Kvæg

Værd at vide om sporer i mælken

Hvad er sporer i mælken, hvilken indflydelse har de på mælken, og hvordan undgår man et højt sporeindhold i mælken.

Sporer er en af kvalitetsparametrene i mælkeproduktionen, fordi et højt indhold i mælken går ud over mælkekvaliteten. Ikke fordi de har nogen sundhedsmæssig betydning, men fordi sporernes egenskaber gør mælk med højt sporeindhold til en dårligere råvare i mejeriernes forarbejdning af mælken til fx ost. 

Generelt er indholdet af sporer lavt og dermed ikke noget stort problem. Derfor er det heller ikke en afregningsparameter hos Arla, hvor sporeindholdet kun kontrolleres gennem screeninger. Har enkelte leverandører ved gentagne screeninger et højt sporeindhold i mælken, tilbydes de rådgivning, betalt af mejeriet.

Hos de mejerier, der udelukkende producerer ost, fx Them og Mammen, er sporer derimod en vigtig kvalitetsparameter, der afregnes for, da et højt sporeindhold i den rå mælk har stor indflydelse på kvaliteten af de færdige oste. 
Mælk af en god kvalitet har et sporeindhold på under 400 pr. ml. mælk.

God ensilagekvalitet, rene sengebåse og god hygiejne i malkestalden er helt afgørende for at undgå sporer i mælken. Den vigtigste enkeltfaktor er rene køer.

God ensilagekvalitet, rene sengebåse og god hygiejne i malkestalden er helt afgørende for at undgå sporer i mælken. Den vigtigste enkeltfaktor er rene køer.  

Hvad er sporer

Sporer er en biologisk enhed - som regel mikroskopisk, bestående af en eller flere celler, som produceres af visse planter, svampe, bakterier og protozoer, og som ved adskillelse fra moderorganismen kan udvikle sig til et nyt individ.

Når vi taler om sporer i forbindelse med mælk, er det smørsyrebakterier, der har den specielle egenskab, at de kan indstiIIe deres aktivitet og danne en beskyttende skal (spore) omkring sig, hvis deres livsbetingelser er dårlige. Skallen er meget modstandsdygtig og kan fx både tåle at passere gennem koens fordøjelseskanal og opvarmning til 120°C uden at blive odelagt. De bliver med andre ikke ødelagt ved pasteurisering af mælken.

Sporerne findes i jorden og i det omgivende miljø. Derfor kan de komme med i ensilagen, hvor de sågar kan opformere sig, hvis ensileringen ikke er vellykket. Hvis køerne fodres med ensilage af dårlig kvalitet, vil der være en stor koncentration i deres gødning, fordi sporerne overlever passagen gennem koens fordøjelsessystem og opkoncentreres undervejs, så der er ti gange så høj koncentration i gødningen som i foderet. Derfor skal der kun meget lidt gødning til, for at sporeindholdet stiger - selv i en stor mængde mælk. 

Har sporerne indflydelse på mælken?

Sporerne i sig selv er ikke skadelige, men bliver et problem, når livsbetingelserne for bakterien igen er gode. Det kan fx være i en ost med den rigtige energikilde, pH, iltindhold og fugtighed. Så kommer de ud af skallen, formerer sig og udvikler i den forbindelse bl.a. luft, og smørsyre, som ødelægger osten. 

Et parti mælk med højt indhold af sporer, kan derfor betyde stort tab for mejeriet. Især i oste, der skal lagres og modne over lang tid. 

Sådan undgår du sporer i mælken

God ensilagekvalitet, rene sengebåse og god hygiejne i malkestalden er helt afgørende for at undgå sporer i mælken. Den vigtigste enkeltfaktor er rene køer.  Derfor er følgende forholdsregler nødvendige:

Ved produktion af ensilage

 • Jævn og troml markerne og modstå fristelsen til at sætte riven lidt dybere. Ellers øges risikoen for jord i ensilagen. Bruger du maskinstation, så hold øje med, at de ikke går for dybt.
 • Placer gyllen korrekt. Udlægning med slæbeslanger skal ske umiddelbart efter slæt, hvor stubben er kort.• Sørg for en tørstofprocent i ensilagen på ca. 35 pct. Ved lavere tørstofprocent vil der meget ofte dannes sporer.
 • Ved ensilering køres den finsnittede afgrøde ud i tynde lag på ca. 10 cm. Så er det nemmere at komprimere. Jo bedre komprimering, jo bedre ensilering og jo mindre risiko for sporedannelse.
 • Dæk grundigt af. Læg et bælte af sandsække langs kanten og forrest på plasten. Det hindrer luft i at passere ind under – også ved udtagning.

Ved udtagning af foder fra silo og markstak

 • Afdæk kun siloen i det tempo ensilage bruges
 • Fjerne dårlig og muggen ensilage
 • Undgå at få jord med ved læsning af ensilage i markstak

I stalden

 • Sørg for god hygiejne med fodervognen. 
 • Hold gangarealer rene, så der ikke slæbes gødning op i sengene
 • Juster brystbommen, så dyrene gøder mindre i sengene
 • Hold hale og yver klippede
 • Sørg for rene og velstrøede båse
 • Mindst to, helst flere, nedskrabninger dagligt.

Ved malkning

 • Sporer sidder godt fast. Derfor gælder det om at have glat og intakt pattehud, som gør det nemmere at fjerne gødning. 
 • Brug prædyp.
 • Brug bomuldsklude ved aftørring. De er mere ru og dermed mere effektive til at fjerne skidtet end papir
 • Brug blødgørende, plejende pattedyp efter malkning
 • Hold hænder og malkeudstyr rene
 • Brug engangshandsker under malkning

 

Her går det typisk galt med sporer

I marken

 • Jord fra muldskud eller jord der rives op, fordi riven har arbejdet for dybt. Det sidste sker, hvis man fristes til at sætte riven lidt dybere, når man river græsset sammen, fordi man så kan køre hurtigere og alligevel få det hele med. Men lad være – det giver jord i ensilagen. Bruger du maskinstation, så hold øje med, at de ikke går for dybt.
 • For dårlig snitning af græsset. Især snittervogne (opsamler vogne) snitter græsset for groft. Det gør græsset næsten umuligt at trykke godt nok sammen og giver dermed for langsom og for dårlig ensilering.
 • Gylle, som ikke er placeret korrekt. Udlægning med slæbeslanger skal ske straks efter slæt, hvor stubben er kort. Hvis først græsset har vokset fem- syv dage, er der stor risiko for, at noget af gyllen sidder fast og ‘gror’ op sammen med afgrøden. 
 • For dårlig afdækning ved udtagning i siloen. Her mangler der mange steder det bælte af sandsække forrest på plasten, som skal hindre luft i at passere ind under. Dermed kommer der et lag mug, som mange godt nok tager fra. Men i et lag nedenunder på 15- 25 cm vil mælkesyren næsten altid nedbrydes, så der sker vækst af smørsyrebakterier, som danner sporer. Dette lag bør kun anvendes til ungdyr.
 • For lavt tørstofindhold i ensilagen. Man anbefaler 33-35 pct. I nogle tilfælde kan det være fristende at tage ensilagen ved et lavere tørstofindhold – fx hvis den er snittet for groft og derfor svær at køre sammen. Men så vil der meget ofte dannes sporer – alene på grund af det lave tørstofindhold. 
 • Løft i ensilagen ved udtagning giver luft i stakken. Skaden er størst øverst. Man bør trække ensilagen ned med overfaldet på grabben og læsse fra bunden af siloen. Der må ikke løsnes mere ensilage, end der skal bruges ved den enkelte fodring. 

I stalden

 • Beskidte lejer og gangarealer på grund af manglende skrabning af gulve og nedskabning i båsene
 • Ingen eller mangelfuld strøning af lejer

Ved malkning

 • Utilstrækkelig patterengøring. De fleste med konventionel malkning og problemer med sporer bruger ikke prædyp -spray eller -skum, men tørrer kun af. Et præ-middel forbedrer patterengøringen betydeligt.
 • I AMS-besætninger står patterengøringen ofte kun på ‘middel’. Her bør man skifte til en ‘kraftig’ indstilling. • Manglende klipning af hår på haler og yver betyder, at der lettere sætter sig gødning fast på yveret.