Natur og vandmiljø, Økologi, Planter

Økologisk drift som redskab til grundvandsbeskyttelse

Ved at dyrke din ejendom økologisk vil du leve op til myndighedernes krav om pesticidfri arealanven-delse. Vær opmærksom på at en omlægning omfatter hele ejendommen. Kontakt den økologiske øko-logirådgivning, og bliv afklaret om dine muligheder.

Overvejer du at omlægge til økologisk drift i forbindelse med, at du er blevet berørt af rådighedsindskrænkninger om pesticidfri arealanvendelse på hele eller dele af din ejendom, så skal du være bevidst om, at en omlægning til økologisk drift omfatter hele ejendommen. Det betyder, at alle de enheder, dyr, stalde, bygninger, gårdspladser og marker, der hører under et givent CVR-nummer, skal overholde økologireglerne. 

I økologi er autorisation obligatorisk, mens tilsagn om særlige økologitilskud er frivillige. Tidsmæssigt er autorisationen løbende, indtil du meddeler, at du ønsker at ophøre med at være autoriseret. Tilsagn om tilskud er for tiden, løbende 5-årige. Tilsagn skal ansøges og vedligeholdes i de årlige indberetninger i Fællesskemaet.

Små og store ejendomme kan omlægges til økologisk drift. Det er samme regelsæt for alle ejendomme. Det meget lille landbrug, uden salg af produkter, har naturligvis en lettere kontrol, med færre krav til dokumentation.

Krav om grundvandsbeskyttelse: Er økologisk drift en god løsning for dig?

 • Fordele:

  • Da økologi er konsolideret i forbrugerens bevidsthed, vil det danske Ø-mærke og EU’s grønne blad-logo, umiddelbart opfattes positivt og vække tillid blandt størstedelen af forbrugerne.
  • Ved at blive autoriseret økologisk landmand, som en metode til at dyrke pesticidfrit landbrug, vil du efter endt omlægning, kunne sælge afgrøder og animalske produkter til merpris. 
  • Økologimærkerne anvendes på produkter til de store afsætningskanaler som grovvarer, mejerier, slagterier og ægpakkerier. De anvendes også på private label, lokal afsætning og stalddørssalg.
  • Ved at dyrke din ejendom økologisk vil du leve op til myndighedernes krav om pesticidfri arealanvendelse og bidrage til fortsat at sikre, at det danske grundvand er af god kvalitet. 

  Ulemper:

  • Markudbytterne i økologisk drift er lavere end i konventionel drift. Et andet og lavere kvælstofforbrug er en væsentlig del af forklaringen. Udbytterne hæmmes også af markens ukrudtstryk og af angreb af plantesygdomme og skadedyr.
  • Brug af organiske gødninger stiller store krav til timing og planlægning af markarbejdet, for at undgå at kvælstof tabes til omgivelserne.
  • Økologi er fravalg af en række metoder, der kan gøre arbejdet (bl.a. ukrudtsbekæmpelse) lidt lettere. Pesticiderne sparer tid og omkostninger i ukrudtsbekæmpelsen. I økologisk drift er det valg af sort, afgrøde og sædskifte, der er den væsentligste indsats. Konsekvensen af kraftige og uforudsete angreb af sygdomme og skadedyr, kan være en væsentlig reduktion af udbytterne.
  • Det økologiske afgrødemarked er stadig relativt lille og reguleres ikke af store internationale børser. Om det er en fordel eller en ulempe kan diskuteres, men det betyder, at balancen mellem udbud og efterspørgsel meget hurtigt skifter fortegn med den konsekvens, at afregningspriserne kan være ustabile. Det gælder af samme grund både for afgrødepriser og priser på animalske produkter.
 • Økologi er en anderledes måde at drive landbrug på. Du skal optimere efter et sædskifte, der ruller over 4-7 år, afhængig af hvilke afgrøder du arbejder med. Modsat en konventionel landmand som er vant til i højere grad at optimere fra år til år og at kunne gribe aktivt og direkte ind, når der opstår problemer med afgrøderne. Som økolog vil du skulle acceptere et generelt fald i høstudbytte og færre handlemuligheder. Dette kan være en stor overvindelse, hvis du overvejer at omlægge fra konventionel landbrugsdrift til økologisk drift.

  Der er en lang række muligheder for at balancere næringsstofforsyningen i økologi. Kvælstof, der ofte er den største udfordring at skaffe, kan komme fra økologiske dyr, fra konventionelle dyr og fra diverse restprodukter og recirkulerede produkter som biogasgylle, kompost og organiske pelleterede gødninger. En af de væsentligste økologiske kvælstofkilder vil dog altid være kvælstof fikseret fra luften af bælgplanter som kløver, lucerne, ærter og hestebønner.

  Øget omlægning til økologisk drift er højt målsat, både i EU og af det danske folketing. Målsætningen om en fordobling af arealet, svarende til ca. 25% af det samlede landbrugsareal og marked i 2030, vil kræve, at omlægningen og forbruget af økologiske varer stimuleres.
  Hvis økologi stimuleres kraftigt udefra, er det ofte set, at det danner produktions- og prisbobler, der påvirker hele økologierhvervet ret voldsomt, inden der igen kommer en passende balance mellem udbud og efterspørgsel.

 • En ansøgning om autorisation til økologisk drift, en såkaldt omlægningsplan, skal attesteres af en konsulent der er godkendt af Landbrugsstyrelsen. Der findes økologikonsulenter over hele landet, der løfter både de faglige og de administrative opgaver. 

  Find godkendte økologikonsulenter, der må attestere omlægning til økologi

  Ved underskrift af omlægningsplanen accepterer du at stille driftsleder, bilag og logbøger til rådighed for kontroller. Der vil være årlige varslede kontroller og uanmeldte kontroller. I ansøgningsskemaet skal du forholde dig til erklæringer om forurenet jord, oplyse om tidligere overtrædelser af dyreværnslov, lov om afgift af bekæmpelsesmidler, gødnings- og plantedækkebekendtgørelsen samt lov om foderstoffer.

 • Mulighederne for at søge de almindelige arealbaserede tilskud målrettet økologi, vil være begrænset, hvis der på arealerne allerede ligger forpligtigelser, der er sammenlignelige med økologi. F.eks.:

  • Hvis det kræves, at arealet drives økologisk eller tilsvarende
  • Eller hvis der ikke må anvendes pesticider
  • Eller hvis der ikke må anvendes handelsgødning

  Det gælder tinglyste aftaler eller servitutter, og det gælder frivillige aftaler, hvor du modtager betaling for kravene. 
  Der kan godt modtages økologitilskud, hvis det er frivillige aftaler, hvor der ikke modtages kompensation.
  Det kan være vanskeligt at finde den rette løsning i vurdering af grænsetilfælde.
  Læs mere i Vejledning om Økologisk Arealtilskud 2021 og tal med din lokale økologikonsulent.

  Der findes i dag 4 typer arealtilskud målrettet økologiske landmænd. Tilskuddene kræver ikke betalingsrettigheder, men kan kombineres med den almindelige grundbetaling, som kræver betalingsrettigheder.

  Økologisk Basistilskud, 5-årigt: 870 kr./ha/år 
  Omlægningstillæg, 2 år: 1.200 kr./ha/år
  Tillæg for reduceret kvælstoftilførsel: 500 kr./ha/år
  Frugt/bær-tillæg, løbende: 4.000 kr./ha/år

  Betingelser, Basistilskud 

  • Basistilskud danner grundlag for tillæggene
  • Det skal være landbrugsareal på mindst 0,30 ha, som opfylder krav til grundbetaling
  • Du skal have påbegyndt omlægning på arealerne inden tilsagnsstart, 1. september
  • Du må maksimalt bruge 107 kg udnyttet-N/ha/år i gennemsnit på alle harmoniarealer
  • Tilskud tilbagebetales, hvis du ophører som økolog, inden udløb af tilsagn
  • Enkeltmarker kan trækkes ud uden tilbagebetalingskrav.

  Betingelser, Omlægningstillæg

  • Kun nye økologer kan søge omlægningstillæg
  • Skal udgøre mindst 50% af det samlede areal i ansøgningen
  • Skal søges samme år som basistilskuddet og kan maksimalt udbetales i 2 år.

  Betingelser, Tillæg for reduceret kvælstoftilførsel

  • Skal søges samme år som basistilskuddet og løber sammen med basistilsagnet
  • Du skal være tilmeldt register for Gødningsregnskab
  • Kan søges på enkeltmarker, men
  • Du må maksimalt bruge 65 kg udnyttet-N/ha/år i gennemsnit på alle harmoniarealer

  Betingelser, Frugt/bær-tillæg

  • Arealet skal være tilplantet med godkendt frugt/bær afgrødekode og altid overholde minimumsplantetal. Se særlige krav i Vejledning om Økologisk Arealtilskud 2021
  • Der må plantes med rækkeafstand op til 10 meter og i blandede kulturer. Se særlige krav i Vejledning om Økologisk Arealtilskud 2021
  • Arealet skal drives plantagemæssigt, dvs. at der skal kunne dokumenteres køb af planter og salg af produkter.

  Hvis der i tilsagnsperioden kommer nye krav, f.eks. rådighedsindskrænkninger om pesticidfri arealanvendelse i BNBO, vil tilsagnet normalt bortfalde uden krav om tilbagebetaling.

Hvordan får jeg hjælp med omlægning til økologisk drift? 

Overvejer du at omlægge til økologisk drift i forbindelse med, at du er blevet berørt af rådighedsindskrænkninger om pesticidfri arealanvendelse på hele eller dele af din ejendom, anbefales det, at du kontakter den lokale økologirådgivning for at komme i gang med overvejelserne på det bedst grundlag. Dette skyldes, at enhver omlægning er en individuel sag.

Der findes for tiden mulighed for at få lavet et gratis omlægningstjek, finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug. Se link til Økologirådgivningen. 

Vil du vide mere?