Natur og vandmiljø

Waterdrive: Erfaringer fra oplandskonsulenternes arbejde i Østersøregionen

SEGES har siden foråret 2019 været en del af et tæt miljøsamarbejde med landene rundt om Østersøen. Samarbejdet er foregået under projekttitlen Waterdrive og skal undersøge, hvordan man effektivt kan implementere miljø- og klimatiltag i hele regionen.

Oplandskonsulenter og miljørådgivere i hele Østersøregionen peger på de følgende elementer som afgørende for en effektiv implementering af miljø- og klimatiltag.

  • Lokal forankring
  • Uddannelse af rådgivere
  • Langsigtet finansiering af lokale facilitatorer

Oplandskonsulenterne – en ny form for vandforvaltning på vej frem

I de senere år er der kommet mere fokus på, at miljø- og klimaudfordringer kun kan løses i et tæt samarbejde på lokalt niveau. Det er ligeledes vigtigt at uddanne rådgivere, opbygge kapacitet og finde de økonomiske midler, som kan sikre en smidig og involverende implementering af miljø- og klimatiltag i et tæt samarbejde med jordejerne. New service kataloget i Waterdrive fokusere på dette samarbejde i Sverige, Finland, Danmark og Polen. Sverige og Danmark har nu haft oplandskonsulenter i flere år. 

I Sverige blev der i 2019 igangsat 20 pilotområder med oplandskonsulenter via LEVA netværket. Der er nu også kommet mere fokus på denne nye type af rådgivere i både Finland og Polen. Lige nu efteruddannes der 20 Water advisors i den polske landbrugsrådgivning CDR som er finansieret af staten. 

I Finland er der nu fokus på at etablere teams af rådgivere, der kan varetage de mange opgaver med vandforvaltningen i fremtiden. Fremdriften sker i øjeblikket mest i de lokale selskaber kaldet drainage corporate bodies, hvor renoveringen af drænsystemerne betales af jordejerne i mindre eller større områder efter jordens beliggenhed i terræn. En stor del af disse selskaber har været inaktive i mange år, da drænene har fungeret godt, siden de blev etableret for 50-100 år siden. Når selskaberne går i gang med renoveringer, undersøges det samtidigt, om der kan etableres miljøtiltag med støtte fra den finske stat. I Letland er de startet med test af en enkelt oplandskonsulent i Jelgava Kommune, mens der lige nu ikke er så meget fokus på denne nye type af rådgivere i Estland, Litauen og Tyskland. 

Se katalog om oplandskonsulenternes arbejde i Østersøregionen:
New services for water management in agricultural landscapes - a catalog of ideas and experiences

Dobbeltprofil i Finland

Dobbeltprofil i Finland. Foto Mikko Ortamala KVVY, Water Protection Association of the River Kokemäenjoki, Finland.

Aktions-, implementerings- og investeringsplaner i 8 demonstrationsområder

Waterdrive har I perioden 2019-2021 arbejdet med aktions-, implementerings- og investeringsplaner i 8 større demonstrationsområder. Områder, som står overfor mange forskellige udfordringer såsom tab af næringsstoffer, tab af biodiversitet, tørke og oversvømmelse.

I demonstrationsområderne har der været arbejdet med rådgivere, som i Danmark ville have status af kommunale rådgivere, oplandskonsulenter, landbrugsrådgivere eller NGO. 

No. Waterdrive demonstrationsområder Aktions-, implementerings- og investeringsplaner Udfordring Projektledere/ oplandskonsulenter
1. Kutno County i Polen. Hovedfokus på genetablering af retentionen i hele landskabet. Uddannelse af nye Water advisors til opgaven. Tørke Wojciech Fr?tczak Janusz D?browski, Katarzyna Izydorczyk Kinga Krauze
2. Zuvintas Reserve I Litauen. Hovedfokus på naturbeskyttelse. Tab af biodiversitet og beskyttelse af Natura 2000 Elvyra Miksyte
3. Gurjevsk case area Kaliningrad, Rusland Russia. Hovedfokus på minivådområder Tab af næringsstoffer Irina Popova
4. River Svete, Jelgava kommune I Letland. Vådområder og miljøtiltag Oversvømmelse og tab af næringsstoffer Ingars Rozitis
5. Suida River ved Leningrad, Rusland. Etablering af et demonstrationsområde med drænvirkemidler Tab af næringsstoffer Mikhail Ponomarev
6. River Povoonjoki og Karjalaiskylä i Finland. Renovering af drænsystemer og en samtidig etablering af mange forskellige miljøtiltag. Tab af næringsstoffer Mikko Ortamala
7. Västervik I Sverige. Etablering af mange forskellige miljøtiltag. Tab af næringsstoffer Gun Lindberg & Anders Fröberg
8. Odense Fjord I Danmark. Hovedfokus på etablering af miljøtiltag i 2 ID15 oplande. Tab af næringsstoffer Anne Sloth & Frank Bondgaard
Demonstrationsområder Waterdrive

10 vigtige trin ved implementering af miljø- og klimatiltag

Interreg Østersø har i projektopstarten stillet Waterdrive følgende opgave: Hvad skal der til for, at der kommer til at ske en reel implementering af miljø- og klimatiltag på bedriftsniveau i hele Østersøregionen?

Med udgangspunkt i erfaringerne fra de 8 demonstrationsområder har projektlederne i de udvalgte områder udpeget 10 trin, som er vigtige før en reel implementering af miljø- og klimatiltag finder sted. 

Erfaringerne er samlet i rapporten New and innovative solutions and key findings in Waterdrive case areas, og svarene fra alle demonstrationsområderne er samlet i et appendix og ud fra disse besvarelser, er der udpeget 10 trin, som er vigtige for at der findes løsninger, og en implementering kan finde sted.

Det er en meget overordnet betragtning, men hvis et af disse trin mangler, vil implementeringen ofte blive udfordret.

10 implementeringstrin

1. Monitering Forbedring af den lokale overvågning, samt analyse og fortolkning af data. Overvågningsdata tilgængelige for alle interessenter i lokalområdet på websider. 
2. Test af miljøtiltag og demonstrationsområder Demonstrationsområder med miljøtiltag er vigtige som et første skridt til at inddrage jordejerne i miljøindsatserne.  Det er vigtigt kun at gennemføre videnskabeligt dokumenterede miljøinitiativer. 
3. Landbrugsordninger Landbrugsordninger med de rette incitamentsstrukturer støtter implementering af miljøtiltag. 

Langsigtet finansiering af oplandskonsulenter, teams af oplandskonsulenter, lokale vandforvaltere og facilitatorer er afgørende for at sikre reel fremdrift i implementering af miljø- og klimatiltag i landskabet. 
4. Landskabsplanlægning

Holistiske vandforvaltningsplaner bør udarbejdes på lokalt niveau i mindre oplande. De lokale vandforvaltningsplaner udvikles af eksperthold bestående af landmænd, lodsejere, offentlige og private vandforvaltere, oplandskonsulenter og andre lokale interessenter. 

Digitalisering af drænsystemer samt vand-,jord-, klima- og geologidata- giver bedre mulighed for at placere miljøtiltagene korrekt. Miljøtiltagene placeres kun de steder der giver miljøeffekt.

5. Rådgivning Landbrugsrådgivning Kommunal rådgivning Statslig rådgivning Andre private tjenester Der er et behov for, at oplandskonsulenter og lokale facilitatorer er med til at sikre en mere holistisk vandforvaltning i tæt samarbejde med jordejerne. Der er her brug for et tæt samarbejde mellem landbrugsrådgivningen, oplandskonsulenter, lokale facilitatorer, kommunerne, private og offentlige vandforvaltningsspecialister og myndigheder. 
6. Kapacitetsopbygning Miljøindsatser er ofte meget afhængige af langsigtet finansiering i forhold til opbygning af den nødvendige kapacitet på mange felter. F.eks. ansættelse af rådgivere, rådgivning, uddannelse og efteruddannelse.  

Kapacitetsopbygning kræver involvering af ekspertgrupper, der arbejder med et helhedsbillede, som søger en "balance" og en tværfaglig tilgang. Tilgangen er baseret på specialviden i forhold til landbrug, vand, natur, biodiversitet, skovbrug.
7. Uddannelse, træning og support

Eksperthold støtter de lokale partnerskaber med uddannelse i holistisk vandforvaltning, indvirkning på vandkvalitet og vandmængde.

Der arbejdes med vandretention i landskabet, effektivt vandforbrug og implementering af miljøtiltag samt landbrugstekniske løsninger osv. 

8. Tværsektorielt samarbejde

Konsolidering af lokale partnerskaber, teams eller netværk for at skabe forpligtelser mellem alle interessenter i indsatsområdet.
Samarbejde mellem jordejere, landmænd, oplandskonsulenter, kommuner og lokale myndigheder.

Der sættes fælles mål, som genererer "win-win"-løsninger, der både kan reducere eutrofiering og samtidig øge høstudbytterne..

9. Implementering I dette stadie udføres miljøtiltagene i praksis, f.eks minivådområder, vådområder, lavbundsprojekter osv. 
10. Monitering af miljøeffekter Overvågning af effekten af alle miljøtiltag i landskabet. 

Erfaringer fra 8 demonstrationsområder

Projektlederne i de 8 udvalgte demonstrationsområder er blevet spurgt, om alle disse nødvendige trin er til stede for, at en reel implementering af miljø- og klimatiltag kan finde sted i deres eget demonstrations-område.  

Alle lande påpeger i rapporten, at der generelt mangler en langsigtet finansiering af miljøtiltag, oplandskonsulenter og lokale facilitatorer. Der stilles spørgsmål til, om miljø- og klimaindsatser reelt kan gennemføres med de nuværende kortsigtede finansieringsmuligheder. 

Tabellen herunder viser, at alle lande har en til flere elementer på plads for, at en reel implementering kan finde sted. En del lande mangler dog landbrugsordninger, der kan støtte miljø- og klimaindsatser, opbygning af kapacitet og etablering af en privat eller statslig rådgivning, der kan håndtere selve implementeringen i praksis på bedriftsniveau. 

En del af de udvalgte demonstrationsområder repræsenterer generelt first movers, så behovet for en konsekvent miljø- og klimastrategi samt finansieringen af denne er generelt meget stort i hele Østersøregionen. 

Konklusioner fra 8 Waterdrive demonstrationsområder I Østersøregionen

Litauen Rusland Letland Polen Danmark Sverige Finland
1. Monitering x x x x x x x
2.Test x x x x x
3. Landbrugsordninger x x x x
4. Landskabsplanlægning x x x (x)* x x
5. Rådgivning x x x x x x
6. Kapacitetsopbygning x x x x x
7. Uddannelse x x x x x x
8. Tværsektorielt samarbejde x x x x x x x
9. Implementering x x x x
10. Monitering af effekter x x x

*Placering af minivådområder kontra vådområde-og lavbundsprojekter.

Västervik Kommune er nået langt

Västervik Kommune i Sverige er det demonstrationsområde, der har leveret den meste konsekvente strategi i relation til direkte involvering af jordejerne og implementering af mange forskellige miljøtiltag på bedriftsniveau. Kommunale rådgivere har i mange år samarbejdet direkte med lodsejere og lokale interessenter. 

I perioden 2018-2021 er der investeret 12 millioner kr. i implementeringen af mange forskellige miljøtiltag, og i perioden 2021-2024 er der sikret 14-15 millioner til at etablere nye miljøtiltag. Kommunen ser nu resultatet af deres mangeårige indsats for vandmiljøet. Se hovedkonklusionerne fra demonstrationsområdet ved Västervik. Tilgangen i den svenske kommune har været at sikre win-win-løsninger, der både kan reducere udvaskningen af næringsstoffer og styrke tilpasningen til et klima i forandring. Dette sikrer også høje udbytter.

“Win win solutions that can both reduce nutrients and strengthen the adaption to a changing climate. This also secure high yields”.

Etablering af dobbeltprofil i Västervik Kommune

Etablering af dobbeltprofil i Västervik Kommune. Foto Anders Fröberg.

Miljø- og klimaindsatserne kræver langsigtet finansiering

Alle, der leder miljø- og klimaindsatserne i de forskellige demonstrationsområder, peger på, at det er vigtigt både at have en langsigtet finansiering af miljø- og klimatiltagene samt en langsigtet finansiering af de oplandskonsulenter, rådgivere eller lokale facilitatorer, der skal udføre opgaverne i et tæt samarbejde med jordejerne.

Vil du vide mere?

Støttet af