Planter, Økologi

Resultater fra Landsforsøgene® - Forbehold og vejledning

Vær opmærksom på forbehold om brugen af resultaterne fra Landsforsøgene®.

Anvendelse af foreløbige resultater fra Landsforsøgene®

Resultater fra Landsforsøgene® er først endelige når "LANDSFORSØGENE" er udgivet eller resultaterne er offentliggjort på anden vis af SEGES Planter &  Miljø eller Innovationscenter for Økologisk Landbrug, f.eks. i SortInfo eller i en artikel på LandbrugsInfo.

I processen fra foreløbigt til endeligt resultat gennemføres flere tests og kvalitetskontroller, og i den forbindelse kan der ske ændringer i resultaterne. Man skal indtil denne proces er afsluttet, og resultaterne er endeligt offentliggjorte, være yderst varsom med at tolke og anvende resultaterne.

Hvis resultaterne trods denne usikkerhed ønskes gengivet i aviser, blade, anvendt på møder, i reklamefremstød eller lignende før resultaterne er endeligt offentliggjorte (udgivelse af ”LANDSFORSØGENE”), må det kun ske efter forudgående aftale med SEGES Innovation og det skal tydeligt fremgå, at der er tale om foreløbige resultater. I forbindelse med skriftlige materialer og i præsentationer, skal der med tydelig skrift (dvs. med samme skriftstørrelse og trykkvalitet som eventuelle produktnavne) anføres følgende tekst sammen med resultaterne: ”Disse resultater af Landsforsøgene® 20xx er foreløbige, og de endelige resultater kan derfor være afvigende”. Alle figurer og tabeller, som anvendes i præsentationer, markeres med ”Foreløbige resultater” som et tydeligt vandmærke eller tilsvarende.

Foreligger der resultater på serieniveau, som det er særligt relevant at anvende inden ”LANDSFORSØGENE” udkommer, kan man kontakte den ansvarlige konsulent på SEGES Planter &  Miljø eller Innovationscenter for Økologisk Landbrug med henblik på at sikre, at resultaterne er kvalitetskontrollerede. Hvis konsulenten finder det relevant, kan der udarbejdes en artikel på LandbrugsInfo, som giver mulighed for efterfølgende at anvende resultaterne som endelige i egne publikationer. Men som udgangspunkt sker offentliggørelsen af resultaterne i "LANDSFORSØGENE".

I tvivlstilfælde rettes henvendelse til Jens Elbæk eller Jon Birger Pedersen.

Endelige resultater

Når ”LANDSFORSØGENE” er udgivet, kan resultaterne frit gengives med tydelig kildeangivelse inkl. sidetal. F.eks. Kilde: LANDSFORSØGENE 20xx, tabel xx, side yy.

Vi anbefaler, at man generelt kun anvender hele tabeller, men hvis der undtagelsesvis kun gengives uddrag af resultaterne f.eks. kun resultaterne af 5 ud af 10 behandlinger eller 2 ud af 3 registreringer skal det tydeligt fremgå, at der er tale om et uddrag af resultaterne f.eks. Kilde: LANDSFORSØGENE 20xx, uddrag af tabel xx side yy.

Hvis man regner videre på resultater fra ”LANDSFORSØGENE”, så skal det tydeligt angives, at der er tale om viderebearbejdede data. F.eks. Kilde: LANDSFORSØGENE 20xx, Beregnet ud fra resultaterne i tabel xx, side yy. Derudover skal det fremgå, hvordan data er beregnet.

Ved brug/videreformidling af både endelige og foreløbige resultater anmoder vi om, at man orienterer den ansvarlige konsulent på SEGES Innovation om brugen, f.eks. via mail om, at man har anvendt resultaterne og i hvilken sammenhæng. Der er således ikke tale om at anvendelsen skal godkendes, vi anmoder alene om at blive orienteret.  

SortInfo

Alle resultater fra årets sortsforsøg findes på SortInfo.

Enkeltforsøgsresultat

Enkeltforsøgsresultatet indeholder alle registreringer og notater fra det enkelte forsøg inklusiv forsøgets placering og parcelfordeling. Resultatet opbygges gradvist i løbet af sæsonen efterhånden som registreringerne gennemføres og indberettes. Relevante beregninger foretages løbende, men endelig datavalidering foretages først, når alle data er indberettet efter høst.

Enkeltforsøgsresultatet viser for alle led og måleparametre enten beregnede simple aritmetiske gennemsnitsværdier eller modelberegnede middelværdier. Er sidstnævnte tilfælde er der ligeledes afrapporteret relevante statistiske nøgletal såsom p-værdi, LSD værdi, konfidensintervaller og signifikansgrupper. Se Statistiske beregninger på enkeltforsøg (under "Beregninger") for en detaljeret beskrivelse af de statistiske beregninger i NFTS.

Tabelbilaget

Fra og med 2018 beregnes data i Tabelbilaget ved hjælp af værktøjet WebTrialCalc, der giver øgede muligheder for at gennemføre statistiske analyser af de opnåede resultater. Den største umiddelbare ændring i forhold til tidligere år er, at analyseværdier ikke vægtes i forhold til udbyttet i enkeltforsøgene.

De fleste tabelbilag er en sammenregning af forsøg, der er udført efter samme forsøgsplan. Der kan dog være tabelbilag, hvor der indgår ensbehandlede led fra forskellige forsøgsplaner. Tabelbilaget ajourføres løbende efter behov. Bemærk, at resultaterne IKKE nødvendigvis er endeligt færdigbehandlede eller godkendte af SEGES Planter &  Miljø eller Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Først når ”LANDSFORSØGENE” er udkommet betragtes seriesammenstillingen som endelig. Der kan dog efterfølgende forekomme rettelser i data, hvis der opdages fejl.  

Tabelbilag til og med 2017

Tabelbilag fra og med 2018

LSD-værdier og P-værdier

 • LSD-værdier udtrykker hvor stor en forskel, der skal være imellem 2 behandlinger, for at de er signifikant forskellige. Hvis en udbytteforskel mellem to forsøgsled er lig med eller større end LSD-værdien, er forskellen statistisk sikker. I modsat fald er udbytteforskellen usikker.
  LSD-værdier er meget nyttige og letforståelige tal, men man skal være varsom med at tolke dem for skarpt, især i forsøg med mere end 8 led. LSD-værdien er kun et værktøj. Se i øvrigt LSD-værdier udtrykker hvor stor en forskel, der skal være imellem 2 behandlinger, for at de er signifikant forskellige. Hvis en udbytteforskel mellem to forsøgsled er lig med eller større end LSD-værdien, er forskellen statistisk sikker. I modsat fald er udbytteforskellen usikker.
  LSD-værdier er meget nyttige og letforståelige tal, men man skal være varsom med at tolke dem for skarpt, især i forsøg med mere end 8 led. LSD-værdien er kun et værktøj. Se i øvrigt LSD-værdier udtrykker hvor stor en forskel, der skal være imellem 2 behandlinger, for at de er signifikant forskellige. Hvis en udbytteforskel mellem to forsøgsled er lig med eller større end LSD-værdien, er forskellen statistisk sikker. I modsat fald er udbytteforskellen usikker.
  LSD-værdier er meget nyttige og letforståelige tal, men man skal være varsom med at tolke dem for skarpt, især i forsøg med mere end 8 led. LSD-værdien er kun et værktøj. Se i øvrigt LSD-værdier udtrykker hvor stor en forskel, der skal være imellem 2 behandlinger, for at de er signifikant forskellige. Hvis en udbytteforskel mellem to forsøgsled er lig med eller større end LSD-værdien, er forskellen statistisk sikker. I modsat fald er udbytteforskellen usikker.
  LSD-værdier er meget nyttige og letforståelige tal, men man skal være varsom med at tolke dem for skarpt, især i forsøg med mere end 8 led. LSD-værdien er kun et værktøj. Se i øvrigt LANDSFORSØGENE 2022 side 422 for yderligere informationer om forsøgenes sikkerhed. Der beregnes også en P-værdi for forsøgene, hvis den er større end 0,05 er der ikke signifikante udslag i forsøgene, og der beregnes ingen LSD-værdi for yderligere informationer om forsøgenes sikkerhed. Der beregnes også en P-værdi for forsøgene, hvis den er større end 0,05 er der ikke signifikante udslag i forsøgene, og der beregnes ingen LSD-værdi for yderligere informationer om forsøgenes sikkerhed. Der beregnes også en P-værdi for forsøgene, hvis den er større end 0,05 er der ikke signifikante udslag i forsøgene, og der beregnes ingen LSD-værdi for yderligere informationer om forsøgenes sikkerhed. Der beregnes også en P-værdi for forsøgene, hvis den er større end 0,05 er der ikke signifikante udslag i forsøgene, og der beregnes ingen LSD-værdi
 • På tabeludtrækkene kan der forekomme flere LSD værdier og P-værdi: LSD1 og P-værdi1: LSD værdien for faktor 1 og P-værdien for faktor 1, altså en statistisk sammenligning af behandlingerne i faktor 1. Er det et to-faktorielt forsøg, gælder LSD1 værdien og P-værdi1 i faktor 1, mens det ikke er en sammenligning imellem behandlingerne i faktor 2
 • LSD2 og P-værdi2: LSD-værdien og P-værdien for faktor 2, altså en statistisk sammenligning af behandlingerne i faktor 2. Man skal være forsigtig med at sammenligne de enkelte ledværdier imellem behandlingerne i faktor 2, da der kan være en vekselvirkning imellem faktor 1 og faktor 2. Det vil være mere korrekt at beregne gennemsnittet af behandlingerne i faktor 2 og sammenligne dem v.hj.a. LSD2 op P-værdi2.
 • LSD12 og P-værdi12: LSD-værdien og P-værdien for kombinationer af faktor 1 og faktor 2. Man bør ved et tofaktorielt forsøg først betragte LSD12 og P-værdi12. Er der angivet en værdi, betyder det, at der er vekselvirkning mellem de to faktorer, og LSD1, P-værdi1, LSD2 og P-værdi2 er dermed uinteressante.
 • LSD-værdien og P-værdien gælder for alle leddene (1 til n).  Hvis udslagene er større end LSD værdien viser bogstaverne, hvilke udslag, der er signifikant forskellige. Led med samme bogstav er ikke signifikant forskellige.
 • På enkeltforsøgene er det angivet om LSD-værdien er eksakt eller tilnærmet. Hvis forsøget er balanceret, dvs. at der er lige mange data i hver behandling, så er LSD-værdien eksakt. Mangler der en registrering i en af behandlingerne (f.eks. pga. en høstfejl), så er LSD-værdien tilnærmet. LSD-værdien er også tilnærmet i designs, hvor gentagelserne er opdelt i blokke (f.eks. i alpha-designs).

P-værdier

På resultatudskrifterne af enkeltforsøg er der også anført en p-værdi, der er et andet mål for sikkerheden i forsøgsresultaterne. Hvis p-værdien er større end 0,05 er det ikke muligt med 95 pct. sikkerhed at sige, om der er forskel på behandlingerne. Størrelsen af p-værdien udtrykker således graden af sikkerhed for effekt af de afprøvede behandlinger i forsøget - jo mindre p-værdi jo bedre.

Gennemsnit

I tabelbilagene angives bl.a. et beregnet gennemsnit for hele forsøgsserien. Dette gennemsnit er beregnet ved hjælp af. "least square means-metoden", der tager højde for evt. manglende værdier, f.eks. hvis udbyttet mangler for visse led i ét eller flere af enkeltforsøgene. I forsøgsserier, hvor der mangler forholdsvis mange værdier, kan det beregnede gennemsnit i visse tilfælde afvige forholdsvis meget fra niveauet i enkeltforsøgene. Dette skyldes ikke en fejl i beregningerne men derimod, at beregningsmetoden i visse tilfælde kan give en uhensigtsmæssig vægtning, når der kun foreligger data fra få enkeltforsøg.

Derfor: Hvis et gennemsnit for et forsøgsled er baseret på meget få enkeltforsøg ud af det samlede antal enkeltforsøg i serien anbefales det, at man ikke tillægger det beregnede gennemsnit for stor betydning. Det er vanskeligt at sætte en grænse for, hvor få værdier man kan tillade sig at basere et gennemsnit på, så det beror på en vurdering i de enkelte tilfælde. Men som altid er det vigtigt at vurdere, om det beregnede gennemsnit ser fornuftigt ud.

Emneord

Vil du vide mere?