Virkemiddelvælger kan give inspiration til at opfylde efterafgrødekravet

Natur og vandmiljø, Planter

Virkemiddelvælgeren kan give inspiration til at opfylde efterafgrødekravet

På landmand.dk kan du se et forslag til, hvordan du på din bedrift vælger den økonomisk bedste fordeling af efterafgrøder og andre virkemidler.

Med øget indsatskrav i en række oplande, er der brug for at se på om tidligere års kombination af efterafgrødevirkemidler stadig er den optimale. Virkemiddelvælgeren giver inspiration, men er ikke en facitliste, fordi der kan være individuelle hensyn på bedrifterne, som der ikke er taget hensyn til. 

Forslag til fordeling af virkemidler i 2024

Som noget nyt er der i år lavet en mulighed for at vælge tre udvalgte virkemidler til og fra. Standardvisningen indeholder alle tilgængelige virkemidler. Mellemafgrøde, tidlig såning og præcisionsjordbrug er mulige at slå til og fra hver for sig. Dermed kan man se hvordan en optimeret løsning ser ud med eller uden disse virkemidler i anvendelse. 

Modellen er blevet opdateret, så beregningsgrundlaget nu er afgrødefølgen på markniveau for perioden 2018 2023. Når der udpeges et potentiale for et efterafgrødevirkemiddel, sker det på baggrund af, hvad der normalt har kunne lade sig gøre på hver enkelt bedrift i de foregående 5 år. 

Beregningen af normreduktion er baseret på både afgrøde- og bonitet. Forslaget til løsningen af efterafgrødevirkemidler anviser nu den samlede normreduktion, og giver desuden et forslag til niveauet af reduktion i de 13 mest udbredte afgrøder.

Der er i beregningerne taget højde for, at tidlig såning af førsteårs vintersæd reduceres i den sydlige del af landet på grund af udfordringer med græsukrudt. Omvendt er der i Nordjylland stor udbredelse af tidlig såning af vintersæd, både som førsteårs og som vintersæd efter korn, derfor er modellen blevet tilpasset, så tidligt sået vintersæd i Nordjylland har fået en større udbredelse i modellen.

Der tages desuden hensyn til, at husdyrbedrifter med lerjord i Nordvestjylland kan have svært ved at opnå de øgede udnyttelseskrav til husdyrgødning, derfor er der reduceret i potentialet for at anvende normreduktion på disse bedrifter, da almindelig praksis i forvejen er en situation med undergødskning.

På grundlag af kravene til den målrettede regulering for 2024 er der lavet et forslag til fordelingen af virkemidler i det kommende år. Forslaget passer dermed kun til bedrifter, der ikke ændrer væsentligt i arealet fra 2023 til 2024. 

Resultatet er lavet til ca. 9.800 landmænd, som på landmand.dk se et forslag til, hvordan de på billigste vis kan opfylde efterafgrødekravet på deres bedrift. 

Det er vigtigt at notere sig, at der er mange individuelle forhold på en bedrift, som kan afgøre valget af virkemidler, men som programmet ikke kan tage hensyn til. Derfor er resultatet af virkemiddelvælgeren kun et forslag, der kan anvendes som inspiration.

Rangeringen afhænger af pris på korn og gødning

Priserne på de enkelte virkemidler er beregnet ud fra prisprognosen fra september 2023. 

Afgrødepriserne i prisprognosen minder i væsentlig grad, om priserne der var gældende ved beregningen af forslaget til 2023, derfor er det ikke så meget afgrødepriserne der er årsag til ændring i fordelingen af foreslåede virkemidler. 
Prisen på kvælstofgødning er imidlertid reduceret markant. Det betyder at prisen på N-kvotereduktion er øget, og dermed også at dette virkemiddel udgør en mindre del af forslaget til 2024.

Normreduktion er stadig interessant som alternativ sædskifteændringer fra vintersæd til vårsæd. Forslaget til normreduktion på den enkelte bedrift, er vist på afgrødeniveau.

Sådan opfyldes efterafgrødekravet

Virkemiddelvælgeren er en beregningsfunktion – en såkaldt algoritme - som beregner efterafgrødekravet på den enkelte bedrift. I kravberegningen indgår både pligtige efterafgrøder, husdyrefterafgrøder, græsefterafgrøder på kvægundtagelsesbrug og målrettede efterafgrøder. 

Algoritmen beregner desuden, i hvilket omfang det er muligt at anvende de forskellige virkemidler på hver enkelt bedrift. SEGES har beregnet en standardpris for samtlige virkemidler, priserne er tilpasset efter bonitet og hvorvidt bedriften anvender mere eller mindre end 80 kg N pr. ha fra organisk gødning. For efterafgrøder er det forudsat, at de kan sås rettidigt i forhold til reglerne.

Algoritmen fylder virkemidler på fra den billige ende, dvs. algoritmen finder den sammensætning af virkemidler, der opfylder bedriftens krav på den billigste måde. På landmand.dk præsenteres landmanden for et forslag til, hvor mange hektar af de enkelte virkemidler, som giver den økonomisk bedste løsning.

Udklip fra Virkemiddelvælgeren

Virkemiddelvælgerens forslag som det vises på landmand.dk. til at opfylde efterafgrødekravet på konkret bedrift.

Beregninger for opfyldelse af efterafgrødekravet

Algoritmen er baseret på data fra den enkelte landmands ansøgning om grundbetaling og gødningsregnskab. Men der er også data, som ikke indgår, fordi ”systemet” ikke kender dem. Det gælder for eksempel udbytter, konkret viden om næste års afgrøder og andre ændringer på bedriften.
Netop disse forhold betyder, at der vil være en andel af bedrifterne, hvor virkemiddelvælger kommer med et skævt resultat. Endelig findes der ejendomme, hvor vi mangler datainput, og her leveres ikke et resultat.

Tilret løsningen til din bedrift

Det er vigtigt at understrege, at den løsning som du præsenteres for på landmand.dk ikke er en facitliste, men inspiration til at løse efterafgrødekravet på billigst mulige vis. Du og din rådgiver skal vælge virkemidler ud fra forholdene på din bedrift – som kun du kender til bunds.

Virkemiddelvælgeren - spørgsmål og svar på typiske spørgsmål 

Vil du vide mere?

Støttet af