Natur og vandmiljø, Jura, Planter

Ret overlap mellem markareal og registreret natur inden november

Landbrugsstyrelsen anvender i stigende grad kortet med vejledende registrering af § 3 beskyttet natur som administrationsgrundlag for en række forskellige støtteordninger, som Økologisk Arealtilskud og tilskud til målrettede efterafgrøder, samt i kontrol af krydsoverensstemmelse.

Siden 2018 har det ikke været muligt at søge Økologisk Arealtilskud til arealer, der er registreret som § 3 beskyttet areal, og i 2020 kunne der i udgangspunktet ikke søges målrettede efterafgrøder til marker med overlap af § 3 kortlaget.

Kortlaget anvendes yderligere ved kontrol for krydsoverensstemmelseskrav 1.23 Beskyttelse af naturtyper, hvor kontrollen sker på baggrund af kortlaget pr. 1. november året forud for kontrollen.

Det har medført et øget fokus på, hvorvidt registreringen er korrekt, og det har vist sig, at registreringen af natur i en række tilfælde overlapper med landmandens markindtegning.

Beskyttelsen af naturen indebærer i dag et forbud mod at ændre på naturens tilstand. Ved overtrædelser kan ejere og brugere pålægges at reetablere naturen, straffes med bøde og evt. sanktioner efter kontrol med krydsoverensstemmelse. Med forbuddet mod gødskning, sprøjtning og omlægning af alle § 3 beskyt-tede arealer, er det også fremadrettet vigtigt, at du kender og er enig i registreringerne af beskyttet natur på din ejendom. Forbuddet træder i kraft 1. juli 2022.

Vi vurderer at der kan være en række årsager til overlap:

  1. at det 3 beskyttede areal på lovlig vis indgår i driften, men arealet kan blive berørt af det kommende forbud mod gødskning, sprøjtning og omlægning
  2. at marken er unøjagtigt indtegnet
  3. at den § 3 beskyttede natur er unøjagtig indtegnet
  4. at arealer registreret som natur er blevet inddraget i dyrkning

Landbrugsstyrelsen arbejder hen imod en teknisk løsning i 2021, hvor overlap mellem det dyrkede areal og §3-kortlaget automatisk fratrækkes markens areal ved ansøgning om målrettede efterafgrøder og alternati-ver med tilskud. Der tages her udgangspunkt i §3-kortlaget pr. 1. november 2020.  Ændringer i §3-registreringen skal derfor være tilrettet inden 1. november, hvis det skal have effekt for ansøgningerne i 2021.

Illustrationer af overlap mellem mark og registreret beskyttet natur

Figur 1. Illustrationer af overlap mellem mark og registreret beskyttet natur. På kortet ses meget små over-lap, der må antages at være unøjagtige indtegninger, større overlap med hele markarealer, der drives med permanent græs, en driftform, der normalt ikke er i strid med en § 3 beskyttelse, samt mindre overlap mellem omdriftsmarker og registreret natur, der kan skyldes en ulovlig opdyrkning.

Det beskyttede areal indgår på lovlig vis i driften

Naturbeskyttelseslovens § 3 omfatter en række naturtyper, f.eks. eng, overdrev og strandeng, som ofte er under en eller anden ekstensiv landbrugsmæssig anvendelse f.eks. afgræsning, slæt og lettere gødskning mm. Beskyttelsen indebærer et forbud mod at foretage ændringer i tilstanden af den beskyttede natur, mens den hidtidige ekstensive anvendelse kan forsættes, selvom et areal omfattes af beskyttelsen. 

Derfor kan det samme areal også godt være både registreret som mark, evt. som permanent græs, og som beskyttet natur uden, at der er fejl i registreringerne eller er sket overtrædelse af naturbeskyttelsesloven. Det er dog vigtigt at understrege at intensivering eller væsentlige ændringer i driften ofte vil være i strid med beskyttelsen. Spørg din konsulent eller din kommune, hvis du er i tvivl inden du foretager ændringer i anvendelsen.

Med det vedtagne forbud mod gødskning, pesticidbehandling, omlægning og tromling er det godt at kende sin beskyttede natur godt, så man ikke overtræder bestemmelserne. 
Se mere om mulighederne for at have styr på den beskyttede natur i denne artikel ”Har du §3-beskyttet natur på dit landbrug?”.

Unøjagtige indtegninger af mark

Det er vigtigt, at markerne indtegnes så korrekt som muligt i Internet Markkort (IMK). Selv meget små over-lap med §3-kortlaget kan få indflydelse på muligheden for tilskud til Økologisk Arealtilskud og evt. målrettet kvælstofregulering, og kan give anledning til høringsbreve ved kontrol for krydsoverensstemmelse.

Unøjagtige indtegninger af § 3 natur

Beskyttelsen af § 3 naturen er umiddelbar. Det vil sige at naturen er beskyttet, når den indfinder sig, og arealerne kan både vokse sig ind i og ud af beskyttelse. Arealerne er alene vejledende registreret, og mange arealer er udelukkende registreret ved fortolkning af luftfoto. Der kan være unøjagtigheder, hvor markkanter og naturregistreringer overlapper, fordi en vis fejlmargin har været accepteret ved myndighedernes indtegninger og fordi man i udgangspunktet ikke har haft markkort eller markblokkort åbne ved arbejdet i kommunen.

Har du god sikkerhed for, at der er tale om en fejlregistrering kan du rette henvendelse til kommunen og få rettet registreringerne evt. via forespørgselsordningen efter § 9 i Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper.

Er der den mindste tvivl om, at der kan være sket en overtrædelse, bør sagen undersøges nærmere, se næste afsnit.

Arealer, registreret som natur, er blevet inddraget i dyrkningen

Da registreringerne er vejledende og beskyttelsen dynamisk kan der være større og generelle fejl i registre-ringerne af beskyttet natur. Arealer kan for eksempel være fejlagtigt registreret, selvom de er omfattet af 1-års regel eller genopdyrkningsret. Arealet kan også være vokset ud af beskyttelsen. 

Der er dog de seneste år gennemført en række indsatser for at forbedre den vejledende registrering, og fremadrettet skal kommunen gennemgå og holde registreringerne opdateret over 10-årige perioder. Registre-ringen tillægges, sammen med tolkninger af luftfoto, stor betydning ved uoverensstemmelser i sager om potentielle overtrædelser. Og som lodsejer kan det være meget vanskeligt at påvise sin eventuelle ret til dyrkning, når et § 3 registreret areal allerede er dyrket. 

Hvis arealer eller delarealer, der er i omdrift er registreret som beskyttet natur er der en vis risiko for, at det vurderes, at der er sket en overtrædelse af naturbeskyttelsesloven.

Vurderer kommunen, at der er sket en overtrædelse, vil man som lodsejer blive pålagt at retablere forholde-ne, så naturen igen kan indfinde sig. I grove tilfælde kan der ske politianmeldelse og sanktioneres med bødestraf. Konstateres uoverensstemmelsen/overtrædelsen ved kontrol med krydsoverensstemmelse sanktioneres med træk i den direkte arealstøtte. Der er i princippet ingen arealmæssig bagatelgrænse! Vær også opmærksom på, at du som ejer eller bruger hæfter for overtrædelser som f.eks. opdyrkninger og tilplant-ninger, der er sket under tidligere ejere. 

Se følgende vejledning, som myndighederne tidligere har brugt til vurdering af årsager til tabt natur.
Vejledning i luftfototolkning af tabt natur

Få rettet kortene og ryddet op i uoverensstemmelserne

Den § 3 beskyttede natur rummer bl.a. helt unikke og uerstattelige naturværdier. Derfor er der god grund til at passe godt på den. Det kan desuden være meget ubehageligt og dyrt at få en potentiel overtrædelsessag. Hertil kommer, at der kan være en del praktiske udfordringer med at søge om tilskud til arealer med overlap. For eksempel tilskud til målrettet kvælstofregulering eller Ø-støtte. Der er således al mulig grund til at få godt styr på dine § 3 registreringer. 

Ulovlig dyrkning skal naturligvis bringes til ophør. Ofte er det nødvendigt at indlede en dialog med kommu-nen for at få en god aftale om, hvordan forholdene bringes i orden. Særligt hvis der tale om lidt mere gennemgribende forandringer. 

Vi anbefaler, at man kontakter sin konsulent og får vurderet hvilke tiltag og muligheder, der er den bedste vej til at få bragt tingene i orden.
Nogle foreninger/konsulenthuse har tidligere haft gode erfaringer med at etablere et samarbejde med den lokale kommune og lagt en linje sammen for at få behandlet evt. overtrædelser. Det kan måske være givet godt ud at gøre tilsvarende for de små overlap. 

Du kan også få hjælp fra lokale DLBR-eksperter i naturforvaltning, som du kan finde kontaktoplysninger på her:
Find din lokale ekspert i natur og tilskud til natur 

Få hjælp ved at bruge I Landmand.dk

I løbet af juli kommer der en visning på landmand.dk, hvor du kan se overlap mellem den vejledende registrering af de § 3 beskyttede arealer og dine marker.
Læs også: Tre nye løsninger på Landmand.dk

Se på synlige forskelle i marken

Mange § 3 beskyttede arealer er er blevet registreret i en tid, hvor enge og overdrev var hegnede og af-græsset. Overgangen til de ikke beskyttede arealer var således tydelig ved f.eks. hegn, skel og små veje, men mange af disse elementer er forsvundet gennem tiden. 

Mange gange kan grænserne i stedet erkendes ved terrænændringer, fugtighedsforhold og skift i vegetationen. Men fugtighedsforhold kan fluktuere og stadig mere udbredte dyrkningsformer med reduceret jordbearbejdning, eller flerårige græsmarker og brak kan gøre det vanskeligt at skelne mellem mark og natur.  

På arealer, der grænser op til natur og hvor marken ikke omlægges årligt, bør man overveje at markere skellet fysisk i marken. Er der risiko for, at naturen indvandrer på arealer med en mere ekstensiv drift, bør det også overvejes at søge genopdyrkningsret på arealet, herved kan registreringer som § 3 imødegås.

Vil du vide mere?

Støttet af