Afgrøde i mark

Planter

Bekæmpelsesmidler - nye og ændrede godkendelser 2019

Oversigten viser nye og ændrede godkendelser til brug i landbrugsafgrøder, frilandsgrønsager, frugt og bær.

Nye og ændrede godkendelser - 2019

 • Dispensation til Acrobat Plus i løg og porrer

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen givet dispensation til anvendelse af Acrobat Plus til bekæmpelse af svampesygdomme i kepaløg, skalotteløg, hvidløg, porrer og forårsløg i 2019.

  Svampemidlet Acrobat Plus (19-242), som indeholder dimethomorph og mancozeb, har fået dispensation på følgende betingelser:

  • Dispensationen gælder i perioden den 26. juni til den 23. september 2019 og 12. november til den 10. december 2019, hvorefter der er opbevaringsforbud
  • Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kepaløg, skalotteløg, hvidløg, porrer og forårsløg (løgskimmel i løg og papirplet i porrer)
  • Max dosering er 1,65 kg pr. ha
  • Må i løg max anvendes 4 gange
  • Må i porrer max anvendes 3 gange
  • Må i kepaløg, skalotteløg, hvidløg og forårsløg ikke anvendes senere end 14 dage før høst
  • Må i porrer ikke anvendes senere end 21 dage før høst
  • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  28. juni 2019

 • Aliette 80 WG er godkendt til mindre anvendelse i æble og pære

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Aliette 80 WG til mindre anvendelse mod bakteriesygdomme i æble og pære.

  Svampemidlet Aliette 80 WG (18-407), som indeholder fosetyl-Al, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes mod bakteriesygdomme i æble og pære
  • Må ikke anvendes senere end 28 dage før høst
  • Der må i alt max foretages 3 behandlinger pr. ha pr. sæson
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra vandmiljøet
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af Aliette WG 80 (18-407) mod bakteriesygdomme i æble og pære.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  10. april 2019

 • Mindre anvendelse til Amistar mod svampesygdomme i hestebønner

  Der må maks. behandles 1 gang pr. vækstsæson og anvendes 0,6 l/ha.

  Miljøstyrelsen har netop givet en ”mindre anvendelse” til brug af Amistar mod svampesygdomme i hestebønner. Amistar blev revurderet i 2018, og først nu er der givet en mindre anvendelse til den nygodkendte Amistar.

  Amistar må i hestebønner bruges 1 gang pr. vækstsæson og med maks. 0,6 l/ha og senest i vækststadium 51-69 (første knopper synlige til blomstring afsluttet).

  Det er ved ”mindre anvendelse” en betingelse for anvendelsen, at man har læst vejledningen. Denne kan f.eks. læses i Middeldatabasen.

  25. april 2019

 • Ophør af anvendelse af Amistar i agurker og tomater

  Amistar fik fornyet godkendelsen d. 22.02.2018, derfor er godkendelsen til mindre anvendelse mod svampesygdomme i agurker og tomater i væksthus udløbet. Anvendelsen af Amistar (1-172) til dette formål skal ophøre snarest og allersenest d. 31.12.2019.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  16. oktober 2019

 • AQ 10 udgår

  AQ 10 (699-3), som indeholder Ampelomyces quisqualis M-10, er ikke blevet genansøgt. Derfor er der forbud mod salg fra eksisterende lagre pr. 1. februar 2020, og der er anvendelses- og brugsforbud pr. 1. februar 2021.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  10. september 2019

 • Dispensation til anvendelse af Asulox i visse arter af havefrø til frøavl

  Aktivstoffet asulam indgår i ukrudtsmidlet Asulox (Reg. Nr. 501-55) og har i 2019 fået en dispensation til anvendelse i spinat, skorzoner, gulerødder, persille og morgenfruer til frøavl. Det er en forudsætning for anvendelsen af midlet at der foreligger en dyrkningskontrakt på den afgrøde hvor midlet må anvendes.

  Dispensationen starter 7. marts 2019 og udløber 4. juli 2019. Herefter må midlet ikke længere sælges, bruges eller forefindes på ejendommene.

  Midler, der indeholder asulam, må ikke anvendes nærmere end 50 meter fra almene vandforsyninger (§20-boringer), og Asulox må kun anvendes hvert fjerde år på samme areal.

  Midlet må ikke anvendes nærmere end 1 m fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.

  Den maksimale dosering er 2,0 liter pr. ha. Den maksimale dosering på 2,0 l/ha kan anvendes i en split med 2 x 1,0 l/ha.

  Dispensationen administreres som en kontraktordning. Købstilladelser kan kun udstedes af havefrøfirmaer og kun til avlere med kontrakt på produktion af spinat, skorzoner, gulerødder, persille eller morgenfruer.

  Havefrøfirmaerne er forpligtiget til skriftligt at gøre brugerne opmærksom på max. dosering på 2 l Asulox pr. ha.

  Endvidere skal det i forbindelse med markedsføringen gøres klart for brugeren, at anvendelsen af Asulox bør være mindst mulig. Asulox bør derfor kun anvendes, hvis det skønnes at være absolut nødvendigt. Endvidere skal brugerne gøres opmærksomme på, at dispensationen udløber den 4. juli 2019, hvorefter det ikke længere er lovligt at anvende eller besidde Asulox.

  Dispensationen trækkes tilbage, hvis det senere viser sig, at der er alternative produkter eller metoder.

  Der er ikke længere krav om, at avlerne skal indberette om forekomst og bekæmpelse af ukrudt.

  Brugsanvisning

  Asulox må anvendes til bekæmpelse af ukrudt i de nævnte afgrøder.

  Bedst effekt opnås når temperaturen er over 20 °C på behandlingsdagen. Størrelsen på ukrudtet er ikke afgørende, men der opnås bedst effekt på små ukrudtsplanter.

  Der anvendes:
  1-2 l Asulox tilsat 0,5 l spredeklæbemiddel pr. ha.

  I afgrøder som tåler phenmedipham og hvor phenmedipham er godkendt:
  1-2 l Asulox tilsat et godkendt phenmedipham-produkt

  Kilde: Miljøstyrelsen

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  6. marts 2019

 • Skadedyrsmidlerne Lamdex og Axiendo er godkendt

  Midlerne er identiske med Karate 2,5 WG, som er afmeldt. I land- og havebrug (spiselige afgrøder/foder) er Lamdex godkendt og i prydplanter mv. er Axiendo godkendt.

  Miljøstyrelsen meddeler, at Lamdex og Axiendo 2,5 WG er blevet godkendt pr. 1. januar 2020. Midlerne er identiske med Karate 2,5 WG, der er afmeldt og ikke må anvendes og opbevares pr. 1/7 2021.

  Lamdex har for de spiselige afgrøder/foderafgrøder fået de samme godkendelser som Karate 2,5 WG. Lamdex må ikke bruges i planteskolekulturer på friland, prydplanter i væksthus samt i skovbrug. Derimod er Axiendo kun godkendt i planteskolekulturer på friland, prydplanter i væksthus samt i skovbrug.

  Lamdex markedsføres af firmaet Adama og Axiendo af Syngenta.

  De mindre anvendelser, som Karate har, er pt. ikke overført til de nye produkter, men der er genansøgt herom.

  Aktivstoffet lambda-cyhalothrin og dermed Lamdex og Axiendo skal revurderes 30. juni 2020.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  5. december 2019

 • Azatin EC er godkendt til diverse væksthuskulturer

  Insektmidlet Azatin EC er godkendt til insektbekæmpelse i jordbær, tomater, aubergine, agurk, squash, melon, græskar, spinat, salater, krydderurter og prydplanter i væksthus

  Insektmidlet Azatin EC (738-3), som indeholder azadirachtin, er godkendt på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes til insektbekæmpelse i jordbær, tomater, aubergine, agurk, squash, melon, græskar, spinat, salater, krydderurter og prydplanter i væksthus
  • Må i jordbær ikke anvendes senere end 7 dage før høst
  • Må i tomat, aubergine, agurk, squash, meloner og græskar ikke anvendes senere end 7 dage før høst
  • Ved håndtering af behandlede tomat, squash, melon, græskar, spinat, krydderurter og prydplanter skal der anvendes kemisk bestandige handsker
  • Sprøjteførere skal anvende handsker og beskyttelsesdragt ved blanding, påfyldning og udbringning

  Azatin EC må anvendes i økologisk produktion.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  22. juli 2019

 • Azoxystrobin-produkter godkendt til mindre anvendelse i planteskolekulturer og prydplanter

  Svampemidlerne Amistar (1-172), ATR Azoxystrobin (826-6), LFS Azoxystrobin (318-52), Zaftra AZT 250 SC (1-244), Mirador (1-243), Mirador 250 SC (396-41) og Azaka (11-56), som indeholder azoxystrobin, er godkendt til mindre anvendelse mod svampesygdomme i planteskolekulturer og prydplanter på friland og i væksthus på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes mod Phytophtora, bladskimmel (Peronospora spp.), meldug og rust
  • Friland:
   Ved behov, dog mindst 50 % plantedække
   Ved 50 % plantedække må max anvendes 0,4 l pr. ha
   Ved 75 % plantedække må max anvendes 0,8 l pr. ha
   Ved 90 % plantedække må max anvendes 1,0 l pr. ha
   I alt max 1,0 l pr. ha pr. år på samme areal
   Max 2 splitbehandlinger med mindst 10 dages interval
  • Væksthus:
   Max 0,12 l opløsning a 0,08 % produkt udsprøjtet pr. m2 (max 0,96 l pr. ha pr. behandling)
   Max 2 behandlinger med mindst 10 dages interval
  • Hvis midlet anvendes på frugtbærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugterne fjernes før salg
  • Brugere skal anvende handsker og beskyttelsesdragt ved håndholdt udbringning indendørs
  • Ved håndtering af behandlede planteskolekulturer og prydplanter efter sprøjtning skal der anvendes kemisk bestandige handsker, ved arbejdet indendørs skal der derudover bæres beskyttelsesdragt
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet.

  Se brugsanvisning.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  3. juni 2019

 • Callisto er godkendt til mindre anvendelse i planteskolekulturer

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Callisto til mindre anvendelse mod ukrudt i planteskolekulturer på friland.

  Ukrudtsmidlet Callisto (1-185), som indeholder mesotrion, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes mod ukrudt i planteskolekulturer på friland
  • Fra tidligt forår før knopbrydning
  • Max dosering er 1,0 l pr. ha
  • Må max anvendes én gang
  • Hvis midlet anvendes på frugtbærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugterne fjernes før salg
  • Ved håndtering af behandlede planter skal der anvendes kemisk bestandige handsker indtil 30 dage efter sprøjtning
  • Må på friland ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra § 3-områder

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af Callisto (1-185) mod ukrudt i planteskolekulturer på friland.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  23. december 2019

 • Callisto er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Callisto til mindre anvendelse mod ukrudt i sukkermajs.

  Ukrudtsmidlet Callisto (1-185), som indeholder mesotrion, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser

  • Må kun anvendes mod ukrudt i sukkermajs
  • Må anvendes med enkelt- eller splitbehandling (2 gange med min. 8 dages interval)
  • Der må max anvendes 1,5 l Callisto pr. ha pr. vækstår
  • Må ikke anvendes senere end vækststadie 18 (fra 1 til 8 blade)
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra § 3 områder

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af Callisto (1-185) mod ukrudt i sukkermajs.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  15. oktober 2019

 • Cliophar 600 SL er godkendt

  Cliophar 600 SL er blevet godkendt til ukrudtsbekæmpelse i raps, sukkerroer, foderroer, rødbede, hovedkål, etablerede trækulturer og gran- og ædelgranarter hvert 4. år.

  Ukrudtsmidlet Cliophar 600 SL (361-31), som indeholder clopyralid, er godkendt på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i raps, sukkerroer, foderroer, rødbede, hovedkål, etablerede trækulturer og gran- og ædelgranarter hvert 4. år
  • Må i raps ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 55
  • Må i sukkerroer, foderroer, rødbede og hovedkål ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 15
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra 3-områder

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  24. januar 2019

 • Godkendelsen af mindre anvendelse for Confidor WG 70 og Warrent 70 WG er tilbagekaldt

  Miljøstyrelsen har med virkning fra den 1. oktober 2019 tilbagekaldt godkendelsen for mindre anvendelse af Confidor WG 70 (18-365) og Warrant 70 WG (11-41) mod bladlus i salat, blomkål og kinakål i væksthus til senere udplantning.

  Vær opmærksom på, at tilbagekaldelsen også omfatter den mindre anvendelse, der er nævnt på Confidor WG 70 etiketten, selvom den stadig findes på emballagen.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  3. oktober 2019

 • Dispensation til Conserve i bladselleri

  Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Conserve mod larver af selleriminérfluen i bladselleri i perioden den 18. juni til den 1. oktober 2019

  Insektmidlet Conserve (64-51), som indeholder spinosad, har fået dispensation på følgende betingelser:

  • Dispensationen gælder i perioden den 18. juni til den 1. oktober
  • Må kun anvendes til bekæmpelse af selleriminérfluen bladselleri
  • Max 2 behandlinger
  • Max dosering er 0,8 l pr. ha pr. behandling
  • Der skal være 11 dage mellem behandlinger
  • Sprøjtefrist før høst er 3 dage
  • Ved håndtering af behandlet bladselleri på friland skal der anvendes kemisk bestandige handsker
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer
  • Må i bladselleri ikke anvendes nærmere end 15 meter fra vandmiljøet
  • Må ikke anvendes nærmere end 15 meter fra blomstrende afgrøder for at beskytte bier og andre bestøvende insekter
  • Må ikke anvendes nærmere end 15 meter fra §3-områder

  Conserve må anvendes i økologisk produktion.

  Se brugsanvisning, som skal opbevares i tilknytning til Conservedunken.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  24. juni 2019

 • Dispensation til Conserve i diverse bær

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen givet dispensation til anvendelse af Conserve mod pletvingefluen fra 4. juli til 20 oktober 2019 til:

  vindruer, jordbær, hindbær, brombær, solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, aronia, hyben, hyld, kirsebær og blomme.

  Insektmidlet Conserve (64-51), som indeholder spinosad, må anvendes på følgende betingelser:

  • Dispensationen gælder i perioden den 4. juli til den 20. oktober
  • Må kun anvendes mod pletvingefluen (Drosophila suzukii) i vindruer, jordbær, hindbær, brombær, solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, aronia, hyben, hyld, kirsebær og blomme
  • Ved håndtering af behandlede afgrøder skal der anvendes kemisk bestandige handsker
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer
  • Må i jordbær ikke anvendes nærmere end 15 meter fra vandmiljøet
  • Må i buskfrugt, stængelfrugt og vindruer ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet
  • Må i hyld, kirsebær og blomme ikkeanvendes nærmere end 40 meter fra vandmiljøet
  • Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra andre blomstrende afgrøder
  • Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra §3-områder

  Conserve må anvendes i økologisk produktion.

  For max dosering, max antal behandlinger, behandlingsinterval samt sprøjtefrist i de enkelte afgrøder henvises til brugsanvisningen.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  22. juli 2019

 • Dithane NT er godkendt til mindre anvendelse i planteskolekulturer og prydplanter

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Dithane NT mod svampesygdomme i planteskolekulturer og prydplanter på friland.

  Svampemidlet Dithane NT (804-1), som indeholder mancozeb, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes mod gråskimmel, bladskimmel (Peronospora spp), antracnose, rust og skivesvamp i planteskolekulturer og prydplanter på friland
  • Max 2 kg pr. ha pr. behandling
  • Max 3 behandlinger (mindst 10 dages interval)
  • Hvis midlet anvendes på frugtbærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugterne fjernes før salg
  • Må i planteskolekulturer og prydplanter på friland ikke anvendes inden 1. juni
  • Ved håndtering af behandlede planteskolekulturer og prydplanter skal der anvendes kemisk bestandige handsker
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af Dithane NT (804-1) mod svampesygdomme i planteskolekulturer og prydplanter på friland.

  Se også i Middeldatabasen.

  8. august 2019
 • Ændringer i godkendelser til mindre anvendelse

  En række produkter er blevet overført fra DuPont til Cheminova. Dermed udgår nogle produkter efter 2019. Derfor er det vigtigt at få brugt eventuelle restlagre med  disse produkter før de bliver forbudte at anvende og opbevare.

  En række produkter er i 2018 blevet overført fra DuPont til Cheminova. Dermed får produkterne nye registreringsnumre og de tidligere produkter bliver ikke længere markedsført ligesom der bliver anvendelses og opbevaringsforbud for produkterne. En række af disse produkter anvendes i mark- og havefrø.

  Det drejer sig om:

  Express SX (3-177)
  Anvendelses- og opbevaringsforbud pr. 1. december 2019
  Overført til middel/reg.nr: Express 50 SX (11-69)
  Anvendelsesområde: Markfrø og kæmpe-bjørneklo

  Trimmer 50 SG (3-184)
  Anvendelses- og opbevaringsforbud pr. 1. december 2019
  Overført til middel/reg.nr.: Trimmer SG (11-65)
  Anvendelsesområde: Markfrø og kæmpe-bjørneklo

  Harmony SX (3-169)
  Anvendelses- og opbevaringsforbud pr. 1. januar 2020
  Overført til middel/reg.nr.: Harmony 50 SX (11-72)
  Anvendelsesområde: Krysantemum, havefrø

  Avaunt (3-179)
  Anvendelses- og opbevaringsforbud pr. 1. december 2019
  Overført til middel/reg.nr.: Avaunt 150 EC (11-68)
  Anvendelsesområde: Mark- og havefrø

  Bortset fra Harmony SX markedsføres de oprindelige produkter ikke længere, men da det er midler med en vis udbredelse kan der være lagre som det er vigtigt at være opmærksom på at få anvendt i vækstsæsonen 2019.

  I øvrigt henvises til oplysninger i Middeldatabasen og artikel på LandbrugsInfo.

  10. december 2018

 • Tocalis og Evolya er godkendt til mindre anvendelse i planteskolekulturer

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Tocalis og Evolya til mindre anvendelse mod ukrudt i planteskolekulturer på friland.

  Ukrudtsmidlerne Tocalis (1-224) og Evolya (1-229), som indeholder mesotrion, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes mod ukrudt i planteskolekulturer på friland
  • Fra tidligt forår før knopbrydning
  • Max dosering er 0,2 kg pr. ha
  • Må max anvendes én gang
  • Hvis midlet anvendes på frugtbærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugterne fjernes før salg
  • Ved håndtering af behandlede planter skal der anvendes kemisk bestandige handsker indtil 30 dage efter sprøjtning
  • Må på friland ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra § 3-områder

  Link til brugsanvisning for Tocalis hhv. Evolya.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  23. december 2019

 • Evolya og Tocalis er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Tocalis og Evolya til mindre anvendelse mod ukrudt i sukkermajs.

  Ukrudtsmidlerne Tocalis (1-224) og Evolya (1-229), som indeholder mesotrion, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser

  • Må kun anvendes mod ukrudt i sukkermajs
  • Må anvendes med enkelt- eller splitbehandling (2 gange med min. 8 dages interval)
  • Der må max anvendes 0,3 kg Tocalis og Evolya pr. ha pr. vækstår
  • Må ikke anvendes senere end vækststadie 18 (fra 1 til 8 blade)
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra § 3 områder

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af Tocalis (1-224) og Evolya (1-229) mod ukrudt i sukkermajs

  Bemærkning
  Tocalis og Evolya er nye vanddispergerbare granulater med en lavere afgift end Callisto.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  16. oktober 2019

 • Flexity godkendt til mindre anvendelse i væksthusgrønsager

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Flexity til mindre anvendelse mod meldug i agurk, squash, tomat, peberfrugt og aubergine i væksthus.

  Svampemidlet Flexity (19-166), som indeholder metrafenon, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  Må kun anvendes til bekæmpelse af meldug i agurk, squash, tomat, peberfrugt og aubergine i væksthus

  Må ikke anvendes senere end 3 dage før høst

  Må max anvendes 2 gange pr. sæson med mindst 7 dages interval

  Med hensyn til max dosering og behandlingstidspunkt i de enkelte kulturer henvises til brugsanvisningen.

  Link til brugsanvisning til mindre anvendelse af Flexity (19-166) mod meldug i agurk, squash, tomat, peberfrugt og aubergine i væksthus.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  18. marts 2019

 • Flexity godkendt til mindre anvendelse i væksthusjordbær

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Flexity til mindre anvendelse mod meldug i jordbær i væksthus.

  Svampemidlet Flexity (19-166), som indeholder metrafenon, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes til bekæmpelse af meldug i jordbær i væksthus
  • Behandling må ske på vækststadie 11-89
  • Må ikke anvendes senere end 3 dage før høst
  • Max dosering er 0,3 l pr. ha
  • Må max anvendes 2 gange pr. sæson med mindst 7 dages interval*

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af Flexity (19-166) mod meldug i jordbær i væksthus.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  18. marts 2019

 • Dispensation til bejdsning af roer med skadedyrsmidlet Gaucho WS 70 til sæson 2019

  Der må efter brug af bejdsede frø ikke i den efterfølgende sæson sås blomstrende eller bi-attraktive afgrøder på det pågældende areal.

  Miljøstyrelsen oplyser, at der er givet dispensation til bejdsning af roer med neonicotinoidet Gaucho (imidacloprid) i perioden 1. februar til 1. juni 2019. De bejdsede roer må sås til 31. maj 2019. Nordic Sugar har ansøgt om dispensationen.

  Imidacloprid og to andre aktivstoffer i bejdsemidler med neonicotinoider er som bekendt blevet forbudt i EU. Se nærmere i Afviklingsfrister for skadedyrsbejdser indeholdende neonicotinoider fastsat

  Aarhus Universitet har vurderet, at der ikke findes godkendte alternative midler eller metoder til Gaucho WS 70. Bl.a. er det vanskeligt at bekæmpe bladlus og dermed virusgulsot med de nuværende midler grundet resistensudvikling hos ferskenbladlusene mod pyrethroider og Pirimor.

  Dispensationen er endvidere givet under følgende betingelser:

  ”Frøene må maksimalt være bejdset med 85 g middel/ha (svarende til 60 g imidacloprid/ha).

  Hvis der anvendes pneumatisk så-udstyr skal der enten holdes 25 meters afstand til blomstrende afgrøder i tilstødende marker eller der skal være monteret deflektor udstyr for at forhindre spredning af støv.

  Jordbruger skal føre journal over såning af bejdsede frø, hvoraf følgende skal fremgå:

  • Sået areal i hektar (ha)
  • Mængde frø pr. ha
  • Dosering på de bejdsede frø (i g middel/100.000 frø eller g imidacloprid/100.000 frø)

  Der må ikke i den efterfølgende sæson sås blomstrende eller bi-attraktive afgrøder på det pågældende areal.

  Det påhviler Nordic Sugar at indsamle information om ovennævnte vilkår fra avlerne og indrapportere oplysninger herom til Miljøstyrelsen senest 1. september 2019”.

  Nordic Sugar oplyser, at de ikke indrapporterer oplysninger vedr. foder- og energiroer. SEGES undersøger derfor nu, om firmaerne, der sælger foderroefrø, vil indrapportere oplysningerne.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  17. december 2018

 • Geoxe 50 WG er godkendt til mindre anvendelse i prydplanter i væksthus

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Geoxe 50 WG til mindre anvendelse mod fusarium i prydplanter i væksthus.

  Svampemidlet Geoxe 50 WG (1-227), som indeholder fludioxonil, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes mod fusarium i prydplanter i væksthus
  • Dosering 0,5-1,0 kg pr. ha pr. behandling, totalt max 4,0 kg pr. kultur
  • Max 4 behandlinger pr. kultur
  • Arbejde med behandlede planter i væksthus må først finde sted 10 dage efter sprøjtning

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af Geoxe 50 WG (1-227) mod fusarium i prydplanter i væksthus.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  27. september 2019

 • Gnatrol SC er godkendt til mindre anvendelse i krydderurter og salat i væksthus

  Det mikrobiologiske insektmiddel Gnatrol SC (526-14), som indeholder Bacillus thuringiensis ssp. israelensis AM65-52, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes mod larver af sørgemyg i krydderurter og salat i væksthus
  • Må max anvendes 3 gange med 5-7 dages interval
  • Må i krydderurter og salat ikke anvendes senere end 7 dage før høst
    

  Gnatrol SC må anvendes i økologisk produktion.

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af Gnatrol SC (526-14) mod larver af sørgemyg i krydderurter og salat i væksthus.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  17. december 2018

 • Gozai godkendt på dispensation til nedvisning af læggekartofler i 2019

  Gozai (pyraflufen, reg. nr. 604-28) er godkendt til anvendelse til nedvisning af læggekartofler i perioden 12. juli – 8. november 2019. Tilladelsen til opbevaring af midlet vil bortfalde den 8. november 2019.

  Betingelser

  Dispensationen er givet på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes til nedvisning af kartofler beregnet til læggekartofler.
  • Dispensation til anvendelse gælder i perioden 12. juli - 8. november 2019. Tilladelse til opbevaring bortfalder 8. november 2019.
  • Må anvendes i en dosering på 0,8 l per ha tidligst fra vækststadie 94. Doseringen må ikke overskrides.
  • Må maksimalt anvendes to gang pr. sæson med minimum 7 dages mellemrum.
  • Der skal anvendes 200-300 l vand pr. ha og tilsættes 1,5 l Renol pr. ha.
  • Må ikke anvendes senere end 14 dage før høst.
  • Må ikke anvendes nærmere end 15 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
  • Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.

  Læs mere om Gozai i Middeldatabasen, hvor etikette og sikkerhedsdatablad forefindes.

  Anvendelse

  Gozai kan anvendes til nedvisning af både stængler og blade og hindrer derved genvækst. Gozai er udviklet og anvendt som et middel primært med effekt overfor stængler. Indledende forsøg i både Danmark og udlandet viser, at Gozai også kan have effekt på blade om end det går langsommere end ved brug af Reglone. Dette søges bekræftet i forsøg i 2019. Forsøg i 2018 viste desuden, at kartofler behandlet rettidigt med Gozai har mindre evne til at give genvækst. Effekten af Gozai ses ikke umiddelbart, men kan normalt iagttages efter nogle dage. Størst nedvisning indtræffer efter 14-21 dage.

  For at opnå bedst effekt behandles om formiddagen. Der skal mindst være 4 timer før mørket falder på. Gozai er regnfast efter 2 timer. Der kan blandes med Ranman Top, hvis der samtidig ønskes effekt mod kartoffelskimmel (knoldskimmel). På grund af olietilsætningen kan der ikke blandes med fluazinamprodukter. Ved udsprøjtning vælges dyser, der giver små dråber, så der opnås en god dækning af de grønne plantedele.

  Ved brug af forudgående behandling med Reglone eller aftopning er det afgørende at anvendelsen af Gozai er rettet mod de tilbageværende grønne stængler efter at bladene er nedvisnet med diquat eller fjernet ved aftopning. Der er reduceret effekt af Gozai på de stængler, som fremkommer ved genvækst.

  Nordisk alkali har lavet en vejledende oversigt til anvendelse af Gozai, som bygger på kartoffelsorternes erfaringsmæssige grokraft. Stivelsessorter og meget grønne kartofler vil oftest kræve størst indsats.

  Gozai - anbefaling ved nedvisning af grøn top

  Der må max. behandles med 2 gange 2,5 l/ha Reglone.

  Gozai - anbefaling ved aftopning

  Ved aftopning efterlades en stub på 15 til 20 cm. Fra aftopning til 1. sprøjtning skal der ca. gå 1 til 3 døgn.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  16. juli 2019

 • Mindre anvendelse til Karate 2,5 WG mod bygfluer i vårhvede og vårbyg

  Der må anvendes op til 3 behandlinger.

  Miljøstyrelsen oplyser, at der netop er givet en mindre anvendelse til brug af Karate 2,5 WG mod bygfluer i vårhvede og vårbyg. Der må pr. gang anvendes op til 0,2 kg/ha og maks. 0,6 kg/ha pr. vækstsæson. Der må behandles op til 3 gange. Intervallet mellem behandlingerne skal være mindst 2 uger. Se også Bekæmpelse af bygfluer i vårhvede og vårbyg.

  Det er ved ”mindre anvendelse” en betingelse for anvendelsen, at man har læst vejledningen.

  Se vejledningen mv. i Middeldatabasen.

  10. maj 2019

 • Karate 2,5 WG er afmeldt

  Godkendelsen til Karate 2,5 WG udløb den 30. september 2019, og midlet er netop blevet afmeldt. Et eventuelt restlager må anvendes indtil den 1. maj 2021, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud.

  Aktivstoffet lambda-cyhalothrin er blevet delt mellem Adama og Syngenta, således at

  • Adama har søgt godkendelse af Lamdex til spiselige afgrøder
  • Syngenta har søgt godkendelse af Axiendo til prydplanter/planteskolekulturer

  Ingen af de nye produkter er blevet godkendt p.t.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  20. november 2019

 • Ændringer i godkendelser til mindre anvendelse for Kerb 400 SC

  Der er sket ændringer  i godkendelsen til mindre anvendelse for Kerb 400 SC i diverse havefrøafgrøder og alm. rajgræs, strandsvingel og hundegræs udlagt i dæksæd.

  I forbindelse med en udvidelse I den ordinære godkendelse til ukrudtsmidlet Kerb 400 SC har det været formålstjenligt også at ændre i brugsanvisningen til mindre anvendelse for Kerb 400 SC i diverse havefrøafgrøder og alm. rajgræs, strandsvingel og hundegræs til frø udlagt i dæksæd.

  Ændringen består i at der nu ikke længere er en begrænsning i det areal en sprøjtefører må behandle pr dag med Kerb 400 SC. Det gør det praktisk lettere at arbejde med produktet.

  Kilde: Miljøstyrelsen

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  13. februar 2019

 • Kudos er godkendt til vækstregulering i æbler

  Miljøstyrelsen har godkendt Kudos til vækstregulering i æbler til kontrol af skudvæksten.

  Vækstreguleringsmidlet Kudos (544-7), som indeholder prohexadion-calcium, er godkendt på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes til vækstregulering af æbler
  • Må ikke anvendes senere end 55 dage før høst
  • Må max anvendes 2 gange pr. sæson
  • Må max anvendes med 2,5 kg pr. ha pr. sæson

  Bemærkninger

  Kudos indeholder prohexadion-calcium, som er det samme som i Regalis Plus, men det er ikke et parallelprodukt. Midlet er formuleret anderledes, således at Kudos - ifølge firmaet - har en forbedret opløselighed. Kudos er ikke godkendt til anvendelse i pærer.

  Distributøren Cillus håber på at kunne få Kudos markedsført i et eller andet omfang i år.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  28. marts 2019

 • Kumulus S er godkendt til mindre anvendelse i væksthusjordbær

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Kumulus S til mindre anvendelse mod meldug i jordbær i væksthus.

  Kumulus S (19-34), som indeholder svovl, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes mod meldug i jordbær i væksthus
  • Må ikke anvendes senere end 1 dag før høst
  • Max dosering er 5 kg pr. ha (den totale dosering må ikke overstige 24 kg pr. ha pr. sæson)
  • Må max anvendes med 8 behandlinger med min 5 dages interval
  • Anvendes fra knopbrydning til frugtdannelse (BBCH 59-79)

  Kumulus S må anvendes i økologisk produktion.

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af Kumulus S (19-34) mod meldug i jordbær i væksthus.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  18. februar 2019

 • Skadedyrsmidlerne Lamdex og Axiendo er godkendt

  Midlerne er identiske med Karate 2,5 WG, som er afmeldt. I land- og havebrug (spiselige afgrøder/foder) er Lamdex godkendt og i prydplanter mv. er Axiendo godkendt.

  Miljøstyrelsen meddeler, at Lamdex og Axiendo 2,5 WG er blevet godkendt pr. 1. januar 2020. Midlerne er identiske med Karate 2,5 WG, der er afmeldt og ikke må anvendes og opbevares pr. 1/7 2021.

  Lamdex har for de spiselige afgrøder/foderafgrøder fået de samme godkendelser som Karate 2,5 WG. Lamdex må ikke bruges i planteskolekulturer på friland, prydplanter i væksthus samt i skovbrug. Derimod er Axiendo kun godkendt i planteskolekulturer på friland, prydplanter i væksthus samt i skovbrug.

  Lamdex markedsføres af firmaet Adama og Axiendo af Syngenta.

  De mindre anvendelser, som Karate har, er pt. ikke overført til de nye produkter, men der er genansøgt herom.

  Aktivstoffet lambda-cyhalothrin og dermed Lamdex og Axiendo skal revurderes 30. juni 2020.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  5. december 2019

 • Ukrudtsmidlet Mateno Duo 600 SC er godkendt

  Miljøstyrelsen har den 24. april 2019 godkendt herbicidet Mateno Duo 600 SC til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd om efteråret.

  Mateno Duo 600 SC er et nyt ukrudtsmiddel indeholdende de allerede kendte aktivstoffer aclonifen (kendt fra bl.a. Fenix) og diflufenican (aktivstof i DFF med flere). Aclonifen har en for vintersæd ny virkemekanisme (HRAC virkningsklasse F3) og giver dermed en ekstra mulighed for at forebygge resistensudvikling.

  Midlet er godkendt på følgende vilkår:

  • Må bruges om efteråret i vinterhvede og triticale i doser op til 0,7 liter pr. ha og i vinterrug og vinterbyg i doser op til 0,35 liter pr. ha.
  • Må anvendes fra såning og frem til afgrødens vækststadie 13 (3-bladstadiet)
  • Må maksimalt bruges én gang pr. vækstår
  • Midlet har afstandskrav til såvel vandmiljø, §3-arealer og veje, beboelse mv.

  Mateno Duo har i forsøg vist god effekt mod en række tokimbladede ukrudtsarter samt vindaks og enårig rapgræs. Diagrammet (figur 1) viser effekter mod udvalgte arter fra landsforsøgene.

  Diagram - effekt af Mateno Duo mod udvalgte arter fra landsforsøgene.

   Figur 1. Effekter i procent opnået i landsforsøg af 0,4 (orange kurve) og 0,7 (mørkerød kurve) liter Mateno Duo 600 SC pr. ha. Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 2018, side 63.

  Udover de i figuren viste arter, har Mateno Duo 600 SC også god effekt mod forglemmigej, hyrdetaske, rød tvetand og kornblomst.

  Mateno Duo har fået en forholdsvis høj afgift pga. indholdet af aclonifen. Afgiften alene for 0,7 liter Mateno Duo 600 SC er således kr. 172. Landmandsprisen er endnu ikke kendt, da produktet først forventes markedsført til efterårssæsonen.

  Læs mere om Mateno Duo 600 SC i Middeldatabasen.

  25. april 2019

 • Svampemidlet Orius 200 EW afmeldt og Orius Max 200 EW godkendt

  Mange planteværnsmidler skifter i denne tid ejere, hvorved midlerne afmeldes, og midlerne skifter registreringsnummer samt navn. De afmeldte midler må efter en periode ikke længere anvendes og opbevares.

  Miljøstyrelsen meddeler, at svampemidlet Orius Max 200 EW netop er blevet godkendt. Midlet er identisk med Orius 200 EW. Adama har afmeldt Orius 200 EW, fordi produktet er blevet overført til Nufarm. Hos Nufarm har produktet fået nyt registreringsnummer og navn nemlig Orius Max 200 EW.

  Orius 200 EW må anvendes og opbevares indtil 11. august 2020.

  Det er glædeligt, at der er overført et antal godkendelser til ”mindre anvendelse” samtidig med produktoverførslen, og vejledningerne for de mindre anvendelser er skrevet direkte på etiketten. Dette er det nemmeste for alle involverede parter, men overførslerne sker desværre ikke altid. Seges har opfordret firmaerne til at være opmærksom på også at få overført eventuelle mindre anvendelser ved overførslerne.

  Af forskellige årsager skifter rigtig mange produkter for tiden ejere. Ligesom for Orius sker der herved en ændring af registreringsnummeret og navn, og der kommer en dato for anvendelses- og opbevaringsforbud af det afmeldte produkt

  Se yderligere om Orius Max 200 EW i Middeldatabasen.

  13. februar 2019

 • Orius godkendt til mindre anvendelse i hyben

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Orius 200 EW og Orius Max 200 EW til mindre anvendelse mod rust i hyben.

  Svampemidlerne Orius 200 EW (396-24) og Orius Max 200 EW (347-39), som indeholder tebuconazol, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes mod rust i hyben
  • Max dosering er 1,0 l pr. ha
  • Må max anvendes 1 eller 2 gange ved splitdosering (max 1 l pr. ha pr. sæson)
  • Må ikke anvendes senere end 14 dage før høst
  • For at beskytte grundvandet må der højst anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august – 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol, med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer, skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder jf. brugsanvisningerne
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter til vandmiljøet
  • Sprøjtefører skal anvende handsker ved iblanding, påfyldning og udbringning
  • Sprøjteførere skal sidde i lukket førerkabine med kulfilter ved udbringning
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer
  • Behandlede hyben må ikke høstes eller håndteres manuelt

  Se brugsanvisning for Orius 200 EW henholdsvis Orius Max 200 EW.

  Bemærkninger
  Bemærk, at Orius 200 EW (396-24) har forbud mod anvendelse og besiddelse pr. 13. august 2020.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  6. december 2019

 • Pediment er godkendt til pryd- og planteskoleplanter

  Som følge af firmasammenlægninger bliver det gamle Pirimor G delt op i to produkter. Midlet Pediment, som Syngenta beholder, er godkendt til brug i prydplanter i væksthus og planteskoleplanter på friland.

  Insektmidlet Pediment (1-253), som indeholder pirimicarb, er godkendt på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes til bekæmpelse af bladlus i prydplanter og planteskoleplanter
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet
  • Må i planteskoler på friland max anvendes med én behandling pr. år og max dosering på 0,300 kg pr. ha
  • Må i prydplanter i væksthus max anvendes tre gange med 10-14 dages interval i 0,05 % koncentration, max 0,750 kg pr. ha
  • Der er først fri adgang til væksthuset efter grundig udluftning. De behandlede drivhuse ventileres grundigt, før man igen går ind i dem
  • Håndtering af behandlede planter
  • Indendørs: der anvendes handsker indtil 2 dage efter behandling
  • Udendørs (planteskole): der skal anvendes handsker 1. dag efter behandling

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  21. juni 2019

 • Mindre anvendelse til Pictor Active mod svampe i hestebønner

  Ifølge firmaet ligger effekten og merudbyttet på niveau med Signum og Amistar.

  Miljøstyrelsen meddeler, at Pictor Active har fået en mindre anvendelse til svampebekæmpelse i hestebønner.

  Der må pr. vækstsæson maks. anvendes 1,0 l/ha. Der kan anvendes en enkelt behandling eller en split behandling på 2 gange 0,5 l/ha. Der skal være 7-21 dage mellem behandlingerne. Behandlingerne skal udføres i vækststadium 51-75 (første knopper synlige til 50 pct. bælge i fuld størrelse).

  Afstandskravet til vandmiljøet er 10 meter.

  Pictor Active har ikke indgået i landsforsøgene eller andre danske forsøg. Fra firmaet er der modtaget et referat af resultater fra 8 forsøg, hvor effekten mod rust og chokoladeplet samt merudbyttet ved brug af 1,0 l Pictor Active ligger på samme niveau som ved brug af 1,0 kg Signum (5 forsøg) og 1,0 l Amistar (3 forsøg). Såfremt der modtages flere resultater, vil det blive formidlet på Landbrugsinfo.

  Det er ved ”mindre anvendelse” en betingelse for anvendelsen, at man har læst vejledningen.

  Se vejledningen mv. i Middeldatabasen.

  27. august 2019

 • Pirimor 500 WG er godkendt

  Insektmidlet Pirimor 500 WG er identisk med Pirimor G, men er i forhold til denne kun godkendt til brug i landbrugsafgrøder og spiselige afgrøder på friland og i væksthus.         

  I forbindelse med firmaopkøb er Pirimor G (1-168), som indeholder pirimicarb, blevet delt mellem Adama og Syngenta.
  Adama har fået landbrugsafgrøder og alle de spiselige kulturer på friland og i væksthus, og alle godkendelserne hertil overføres, fortsætter og markedsføres under navnet Pirimor 500 WG (396-78).

  Syngenta beholder godkendelserne til planteskolekulturer, prydplanter og potteplanter på friland og i væksthus, og alle godkendelserne hertil fortsætter og markedsføres under navnet Pediment (1-253).

  Pirimor G har fået opbevarings- og anvendelsesforbud pr. 31.12. 2020.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  8. august 2019

 • Forbud mod svampemidler med aktivstoffet propiconazol efter sæson 2019 

  Vækstsæsonen 2019 bliver sidste sæson for anvendelse af midler indeholdende propiconazol. Aktivstoffet indgår bl.a. i Bumper og Armure.

  Der er nu fastsat en dato for endelig udfasning af triazolet propiconazol i EU. Propiconazol indgår bl.a. i svampemidlerne Bumper og Armure. Der bliver forbud mod opbevaring og anvendelse af propiconazol-produkter senest den 19. marts 2020, dvs. 2019 er sidste vækstsæson, hvor produkterne kan anvendes. Miljøstyrelsen fastsætter den nøjagtige dato, men 19. marts 2020 er den seneste dato, og det kan derfor allerede nu afgøres, at midler indeholdende propiconazol ikke må anvendes i vækstsæsonen 2020.

  Vær derfor opmærksom på ikke at hjemkøbe mere af de berørte produkter, end der kan forbruges i vækstsæsonen 2019 samt at opbruge allerede indkøbte midler med aktivstoffet propiconazol.

  Ovenstående foreløbige forbudsdato er nu anført i Middeldatabasen ved de berørte midler.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  6. december 2018

 • Dispensation til anvendelse af Select 240 EC i visse havebrugs- og i havefrøkulturer

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen givet dispensation til anvendelse af Select 240 EC til bekæmpelse af enårigt rapgræs i jordbær, løg, gulerod, pastinak, persillerod, rødbede, havefrø- og planteskolekulturer i 2019.

  Ukrudtsmidlet Select 240 EC (509-10), som indeholder clethodim, har fået dispensation på følgende betingelser:

  • Dispensationen til anvendelse gælder i perioden: 1. maj – 28. august 2019
  • Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse af enårig rapgræs i jordbær, løg (kepaløg, skalotteløg og hvidløg), gulerod, pastinak, persillerod, knoldselleri, rødbede, havefrøkulturer og planteskolekulturer
  • Må max anvendes med 2 behandlinger
  • Må i jordbær og løg ikke anvendes senere end 40 dage før høst
  • Må i gulerod, persillerod, pastinak, knoldselleri og rødbede ikke anvendes senere end 60 dage før høst
  • Ved håndtering af behandlede prydplanter på friland skal anvendes kemisk bestandige handsker
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer

  For doseringer mv. henvises til brugsanvisningen.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  9. maj 2019

 • Biologisk svampemiddel godkendt i korn, raps og kartofler

  Serenade har fået udvidet godkendelsen til også at omfatte kartofler, raps og hvede, triticale, byg, rug og havre. Produktet har svag effekt mod svampesygdomme.

  Miljøstyrelsen meddeler, at det biologiske produkt Serenade ASO, som indeholder bakterien Bacillus amyloliquefaciens (tidl. navn Bacillus subtilis), netop har fået udvidet sin godkendelse til også at omfatte kartofler, raps, hvede, triticale, byg, rug og havre. Hidtil har midlet kun været godkendt i salat og gulerødder samt i visse afgrøder i væksthus.

  Serenade er et kontaktmiddel og beskytter ikke nyvækst, og behandlingen skal derfor ofte gentages og med korte intervaller. Der skal behandles ved meget svage angreb.

  Serenade er godkendt til både økologisk og konventionel produktion.

  Serenade er ved korrekt opbevaring og uåbnet emballage holdbart i mindst 2 år.

  Firmaet opgiver en pris på ca. 100 kr./l.

  I korn er der opnået lav til moderat effekt på meldug og bygrust og sideeffekter på flere andre svampesygdomme bl.a. gulrust. Se forsøgsresultater med gulrust i hvede fra Aarhus Universitet, I korn må der anvendes op til 4 behandlinger.

  I forsøg i raps med bekæmpelse af knoldbægersvamp er opnået omkring 40-50 procent effekt ved 2 behandlinger med 2,0 l/ha under blomstring. Mod skulpesvamp opnås lav til moderat effekt. I raps må der anvendes op til 2 behandlinger.

  I kartofler er bejdsning med 5,0 l/ha godkendt, og på brugsanvisningen angives, at 5,0 l/ha i forbindelse med lægningen giver ”lav til moderat beskyttelse mod udbyttetab forårsaget af knoldbåren rodfiltsvamp”. Der er udført 6 landsforsøg med bejdsning med Serenade i 2014-2016 (under navnet Serenade Soil og med 10 l, Oversigt over Landsforsøgene 2016 side 310) og 3 forsøg i 2018, ligesom der udføres forsøg i 2019. Der har været svage angreb af rodfiltsvamp i forsøgene og svag effekt af behandling. I to forsøg er der opnået sikre merudbytter for behandlingen.

  Det er interessant, at der er blevet godkendt et biologisk produkt til brug i landbrugsafgrøder. Midlet er dog ikke konkurrencedygtigt under de nuværende dyrkningsforhold i konventionel produktion af korn, raps og kartofler. I kartofler er der behov for flere forsøg for at vurdere potentialet.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  27. marts 2019

 • Serenade ASO godkendt til mindre anvendelse i hovedkål efter høst

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Serenade ASO til mindre anvendelse mod gråskimmel i hovedkål til behandling efter høst.

  Det mikrobiologiske svampemiddel Serenade ASO (18-581), som indeholder Bacillus subtilis QST 713, er godkendt til mindre anvendelse på følgende vilkår:

  • Må kun anvendes mod gråskimmel i hovedkål efter høst
  • Der må max anvendes 20 l 3 pct. opløsning pr. t kål (overbrusning efter høst i lagerkasserne)
  • Der må max foretages én behandling

  Serenade ASO må anvendes i økologisk produktion.

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af Serenade ASO (18-581) mod gråskimmel i hovedkål (til behandling efter høst).

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  7. oktober 2019

 • To nye trinexapacprodukter er godkendt

  Vækstreguleringsmidlerne Trimaxx M og Sonis er netop godkendt af Miljøstyrelsen.

  Miljøstyrelsen har netop godkendt vækstreguleringsmidlerne Trimaxx M og Sonis.

  Trimaxx er blevet overført fra firmaet Adama til Nufarm, og hedder fremover Trimaxx M. Samtidigt har det fået et nyt registreringsnummer (347-41). Trimaxx M er helt identisk med Trimaxx som indeholder 175  g/l trinexapac-ethyl, og har de samme godkendelser som Trimaxx. Trimaxx forhandles ikke længere, men restlagre må fortsat anvendes frem til udgangen af dyrkningssæsonen 2020.

  Sonis med et indhold af 250 g/l trinexapac-ethyl er ligeledes blevet godkendt. Sonis er et kopiprodukt, identisk med Moddus M, og har de samme godkendelser.

  Det forventes også, at Moddevo med et indhold af 250 g/l trinexapac-ethyl godkendes en af de nærmeste dage. Moddevo er nu godkendt (4. marts 2019). Moddevo er identisk med Moddus Start, og vil få de samme godkendelser.

  Firmaet bag de fire produkter arbejder på, at også godkendelser til mindre anvendelse kan overføres fra Moddus M til Sonis, men dette er endnu ikke sket.

  Læs mere om midlerne på Middeldatabasen.dk.

  28. februar 2019

 • Starane 333 HL er godkendt til mindre anvendelse i æbler og pærer

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Starane 333 HL til mindre anvendelse mod ukrudt i æbler og pærer.

  Ukrudtsmidlet Starane 333 HL (64-82), som indeholder fluroxypyr, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes mod ukrudt i æble og pære
  • Må max anvendes én gang
  • Max dosering er 0,4 l pr. ha
  • Behandlingstidspunkt er fra begyndende knopbrydning (BBCH 51) til frugten har 90 % størrelse (BBCH 79)
  • Må ikke anvendes senere end 7 dage før høst
  • Behandlingen skal foretages ved afskærmet sprøjtning eller pletsprøjtning med håndholdt sprøjte
  • Ved udbringning med håndholdt sprøjte skal brugeren dække arme og ben for at mindske eksponering
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af Starane 333 HL (64-82) mod ukrudt i æble og pære.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

 • Steward 30 WG er godkendt til mindre anvendelse i prydplanter og planteskolekulturer

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Steward 30 WG til mindre anvendelse i prydplanter og planteskolekulturer på friland og i væksthus

  Insektmidlet Steward 30 WG (11-71), som indeholder indoxacarb, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må anvendes i prydplanter og planteskolekulturer på friland og i væksthus mod larver af målere, viklere, møl, ugler og dagsommerfugle
  • Væksthus
   Max 6 behandlinger pr. år eller max 3 behandlinger pr. kultur, minimum 8 dage mellem behandlingerne
   Dosering 0,0085 %-0,0125 % eller 8,5-12,5 g middel pr. 100 l vand eller 85-125 g middel pr. ha. Dosering og vandmængde tilpasses efter kulturens tæthed og højde (se doseringstabel for væksthusgrønsager på etiketten)
   Der skal bruges handsker ved arbejde med planterne efter sprøjtning
  • Friland
   Max 4 behandlinger pr. år, minimum 10 dage mellem behandlingerne
   Dosering: 85-170 g middel pr. ha i prydplanter buske og mindre træer, 170-250 g pr. ha i større træer. Dosering og vandmængde tilpasses efter kulturens tæthed og højde (se doseringstabel for æbler og pærer på etiketten)

  Hvis midlet anvendes på frugtbærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugter fjernes før salg.

  Steward 30 WG er farligt for bier og må ikke anvendes i blomstrende afgrøder i biernes flyvetid fra kl. 02 til kl. 21.

  Godkendelsen kommer i forlængelse af firmasammenlægninger, der har betydet, at den ’gamle’ Steward (3-173) er blevet afmeldt og erstattet af Steward 30 WG (11-71). Der er anvendelses- og opbevaringsforbud på Steward (3-173) pr. 1. december 2019.

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af Steward 30 WG (11-71) i prydplanter i væksthus og på friland inkl. planteskolekulturer.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  26. august 2019

 • Steward 30 WG er godkendt til mindre anvendelse i salat og endivie

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Steward 30 WG til mindre anvendelse i salat og endivie på friland og i væksthus

  Insektmidlet Steward 30 WG (11-71), som indeholder indoxacarb, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må anvendes i salat og endivie på friland og i væksthus mod larver af målere, viklere, møl, ugler og dagsommerfugle
  • Dosering: 85 g middel i 400 til 600 l vand pr. ha
  • Max 2 behandlinger pr. kultur, minimum 10 dage mellem behandlingerne
  • Må ikke anvendes senere end 14 dage før høst i væksthus og 7 dage før høst på friland
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet

  Godkendelsen kommer i forlængelse af firmasammenlægninger, der har betydet, at den ’gamle’ Steward (3-173) er blevet afmeldt og erstattet af Steward 30 WG (11-71). Der er anvendelses- og opbevaringsforbud på Steward (3-173) pr. 1. december 2019.

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af Steward 30 WG (11- 71) i salat og endive på friland og i væksthus.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  26. august 2019

 • Tocalis og Evolya er godkendt til mindre anvendelse i planteskolekulturer

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Tocalis og Evolya til mindre anvendelse mod ukrudt i planteskolekulturer på friland.

  Ukrudtsmidlerne Tocalis (1-224) og Evolya (1-229), som indeholder mesotrion, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes mod ukrudt i planteskolekulturer på friland
  • Fra tidligt forår før knopbrydning
  • Max dosering er 0,2 kg pr. ha
  • Må max anvendes én gang
  • Hvis midlet anvendes på frugtbærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugterne fjernes før salg
  • Ved håndtering af behandlede planter skal der anvendes kemisk bestandige handsker indtil 30 dage efter sprøjtning
  • Må på friland ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra § 3-områder

  Link til brugsanvisning for Tocalis hhv. Evolya.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  23. december 2019

 • Tocalis og Evolya er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Tocalis og Evolya til mindre anvendelse mod ukrudt i sukkermajs.

  Ukrudtsmidlerne Tocalis (1-224) og Evolya (1-229), som indeholder mesotrion, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser

  • Må kun anvendes mod ukrudt i sukkermajs
  • Må anvendes med enkelt- eller splitbehandling (2 gange med min. 8 dages interval)
  • Der må max anvendes 0,3 kg Tocalis og Evolya pr. ha pr. vækstår
  • Må ikke anvendes senere end vækststadie 18 (fra 1 til 8 blade)
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra § 3 områder

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af Tocalis (1-224) og Evolya (1-229) mod ukrudt i sukkermajs

  Bemærkning
  Tocalis og Evolya er nye vanddispergerbare granulater med en lavere afgift end Callisto.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  16. oktober 2019

 • To nye trinexapacprodukter er godkendt

  Vækstreguleringsmidlerne Trimaxx M og Sonis er netop godkendt af Miljøstyrelsen.

  Miljøstyrelsen har netop godkendt vækstreguleringsmidlerne Trimaxx M og Sonis.

  Trimaxx er blevet overført fra firmaet Adama til Nufarm, og hedder fremover Trimaxx M. Samtidigt har det fået et nyt registreringsnummer (347-41). Trimaxx M er helt identisk med Trimaxx som indeholder 175  g/l trinexapac-ethyl, og har de samme godkendelser som Trimaxx. Trimaxx forhandles ikke længere, men restlagre må fortsat anvendes frem til udgangen af dyrkningssæsonen 2020.

  Sonis med et indhold af 250 g/l trinexapac-ethyl er ligeledes blevet godkendt. Sonis er et kopiprodukt, identisk med Moddus M, og har de samme godkendelser.

  Det forventes også, at Moddevo med et indhold af 250 g/l trinexapac-ethyl godkendes en af de nærmeste dage. Moddevo er nu godkendt (4. marts 2019). Moddevo er identisk med Moddus Start, og vil få de samme godkendelser.

  Firmaet bag de fire produkter arbejder på, at også godkendelser til mindre anvendelse kan overføres fra Moddus M til Sonis, men dette er endnu ikke sket.

  Læs mere om midlerne på Middeldatabasen.dk.

  28. februar 2019

 • Dispensation til Vertimec EC i porrer

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen givet dispensation til anvendelse af Vertimec EC mod trips i porrer i perioden den 5. juli til den 28. oktober 2019.

  Insektmidlet Vertimec EC (1-192), som indeholder abamectin, har fået dispensation på følgende betingelser:

  • Dispensationen gælder i perioden den 5. juli til den 28. oktober
  • Vertimec EC må kun anvendes mod trips i porrer på arealer med stor forekomst af trios, hvor de tilladte behandlinger med Karate 2,5 WG har været udført
  • Max 0,5 l pr. ha, som må udbringes højst tre gange med minimum syv dages interval.
  • Må ikke anvendes senere end 7 dage før høst
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer
  • Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet
  • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra blomstrende afgrøder
  • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder
  • Selve udsprøjtningen må alene udføres fra en traktor med lukket førerkabine med kulfilter

  Se brugsanvisning for anvendelse af Vertimec EC mod trips i porrer.

  Se også i Middeldatabasen.

  22. juli 2019

 • Godkendelsen af mindre anvendelse for Warrent 70 WG og Confidor WG 70 er tilbagekaldt

  Miljøstyrelsen har med virkning fra den 1. oktober 2019 tilbagekaldt godkendelsen for mindre anvendelse af Confidor WG 70 (18-365) og Warrant 70 WG (11-41) mod bladlus i salat, blomkål og kinakål i væksthus til senere udplantning.

  Vær opmærksom på, at tilbagekaldelsen også omfatter den mindre anvendelse, der er nævnt på Confidor WG 70 etiketten, selvom den stadig findes på emballagen.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  3. oktober 2019

Vil du vide mere?

Støttet af