Planter

Kvælstofprognosen 2021

Kvælstofprognosen for 2021 viser et mindre kvælstofbehov end normalt. På landsplan er behovet ca. 12.500 tons mindre end normalt.

Kvælstofprognosen for 2021 er beregnet på grundlag af målinger af N-min i jorden på 105 marker i Kvadratnettet i februar måned 2021. Resultaterne af N-min målinger i februar 2021 er sammenholdt med det gennemsnitlige N-min-indhold målt i februar i Kvadratnettet i perioden 2010-2020. 

Resultatet af målingerne viser, at N-min-indholdet i februar 2021 på lerjord og finsand er højere i hele landet end gennemsnittet af de foregående 11 år. Årsagen er, at nedbøren fra 1. september 2020 til udgangen af februar 2021 har været mindre end normalt.

Kvælstofprognosen 2021

Kvælstofprognosen for 2021 er offentliggjort i denne nyhed på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Prognosen er udarbejdet af SEGES, Plante- & MiljøInnovation i samarbejde med Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Prognosen er indstillet til Landbrugsstyrelsen af Fødevareministeriets Udvalg vedr. kvælstofnormer, -prognoser og kvælstof i husdyrgødning. Det er Landbrugsstyrelsen, der offentliggør kvælstofprognosen. 
Prognosen for område A og B er vist på kortet og i tabel 1. I kommunetabellen kan du se, hvilket område din kommune tilhører. Prognosen gælder for grovsandet jord (JB 1 og 3), finsandet jord (JB 2 og 4), lerjord (JB 5-9) og humusjord (JB 11) på marker med vinterkorn eller forårssåede afgrøder med et kvælstofbehov. For JB 10 og 12 er der ikke en prognose. Prognosen viser afvigelser fra det normale behov for tilførsel af kvælstof. I 2021 er kvælstofbehovet reduceret med 0-15 kg kvælstof pr. ha i forhold til normalt (gennemsnittet af de foregående 11 år) afhængigt af kommune og jordtype. 

Tabel 1. Kvælstofprognosen 2021. Afvigelser fra det normale behov for tilførsel af kvælstof, kg N pr. ha. Område A og B er vist på kortet og i kommunetabellen.

Område Grovsand JB 1 og 3 Finsand JB 2 og 4 Sandblandet lerjord
JB 5 og 6
Lerjord JB 7-9 Humusjord JB 11
Område A 0 -10 -15 -15 0
Område B 0 -10 -5 -5 0

Inddelingen af landet i områder er foretaget på grundlag af afvigelser i nedbørsmængden i perioden fra september 2020 til udgangen af februar 2021 i forhold til samme periode i årene 2009/10-2019/20. 

På landsplan vil kvælstofprognosen resultere i et kvælstofbehov, der er omkring 12.500 tons mindre end normalt. 

Hvor gælder prognosen?

Prognosens angivelser i tabellen og på kortet anvendes på marker med vinterkorn eller forårssåede afgrøder med et kvælstofbehov, uanset om der er tilført husdyrgødning eller ej. Prognosen gælder ikke for afgrøder, der har en stor kvælstofoptagelse i løbet af efteråret og vinteren, dvs. græs, vinterraps og lign., men den gælder for vinterkorn og lovgivningsmæssigt også for forårssåede afgrøder efter vinterkorn. 

Prognosen gælder for både vandede og uvandede jorder.

Prognose - kort

Kvælstofprognosen i relation til gødningsplan og gødningsregnskab

Ifølge Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække skal bedriftens samlede kvote for kvælstof korrigeres efter kvælstofprognosen for korn og forårssåede afgrøder for planperioden. 

Kvælstofprognosen i Mark Online

Mark Online er opdateret med kvælstofprognosen 2021 for alle jordtyper, undtaget JB 10, 11 og 12. Fra onsdag den 17. marts vil kvælstofprognosen for JB 10, 11 og 12 også blive beregnet korrekt i MarkOnline.

Vil du vide mere?