Jura, Økonomi og ledelse

Kontrakter om klimakreditter: Hvad skal landmænd være obs på?

Landmænd har mulighed for at indbringe en ekstra årlig indtjening ved at indgå aftale om salg af klimakreditter. Ved aftaleindgåelse skal landmænd dog være opmærksomme på, hvor længe og hvad man forpligter sig til.

Se video: Hvad er en klimakredit?

Køb og salg af klimakreditter inden for landbruget foregår på et marked baseret på frivillige ordninger. Der er pt. ikke særlige regler for dette marked, som derfor er ureguleret og præget af private aktører. Det betyder også, at forpligtelser, ejerskab og ansvarsfordeling fremgår af den enkelte aftale, men at ingen aftaler nødvendigvis er ens.  

For at kunne få udstedt en klimakredit, som er potentiel omsættelig for landmanden, så skal tiltaget dokumenteres og verificeres af en uvildig tredjepart på markedet. Fælles for disse verificeringer er, at de afkræver, at landmanden overholder procedurer og krav. Som landmand kan det være svært at have overblik over disse forpligtelser, og derfor er der opstået et behov for private markedsformidlere (med andre ord ”mellemmænd”), som kan bistå landmanden i at få udstedt en klimakredit og evt. hjælpe med at sælge den videre. 

Landmanden skal dog være opmærksom på, hvad man forpligter sig til ved aftaleindgåelse med en privat markedsformidler. Dette omhandler både forpligtelser ift. etablering og udstedelse af klimakreditten, men også ift. et potentielt salg. 

Forpligtelser ifm. etablering og udstedelse af klimakredit

På nuværende tidspunkt kan skovrejsning, Conservation agriculture og brug af nitrifikationshæmmere i kombination med Conservation agriculture anvendes som tiltag til at levere klimakreditter i Danmark. Læs mere i artiklen: Hvad er Conservation agriculture 

Projektet skal medføre en ekstra klimareduktion, og gennemføres med det formål, at der kan opnås en CO2-besparelse og udstedes en klimakredit. 

Landmanden kan selv bestemme hvilke arealer, der skal laves tiltag på, men man skal være opmærksom på, hvor mange år man forpligter sig til at fastholde tiltaget. De mest almindelige kontrakter, som udstedes i Danmark, har en kontraktperiode på mellem 3-10 år med mulighed for forlængelse. 

Ved aftaleindgåelse forpligter landmanden sig til at overholde nærmere fastsatte minimumskrav og processer, som er fastsat af den private markedsformidler, for anvendelsen af det pågældende areal i kontraktperioden. Det kan – foruden oplysningskrav om arealer, så der kan beregnes en foreløbig effekt af tiltaget – f.eks. være krav om bestemte arbejdsprocesser inden for bestemte tidspunkter i løbet af året. 

Som landmand bør man derfor være opmærksom på den aftale, som man indgår. Det vil sige, at man skal kende til aftalens vilkår og konsekvenser, herunder ved f.eks. misligholdelse. Desuden bør man være opmærksom på, om aftaleforpligtelsen vedrørende tiltaget kan påvirke de finansielle institutters pant i form af pantets brug eller værdi. Det kan f.eks. være, at et tiltag medfører konsekvenser for afkastningsevnen eller fald i jordværdien, hvis forpligtelsen tinglyses på ejendommen. 

Klimakreditter handles som regel bagudrettet. Det vil sige, at de afspejler den faktiske, verificerede CO2-besvarelse af en drivhusgasemission, som er opnået.

Klimakreditter til landmanden udstedes ikke i forholdet 1:1 i forhold til antal tons, som det pågældende klimatiltag medfører. Som regel modregner private markedsformidlere en procentdel af den beregnede udstedelse. Denne procentdel er til sikkerhed og dækning af midlertidige risici og systematiske drivhusgasrisici samt usikkerheder for markedsformidlerne.

Forpligtelser i forbindelse med salg af klimakredit 

Landmanden kan vælge at sælge en klimakredit, når den er udstedt. Som landmand skal man være opmærksom på, at udstedelsen af klimakreditten som regel er baseret på nogle generelle omsætningsbetingelser, man har accepteret ved aftaleindgåelsen. Det kan f.eks. være, at klimakreditten ikke kan anses som et værdipapir eller indehaverpapir. 

Det kan også være, at klimakreditten ikke må pantsættes til tredjemand som sikkerhed eller anvendes til at oprette derivater, futures eller lignende. Det er desuden ikke tilladt at foretage dobbelt salg eller dobbelt opkrævning af klimakreditter.

Som landmand kan du enten sælge klimakreditten direkte til egne købere, eller du kan få private markedsformidlere til at stå for salget. Da der ikke er tale om et standardiseret produkt, så er omsætteligheden af klimakreditten afhængig af, hvilken verificering der ligger til grund for udstedelsen, samt hvordan markedets syn er på produktet. Det kan i praksis være svært at gennemskue, og derfor vil det umiddelbart være besværligt for landmanden at sælge det direkte til egne købere. 

Private markedsformidlere vil som regel tage en procentdel af salgsprisen som provenu, og der kan – udover ovenstående betingelser - følge yderligere krav med. 

Du kan kontakte din lokale DLBR-konsulent eller vores team i Erhvervsjura, Landbrug & Fødevarer, hvis du har spørgsmål eller overvejelser.

Vil du vide mere?

Støttet af