Økologisk drift som redskab til grundvandsbeskyttelse

Natur og vandmiljø, Økologi, Jura, Planter, Økonomi og ledelse

Økologisk drift som redskab til grundvandsbeskyttelse

Det at drive et landbrug økologisk, giver en masse nye faglige udfordringer og er samtidig indgang til et landbrug med fokus på diversitet, grundvandsbeskyttelse og balance i produktionen.

Ved overvejelse om at omlægge til økologisk drift i forbindelse med, at en ejendom er blevet berørt af pesticidfri arealanvendelse på hele eller dele af arealerne, er et vigtigt princip, at en omlægning til økologisk drift omfatter hele bedriften. Det betyder, at alle de enheder, dyr, stalde, bygninger, gårdspladser og marker, der hører under det aktuelle CVR-nummer, senest indenfor et fireårigt forløb, skal overholde økologireglerne.

Alle typer ejendomme, store og små, kan autoriseres til økologisk drift. Det er samme regelsæt, der gælder. Der vil ofte være en række nødvendige tilpasninger. Det kan blandt andet være forhold omkring stalde, hvor det kan være nødvendigt at tilpasse indretning og besætningen for at leve op til arealkrav og udeforhold. 
En anden typisk ændring er at afgrænsning til ikke-økologiske nabomarker skal være markeret med udyrkede skel. 

For at kunne bruge ”Ø”- mærket på landbrugsprodukter er autorisation nødvendig, mens tilsagn om særlige målrettede økologitilskud er frivillige. Tidsmæssigt er autorisationen løbende, indtil det meddeles, at man ønsker at ophøre med at være autoriseret. Tilsagn om tilskud er for tiden løbende 5-årige. Tilsagn skal ansøges og vedligeholdes i de årlige indberetninger i Fællesskemaet.

Krav om grundvandsbeskyttelse: Er økologisk drift en god løsning for dig?

 • Da økologi er godt rodfæstet i forbrugerens bevidsthed, vil det danske Ø-mærke og EU’s grønne blad-logo umiddelbart blive opfattet positivt og vække tillid blandt størstedelen af forbrugerne. Ved at blive autoriseret økologisk landmand, vil der efter endt omlægning, kunne sælges afgrøder og animalske produkter til merpris. Økologimærkerne anvendes på produkter til de store afsætningskanaler som grovvarer, mejerier, slagterier og ægpakkerier. De samme mærker anvendes også på private label, lokal afsætning og stalddørssalg. 

  Øget omlægning til økologisk drift er højt målsat, både i EU og af det danske folketing. Målsætningen om en fordobling af arealet, svarende til ca. 25 procent af det samlede landbrugsareal og marked i 2030, vil kræve, at omlægningen og forbruget af økologiske varer stimuleres. Det betyder at der vil være fokus på vilkårene for økologisk produktion, så længe der arbejdes med den ambitiøse målsætning.

  Det økologiske marked er stadig relativt lille og reguleres ikke af store internationale børser. Det betyder, at balancen mellem udbud og efterspørgsel kan skifte fortegn med den konsekvens, at afregningspriserne kan være ustabile. Det gælder alle landbrugsprodukter, mælk, kød, æg, frugt, grønt og planteavlsafgrøder.

  Hvis økologi stimuleres kraftigt udefra, kan det ske, at der dannes produktions- og prisbobler, der påvirker hele økologierhvervet, inden der igen kommer en passende balance mellem udbud og efterspørgsel. Derfor kræver en omlægning af et landbrug en nøje gennemregning med tilhørende følsomhedsanalyse på de centrale områder. Den lokale økologirådgivning har eksperter på området.

  Økologisk landbrug er en anderledes måde at drive landbrug på. Der er behov for at optimere efter et sædskifte, der ruller over 4-7 år, afhængig af hvilke afgrøder der arbejdes med. Modsat en konventionel landmand, som er vant til i højere grad at optimere fra år til år og at kunne gribe aktivt og direkte ind, når der opstår problemer med afgrøderne. 
  Det kan være en stor overvindelse at acceptere færre handlemuligheder ved omlægning fra konventionel landbrugsdrift til økologisk drift. Derfor anbefales det altid at få gennemført et grundigt Økologisk Omlægningstjek før beslutningen tages.

  Markudbytterne i økologisk drift er lavere end i konventionel drift. Et andet og lavere kvælstofforbrug er en væsentlig del af forklaringen. Udbytterne vil også hæmmes af markens ukrudtstryk og af angreb af plantesygdomme og skadedyr. Rodukrudt som kvik, tidsler (og skræpper i græsmarker) er en særlig udfordring for økologer. Rodukrudt skal holdes på et acceptabelt niveau gennem en målrettet indsats med sædskifte og mekanisk bekæmpelse. Frøukrudt, det ukrudt der spirer frem sammen med afgrøden, bekæmpes med forskellige mekaniske metoder som strigler og radrensere. Indsatsen imod ukrudt bestemmes af afgrødens værdi og landmandens ambitionsniveau.

  Når organiske gødninger udgør ejendommens næringsstofforsyning, stiller det store krav til timing og planlægning af markarbejdet. Man skal sikre at der er næringsstoffer til rådighed for afgrøden og samtidig undgå, at især kvælstof tabes til omgivelserne. Man udtrykker det populært ved at sige at økologer gøder jorden frem for at gøde afgrøden.

  En af de væsentligste økologiske kvælstofkilder er kvælstof fikseret fra luften af bælgplanter som kløver, lucerne, ærter og hestebønner. Det er derfor vigtigt at have en plan for et robust økologisk sædskifte. Derudover er der en række muligheder for at balancere næringsstofforsyningen i økologi. Kvælstof, der ofte er den største udfordring at skaffe, kan komme fra økologiske dyr, fra konventionelle dyr og fra diverse restprodukter og recirkulerede produkter som biogasgylle, kompost og organiske pelleterede gødninger. Økologivejledningens Bilag 1 angiver hvilke muligheder der findes.  

  Der skal anvendes økologisk udsæd, når der findes egnede varer på markedet. Hjemmesiden OrganicXseeds er den officielle adgang til at finde egnet økologisk udsæd. Der er udbydere fra Danmark og fra andre EU-lande, der ofte markedsfører andre arter og sorter. Det anbefales at anvende sorter, der er afprøvet under forhold der ligner de danske, men det kan være spændende at teste mindre kendte afgrøder.

 • En ansøgning om autorisation til økologisk drift, det der kaldes en omlægningsplan, skal attesteres af en konsulent, der er godkendt af Landbrugsstyrelsen. Der findes økologikonsulenter over hele landet, der løfter både de faglige og de administrative opgaver: 

  Find godkendte økologikonsulenter, der kan attestere autorisationsansøgninger

  Ved underskrift af omlægningsplanen accepterer man at stille driftsleder, bilag og logbøger til rådighed for kontroller. Der vil være årlige, varslede kontroller og uanmeldte kontroller. I ansøgningsskemaet skal du forholde dig til erklæringer om forurenet jord, oplyse om tidligere overtrædelser af dyreværnslov, lov om afgift af bekæmpelsesmidler, gødnings- og plantedækkebekendtgørelsen samt lov om foderstoffer.

  Der er ingen særlige målrettede skattemæssige forhold, der gør sig gældende for en økologisk virksomhed.

 • Økologer kan søge den generelle arealbaserede grundbetaling baseret på betalingsrettigheder. Økologer er fritaget for de grønne krav om afgrødediversitet, MFO og opretholdelse af permanente græsarealer. Man kalder i den sammenhæng økologi for ”Green by definition”, hvilket er begrundelsen for fritagelsen.

  Hele eller dele af en bedrift kan være omfattet af krav om pesticidfri drift, før omlægning til økologi begynder. 

  Mulighederne for at søge de almindelige arealbaserede tilskud målrettet økologi, er ikke til stede, hvis der på arealerne allerede ligger forpligtigelser, der er sammenlignelige med økologi. F.eks. hvis:

  • det kræves, at arealet drives økologisk eller tilsvarende
  • der ikke må anvendes pesticider eller
  • der ikke må anvendes handelsgødning

  Det gælder tinglyste aftaler eller servitutter, og det gælder frivillige aftaler, hvor du modtager betaling for kravene. 

  Der findes i dag 4 typer arealtilskud målrettet økologiske landmænd. Tilskuddene kræver ikke betalingsrettigheder, men kan kombineres med den almindelige grundbetaling, som kræver betalingsrettigheder.

  Økologisk Basistilskud, 5-årigt: 870 kr./ha/år 

  Omlægningstillæg, 2 år: 1.200 kr./ha/år
  Tillæg for reduceret kvælstoftilførsel: 500 kr./ha/år
  Frugt/bær-tillæg, løbende: 4.000 kr./ha/år

  Der gælder en række betingelser for at opnå økologitilskud.

  Betingelser, Basistilskud 

  • Basistilskud danner grundlag for tillæggene
  • Det skal være landbrugsareal på mindst 0,30 ha, som opfylder krav til grundbetaling
  • Du skal have påbegyndt omlægning på arealerne inden tilsagnsstart, 1. september
  • Du må maksimalt bruge 107 kg udnyttet-N/ha/år i gennemsnit på alle harmoniarealer
  • Tilskud tilbagebetales, hvis du ophører som økolog, inden udløb af tilsagn
  • Enkeltmarker kan trækkes ud uden tilbagebetalingskrav.

  Betingelser, Omlægningstillæg

  • Kun nye økologer kan søge omlægningstillæg
  • Skal udgøre mindst 50% af det samlede areal i ansøgningen
  • Skal søges samme år som basistilskuddet og kan maksimalt udbetales i 2 år.

  Betingelser, Tillæg for reduceret kvælstoftilførsel

  • Skal søges samme år som basistilskuddet og løber sammen med basistilsagnet
  • Du skal være tilmeldt register for Gødningsregnskab
  • Kan søges på enkeltmarker, men Du må maksimalt bruge 65 kg udnyttet-N/ha/år i gennemsnit på alle harmoniarealer

  Betingelser, Frugt/bær-tillæg

  • Arealet skal være tilplantet med godkendt frugt/bær afgrødekode og altid overholde minimumsplantetal. Se særlige krav i Vejledning om Økologisk Arealtilskud 2021
  • Der må plantes med rækkeafstand op til 10 meter og i blandede kulturer. Se særlige krav i Vejledning om Økologisk Arealtilskud 2021
  • Arealet skal drives plantagemæssigt, dvs. at der skal kunne dokumenteres køb af planter og salg af produkter.

  Økologisk arealtilskud 1 årig bio-ordning fra 2023

  Ved omlægning til økologi i 2022 og senere, eller når de eksisterende 3- eller 5 årige tilsagn udløber, ændres Økologisk arealtilskud til en 1 årig bio-ordning, med følgende forventede satser: 

  • Økologisk basistilskud: 870 kr. pr. år 
  • Tillæg for reduceret kvælstoftilførsel: 650 kr./ha/år
  • Frugt/bær-tillæg, løbende: 4.000 kr./ha/år
  • Omlægningstillæg, 2 år: 1.600 kr./ha/år

  Betingelserne forventes i store træk at fortsætte, men omlægningstillægget bliver igen muligt at søge for alle økologer og der kan komme en flerårig forpligtigelse ifm. med dette tillæg.

 • Hvis din jord bliver berørt af rådighedsindskrænkninger om pesticidfri arealanvendelse, har det betydning for tilskudsmuligheder nu og i fremtiden.

  Aftaler, tinglysninger eller udbetalte erstatninger har betydning for en eventuel omlægning til økologisk drift i fremtiden, fordi det har indflydelse på muligheden for at få tilsagn om Økologisk Arealtilskud til produktionen.

  Økologisk certificering (autorisation frem til 1. januar 2022) er uafhængig af tilskudsmuligheder og tilsagnsbetingelser, så arealerne kan omlægges og drives økologisk – men i mange tilfælde uden mulighed for tilskud.

  Pesticidfri drift forud for en omlægning til økologi i fremtiden

  Hvis en ikke-økologisk landmand får en erstatning og/eller der bliver tinglyst et sprøjteforbud, vil arealet i fremtiden ikke kunne få tilskud til økologisk drift eller tilskud ifm. en omlægning til økologi.

  Heller ikke hvis det er en ny ejer/forpagter af arealerne. Økologitilskud bliver bl.a. givet for ophør med brug af pesticider, og der kan ikke kompenseres to gange for samme forpligtigelse. Når basistilskuddet bortfalder, kan der heller ikke opnås tillæg for omlægning, reduceret N eller frugt og bær.

  Pesticidfri drift og øko-arealer, der har tilsagn om økologisk arealtilskud (ØA)

  For økologiske arealer, der er eller bliver omfattet af en rådighedsindskrænkning om pesticidfri drift (f.eks. BNBO), har det forskellige konsekvenser for et eksisterende tilsagn, om der bliver indgået frivillige aftaler, eller der bliver pålagt et krav – og hvilke begrænsninger det omfatter. I alle tilfælde vil det ikke være muligt at indgå et nyt tilsagn (3-årigt i 2021) eller søge et 1-årigt tilskud fra 2023 og frem, når det 3- eller 5-årige tilsagn udløber.

  Pålagt krav, påbud, tinglysning eller anden lovgivning:

  • Krav om økologisk jordbrugsproduktion
   Hvis tilsagnsarealet bliver pålagt krav om økologisk jordbrugsproduktion eller tilsvarende krav, så bortfalder ØA-tilsagnet for det pågældende areal uden krav om tilbagebetaling, da der ikke er forpligtigelser, der kan kompenseres for.

  • Krav om pesticidfri drift
   Bliver tilsagnsarealet pålagt krav om pesticidfri drift eller krav, der svarer til pesticidfri drift, så nedsættes basistilskuddet på 870 kr. pr. ha til 55 kr./ha/år i den resterende 3- eller 5-årige tilsagnsperiode.

  • Forbud mod at tilføre gødning
   Hvis tilsagnsarealet bliver pålagt forbud mod at tilføre gødning, bortfalder tilsagn om tillæg for reduceret kvælstoftilførsel (N-tillæg). N-tillægget kan også bortfalde, hvis der bliver lagt lignende forbud på et tilsagnsareal, eller hvis tilsagnsarealet bliver pålagt en forpligtigelse til, at der bliver tilført mindre end 107 kg udnyttet N/ha.

  Mulighed for revisionsklausul ved pålagte indskrænkninger

  Hvis du ikke ønsker at fortsætte med en økologisk drift under de nye betingelser for de enkelte tilsagnsarealer, har du mulighed for at opsige hele dit tilsagn om Økologisk Arealtilskud. Du skal så indsende en erklæring om ”revisionsklausul” til Landbrugsstyrelsen. Hele ØA-tilsagn bortfalder uden krav om tilbagebetaling af tilskud – det vil sige, at alle forpligtigelser i tilsagnet ophører og arealet/bedriften kan ophøre med økologisk drift/autorisation.

  Frivillige aftaler om pesticidfri drift

  Hvis du indgår en frivillig aftale med f.eks. en kommune om pesticidfri drift og aftalen indebærer en økonomisk kompensation til dig, opretholder du det eksisterende 3- eller 5-årige tilsagn. Du får også den fulde udbetaling i resten af tilsagnsperioden, men du kan ikke få et nyt tilsagn om Økologisk Arealtilskud på arealet. Du kan ikke bruge revisionsklausulen, når du indgår i en frivillig aftale.

  Hvis du indgår en frivillig aftale, f.eks. en forpagtning med et vilkår om pesticidfri drift, hvor der ikke indgår en økonomisk kompensation, vil det fortsat være muligt, både at opretholde tilsagn og søge nye tilskud til økologisk drift.

  Læs mere i kap. 8 i Vejledning om Økologisk Arealtilskud 2021, oktober

Hvordan får jeg hjælp med omlægning til økologisk drift? 

Overvejer du at omlægge til økologisk drift, anbefales det, at du kontakter den lokale økologirådgivning for at komme i gang med overvejelserne på det bedste grundlag. 

Der findes for tiden mulighed for at få lavet et gratis omlægningstjek finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug. 

Vil du vide mere?