Planter

Husk dokumentation ved sprøjtning med prosulfocarb langs vandløb eller § 3-områder

Ved sprøjtning med prosulfocarb-midler og med midler, som har afstandskrav til vandmiljø og § 3 om-råder, er der krav om at registrere den anvendte sprøjteteknik.

Fører du sprøjtejournal i et markstyringsprogram, er der nu mulighed for at registrere anvendt sprøjteteknik ved sprøjtning med prosulfocarb-midler og midler med afstandskrav. Tilsvarende er der fremadrettet plads til at lave notater på udskrifter af sprøjteplaner.

Fører du sprøjtejournal på papir, har SEGES udarbejdet et skema, med fortrykte oplysninger, du selv kan færdigudfylde ved at:

Angive en eller flere sprøjteførere

• Supplere med flere midler, som du bruger på din bedrift

• Angive hvilken afdriftsreducerende dyse eller sprøjteteknik du bruger

• Printe en stak skemaer, som du har liggende i sprøjtejournalen

• Udfylde et skema, når du har sprøjtet med prosulfocarb-midler eller midler med afstandskrav, og gemme det i sprøjtejournalen.

Hvilke midler er Prosulforcarb holdige?

Prosulfocarb holdige midler er Boxer, Fidox EC, Roxy EC, LFS Prosulfocarb og Adimax. Der skal anven-des en sprøjteteknik, der er godkendt til mindst 75 procent afdriftsreduktion.

Afstandskrav til vandløb og søer kan ses i Middeldatabasen under menupunkt 7 i hovedmenuen. Afstands-krav til § 3 naturområder kan ses under midlet i Middeldatabasen.dk. Se under overskriften ”Godkendelse” og underrubrikken ”Forbehold”. Liste over midler med afstandskrav til § 3-områder

Reglerne om afstandskrav er omfattet af krydsoverensstemmelse (del af krav 2.18)

Dyser med godkendelse til både 75 og 90 procent afdriftsreduktion er vist i denne tabel:

Dyser med 90 procent afdriftsreduktion ISO 02 til 05

I tabellen er vist, hvilke tryk der maksimalt må anvendes for at opnå henholdsvis 75 og 90 procent afdrifts-reduktion.

Danfoil godkendte sprøjteindstillinger

Danfoil har på bar jord og i afgrøde opnået godkendelse til følgende indstillinger som afdriftsreducerende med hhv. 75 % og 90 %:

 Afdriftsreduktion Vandmængde  Lufttryk  Kørehastighed 
75%  50  5 mbar  6 km/t 
 90% 50  4 mbar  6km/t 

Hardi Twin ikke godkendt til afgiftsreduktion

Hardi TWIN-systemet er ikke godkendt med afdriftsreduktion på bar jord. Med Twin er man derfor henvist til at anvende en godkendt dyse uden ledsageluft.

Vil du vide mere?