Natur og vandmiljø

Indsatsplaner for beskyttelse af grundvand

I Danmark er vi i den unikke situation, at vi de fleste steder har rigeligt med godt grundvand, der efter såkaldt simpel vandbehandling (iltning og filtrering) kan anvendes til drikkevand.

For at opretholde denne gunstige tilstand tager dansk grundvandspolitik udgangspunkt i, at der skal være et generelt højt beskyttelsesniveau for alt grundvand, jf. Faktaboks 1.

I nogle områder, hvor der er konstateret et særligt behov for beskyttelse af grundvandet til sikring af vigtige drikkevandsinteresser på baggrund af arealanvendelse, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse mod forurening, har politikerne besluttet at prioritere indsatsen og målrette grundvandsbeskyttelsen (MST, 2018). Disse områder kaldes indsatsområder (figur 1), og er udpeget under Statens grundvandskortlægning, som startede i år 2000 og stadig er pågående (MST, 2019a). I indsatsplanerne er ca. 16 % af Danmarks areal udpeget som nitratfølsomme indvindingsområder (Thorling et al., 2019).

Indsatsområder inden for sprøjtefølsomme indvendingsområder

Figur 1. Vedtaget indsatsområder indenfor hhv. sprøjtemiddelfølsomme og nitratfølsomme indvindingsområder (MST, 2019b)

Sådan sikres beskyttelsesniveauet for grundvand i Danmark

Den generelle grundvandsbeskyttelse i Danmark omfatter:

 • Pesticidgodkendelsesordningen
 • Regler ifm. kommuneplanlægningen
 • Afstandskrav til vandindvindingsanlæg
 • Miljøgodkendelser af virksomheder
 • Husdyrreguleringen
 • Generelle regler for indretning af stalde og gødningsopbevaringsanlæg, vaskepladser til sprøjteudstyr og for udbringning af husdyrgødning og anden organisk gødning
 • Regler for oprydning af jordforurening

Disse virkemidler er med til at sikre, at kvaliteten af det danske grundvand forbliver høj.

I indsatsområderne udarbejder kommunerne i samarbejde med vandværkerne indsatsplaner, som fastlægger bl.a. retningslinjer for, hvordan landbrugsdriften må være oven på drikkevandsressourcerne jf. Faktaboks 2.

Se om dine arealer er beliggende indenfor et indsatsområde

Du kan via MiljøGIS se, om dine arealer er beliggende indenfor et indsatsområde. Følg nedenstående trin-for-trin guide.

Trin-for-trin guide:

 1. Tryk på dette link for at komme til MiljøGIS.
 2. Tryk på ’Udpegede drikkevandsressourcer’ i temalisten til venstre, jf. figur 2.
 3. Tryk herefter på ’Indsatsområder, vedtaget’, se figur 2. Disse vises nu på Danmarkskortet.
 4. Zoom ind på dit område ved at bruge Zoom ind, Zoom ud og Panorer . Du kan også dobbelt-klikke på kortet for at zoome ind på dit område.
 5. Ændre baggrundskort eller tilføj administrative grænser ved at klikke på hhv. ’Baggrundskort’ og ’Adm. Grænser’ i temalisten til højre, jf. figur 2.
temaliste MiljGIS

Figur 2. Markering af elementer, som trin-for-trin guiden henviser til, der skal aktiveres i temalisten på MiljøGIS (modificeret efter MST, 2019b).

Hvad er en indsatsplan?

En indsatsplan beskriver, hvad der konkret skal gøres for at beskytte grundvandet i et indsatsområde. Planen beskriver også, hvem der er ansvarlig for at gennemføre de forskellige indsatser, og hvornår de skal gennemføres.

En vedtaget indsatsplan er således en aftale mellem kommunen, vandværkerne og andre berørte parter om en fælles indsats for at beskytte og forebygge forurening af grundvandsressourcen (SEGES, 2018).

Mere om indsatsplaner for grundvand

Emneord

Vil du vide mere?