Afgrøde i mark

Planter

Bekæmpelsesmidler - nye og ændrede godkendelser

Oversigten viser nye og ændrede godkendelser til brug i landbrugsafgrøder, frilandsgrønsager, frugt og bær. Seneste 5 ændringer er: Matrigon 72, Asulox, Ranman Top, Pictor Active og Lentagran 45.

Opdatering den 17. marts 2023:

Godkendelse af mindre anvendelse af Matrigon 72

De mindre anvendelser som tilhørte Matrigon 72 SG (64-74) er nu samlet under en fælles mindre anvendelse som er overført til Matrigon 72 (64-136) Godkendelsen dækker afgrøderne: korsblomstret havefrø, olieræddike, gul sennep, radise, beder, timian og purløg til frøproduktion på friland. 

Se nærmere nedenfor.

Nye og ændrede godkendelser - 2023

 • Dispensation til Asulox i spinat, skorzoner og morgenfruer til frøavl

  Asulox (501-60) er til høst 2023 tildelt dispensation til ukrudtsbekæmpelse i spinat, skorzoner og morgenfruer til frøavl.

  Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelsen af ukrudtsmidlet Asulox (501-60) i spinat, skorzoner og morgenfruer i perioden 10. marts 2023 til 4. juli 2023, hvorefter midlet ikke længere må anvendes eller opbevares på ejendommen.

  Den godkendte dosering er 1 x 2,0 l/ha eller i en split på 2 x 1,0 l/ha. Hvis der anvendes en split strategi skal der anvendes maks. 100 l vand/ha og der skal være 1 - 2 uger mellem behandlingerne. En uge i denne sammenhæng er 7 dage og 2 uger er 14 dage.

  Læs altid Asulox etiketten grundigt inden brug

  Anvendelsesbegrænsninger:

  • Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i frøkulturer af spinat, skorzoner og morgenfruer, avlet på kontrakt. 
  • Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. 
  • Der skal anvendes båndsprøjte. 

  Følgende skal overholdes i forbindelse med brug af Asulox: 

  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. 
  • Afdriftsreducerende udstyr med minimum 90 % afdriftsreduktion skal anvendes ved udbringning. 
  • Brugere skal anvende handsker, arbejdstøj og ansigtsbeskyttelse/visir ved blanding og påfyldning. 
  • Ved udsprøjtning skal brugerne anvende handsker, arbejdstøj og sidde i lukket førerkabine med kulfilter. 
  • Ved inspektion af behandlede planter efter sprøjtning skal der anvendes arbejdstøj og handsker og der må maksimalt arbejdes 2 timer i behandlede afgrøder. 
  • Der skal gå 1-2 uger mellem behandlingerne ved en split-strategi.
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter. 

  Handsker og arbejdstøj er et krav både ved opblanding og udbringning. Der må opfordres til at man selvfølgelig ikke bruger det samme arbejdstøj og handsker både ved opblanding og udbringning. I uheldige tilfælde kan det bevirke en ikke hensigtsmæssig forurening af traktorens kabine.

  Sprøjteteknik:

  Kravet om 90 procent afdriftsreduktion kan opfyldes med dyser anerkendt af Miljøstyrelsen, som fremgår af bilag 1 i Vejledning om afdriftsreducerende sprøjteteknik.

  Ved splitsprøjtning med max. 100 l vand pr. gang vil kun en ISO 02 dyse være egnet. Ved en enkel sprøjtning er der ikke begrænsninger i forhold til vandmængde.

  Tabel 1. Anerkendte afdriftsreducerende dyser til båndsprøjtning, der giver 90 % afdriftsreduktion 

  Anerkendte afdriftsreducerende dyser til båndsprøjtning

  13. marts 2023

 • Miljøstyrelsen har den 30. januar 2023 tilbagekaldt godkendelsen af cyazofamid, som er indeholdt i Ranman Top, (reg. nr. 352-8) og kopiprodukterne Azuleo (reg. nr. 352-20) og Sugoi (reg. nr.352-14). 

  Frist for anvendelse og besiddelse: 1. maj 2023

  Miljøstyrelsen vælger at tilbagekalde godkendelsen af cyazofamid, fordi de vurderer, at anvendelse af midlet udgør en uacceptabel risiko for miljøet (grundvandet). Grundvandsprøver fra boringer under en testmark (VAP-rapport) i Jyndevad viser, at nedbrydningsprodukter af cyazofamid (DMS og DMSA) detekteres i relativt høje koncentrationer op til 0,44 og 0,78 µg/L for henholdsvis DMS og DMSA, hvor der er anvendt seks behandlinger med cyazofamid i en kartoffelmark. Grænseværdien for DMS og DMSA er kun på 0,1 µg/L og er overskredet over en længere periode.

  Miljøstyrelsen vurderer desuden, at det ikke er muligt, ud fra de tilgængelige data, at begrænse anvendelsen til fx færre behandlinger eller lavere dosering af cyazofamid i 2023 for at opretholde godkendelsen med den nuværende grænseværdi.

  Vær opmærksom på meget korte afviklingsfrister for cyazofamid 

  Miljøstyrelsen har fastsat nogle meget korte afviklingsfrister, der er kortere end normalt på grund af risikoen for grundvandet. Det vil således ikke være tilladt at anvende cyazofamid til bekæmpelse af kartoffelskimmel i 2023 eller gemme cyazofamid til eventuelt senere brug. 

  Nedbrydningsproduktet DMS er velkendt og fundet i flere vandværksboringer. DMS har et sundhedsmæssigt acceptabelt niveau på op til 10 µg/L, men de sundhedsmæssige data for DMSA er desværre mangelfulde. Hvis det er muligt at tilvejebringe acceptable sundhedsdata for DMSA, er det sandsynligvis muligt at hæve grænseværdien til 0,75 µg/L, så cyazofamid i så fald kan genregistreres. Et eventuelt nyt godkendt produkt indeholdende cyazofamid vil få et andet registreringsnummer end de produkter, der nu bliver forbudt. Der vil i den kommende tid ses på, hvordan de nødvendige data tilvejebringes. Selv hvis dette skulle ske, ændrer det ikke på den udmeldte tilbagekaldelse og forbudsprocedure. 

  Midlet er nemt at genfinde på blade ved en simpel kemisk analyse, og der vil kunne iværksættes en stikprøvekontrol af behandlede marker. 

  Strategien for bekæmpelse af kartoffelskimmel vil for den kommende sæson komme til at bygge primært på de forebyggende midler fluazinam (Shirlan Ultra/Zignal) og oxathiapiprolin (Zorvec Enicade), som blandes med cymoxanil, propamocarb og mandipropamid (Cymbal, Proxanil og Revus). Der vil i den kommende tid blive meldt mere detaljeret ud med hensyn til antiresistensstrategi for de tilbageværende midler.

  31. januar 2023

 • Overførsel af produkter til ny godkendelsesindehaver

  I forbindelse med ændret godkendelsesindehaver, så har flere produkter fået ny godkendelse. Det betyder at registreringsnummer og navn er ændret, og de tidligere produkter er afmeldt og har fået en slutdato for anvendelse. Desuden er der også givet godkendelse til mindre anvendelse for både nye og ophørende produkter.

  • Miljøstyrelsen har d. 26. januar 2023 godkendt svampemidlet Cymbal WG (reg.nr. 631-12) som erstatter Cymbal 45 (632-4)

  Læs mere i Middeldatabasen

  6. februar 2023

 • Overførsel af produkter til ny godkendelsesindehaver

  I forbindelse med ændret godkendelsesindehaver, så har flere produkter fået ny godkendelse. Det betyder at registreringsnummer og navn er ændret, og de tidligere produkter er afmeldt og har fået en slutdato for anvendelse. Desuden er der også givet godkendelse til mindre anvendelse for både nye og ophørende produkter.

  • Miljøstyrelsen har d. 26. januar 2023 godkendt insektmidlet Fibro EC (reg.nr. 631-11) som erstatter Fibro (632-3) 

  Læs mere i Middeldatabasen

  6. februar 2023

 • Insektmidlet Lamdex (reg. nr. 396-77) har fået ændret den mindre anvendelse til brug i markfrø til frøproduktion. Ændringen betyder at aksløberens larve er tilføjet til listen over skadevoldere. Bekæmpelse af aksløberens larve i markfrø til frøproduktion med Lamdex, skal ske på et meget tidligt stadie og straks ved konstateret angreb. Der må ved konstateret angreb af aksløberens larve anvendes max 0,4 kg. pr. ha. og der må max udføres en behandling inden for samme vækstår.

  Generel vejledning for mindre anvendelse af Lamdex i markfrø til frøproduktion.

  • Må kun anvendes mod skadedyr i markfrø til frøproduktion
  • Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
  • Halmen og rester må ikke opfodres.
  • Farligt for bier – for at beskytte bier og andre bestøvende insekter, må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder i biernes flyvetid fra kl. 03 til 21.
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
  • Der må i alt kun anvendes 0,6 kg/ha Lamdex (396-77) eller andre lambda-cyhalothrin-holdige produkter på afgrøden inden for samme vækstår.
  • Der må behandles ved konstateret angreb

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug.

  Læs mere om Lamdex i Middeldatabasen

  30. januar 2023

 • Overførsel af produkter til ny godkendelsesindehaver

  I forbindelse med ændret godkendelsesindehaver, så har flere produkter fået ny godkendelse. Det betyder at registreringsnummer og navn er ændret, og de tidligere produkter er afmeldt og har fået en slutdato for anvendelse. Desuden er der også givet godkendelse til mindre anvendelse for både nye og ophørende produkter.

  • Miljøstyrelsen har d. 30. januar 2023 godkendt ukrudtsmidlet Lentagran 45 (reg.nr. 631-9) som erstatter Lentagran 45 WP.
  • Miljøstyrelsen har d. 6. december 2022 givet godkendelse til mindre anvendelse af Lentagran 45 (reg.nr. 631-9) og Lentagran 45 WP (reg.nr. 632-1) mod ukrudt i gulerødder, kikærter, linser og lupiner på friland.

  Læs mere i Middeldatabasen

  6. februar 2023

 • Overførsel af produkter til ny godkendelsesindehaver

  I forbindelse med ændret godkendelsesindehaver, så har flere produkter fået ny godkendelse. Det betyder at registreringsnummer og navn er ændret, og de tidligere produkter er afmeldt og har fået en slutdato for anvendelse. Desuden er der også givet godkendelse til mindre anvendelse for både nye og ophørende produkter.

  • Miljøstyrelsen har d. 6. december 2022 givet godkendelse til mindre anvendelse af Lentagran 45 (reg.nr. 631-9) og Lentagran 45 WP (reg.nr. 632-1) mod ukrudt i gulerødder, kikærter, linser og lupiner på friland.

  Læs mere i Middeldatabasen

  6. februar 2023

 • Godkendelse af mindre anvendelse af Matrigon 72 (64-136) i korsblomstret havefrø, olieræddike, gul sennep, radise, beder, timian og purløg til frøproduktion på friland.

  De mindre anvendelser som tilhørte Matrigon 72 SG (64-74) er nu samlet under en fælles mindre anvendelse som er overført til Matrigon 72 (64-136) Godkendelsen dækker afgrøderne: korsblomstret havefrø, olieræddike, gul sennep, radise, beder, timian og purløg til frøproduktion på friland. 

  Brugsanvisning Matrigon 72

  Generel vejledning for mindre anvendelse af Matrigon 72 (64-136) i korsblomstret havefrø, olieræddike, gul sennep, radise, beder, timian og purløg til frøproduktion på friland:

  • Må kun anvendes mod kurvblomstret ukrudt i korsblomstret havefrø, olieræddike, gul sennep, radise beder, timian og purløg til frøavl på friland
  • Brugsanvisningens angivelser skal overholdes  
  • Må ikke anvendes senere end afgrødens vækststadie 50
  • For at beskytte grundvand: Max 1 behandling pr. areal hvert 4. år på samme areal
  • Må i radise, beder, timian og purløg ikke anvendes senere end i maj måned
  • Halm og rester må ikke opfodres 
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand 

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug.

  Læs mere om Matrigon 72 i Middeldatabasen

  17. marts 2023

   
 • Overførsel af produkter til ny godkendelsesindehaver

  I forbindelse med ændret godkendelsesindehaver, så har flere produkter fået ny godkendelse. Det betyder at registreringsnummer og navn er ændret, og de tidligere produkter er afmeldt og har fået en slutdato for anvendelse. Desuden er der også givet godkendelse til mindre anvendelse for både nye og ophørende produkter.

  • Miljøstyrelsen har d. 26. januar 2023 godkendt skadedyrsmidlet Milbeknock EC (reg.nr. 631-13) som erstatter Milbeknock (632-5)
  • Miljøstyrelsen har d. 27. januar 2023 givet godkendelse til mindre anvendelse af skadedyrsmidlet Milbeknock EC (reg.nr. 631-13) mod spindemider, dværgmider og minérfluelarver i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse
  • Miljøstyrelsen har d. 27. januar 2023 givet godkendelse til mindre anvendelse af skadedyrsmidlet Milbeknock EC (reg.nr. 631-13) mod mider i agurk og tomat i åbne og lukkede væksthuse
  • Miljøstyrelsen har d. 22. december 2022 givet godkendelse til mindre anvendelse af skadedyrsmidlet Milbeknock EC (reg.nr. 631-13) og Milbeknock (reg.nr. 632-5) mod mider i jordbær i åbne drivhuse.

  Læs mere i Middeldatabasen

  6. februar 2023

 • Overførsel af produkter til ny godkendelsesindehaver

  I forbindelse med ændret godkendelsesindehaver, så har flere produkter fået ny godkendelse. Det betyder at registreringsnummer og navn er ændret, og de tidligere produkter er afmeldt og har fået en slutdato for anvendelse. Desuden er der også givet godkendelse til mindre anvendelse for både nye og ophørende produkter.

  • Miljøstyrelsen har d. 27. januar 2023 godkendt ukrudtsmidlet Onyx EC (reg.nr. 631-14) som erstatter Onyx

  Læs mere i Middeldatabasen

  6. februar 2023

 • Godkendelse til mindre anvendelse af Ortiva Top i agurk og squash

  Miljøstyrelsen har d. 13. januar 2023 godkendt Ortiva Top (reg.nr. 1-203) til mindre anvendelse mod meldug i agurk og squash.

  Læs mere om Ortiva Top i Middeldatabasen.

  13. januar 2023

   
 • Godkendelse af Pictor Active udvidet til hvede og byg

  Miljøstyrelsen meddeler, at svampemidlet Pictor Active (boscalid+pyraclostrobin) netop har fået udvidet sin godkendelse til brug i hvede og byg. Pictor Active må anvendes som enkelt eller delt behandling med 2 x 0,5 l/ha og maks. 2 behandlinger pr. sæson med min. 14 dages interval. Der må anvendes maks. 1,0 l pr. sæson og ikke senere end vækststadie 69. I Landsforsøgene 2022 side 82 ses effekten mod de enkelte svampesygdomme. Der er kun svag effekt mod meldug.

  I forvejen er Pictor Active godkendt i raps, ligesom midlet har flere mindre anvendelser i bl.a. frøgræs og hestebønner. Firmaet anbefaler tilsætning af Agropol til Pictor Active i alle afgrøder.

  Pictor Active indeholder boscalid, som er et såkaldt SDHI-middel. Midlet Entargo indeholder også boscalid. Normaldoseringen på 1,0 l Pictor Active indeholder foruden boscalid fuld dosering Comet Pro, dvs. 1,25 l Comet Pro. 

  For at forsinke resistensudvikling hos Septoria i hvede og bygbladplet i byg mod SDHI-midler anbefales det kun at anvende SDHI-holdige midler én gang pr. sæson. Foruden Pictor Active og Entargo indeholder Propulse et SDHI-middel (fluopyram).

  Pictor Active har været afprøvet i landsforsøg i hvede og byg. I hvede har midlet været sammenlignet med andre løsninger i vækststadie 32 og klaret sig på samme niveau. Da Propulse-holdige løsninger anbefales i vækststadie 55-61, ønskes Pictor Active ikke anvendt i vækststadie 32 i hvede. I vårbyg har Pictor Active også klaret sig på niveau med andre løsninger i vækststadie 31-32. I vækststadie 39-45 har blandingen 0,35 l Propulse + 0,2 l Comet Pro/Orius Gold (50 procent dosis) klaret sig lige så godt som 0,3 l Pictor Active + 0,2 l Propulse (50 procent dosis) i vårbyg, så på dette tidspunkt anbefales begge løsninger. I vinterbyg har de to løsninger også klaret sig lige godt på det sene tidspunkt.

  Læs mere om reglerne for anvendelse af Pictor Active i Middeldatabasen.

  7. februar 2023

 • Overførsel af produkter til ny godkendelsesindehaver

  I forbindelse med ændret godkendelsesindehaver, så har flere produkter fået ny godkendelse. Det betyder at registreringsnummer og navn er ændret, og de tidligere produkter er afmeldt og har fået en slutdato for anvendelse. Desuden er der også givet godkendelse til mindre anvendelse for både nye og ophørende produkter.

  • Miljøstyrelsen har d. 26. januar 2023 godkendt ukrudtsmidlet Proman SC (reg.nr. 631-10) som erstatter Proman (632-2)

  Læs mere i Middeldatabasen

  6. februar 2023

 • Tilbagelevering af Ranman Top

  Miljøstyrelsen og Nordisk Alkali gør det nu muligt at tilbagelevere det indkøbte Ranman Top inden den 10. – 15. marts 2023, afhængig af grovvareforhandlerens interne deadline.

  Miljøstyrelsen tilbagekaldte den 30. januar 2023 godkendelsen af alle midler indeholdende cyazofamid, som er indeholdt i Ranman Top. Fristen er 1. maj 2023, hvorefter der er forbud mod at anvende og besidde cyazofamid.

  Aftalen gælder kun Ranman Top. Der er ingen klar aftale omkring de øvrige midler indeholdende cyazofamid. Hvis der ikke kan laves en aftale om tilbagelevering af de øvrige midler, skal midlerne desværre indleveres på den lokale modtageplads for farligt affald. Sørg for at få en kvittering, som dokumentation, i tilfælde af kontrol. 

  Følgende regler gælder for tilbagelevering:

  • Kun Ranman Top, produceret og mærket med batchnummer fra 2022, tages retur.
  • Kun hele ubrudte dunke, som fremstår i ren og intakt stand, tages retur.
  • Kontakt hurtigst muligt den grovvarevirksomhed, hvor Ranman Top er købt, for en tilbageleveringsaftale.

  Brancheforeningen Danske Kartofler opfordrer på det kraftigste til at benytte sig af muligheden for tilbagelevering. Ulovlig brug af plantebeskyttelsesmidler vil få store konsekvenser for den enkelte avler men også for hele erhvervet. 

  23. februar 2023

 • Miljøstyrelsen har den 30. januar 2023 tilbagekaldt godkendelsen af cyazofamid, som er indeholdt i Ranman Top, (reg. nr. 352-8) og kopiprodukterne Azuleo (reg. nr. 352-20) og Sugoi (reg. nr.352-14). 

  Frist for anvendelse og besiddelse: 1. maj 2023

  Miljøstyrelsen vælger at tilbagekalde godkendelsen af cyazofamid, fordi de vurderer, at anvendelse af midlet udgør en uacceptabel risiko for miljøet (grundvandet). Grundvandsprøver fra boringer under en testmark (VAP-rapport) i Jyndevad viser, at nedbrydningsprodukter af cyazofamid (DMS og DMSA) detekteres i relativt høje koncentrationer op til 0,44 og 0,78 µg/L for henholdsvis DMS og DMSA, hvor der er anvendt seks behandlinger med cyazofamid i en kartoffelmark. Grænseværdien for DMS og DMSA er kun på 0,1 µg/L og er overskredet over en længere periode.

  Miljøstyrelsen vurderer desuden, at det ikke er muligt, ud fra de tilgængelige data, at begrænse anvendelsen til fx færre behandlinger eller lavere dosering af cyazofamid i 2023 for at opretholde godkendelsen med den nuværende grænseværdi.

  Vær opmærksom på meget korte afviklingsfrister for cyazofamid 

  Miljøstyrelsen har fastsat nogle meget korte afviklingsfrister, der er kortere end normalt på grund af risikoen for grundvandet. Det vil således ikke være tilladt at anvende cyazofamid til bekæmpelse af kartoffelskimmel i 2023 eller gemme cyazofamid til eventuelt senere brug. 

  Nedbrydningsproduktet DMS er velkendt og fundet i flere vandværksboringer. DMS har et sundhedsmæssigt acceptabelt niveau på op til 10 µg/L, men de sundhedsmæssige data for DMSA er desværre mangelfulde. Hvis det er muligt at tilvejebringe acceptable sundhedsdata for DMSA, er det sandsynligvis muligt at hæve grænseværdien til 0,75 µg/L, så cyazofamid i så fald kan genregistreres. Et eventuelt nyt godkendt produkt indeholdende cyazofamid vil få et andet registreringsnummer end de produkter, der nu bliver forbudt. Der vil i den kommende tid ses på, hvordan de nødvendige data tilvejebringes. Selv hvis dette skulle ske, ændrer det ikke på den udmeldte tilbagekaldelse og forbudsprocedure. 

  Midlet er nemt at genfinde på blade ved en simpel kemisk analyse, og der vil kunne iværksættes en stikprøvekontrol af behandlede marker. 

  Strategien for bekæmpelse af kartoffelskimmel vil for den kommende sæson komme til at bygge primært på de forebyggende midler fluazinam (Shirlan Ultra/Zignal) og oxathiapiprolin (Zorvec Enicade), som blandes med cymoxanil, propamocarb og mandipropamid (Cymbal, Proxanil og Revus). Der vil i den kommende tid blive meldt mere detaljeret ud med hensyn til antiresistensstrategi for de tilbageværende midler.

 • Miljøstyrelsen har den 30. januar 2023 tilbagekaldt godkendelsen af cyazofamid, som er indeholdt i Ranman Top, (reg. nr. 352-8) og kopiprodukterne Azuleo (reg. nr. 352-20) og Sugoi (reg. nr.352-14). 

  Frist for anvendelse og besiddelse: 1. maj 2023

  Miljøstyrelsen vælger at tilbagekalde godkendelsen af cyazofamid, fordi de vurderer, at anvendelse af midlet udgør en uacceptabel risiko for miljøet (grundvandet). Grundvandsprøver fra boringer under en testmark (VAP-rapport) i Jyndevad viser, at nedbrydningsprodukter af cyazofamid (DMS og DMSA) detekteres i relativt høje koncentrationer op til 0,44 og 0,78 µg/L for henholdsvis DMS og DMSA, hvor der er anvendt seks behandlinger med cyazofamid i en kartoffelmark. Grænseværdien for DMS og DMSA er kun på 0,1 µg/L og er overskredet over en længere periode.

  Miljøstyrelsen vurderer desuden, at det ikke er muligt, ud fra de tilgængelige data, at begrænse anvendelsen til fx færre behandlinger eller lavere dosering af cyazofamid i 2023 for at opretholde godkendelsen med den nuværende grænseværdi.

  Vær opmærksom på meget korte afviklingsfrister for cyazofamid 

  Miljøstyrelsen har fastsat nogle meget korte afviklingsfrister, der er kortere end normalt på grund af risikoen for grundvandet. Det vil således ikke være tilladt at anvende cyazofamid til bekæmpelse af kartoffelskimmel i 2023 eller gemme cyazofamid til eventuelt senere brug. 

  Nedbrydningsproduktet DMS er velkendt og fundet i flere vandværksboringer. DMS har et sundhedsmæssigt acceptabelt niveau på op til 10 µg/L, men de sundhedsmæssige data for DMSA er desværre mangelfulde. Hvis det er muligt at tilvejebringe acceptable sundhedsdata for DMSA, er det sandsynligvis muligt at hæve grænseværdien til 0,75 µg/L, så cyazofamid i så fald kan genregistreres. Et eventuelt nyt godkendt produkt indeholdende cyazofamid vil få et andet registreringsnummer end de produkter, der nu bliver forbudt. Der vil i den kommende tid ses på, hvordan de nødvendige data tilvejebringes. Selv hvis dette skulle ske, ændrer det ikke på den udmeldte tilbagekaldelse og forbudsprocedure. 

  Midlet er nemt at genfinde på blade ved en simpel kemisk analyse, og der vil kunne iværksættes en stikprøvekontrol af behandlede marker. 

  Strategien for bekæmpelse af kartoffelskimmel vil for den kommende sæson komme til at bygge primært på de forebyggende midler fluazinam (Shirlan Ultra/Zignal) og oxathiapiprolin (Zorvec Enicade), som blandes med cymoxanil, propamocarb og mandipropamid (Cymbal, Proxanil og Revus). Der vil i den kommende tid blive meldt mere detaljeret ud med hensyn til antiresistensstrategi for de tilbageværende midler.

Vil du vide mere?

Støttet af