Planter

Klimaeffekt ved udfasning af glyphosat i dansk planteproduktion

Resume

Planteværnsmidlet glyphosat, som er under revurdering i EU, er et meget betydende ukrudtsmiddel i dansk landbrug, idet det anvendes til en lang række opgaver, såsom bekæmpelse af rodukrudt, ukrudt før fremspiring af visse afgrøder og i pløjefri dyrkning. Der er politisk usikkerhed om re-godkendelsen i EU. Et totalforbud mod brug af glyphosat vil give store udfordringer for landbruget, da anvendelse af glyphosat er helt central for dyrkningssikkerheden. Et forbud vil påvirke både afgrødevalg og dyrkningssystemer markant og medføre en ændret tilgang til rodukrudtsbekæmpelse.

Idet et muligt forbud mod glyphosat vil medføre store ændringer i dansk planteproduktion, er der foretaget en vurdering af den klimapåvirkning, der vil komme som følge af ændringer i sædskifter, jordbearbejdningsstrategier og rodukrudtsbekæmpelse. I december 2021 udgav SEGES Innovation en rapport om de økonomiske konsekvenser for dansk landbrug.  Det samlede tab for primærlandbruget er beregnet til 1,9 mia. kr. om året. 

Læs også Omkostninger ved udfasning af glyphosat i dansk landbrug

Denne rapport indeholder en analyse af klimaeffekten ved en udfasning af glyphosat lavet på baggrund af 10 typiske sædskifter, som bredt repræsenterer det danske dyrkningsareal, med scenarier for henholdsvis den nuværende praksis og i en situation uden glyphosat med de nødvendige justeringer i forhold til afgrødevalg, jordbearbejdning og planteværnsstrategi. De 10 typiske sædskifter med NU- og 0-scenarier, som er opstillet af SEGES Innovation, er de samme som blev anvendt ved beregning af de økonomiske konsekvenser i ovennævnte rapport. 

Et forbud mod glyphosat vil, ud fra de nødvendige justeringer i de 10 sædskifter, medføre en reduktion af udledningerne af klimagasser i nogle sædskifter, mens det vil forårsage en øgning i udledningerne i andre. De største negative klimaeffekter, både pr. hektar og samlet set for det dyrkede areal i Danmark, ses i henholdsvis et sædskifte, hvor produktion af frøgræs opgives og omlægges til et sædskifte med maltbyg og to sædskifter, hvor pløjefri dyrkning omlægges til pløjning. 

Beregningerne viser, at et totalforbud mod glyphosat vil resultere i en merudledning af klimagasser på knap 170 kiloton CO2-ækv/år for det danske landbrugsareal, hvis man medregner jordens kulstofbalance, svarende til knap 1% af landbrugets samlede årlige udledninger af klimagasser. Af den totale merudledning kommer næsten 90% fra de tre sædskifter, hvor henholdsvis frøgræs og pløjefri dyrkning opgives, som tilsammen kun repræsenterer knap 20% af dyrkningsarealet. Klimaeffekten fra de resterende 80% af dyrkningsarealet er beregnet til en merudledning på 18,9 kiloton CO2-ækv/år.

I flere af de 10 sædskifter øges arealet med vårsæd fremfor vintersæd i 0-scenarierne sammenlignet med NU-scenarierne, hvorved den samlede mængde korn produceret i Danmark vil blive reduceret ved et forbud mod glyphosat. Der er i denne rapport fokuseret på ændringen i udledninger af klimagasser fra aktiviteter i marken, og der er ikke lavet beregninger af klimaeffekterne som følge af behovet for merproduktion af foder ved inddragelse af ekstra jord til planteproduktion eller øget foderimport.

Vil du vide mere?

Støttet af