Kvæg

Mulige smitteveje og risici for spredning af Salmonella Dublin ved brug af biogasanlæg i malkekvægbesætninger

Resumé

Da Salmonella Dublin især spredes gennem gødning og gylle fra kvæg, har der igennem en årrække været stigende bekymring om, hvorvidt den øgede brug af biogasanlæg udgør en smittekilde i spredningen af Salmonella Dublin-bakterier mellem kvægbesætninger, da gødning og gylle transporteres mere rundt, når kvægbesætninger leverer til og modtager fra biogasanlæg.

Derfor er potentielle risici og smitteveje for kvægbesætninger, der leverer gylle eller gødning/dybstrøelse til biogasproduktion, blevet vurderet og undersøgt. Undersøgelsen er en indledende kvalitativ vurdering af, om der er procedurer og forhold, der kan udgøre en risiko for, at Salmonella Dublin kan spredes mellem kvægbesætninger via brugen af biogasanlæg i Danmark. Undersøgelsen er baseret på rundvisninger og interviews med driftsledere på bedrifter og biogasanlæg.

Resultatet peger på en række oplagte smitteveje og risici samt mulige smittespredningsområder både i og omkring kvægbedrifterne og på selve biogasanlæggene. Der oplistes en række smitteforebyggende anbefalinger for såvel kvægbesætninger, der leverer til biogasanlæg, samt for biogasanlæggene.

Vil du vide mere?

Støttet af

Støttet af