Økologi, Grise

Areal og foldstørrelse til svin på friland

I denne artikel kan du læse om arealbehov til grise, der holdes på friland samt anvende et regneark til beregning af arealkrav og foldstørrelse.

Regnearket kan bruges til beregning af arealkrav for både økologiske og konventionelle bedrifter med udendørs sohold, da det kun er et spørgsmål om at vælge den aktuelle fravænningsalder.

Regneark til beregning af areal og foldstørrelser til svin på friland

Regneark indeholder 4 faneblade, nemlig:

Faneblad 1: ”2014 definition kun egne valg”. 
Dette faneblad bruges til indtastning og udskrift af det, man vælger at bruge for den aktuelle besætning. Den erfarne rådgiver i svin på friland behøver kun dette faneblad.

Faneblad 2: ”2014 definition standard ”. 
Dette faneblad kan man bruge til at pejle sig ind på, hvilke data, der er normale ved forskellige fravænningsaldre. Der beregnes foldstørrelser for 5 fravænningsaldre og de normale vægte, der regnes med i byggebladet.

Faneblad 3: ”2010 definition kun egne valg”. Anvendes, hvis der er behov for at foretage egne beregninger baseret på historiske dyreenheds definitioner

Faneblad 4: ”2010 definition standard ”. Anvendes, hvis der er behov for at foretage standard beregninger baseret på historiske dyreenheds definitioner

Arealbehov

Maksimal dyretæthed på friland er 2,8 DE pr. ha, når der er svinehold på arealet i højst 12 måneder i træk, og der herefter dyrkes en kvælstofforbrugende afgrøde i mindst 12 måneder, inden der igen er svinehold på samme areal.

Forudsætninger

Grundlag for arealberegningen er de omregningsfaktorer til dyreenheder, der gælder fra august 2014:

1 DE = 4,4 årssøer med pattegrise til fravænning ved 4 uger / 7,2 kg
1 DE = 208 smågrise opdrættet fra 7,2 kg til 32 kg
1 DE = 39 slagtesvin opdrættet fra 32 kg til 107 kg

Korrektion ved afvigende vægtintervaller:

  • indtil 40 kg: 1 dyreenhed = 5.167 kg tilvækst
  • 40 til 87 kg: 1 dyreenhed = 3.088 kg tilvækst
  • over 87 kg: 1 dyreenhed = 2.254 kg tilvækst

Harmoniareal: maks. 2,8 dyreenhed pr. ha, svinehold maks. hvert andet år.

Areal til søer på friland

Ved fravænningsalder senere end 4 uger øges antal dyreenhed pr. årsso (DE/årsso) med den "mængde" dyreenheder, som pattegrisenes tilvækst udgør.

Ved senere fravænning øges søernes opholdstid og foderforbrug i farefoldene, mens antallet af grise pr. årsso reduceres.

Det medfører tilsammen, at senere fravænning ændrer fordelingen mellem areal til farefold og areal til øvrige folde.

Der regnes med, at de drægtige søer indsættes i farefolde 1 uge før forventet faring, og at hvert kuld er på 11,5 pattegrise ved fravænning.

Forudsætninger og beregnede nøgletal er vist i følgende tabel:

Maksimal dyretæthed ved 2,8 DE/ha med sohold maksimalt et ud af to, eller flere år.

Fravænning Kuld/årsso stk. DE/årsso inkl. pattegrise Årssøer/ha stk. Andel afsofoderi farefold,pct. Min. areal m2/årsso Heraf til farefolde
Uger Vægt
4 7,2 2,3 0,2273 12,32 34 812 276
5 9 2,2 0,2361 11,86 39 843 329
6 12 2,1 0,2497 11,21 44 892 392
7 15 2,0 0,2620 10,69 48 936 449
8 18 1,9 0,2729 10,26 51 975 497

Areal til smågrise og slagtesvin

Til beregning af arealbehovet anvendes følgende faktorer:

Vægtgruppe Tilvækst, kg/DE Arealbehov, m2/kg tilvækst
Indtil - 40 kg 5.167 1,38*)
40 - 87 kg 3.088 2,31
87 - 130 kg 2.254 3,17

*) 1000 m2 pr. ha/1,4 DE pr. ha/5167 kg tilvækst pr. DE = 1,38 m2 pr. kg tilvækst

Dobbelt belægning med smågrise og slagtesvin.

Dyretætheden kan fordobles i perioden fra 1. maj til 15. september, hvis arealet indrettes til holddrift, så der kun opdrættes ét hold smågrise (ca. 56 dage til opdræt fra 7,2 til 32 kg) eller slagtesvin (ca. 100 dage til opdræt fra 32 til 107 kg). Umiddelbart herefter skal arealet tilsås med en kvælstofforbrugende afgrøde. Der kan tidligst udsættes husdyr på arealet, når arealet har været uden svin i en hel vækstsæson.

Eksempel, sobesætning

En besætning på 100 årssøer, fravænning ved 5 uger. Søerne holdes i farefold i 6 uger pr. faring.

Samlet arealkrav: 100 årssøer/ 11,86 årssøer/ha = 8,43 ha
Heraf farefolde: 39 pct. af 8,43 ha = 3,29 ha
Heraf drægtighedsfolde: 8,43 ha - 3,29 ha = 5,14 ha*)
Farefolde
Antal kuld pr. år: 100 årssøer * 2,2 kuld/årsso = 220 kuld
Antal kuld pr. uge: (220 kuld * 6 uger/kuld) / 52,14 uger = 25,3 kuld
Areal pr. farefold 3,29 ha / 25,3 kuld = 1.300 m2
Drægtighedsfolde
Antal drægtige søer 100 årssøer - 25,3 diegivende = 74,7 søer
Areal pr drægtighedsfold 5,14 ha / 74,7 søer = 688 m2

*) Hvis søerne holdes på stald for løbning, kan arealet til drægtighedsfolde reduceres med 1/16 for hver uge, opholdet i drægtighedsfoldene afkortes

Eksempel, indendørs løbning

Søerne holdes på stald i 4 uger i forbindelse med løbning.

Areal til drægtighedsfolde = 5,14 ha
Reduktion for periode i stald (1/16 * 4 uger) * 5,14 ha = 1,29 ha
Reduceret areal 5,14 ha - 1,29 ha = 3,85 ha

Eksempel, smågrise og slagtesvin

1 stk. smågris, 7,2 - 32 kg 24,8 kg tilvækst * 1,38 m2/kg tilvækst = 34,2 m2
Ved 2,8 dyreenhed/ha: = 17,1 m2
1 stk. slagtesvin, 32-107 kg 8,0 kg tilvækst * 1,38 m2/kg tilvækst = 11,0 m2
47,0 kg tilvækst * 2,31 m2/kg tilvækst = 108,6 m2
20,0 kg tilvækst * 3,17 m2/kg tilvækst = 63,4 m2
75,0 kg tilvækst i alt = 183,0 m2
Ved 2,8 dyreenhed/ha = 91,5 m2