Økonomi og ledelse

Hvad betyder prisudsving for fremstillingspriserne for landbruget?

SEGES Innovation har udviklet en beregner, som giver dig mulighed for at modellere effekten af prisstigninger på den foreløbige gennemsnitlige fremstillingspris for 2021. Du kan sammenligne med tal fra egen produktion, med en driftsgrensanalyse.

I en usikker tid, hvor råvarepriserne bliver udfordrede af krig i Ukraine, svingende efterspørgsel på verdensmarkederne og meget mere, kan det være en svær øvelse at vide, hvordan fremstillingsprisen påvirkes. Voldsomme stigninger på input som energi, gødning og dieselolie og øget inflation, der skubber på lønudviklingen, betyder en stigning i omkostninger i landbrugsproduktionen.

Derfor præsenter vi en hurtig beregner, som giver dig mulighed for at modellere effekten af prisstigninger på fremstillingsprisen. Grundlaget er en foreløbig gennemsnitlig fremstillingspris for 2021. Du kan sammenligne med tal fra e gen produktion, hvis du har – eller får udarbejdet – en driftsgrensanalyse.

Prisudvikling i et ophedet marked 

I skrivende stund er markederne for energi, olie, gødning og afgrøder rødglødende, mens eskalering eller deeskalering af krisen i Ukraine kan medføre pludselige stigninger eller fald i priserne. 

For den enkelte producent er risikoafdækning på input ekstra vigtig i tider med store prisudsving. Samtidig giver tilsvarende udsving i salgspriser mulighed for at opnå store gevinster men også væsentlige tab. Uanset risikoafdækning vil mange landmænd opleve stigninger i omkostninger. Opdatering af budgetter er en god måde at vurdere effekten af prisstigninger på. 

I en situation med stor usikkerhed på priserne kan det være en større opgave at genberegne budgetter. 

Brug viden og erfaring fra Business Check som grundlag i effektberegningen

De aktuelle nøgletal fra Business Check er et vigtigt målepunkt for producenterne i forhold til at vurdere konkurrenceevnen. 

Som en genvej til at estimere effekten af forskellige prisniveauer har SEGES Innovation derfor udviklet en hurtig beregner, som med udgangspunkt i en foreløbig gennemsnitlig fremstillingspris for 2021 giver mulighed for på en række udvalgte parametre at få estimeret effekten af prisændringer på en række vigtige input.

I beregneren nedenfor kan der vælges mellem fremstillingspris for korn, grovfoder, mælk, smågrise og slagtegrise. Beregneren er baseret på foreløbige gennemsnitstal fra Business Check 2021. Datamængden bag gennemsnitstallene er allerede for de foreløbige fremstillingspriser så store, at der ikke forventes væsentlige ændringer, selv når dataopsamling er komplet. 

Beregneren laver alt-andet-lige betragtninger, som kun må tages som retningsvisende for udviklingen i den gennemsnitlige fremstillingspris og ikke som et udtryk for den aktuelle effekt for det enkelte landbrugs fremstillingspris.

Forudsætninger til beregning af effekten af prisudviklingen

 • Priser, der anvendes i udgangspunktet for prisfølsomhederne, er de gennemsnitlige priser fra regnskaberne i 2021 for de konkrete input. Det er gennemsnitspriser for et helt år, hvilket gør, at udgangspunktet er væsentlig anderledes end det nuværende prisniveau.

 • Beregneren er baseret på JB 1&3 uden vanding fra Business Check Kvæg 2021. Følsomhederne skal ses som den påvirkning, priserne har på fremstillingsprisen for en gennemsnitsbedrift i gruppen. 
  For maskinstation antages det, at 30 % af omkostningen til grovfoderhøst i den gennemsnitlige fremstillingspris 2021 blev udgjort af diesel, mens det udgør 15 % for de resterende opgaver, hvilket er medregnet i følsomheden for diesel.

 • Beregneren er baseret på konventionelle bedrifter med stor race og malkestald fra Business Check Kvæg 2021. Følsomhederne skal ses som den påvirkning, priserne har på fremstillingsprisen for en gennemsnitsbedrift i gruppen.

  Proteinfodermidlerne består af en blanding af rapsprodukter, soja og kraftfoder. 

 • Beregneren er baseret på salgsafgrøder for planteavlsbedrifter på lerjord fra Business Check Planter 2021. Følsomhederne skal ses som den påvirkning, priserne har på fremstillingsprisen for en gennemsnitsbedrift i gruppen.

  For maskinstation antages det, at 15 % af omkostningen til maskiner og arbejde i den gennemsnitlige fremstillingspris 2021 blev udgjort af diesel. 
  For gødningsbehov er ca. halvdelen af gødningsforbruget dækket via gylle for planteavlsbedrifter på lerjord. Resten dækkes af handelsgødning og påvirkes dermed af stigende gødningspris.

 • Beregneren er baseret på Søer med smågrise – over 750 årssøer fra Business Check grise 2021. Følsomhederne skal ses som den påvirkning, priserne har på fremstillingsprisen for en gennemsnitsbedrift i gruppen.

  Proteinfoderet består af de fodermidler, der har et højt niveau af protein. Det udgøres af råvarer og tilskudsfoder samt en beregnet proteindel af færdigfoderet. 

 • Beregneren er baseret på slagtegrise 4.000 til 7.000 producerede slagtegrise fa Business Check grise 2021. Følsomhederne skal ses som den påvirkning, priserne har på fremstillingsprisen for en gennemsnitsbedrift i gruppen.

  Proteinfoderet består af de fodermidler, der har et højt niveau af protein. Det udgøres af råvarer og tilskudsfoder samt en beregnet proteindel af færdigfoderet. 

 • Korn: 
  Opgjort på tværs af alle kornarter. For smågrise og slagtegrise er omkostningerne til færdigblanding fordelt på en korndel og en proteindel. Korndelen er tillagt korn her, og effekten er derfor en nettoeffekt på kornets effekt på fremstillingsprisen.

  Proteinfoder:
  Proteinfoderet består af de fodermidler, der har et højt niveau af protein. For kvæg er det hovedsageligt raps- og sojaprodukter samt kraftfoderblandinger. For grise er det råvarer og tilskudsfoder samt en beregnet del af færdigfoderet. 

  Grovfoder:
  Der er mulighed for at justere grovfoderprisen. Brug evt. beregneren på grovfoderfremstillingsprisen til at estimere ændringen i grovfoderprisen.

  El:
  Netto betalt strømpris i kWh.

  Diesel:
  Anvendt diesel i driftsgrenen samt en beregning på dieselforbruget, som maskinstationen har afholdt. Det er antaget, at 30 % af omkostningen til grovfoderhøst i den gennemsnitlige fremstillingspris 2021 blev udgjort af diesel, mens det udgør 15 % for de resterende opgaver.

  Gødning:
  Effekt af tilført handelsgødning. Beregningen er baseret på, at tilført gylle holdes konstant, og at det alene er handelsgødningsprisen, der varierer.

Vil du vide mere?

Støttet af