For hvert af de farlige stoffer og materialer, som anvendes på bedriften, skal landmanden udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning bestående af:

Et sikkerhedsdatablad + Bedriftens specifikke oplysninger

= Arbejdspladsbrugsanvisning

Hver landbrugsbedrift skal beskrive sin håndteringsform af stoffer og materialer (bedriftens specifikke oplysninger), og denne beskrivelse udgør sammen med sikkerhedsdatabladet landbrugsbedriftens arbejds- pladsbrugsanvisning for det pågældende produkt.

I større bedrifter kan det være formålstjenligt med flere mapper. Én ude på bedriften såvel som inde på kontoret. Hvis der til én landbrugsbedrift findes flere separate ejendomme med egne medarbejdere, skal der findes en arbejdspladsbrugsanvisning på hver ejendom. Det er også i orden at have APB elektronisk, hvis man sikrer sig, at den altid er tilgængelig. Det kan fx gøres ved at opbevare en sikkerhedskopi på papir ét sted på virksomheden.

Ved skift og brug af nye stoffer og materialer, skal arbejdspladsbrugs- anvisningen revideres og opdateres.

Bedriftens specifikke oplysninger

Disse oplysninger skal indeholde følgende:

Anvendelsesområde
Navn på den ansvarlige person på bedriften i tilfælde af tvivl om anvendelsen.

Yderligere spørgsmål?
Få hjælp af din arbejdsmiljøkonsulent og fagkonsulenterne i øvrigt.
Læs Arbejdstilsynets vejledning.

Skemaer for stoffer og materialer

Skemaer online

Skemaer der kan printes ud
I det efterfølgende kan tillægsskemaer for stoffer og materialer printes ud. Disse skemaer anvendes, hvis man ikke bruger Online skemaet ovenfor, eller hvis der er stoffer og materialer, som ikke er med i Online Databasen.

NB.
Der kan skrives direkte i skemaet de steder der er markeret med "Udfyld"

Til top

 


Sidst bekræftet: 09-05-2011 Oprettet: 23-05-2001 Revideret: 01-09-2003

Kontakt

Arbejdsmiljøkonsulent

Christina Edstrand

Miljø & Land


Forfatter

Anlæg & Miljø
Karin Strudsholm

Morten Svane

Af samme forfatter

Sådan undgår du ulykkerne
På denne side finder du rapporter om ulykker samt faktaark, der hjælper dig til at undgå arbejdsulykker på landet. Begge de...
04.01.11
Mand dræbt under bobcat
En 43-årig mand mistede livet, da han på sin gård blev klemt ihjel under en bobcat.
08.12.10
Fingerskade ved montering af sidekniv
Lige før rapshøsten gik i gang, skulle en medarbejder montere en ekstra sidekniv på mejetærskeren. Kniven leveres med en be...
05.11.10
Faktaark: Sikkerhed ved brug af tipvogn
Medarbejderen hos en kartoffelproducent var i gang med at køre kartofler hjem fra marken. Men efter femte læs fandt ejeren ...
15.10.10
Faktaark: Sikkerhed ved brug af frontlæsser
Alvorlige hovedskader, der krævede overførsel til Rigshospitalet: Så galt gik det for en dreng fra Midtsjælland, da han sam...
06.10.10