Planter

Kvælstofprognosen 2024

Kvælstofprognosen for 2024 viser et højere kvælstofbehov end normalt på lerjorde i hele landet. På landsplan er behovet 3.300 tons større end normalt.

Kvælstofprognosen for 2024 er beregnet på grundlag af N-min i jorden på 97 marker i Kvadratnettet målt i første halvdel af februar måned 2024. Resultaterne af N-min målingerne i februar 2024 er sammenholdt med det gennemsnitlige N-min-indhold målt i februar i Kvadratnettet i perioden 2013-2023.

Resultatet af målingerne viser, at N-min-indholdet i februar 2024 på lerjord er lavere i hele landet end gennemsnittet af de foregående 11 år.

Kvælstofprognosen 2024

Kvælstofprognosen for 2024 er den 19. marts 2024 offentliggjort på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Kvælstofprognosen er udarbejdet af SEGES Innovation, Planter & Miljø i samarbejde med Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi; Københavns Universitet, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi; og Landbrugsstyrelsen. Prognosen er indstillet til Landbrugsstyrelsen af Fødevareministeriets Udvalg vedr. kvælstofnormer, -prognoser og kvælstof i husdyrgødning. Det er Landbrugsstyrelsen, der offentliggør kvælstofprognosen. 

Prognosen viser afvigelser fra det normale behov for tilførsel af kvælstof. I 2024 er kvælstofbehovet øget med 0-5 kg kvælstof pr. ha i forhold til normalt (gennemsnittet af de foregående 11 år) afhængigt af jordtype. Prognosen gælder for grovsandet jord (JB 1 og 3), finsandet jord (JB 2 og 4), lerjord (JB 5-9) og humusjord (JB 11) på marker med vinterkorn eller forårssåede afgrøder med et kvælstofbehov. For JB 10 og 12 er der ikke en prognose. Der er ikke fundet grundlag for en områdeopdeling af landet.

Tabel 1. Kvælstofprognosen 2024. Afvigelser fra det normale behov for tilførsel af kvælstof, kg N pr. ha.

Område Grovsand
JB 1 og 3
Finsand
JB 2 og 4
Sandblandet lerjord
JB 5 og 6
Lerjord
JB 7 - 9
Humusjord
JB 11
Hele landet 0 0 5 5 0

På landsplan vil kvælstofprognosen resultere i et kvælstofbehov, der er omkring 3.300 tons større end normalt.

Mindre kvælstofbehov end forventet

Nedbøren fra 1. september 2023 til 1. marts 2024 har været 149 mm større end i referenceperioden 2012/13-2022/23, og ud fra mernedbøren alene kunne man måske have forventet en større korrektion af kvælstofbehovet, end det prognosen viser. Målingerne af N-min i februar 2024 viser imidlertid samme N-min-niveau som normalt på sandjord, mens det på lerjord var 5,5 kg lavere end normalt (gennemsnittet af målinger i februar 2013-2023). 

Dette viser, at der er andre forhold end bare nedbøren, der påvirker N-min-niveauet i jorden i februar. Disse forhold inkluderer blandt andet temperaturniveau, hvor specielt frost-tø-perioder, som forekom i januar, fra litteraturen er kendt for at kunne påvirke mineraliseringen af kvælstof. Derudover kan også fordelingen af nedbør hen over vinteren og vandmættede forhold i jorden spille en rolle. 

Hvor gælder prognosen?

Prognosens angivelser i tabellen anvendes på marker med vinterkorn eller forårssåede afgrøder med et kvælstofbehov, uanset om der er tilført husdyrgødning eller ej. Prognosen gælder ikke for afgrøder, der har en stor kvælstofoptagelse i løbet af efteråret og vinteren, dvs. græs, vinterraps og lign., men den gælder for vinterkorn og lovgivningsmæssigt også for forårssåede afgrøder efter efterafgrøder. 

Prognosen gælder for både vandede og uvandede jorder.

Kvælstofprognosen i relation til gødningsplan og gødningsregnskab

Ifølge Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag skal bedriftens samlede kvote for kvælstof korrigeres efter kvælstofprognosen for korn og forårssåede afgrøder for planperioden. 

Kvælstofprognosen i Mark Online

Mark Online opdateres med kvælstofprognosen senest onsdag den 20. marts 2024. 

Vil du vide mere?