Overdækket gyllebeholder med grønt græs foran

Kvæg, Grise

Gylleeksplosion er usandsynlig i danske stalde

En eksplosion af – sandsynligvis – metangas fra gødningslageret har kostet 18.000 køer livet på en amerikansk kvægfarm og en medarbejder er kommet alvorlig til skade. Lignende ulykker kan ikke forekomme i Danmark, lyder det fra fagekspert.

Amerikanske gyllekældre giver risiko for eksplosion

Den 10. april 2023 indtraf en voldsom eksplosion på en amerikansk kvægfarm. Mere end 18.000 køer omkom og en medarbejder blev kritisk skadet. Det formodes, at ulykken er forårsaget af metangas, der blev antændt, da en overophedet maskine brød i brand.

Læs også Eksplosiv brand dræber 18.000 køer og Dairy Global.

Det er dog vigtigt at understrege, at der ikke er tale om metangas fra køernes udåndingsluft, men derimod – sandsynligvis - gas fra et gyllelager under stalden, fortæller chefkonsulent Michael Holm fra SEGES Innovation.

”Vi kommer slet ikke i nærheden af eksplosive koncentrationer af metan i køernes udåndingsluft. Vi skal op på 4-5 % metan, for at der er eksplosionsfare, hvor vi i vores stalde måler koncentrationer på 0,01 – 0,02 %. Så lignende ulykker vil være meget usandsynlige i danske stalde,” slår Michael Holm fast.

Michael Holm forklarer, at der i amerikanske staldanlæg er tradition for at opbevare gyllen under stalden hele året i såkaldte ”gyllekældre”.

”Under både amerikanske grisestalde og kvægstalde findes der som oftest ”gyllekældre”, der er op til 2 meter dybe og rummer bedriftens gylle hele året. Det giver naturlig nok fare for eksplosioner, når der arbejdes med ild over lageret. Den tradition har vi jo slet ikke i Danmark, hvor vi sluser gyllen ud i udendørs tanke,” fortæller Michael Holm.

Teltoverdækkede gylletanke kan give små eksplosioner

Den største koncentration af eksplosive gasser vil ifølge Michael Holm forekomme under teltdugen på teltoverdækkede gylletanke. 

”Jeg har hørt om et enkelt tilfælde, hvor der er sket en mindre ”eksplosion” under teltdugen på en gylletank. Men man skal selvfølgelig altid tænke sig om, hvis man har brug for at arbejde med maskiner/håndværktøj i nærheden af gyllelagre” påpeger han.

Overdækket gyllebeholder med grønt græs foran

Man skal op på 4-5 % metan, for at der er eksplosionsfare. I danske stalde måles koncentrationer på blot 0,01 – 0,02 %.

SEGES Innovation går i andet halvår af 2023 sammen med Aarhus Universitet og AgroGas i gang med at afprøve flammeafbrænding af metangas fra et teltoverdækket gyllelager, for på den måde at nedbringe landbrugets metanudledning.

”Og netop i forsøg som disse, hvor vi aktivt opkoncentrerer metanindholdet under teltdugen, er vi naturligvis utrolig opmærksomme på arbejdssikkerheden og eksplosionsfaren,” fortæller Michael Holm. 
Han forsikrer om, at de forsøg, der kører med at opsamle metan i kvægstalde, slet ikke kommer i nærheden af eksplosive koncentrationer.

Svolvbrinte fra gylle skal tages meget alvorligt

Der er altså ingen grund til at frygte gylleeksplosioner i danske staldanlæg.

Det, man bør give opmærksomhed, når der håndteres gylle under danske forhold, er stadig risikoen for svolvbrinteforgiftning, lyder det fra arbejdsmiljøkonsulent Per Jørgensen fra SEGES Innovation.

”Svovlbrinte er den usynlige dræber, som man simpelthen ikke kan tage for alvorligt. Ved høj koncentration lammes lugtesans og åndedræt og du får ingen advarsler før det er for sent. Derfor bør man altid bære gyllegasalarm, grundigt vurdere risikoen ved arbejdet der skal udføres, og anvende friskluftforsynet åndedrætsværn ved risikofyldte opgaver” slår Per Jørgensen fast.

Vil du vide mere?