Natur og vandmiljø, Jura, Planter, Økonomi og ledelse

Ønsker du at afhænde din ejendom, som er berørt af rådighedsindskrænkninger om pesticidfri arealanvendelse?

Er en tredjepart – f.eks. kommunen eller vandforsyningen – interesseret i at købe den jord, hvor du ikke må bruge pesticider, kan det være en god løsning for dig. Salget kan f.eks. ske som led i en frivillig aftale med kommunen eller vandforsyningen. Du får løst din udfordring i forhold til rådighedsindskrænkningerne, men du står også tilbage med en mindre ejendom.

Hvis din ejendom er berørt af rådighedsindskrænkninger om pesticidfri arealanvendelse, kan en mulighed være at sælge de berørte arealer. 
Et salg betyder, at du afstår jorden en gang for alle, og at den samlede landbrugsejendom dermed bliver mindre. 
Salg kan potentielt ske som led i en frivillig aftale med kommunen eller vandforsyningen. Salg kan også ske til en tredjepart på helt sædvanlig vis. 
 
Er du berørt af pesticidfri arealanvendelse, kan salg af jorden give et hurtigt afkast

Krav om grundvandsbeskyttelse

 • Det er vigtigt, at du overvejer og afklarer dine ønsker til den fremtidige drift og de økonomiske forhold grundigt, herunder ejendommens udnyttelsesmuligheder fremadrettet, så du arbejder målrettet mod den fremtidige drift og anvendelse af ejendommen. Du skal også overveje fordele og ulemper ved salg af jorden.

  Fordelen ved at sælge jorden er, at du én gang for alle, på det pågældende areal, har ”løst” din udfordring i forhold til rådighedsindskrænkninger om pesticidfri arealanvendelse på hele eller dele af din ejendom. Samtidig har du mulighed for at få en økonomisk betaling for jorden her og nu og dermed forbedre din likviditet. 

  Ulempen kan være, at du står tilbage med en mindre ejendom, hvilket kan have betydning for dyrkningsmuligheder og harmonikrav – og for ejendommens økonomi generelt. Et mindre dyrkningsareal kan således alt andet lige give en mindre støtte.

  Ved et salg af en del af din ejendom bliver ejendommen mindre, og det kan have konsekvenser for anvendelsesmulighederne generelt. Det kan også begrænse mulighederne for fremover at udvide driften og virksomheden på ejendommen. Du skal også afklare, om du kan udnytte en eventuel restejendom på en hensigtsmæssig måde. Omvendt kan et frasalg betyde, at der kan opstå muligheder for at købe anden jord, der måske ligger bedre i forhold til bedriften.

 • Et salg sker som udgangspunkt på helt sædvanlige handelsvilkår, hvor der foretages en beregning af ejendomsavancen, som beskattes som kapitalindkomst.  Det er vigtigt, at du med din økonomiske rådgiver får klarlagt alle de relevante skattemæssige aspekter ved et salg. Det kan være i forhold til grundskyld, genvundne afskrivninger, ejendomsskat m.v.

  De skattemæssige forhold kan være komplicerede og bør altid på forhånd drøftes med en skattekyndig rådgiver. Det kan i den forbindelse være en god ide at indhente en bindende forhåndsbesked fra skattemyndighederne. Dette anbefales også, hvis salg sker som led i en frivillig aftale.

 • Fastsættelse af prisen for jorden

  Ved et salg af jord er det selvfølgelig væsentligt at fastsætte den rigtige pris for jorden. Typisk tages der udgangspunkt i prisen pr. hektar.
  Et vigtigt parameter er, hvordan jorden anvendes i dag – dvs. om der er tale om landbrugsarealer i omdrift, arealer med permanent græs, skovarealer, arealer med juletræer osv.

  Prisen på landbrugsjord varierer i sagens natur både i forhold til geografisk placering og jordens anvendelse og beskaffenhed, samt forhold som forventet indtjening/afgrødepriser, renteniveau ved finansiering, forventet indtjening ved forpagtning m.v.

  Lån og pant – og andre interessenter

  Et eventuelt pant i ejendommen skal muligvis indfries i forbindelse med et salg. Især hvis du kun sælger en del af ejendommen fra, er det vigtigt, at salget er afstemt med panthaverne. 
  Også forholdet til andre interessenter og aftaler skal afklares. Det kan gælde i forhold til forpagtningsaftaler, udleje til jagt el.lign.

Hvordan får jeg hjælp og kommer videre?

Artiklen her rummer vigtige nedslag i de overvejelser, du bør gøre ved salg af jord. For at komme i mål, på den for dig tilfredsstillende måde, er det vigtigt, at du får solid rådgivning, så du kan tage højde for alle forhold af både praktisk og økonomisk karakter, som har betydning for netop din ejendom og din konkrete situation.

Vil du vide mere?