Feedback Form

LBM - Arbejdsmiljø 

Oprettet: 23-05-2001
Revideret: 01-09-2003

Arbejdspladsbrugsanvisninger 

Brugsanvisning - hvordan?

 

 

"Nu læste du vel instruktionen på de sprøjtemidler?"
"Nu læste du vel instruktionen på de sprøjtemidler?"

 

Aktuelle områder
  • Fodermidler
  • Medicin
  • Rengørings- og desinfektionsmidler
  • Gødningsstoffer
  • Plantebeskyttelsesmidler
  • Olie m.m.

 

Anvender du stoffer og materialer med bl.a. følgende advarselsmærker
skal du udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger for disse.
Sundhedsskadelig/lokalirriterende
Sundhedsskadelig/
lokalirriterende
Meget giftig/giftig
Meget giftig/
giftig
Ætsende
Ætsende

Indledning

Et landbrug med ansatte medarbejdere, der arbejder med farlige stoffer og materialer, skal udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger.

Hvilke midler omfattes af reglerne
Alle midler, der klassificeres efter miljøministeriets regler, det vil sige, at de midler, som er mærket med orangegule faresymboler, er omfattet af reglerne.

Leverandørbrugsanvisning
Leverandøren af farlige stoffer og materialer skal ved salg og levering af disse altid levere en udførlig og letforståelig brugsanvisning. Den skal omfatte en række forholdsregler ved opbevaring, brug og bortskaffelse, herunder sundhedsfare, brug af værnemidler, brandbekæmpelse, første- hjælp mm.

Leverandørbrugsanvisningen kan være trykt på midlets etiket, eller den udleveres separat samtidig med midlet.

Nogle firmaer samarbejder om en fælles leverandørbrugsanvisning, som så gælder for flere identiske produkter.

Landmanden skal til alle de farlige stoffer og materialer, der indkøbes, sørge for at få udleveret en leverandørbrugsanvisning. (Leverandørbrugsanvisningen benævnes også som sikkerhedsdatablad)

Til top

 

Bedriftens specifikke oplysninger

Disse oplysninger skal indeholde følgende:

Anvendelsesområde
Navn på den ansvarlige person på bedriften i tilfælde af tvivl om anvendelsen.

Anvendelsesbegrænsning
Hvis landbruget har egne begrænsninger for anvendelsen, skrives det.

Hvis landbruget ikke har egne yderligere begrænsninger,
skrives: "Ingen yderligere begrænsning".

Krav om særlig uddannelse
Leverandørbrugsanvisningerne indeholder de krav, der er efter lovgivningens bestemmelser. F.eks. "over 18 år".

Landbrugsbedriften skal tilføje egne bestemmelser, f.eks. at sprøjtearbejde kun må udføres af personer, der har gennemgået et bestemt kursus.

Forholdsregler ved omgang med midlet
Landmanden skal angive, hvor de personlige værnemidler skal opbevares på landbruget, og på hvilken måde værnemidlerne stilles til rådighed for de ansatte.

Førstehjælp
Landmanden skal angive, hvilket førstehjælpsudstyr der er på landbruget, og hvor udstyret er anbragt.

Forholdsregler ved brand
Landmanden skal angive, hvor og hvilket brandslukningsudstyr der findes på bedriften.

Forholdsregler ved spild og bortskaffelse på landbrugsbedriften
Landmanden skal angive en intern bortskaffelsesprocedure.

Landmanden skal angive, hvor og hvordan midlerne skal oplagres på bedriften.

For at forenkle dette papirarbejde mest muligt er der udarbejdet et tillægsskema til arbejdspladsbrugsanvisningen, hvor de specifikke oplysninger kan indsættes og samles.

Til top

 

Arbejdspladsbrugsanvisning - hvad er så det?

For hvert af de farlige stoffer og materialer, som anvendes på bedriften, skal landmanden udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning bestående af:

En leverandørbrugsanvisning + Bedriftens specifikke oplysninger

= Arbejdspladsbrugsanvisning

Hver landbrugsbedrift skal beskrive sin håndteringsform af stoffer og materialer (bedriftens specifikke oplysninger), og denne beskrivelse udgør sammen med leverandørbrugsanvisningen landbrugsbedriftens arbejds- pladsbrugsanvisning for det pågældende produkt.

I større bedrifter kan det være formålstjenligt med to mapper. Én ude på bedriften såvel som inde på kontoret. Hvis der til én landbrugsbedrift findes flere separate ejendomme med egne medarbejdere, skal der findes en arbejdspladsbrugsanvisning på hver ejendom.

Ved skift og brug af nye stoffer og materialer, skal arbejdspladsbrugs- anvisningen revideres og opdateres.

Yderligere spørgsmål?
Få hjælp af din arbejdsmiljøkonsulent og fagkonsulenterne i øvrigt.
Arbejdstilsynet i kredsene kan også bistå.

Skemaer for stoffer og materialer

Skemaer online

Skemaer der kan printes ud
I det efterfølgende kan tillægsskemaer for stoffer og materialer printes ud. Disse skemaer anvendes, hvis man ikke bruger Online skemaet ovenfor, eller hvis der er stoffer og materialer, som ikke er med i Online Databasen.

NB.
Der kan skrives direkte i skemaet de steder der er markeret med "Udfyld"

Til top

 


Sidst bekræftet: 09-05-2011 Oprettet: 23-05-2001 Revideret: 01-09-2003

Forfatter

Plan & Miljø
Karin Strudsholm

Morten Svane

Af samme forfatter

A Lift for Your Joints
How heavy lifts your joints can stand depends on your sex and physical fitness. Many farmes are worn down too soon. Some ha...
14.01.11
Sådan undgår du ulykkerne
På denne side finder du rapporter om ulykker samt faktaark, der hjælper dig til at undgå arbejdsulykker på landet. Begge de...
04.01.11
Hornhinde ridset af kemikalier
En medarbejder, som skulle i gang med at højtryksrense en svinestald, ville bruge den basiske sæbe Bio Gel, der er god til ...
16.12.10
Mand dræbt under bobcat
En 43-årig mand mistede livet, da han på sin gård blev klemt ihjel under en bobcat.
08.12.10
Faktaark: Sikkerhed ved faldulykker
To medarbejdere er blevet skadet inden for et år på ét og samme gangareal, hvor der er plastikspalter 50 x 50 cm. Arealet p...
25.11.10