Planter

Forbud mod anvendelsen af glyphosat vil øge kvælstofudvaskningen

Rapport

21. december 2022

 Opdateret 22. december 2022

Resumé

Et forbud mod at bruge glyphosat vil betyde et større behov for intensiv jordbearbejdning om efteråret for at kontrollere primært rodukrudt. Den øget mekaniske bekæmpelse af ukrudt er forbundet med en større risiko for udvaskning af kvælstof til miljøet.

Glyphosat er under revurdering i EU og er et vigtigt ukrudtsmiddel i dansk landbrug. Det bruges til mange opgaver, herunder bekæmpelse af rodukrudt og ukrudt før fremspiring af visse afgrøder. Et forbud mod anvendelsen af glyphosat vil give store udfordringer for landbruget, da midlet er vigtigt for dyrkningssikkerheden.

SEGES Innovation har tidligere beregnet, at grundet ændringer i sædskifter, jordbearbejdningsstrategier og rodukrudtsbekæmpelse vil et totalforbud koste primærlandbruget 1,9 milliarder kroner om året.

Læs også: Omkostninger ved udfasning af glyphosat i dansk landbrug

Ved brug af samme forudsætninger som i den økonomiske beregning, har SEGES Innovation beregnet, at et totalforbud mod glyphosat vil resultere i en merudledning af klimagasser på knap 170 kiloton CO2-ækv./år, svarende til knap 1 % af landbrugets samlede årlige udledninger af klimagasser.

Læs også: Klimaeffekt ved udfasning af glyphosat i dansk planteproduktion

Nu udgiver SEGES Innovation den første delrapport omkring et eventuelt glyphosatforbuds effekt på kvælstofudvaskningen fra rodzonen. Beregningerne viser for de fleste sædskifter en forøgelse af udvaskningen på 3-5 kg kvælstof per hektar, svarende til 6.748 tons kvælstof fra det samlede landbrugsareal. Forøgelsen skal ses i forhold til en gennemsnitsudvaskning fra landbrugsjorden på 50-60 kg kvælstof per hektar. Denne forøgelse er dog ikke desto mindre problematisk, fordi der i aftalen om grøn omstilling fremgår, at der skal ske en betydelig reduktion af udvaskningen fra landbrugsjorden.

Arbejdet med beregningerne af kvælstofpåvirkningen fortsætter i 2023.

Forfatter: Chefkonsulent Leif Knudsen, SEGES Innovation

Vil du vide mere?

Støttet af