Afgrøde i mark

Planter

Bekæmpelsesmidler - nye og ændrede godkendelser

Oversigten viser nye og ændrede godkendelser til brug i landbrugsafgrøder, frilandsgrønsager, frugt og bær.

Opdateringer den 16. april 2021:

Dispensation til Asulox i spinat, skorzoner og morgenfruer til frøavl

Asulox er tildelt dispensation til ukrudtsbekæmpelse i spinat, skorzoner og morgenfruer til frøavl. Betingelserne for anvendelsen er ændret i forhold til tidligere år. Læs derfor etiketten omhyggeligt før brug.

Læs mere i oversigten nedenfor.

Nye og ændrede godkendelser - 2021

 • Dispensation til Asulox i spinat, skorzoner og morgenfruer til frøavl

  Asulox er tildelt dispensation til ukrudtsbekæmpelse i spinat, skorzoner og morgenfruer til frøavl. Betingelserne for anvendelsen er ændret i forhold til tidligere år. Læs derfor etiketten omhyggeligt før brug.

  Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelsen af ukrudtsmidlet Asulox (501-58) i spinat, skorzoner og morgenfruer i perioden 15. april 2021 til 23. juli 2021, hvorefter midlet ikke længere må anvendes eller opbevares på ejendommen.

  Den godkendte dosering er 1 x 2,0 l/ha eller i en split på 2 x 1,0 l/ha. Hvis der anvendes en split strategi skal der anvendes maks. 100 l vand/ha og der skal være 1 - 2 uger mellem behandlingerne. En uge i denne sammenhæng er 7 dage og 2 uger er 14 dage.

  Anvendelsesbegrænsninger:

  • Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i frøkulturer af spinat, skorzoner og morgenfruer, avlet på kontrakt. 
  • Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. 
  • Der skal anvendes båndsprøjte. 

  Nye eller strammere begrænsninger

  Følgende er nye eller stramninger i forhold til tidligere dispensationer: 

  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. 
  • Samtidig skal afdriftsreducerende udstyr med minimum 90 % afdriftsreduktion anvendes ved udbringning. 
  • Brugere skal anvende handsker, arbejdstøj og ansigtsbeskyttelse/visir ved blanding og påfyldning. 
  • Ved udsprøjtning skal brugerne anvende handsker, arbejdstøj og sidde i lukket førerkabine med kulfilter. 
  • Ved inspektion af behandlede planter efter sprøjtning skal der anvendes arbejdstøj og handsker og der må maksimalt arbejdes 2 timer i behandlede afgrøder. 

  Vær opmærksom på at afstandskravet til veje, boliger m.m. er udvidet til 20 m og der er krav om anvendelse af dyser med 90% afdriftsreduktion samt at der skal gå 1-2 uger mellem behandlingerne ved en split-strategi.

  Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter. 

  Handsker og arbejdstøj er et krav både ved opblanding og udbringning. Der må opfordres til at man selvfølgelig ikke bruger det samme arbejdstøj og handsker både ved opblanding og udbringning. I uheldige tilfælde kan det bevirke en ikke hensigtsmæssig forurening af traktorens kabine.

  Sprøjteteknik

  Kravet om 90 procent afdriftsreduktion kan opfyldes med dyser anerkendt af Miljøstyrelsen, som fremgår af bilag 1 i Vejledning om afdriftsreducerende sprøjteteknik.

  Ved splitsprøjtning med max. 100 l vand pr. gang vil kun en ISO 02 dyse være egnet. Ved en enkel sprøjtning er der ikke begrænsninger i forhold til vandmængde.

  Tabel 1. Anerkendte afdriftsreducerende dyser til båndsprøjtning, der giver 90 % afdriftsreduktion 

  Anerkendt afdriftsreducerende dyser til båndsprøjtning, der giver 90 % afdriftsreduktion

  16. april 2021

 • Svampemidlet Balaya godkendt i korn

  Balaya har været ventet til bekæmpelse af Septoria i hvede. Midlet må anvendes til vækststadie 40 (før begyndende skridning).

  Miljøstyrelsen meddeler idag, at svampemidlet Balaya er blevet godkendt til svampebekæmpelse i korn. Midlet må anvendes 1 gang pr. vækstsæson i vækststadie 33-40 (3 knæ udviklet til lige før fanebladets bladskede begynder at strække sig), dvs. Balaya må i hvede ikke anvendes ved den sidste delte aksbeskyttelse. Der må anvendes op til 1,0 l Balaya i vækststadie 33-37 og op til 1,5 l i vækststadie 38-40.

  Balaya indeholder Revysol (100 g/l mefentrifluconazol), som er et nyt triazol og Comet Pro (pyraclostrobin). Normaldoseringen på 1,5 liter indeholder 0,75 l Comet Pro. Der er som bekendt udviklet resistens hos Septoria mod triazoler, men der er ikke udviklet resistens hos Septoria mod triazolet i Balaya.

  Triazolet mefentrifluconazol tæller med i triazolregnskabet, således at 150 gram mefentrifluconazol tæller 100 procent. Der svarer til 1,5 l Balaya.

  Forsøg med bekæmpelse af Septoria i hvede

  I tabel 1 ses effekten af Balaya i forhold til nuværende godkendte midler. Det fremgår, at midlet udmærker sig ved en god effekt på Septoria i hvede. Aksbeskyttelsen i hvede er oftest rettet mod Septoria. Balaya har også god effekt mod rustsvampe, men effekten er ikke bedre end de nuværende midler.

  Der er pt. ikke oplyst nogen pris for Balaya. I Oversigt over Landsforsøgene er der regnet med en foreløbig pris på 500 kr pr. liter. 

  I forsøgene i byg og rug har Balaya ikke klaret sig bedre end de nuværende løsninger. 

  I hvede har Balaya derimod i forsøg med meget Septoria klaret sig bedre end de nuværende midler. Se eksempel på forsøg i figur 1-2 nedenfor. Her er sammenlignelige doser af forskellige midler afprøvet ved den delte aksbeskyttelse dog er der tildelt ekstra 0,15 l Folicur Xpert til Propulse. I forsøget i figur 1 var der et meget højt smittetryk af Septoria. I de 3 forsøg i figur 2 var der både meget Septoria og gulrust. Effekten af Balaya mod gulrust er ikke bedre end de nuværende midler. Det fremgår, at 2 behandlinger med Viverda ved aksbeskyttelsen gav ca. 5-10 hg/ha mindre i nettomerudbytte end løsningen med Balaya efterfulgt af Propulse + Folicur Xpert. Der findes flere forsøg fra 2019 med meget Septoria, hvor Balaya klarer sig bedre end de nuværende løsninger, hvilket skyldes resistensudvikling hos Septoria mod de øvrige triazoler.

  Der har ikke været sikre forskelle på en delt aksbeskyttelse med 2 gange Balaya og en delt aksbeskyttelse med Balaya efterfulgt af Propulse + Folicur Xpert. Det ”gør derfor ikke noget”, at Balaya kun er godkendt til st. 40

  I forsøg med lavt smittetryk i hvede har Balaya derimod ikke klaret sig bedre end de nuværende midler, så ved lavt smittetryk kan der også anvendes de nuværende midler. Se eksempel på forsøgsserie i 2020 i sorterne Informer og KWS Extase i figur 3 nedenfor.Tilsvarende er fundet i landsforsøg med lavt smittetryk i  2019. 

  Balaya har som det fremgår af tabel 1 ikke særlig god effekt  mod hvedebladplet. I hvedemarker med forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning og dermed risiko for angreb af hvedebladplet, vil løsninger med Propulse og Proline Xpert derfor fortsat være de foretrukne midler. Ved højt smittetryk af Septoria kan tilsættes omkring 0,25 l Balaya i st. 37-39.
  Intervallet for dosis af Balaya vil være 0,4-0,7 l/ha afhængig af sort og smittetryk. 

  Se yderligere om Balaya i Middeldatabasen.

  15. marts 2021

  Figur1

  Figur 1. Delt aksbeskyttelse med forskellige løsninger i 1 landsforsøg (Benchmark) med meget Septoria (ingen gulrust) i 2019.

  Figur2

  Figur 2. Delt aksbeskyttelse med forskellige løsninger i 3 landsforsøg (Sheriff og Kalmar) med meget Septoria og gulrust i 2019.

  Figur3

  Figur 3. Effekt af forskellige løsninger i mindre modtagelige sorter (Informer, KWS Extase) i 6 landsforsøg i 2020.

 • Ændring i godkendelse: Svampemidlet Balaya er blevet godkendt til mindre anvendelse i markfrø til frøavl

  Svampemidlet Balaya er blevet godkendt til mindre anvendelse i markfrø til frøavl til bekæmpelse af sygdomme om foråret.

  Der er sket en ændring i den opnåede godkendelse til mindre anvendelse af svampemidlet Balaya (19-240)  i markfrø til frøavl til bekæmpelse af svampesygdomme.
  Godkendelsen er nødvendig fordi frøavlen mister midlerne Bell og Viverda der ikke må anvendes efter 31. oktober 2021. Samtidig er aktivstoffet tebuconazol også i risiko for at blive forbudt. Dermed vil frøavlen have meget få muligheder tilbage til at bekæmpe svampesygdomme effektivt.

  Balaya indeholder de 2 aktivstoffer pyraclostrobin der kendes fra Comet pro og mefentrifluconazol der er en ny triazol og har i tidligere forsøg med bekæmpelse af svampesygdomme vist god effekt på rustsygdomme.

  Balaya må i forhold til godkendelsen senest anvendes 31. maj og der er forskel på doseringen i afgrødens tidlige og sene vækststadier. 

  Der gælder i øvrigt bl. a. følgende begrænsninger for anvendelsen:

  • Halm og andre rester må ikke anvendes til opfodring
  • Må ikke anvendes efter 31. maj
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at   beskytte beboere og forbipasserende
  • Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra § 3 områder for at beskytte vilde planter, insekter og leddyr
  • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
  • Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, tebuconazol, difenoconazol eller mefentrifluconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne.

  Vær især opmærksom på det sidste punkt. I frøavlen vil det specielt være i forhold til anvendelsen af aktivstoffet tebuconazol som findes i f.eks. Folicur- produkter og Orius at der skal regnes på de maksimale doseringer.

  I tvivlstilfælde kontakt din planteavlskonsulent

  Det er meget vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

  15. april 2021

 • Ændring af godkendelse til mindre anvendelse af ukrudtsmidlet Betanal i visse havefrøafgrøder

  Ukrudtsmidlet Betanal har fået udvidet sin godkendelse til mindre anvendelse i en række havefrøafgrøder med blomsterarterne Nigella, Chrysanthemum Segetum, Adonis og Malva til frøproduktion.

  Ukrudtsmidlet Betanal (18-528) har en godkendelse til mindre anvendelse i en række havefrøarter. Denne godkendelse er nu udvidet med blomsterarterne Nigella, Chrysanthemum Segetum, Adonis og Malva til frøproduktion.

  Betanal har virkning overfor en række bredbladede ukrudtsarter som agersennep, hyrdetaske og fuglegræs men ingen effekt overfor græsukrudt.

  Vær opmærksom på at der er forskellige anbefalinger og doseringer i de enkelte arter der er omfattet af den gældende godkendelse til mindre anvendelse.

  For godkendelsen til mindre anvendelse i Nigella, Chrysanthemum Segetum, Adonis og Malva til frøproduktion gælder en doseringsbegrænsning på 1 x 1,0 l/ha og der må maksimalt behandles 1 gang pr. vækstsæson. Der behandles på ukrudt med kimblade.

  Desuden gælder følgende begrænsninger for anvendelsen:

  • Må kun anvendes mod ukrudt i Nigella, Chrysanthemum Segetum, Adonis og Malva til frøproduktion
  • Halmen og rester må ikke opfodres
  • Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, interval og sprøjtetidspunkt skal overholdes 
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

  Det er meget vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes i Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen til frøproduktion

  16. februar 2021

 • Ændring af godkendelse til mindre anvendelse af ukrudtsmidlet Boxer i visse havefrøafgrøder 

  Ukrudtsmidlet Boxer har fået udvidet sin godkendelse til mindre anvendelse i en række havefrøafgrøder med blomsterarterne Chrysanthemum Segetum, Convolvulus spp., Cynoglossum, Iberis spp., Lupin og Nigella til frøproduktion.

  Ukrudtsmidlet Boxer (1-211) har en godkendelse til mindre anvendelse i en række havefrøarter anvendt som jordmiddel. Denne godkendelse er nu udvidet med blomsterfrøarterne Nigella, Lupin, Iberis, Gypsophila, Cynoglossum, Chrysantemum Carinatum, Chrysantemum Coronarium, Calendula, Adonis og Malva til frøproduktion.

  Boxer er et bredt virkende ukrudtsmiddel med god virkning overfor en række bredbladede ukrudtsarter og enkelte græsukrudtsarter .

  Vær opmærksom på at der er forskellige anbefalinger og doseringer i de enkelte arter der er omfattet af den gældende godkendelse til mindre anvendelse.

  For godkendelsen til mindre anvendelse i Chrysanthemum Segetum, Convolvulus spp., Cynoglossum, Iberis spp., Lupin og Nigella til frøproduktion gælder en doseringsbegrænsning på 1 x 1,0 l/ha og der må maksimalt behandles 1 gang pr. vækstsæson. Der behandles efter såning, men før fremspiring.

  Desuden gælder følgende begrænsninger for anvendelsen:

  • Må kun anvendes mod ukrudt i Chrysantemum carinatum, Calendula officinalis, Iberis spp., Centaurea cyanus, Convolvulus spp., Gypsophila elegans, Chrysanthemum Segetum, Cynoglossum, Lupin og Nigella
  • Halmen og rester må ikke opfodres
  • Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, interval og sprøjtetidspunkt skal overholdes 
  • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

  Det er meget vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes i Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen til frøproduktion.

  16. februar 2021

 • Centium 36 CS – godkendelse udvidet til at omfatte bederoer og rødbeder før og efter fremspiring

  Miljøstyrelsen har udvidet godkendelsen af ukrudtsmidlet Centium 36 CS til at omfatte bederoer og rødbeder.

  Produktet kan i bederoer enten anvendes umiddelbart efter såning med op til 0,2 liter pr. ha eller efter fremspiring, ligeledes med op til 0,2 liter pr. ha, som kan deles i op til 4 behandlinger. Vælger man at behandle før fremspiring med en reduceret dosering, kan produktet anvendes både før og efter fremspiring, men under alle omstændigheder må der maksimalt anvendes 0,2 liter pr. ha svarende til 72 gram aktivstof pr. ha i løbet af et vækstår.

  Centium 36 CS må i bederoer senest anvendes i 8-bladstadiet. Af hensyn til skånsomheden skal roeplanterne have mindst 2 løvblade, når der behandles efter fremspiring.

  I rødbeder er produktet ligeledes godkendt med op til 0,2 liter, men udelukkende behandling umiddelbart efter såning.

  For begge nye godkendelsesområder gælder, at man af hensyn til skånsomheden over for afgrøden bør tilpasse doseringen af Centium 36 CS således, at der på jordtyper med JB nr. 1-4 maksimalt bør anvendes 0,1 liter pr. ha, mens der på øvrige jordtyper kan anvendes den fulde dosering.

  Centium 36 CS og andre clomazon-holdige produkter må maksimalt anvendes hvert 3. år.

  Læs flere detaljer om godkendelsen af Centium 36 CS i Middeldatabasen.

  12. marts 2021

 • Ændring af godkendelse til mindre anvendelse af ukrudtsmidlet Clomate i vår-og vinterhestebønner 

  Den eksisterende godkendelse til mindre anvendelse for ukrudtsmidlet Clomate i vår- og vinterhestebønner til produktion af udsæd og foder er blevet ændret.

  Ukrudtsmidlet Clomate (756-1) har en godkendelse til mindre anvendelse i vår- og vinterhestebønner. I den reviderede brugsanvisning er behandlingstidspunktet blevet ændret så der nu må behandles om foråret når vår-hestebønner bliver etableret og om efteråret ved etablering af vinter-hestebønner til produktion af udsæd og foder. De øvrige betingelser for anvendelsen  af Clomate i vår- og vinterhestebønner er der ikke ændret på.

  Det er meget vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen til frøproduktion

  16. februar 2021

   
 • Svampemidlet Entargo godkendt i hvede og byg

  Entargo må senest anvendes i vækststadie 49 (lige før begyndende skridning). Effekten af blandinger af Entargo med de nuværende midler kendes ikke, men løsninger med Entargo vurderes ikke at være bedre end de nuværende løsninger.

  Miljøstyrelsen meddeler, at svampemidlet Entargo (500 g/l boscalid) netop er blevet godkendt til svampebekæmpelse i hvede og byg. Midlet må anvendes 1 gang pr. vækstsæson og med maks. 0,7 l/ha pr. sæson (normaldosis).

  Entargo må senest anvendes i vækststadie 49 (lige før begyndende skridning), og kan således ikke anvendes ved den sidste delte aksbeskyttelse i hvede. 

  Afgiftsdelen er 157 kr/l. Firmaet kan pt. ikke oplyse salgspriser.

  Aktivstoffet boscalid er kendt fra Bell (boscalid + epoxiconazol) og Viverda (boscalid + epoxiconazol + pyraclostrobin). Alle midler med aktivstoffet epoxiconaxol må som bekendt ikke længere sælges og må ikke anvendes og opbevares pr. 30/10 2021. Firmaet har derfor valgt at sælge boscalid separat i form af Entargo.

  Entargo har ifølge forsøg fra Aarhus Universitet (AU) effekt på niveau med Proline. Se tabel 1-2.

  Tabel 1.Afprøvning af Entargo i 5 forsøg i hvede ved AU.

  Tabel 2. Afprøvning af Entargo i 3 forsøg i byg ved AU.

  Entargo skal blandes med andre midler, men der findes kun forsøg, hvor Entargo er blandet med Balaya, som pt. ikke er godkendt. Mereffekten ved at iblande Entargo i Balaya har været meget begrænset. Der findes ingen andre forsøg, hvor Entargo er blandet med andre midler, men der udføres landsforsøg hermed i år.

  Effekten af blandinger af Entargo med de nuværende midler kendes derfor ikke, men det vurderes ikke, at løsninger med Entargo er bedre end de nuværende løsninger. 

  I landsforsøgene afprøves blandinger af Entargo med Prosaro, Orius Max, Folicur Xpert, Juventus hhv. Propulse. 1,5 l Bell indeholder 0,7 l Entargo og 80 procent dosis af Rubric (epoxiconazol). 1,5 l Bell er anvendt som normaldosering i de senere år både i forsøg og rådgivningen. Man kan derfor lave en ”ny” Bell ved at tilsætte andre triazoler end epoxiconazol. Ønsker man f.eks at anvende halv dosis Bell, dvs. 0,75 l Bell, så skal man blande 0,35 l Entargo med 0,4 l Prosaro/Folicur Xpert eller blandet med 0,5 l Orius Max.

  Entargo er et SDHI-middel ligesom Propulse, og det anbefales kun at anvende SDHI-midler 1 gang pr. sæson for at forsinke resistensudviklingen hos Septoria. Kun ved højt smittetryk anbefales to behandlinger.

  Der søges nu om en mindre anvendelse til brug af Entargo i frøgræs. Der vil blive informeret herom, når en afgørelse foreligger.

  Afstandskravene for Entargo er følgende: 2 meter til vandmiljøet, 1 meter til §3 områder og 2 meter til veje, boliger, institutioner og offentlige arealer.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  2. marts 2021

 • Skadedyrsmidlet Eradicoat Max godkendt i væksthuse

  Midlet er godkendt mod spindemider og mellus.

  Miljøstyrelsen meddeler, at skadedyrsmidlet Eradicoat Max (maltodextrin) netop er blevet godkendt til bekæmpelse af spindemider og mellus i alle afgrøder i åbne og lukkede væksthuse.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  18. marts 2021

 • Godkendelse af Fenix til mindre anvendelse i en række ukrudtsarter indenfor havefrø udvidet med visse blomsterfrøarter til frøproduktion 

  Ukrudtsmidlet Fenix (18-417) har en godkendelse til mindre anvendelse i en række havefrøarter. Denne godkendelse er nu udvidet med de tre blomsterfrøarter Nigella, Gypsophila og Calendula til frøproduktion.

  Fenix er et bredt virkende ukrudtsmiddel overfor en lang række to-kimbladede arter, men har også en vis effekt på enårig rapgræs.

  Vær opmærksom på at der er forskellige anbefalinger og doseringer i de enkelte arter der er omfattet af den gældende godkendelse til mindre anvendelse.

  For godkendelsen til mindre anvendelse i Nigella, Gypsophila og Calendula til frøproduktion gælder en doseringsbegrænsning på 1 x 0,75 l/ha og der må maksimalt behandles 1 gang pr. vækstsæson.

  Der behandles før fremspiring

  Halm må ikke anvendes til opfordring.

  Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (søer, vandløb, m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand. 

  Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra § 3-områder, for at beskytte vilde planter.

  Det er meget vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes i Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen

  12. februar 2021

 • Dispensation til bejdsning af roer med Gaucho WS 70

  Nordic Sugar har igen ansøgt om dispensation til bejdsning af roer mod skadedyr med Gaucho WS 70. Miljøstyrelsen oplyser, at dispensationen netop er givet. Der er givet tilladelse til såning af roefrø bejdset med Gaucho 70 WS i perioden fra den 22. februar 2021 til 30. maj 2021.

  Dispensationen meddeles på følgende vilkår:

  • Dispensationen omfatter såning i Danmark af roefrø bejdset med Gaucho WS 70.
  • Frøene må maksimalt være bejdset med 85 g middel/ha (svarende til 60 g imidacloprid/
   ha).
  • Frøene skal være mærket med følgende særlige risikobegrænsende foranstaltninger
   som skal overholdes ved såning:
  • Ved håndtering af de behandlede bejdsede frø skal der anvendes kemisk bestandige
   handsker.
  • Ved såning skal frøet dækkes med jord. Ikke dækkede frø skal opsamles.
  • Der skal anvendes passende radsåningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i
   jorden, minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse af støv.
  • Ved såning skal der som minimum være 1 meter afstand til tilstødende marker,
   læhegn mv.
  • Hvis der anvendes pneumatisk så-udstyr skal der enten holdes 25 meters afstand til
   blomstrende afgrøder i tilstødende marker eller der skal være monteret deflektor
   udstyr for at forhindre spredning af støv.
  • Der må ikke i de efterfølgende 2 sæsoner sås blomstrende eller bi-attraktive afgrøder
   på det pågældende areal.
  • Ved håndtering af de behandlede bejdsede frø og forurenede overflader skal der
   anvendes kemisk bestandige handsker.
  • Jordbruger skal føre journal over såning af bejdsede frø, hvoraf følgende skal fremgå:
   - Sået areal i hektar (Ha)
   - Mængde frø per Ha
   - Dosering på de bejdsede frø (i g middel/100.000 frø eller g imidacloprid/100.000 frø)

  Det påhviler Dansk Frø at indsamle information om ovennævnte vilkår fra avlerne og indrapportere oplysninger herom til Miljøstyrelsen senest 1. december 2021.

  Det fremgår, at der fortsat ikke må sås blomstrende eller bi-attraktive afgrøder på det pågældende areal i de efterfølgende 2 sæsoner. Dvs. der må bl.a ikke sås majs, kløver, ærter og hestebønner. Det vurderes derfor, at bejdsning med Gaucho stadig ikke er aktuelt ved produktion af roer til foder.

  Føring af journal skal IKKE ske som en del af Sprøjtejournal, fordi det egentlige forbrug af bejdsemidlet kun må ske i lukkede industrielle anlæg. Derfor er Gaucho heller ikke oprettet som et middel i landsnormerne i Mark Online.

  Der er ikke nævnt nogen nærmere krav til formen for denne journal, og den skal formentlig blot kunne fremvises i tilfælde af en fysisk kontrol. Et håndskrevet notat kan være ok.

  Ved brug af Mark Online eller FarmTracking foreslås:

  • Registrér såning af roefrø i Dyrkningsjournal på helt normal vis med mængde og areal.
  • Gem en pakke med etiket for roefrøene, hvoraf doseringen på de bejdsede frø vil fremgå.

  I stedet for at gemme en etiket, kan man også skrive et notat om doseringen på den enkelte såning i Opgavekommentar eller Produktkommentar. Eller man kan rette sortsnavnet i eget normsæt til også at vise doseringen på frøene.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  23. februar 2021

   
 • Ændring af godkendelse til mindre anvendelse af ukrudtsmidlet Harmony 50 SX i urtekrysantemum og Chrysantemum segetum 

  Ukrudtsmidlet Harmony 50 SX har fået udvidet sin godkendelse til mindre anvendelse i urtechrysantemum til også at omfatte Chrysantemum segetum og fået ændret sin maksimalt tilladte dosering.

  Ukrudtsmidlet Harmony 50 SX (11-72) har en godkendelse til mindre anvendelse i urtechrysantemum. Denne godkendelse er nu udvidet med blomsterarterne Chrysanthemum segetum til frøproduktion.
  Harmony 50 SX har virkning overfor en række bredbladede ukrudtsarter som agersennep, ferskenpileurt, hyrdetaske, kamiller m.m. men ingen effekt overfor græsukrudt.
  Vær opmærksom på at der er forskellige anbefalinger og doseringer afhængig af afgrødens udviklingstrin. 

  Op til udviklingstrin 12 hvor afgrøden har 2 fuldt udviklede løvblade må der maksimalt anvendes 7,5 gr./ha Harmony 50 SX + sprede/klæbemiddel. Når afgrøden har udviklet 2 fuldt udviklede løvblade og frem til stadie 24 må der maksimalt anvendes 12 gr./ha Harmony 50 SX + sprede/klæbemiddel.

  Desuden gælder følgende begrænsninger for anvendelsen:

  • Må kun anvendes mod ukrudt i urtekrysantemum og Chrysantemum segetum til frøavl.
  • Halmen og rester må ikke opfodres.
  • Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger og sprøjtetidspunkt skal overholdes.
  • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
  • For at beskytte grundvandet må der i samme vækstår (1. august – 31. juli) ikke anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron-methyl, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl på samme areal.

  Det er meget vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes i Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen til frøproduktion.

  4. marts 2021

 • Ukrudtsmidlet Kalif 360 CS er blevet godkendt til ukrudtsbekæmpelse i spinat til frøavl før fremspiring

  Ukrudtsmidlet Kalif 360 CS er blevet godkendt til mindre anvendelse i spinat til frøavl.

  Ukrudtsmidlet Kalif 360 CS (396-57) har fået en godkendelse til mindre anvendelse i spinat til frøproduktion.

  Kalif 360 CS indeholder 360 g/l clomazon.

  Kalif 360 CS bekæmper en række tokimbladede ukrudtsarter, men er specielt effektiv overfor burresnerre og hyrdetaske.

  Der gælder følgende begrænsninger for anvendelsen:

  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
  • For at beskytte grundvandet må dette produkt maksimalt anvendes hvert tredje år. Der må endvidere i samme periode ikke også anvendes andre produkter, der indeholder clomazon.

  Kalif 360 CS må kun anvendes 1 gang pr vækstsæson og der må kun anvendes et clomazonholdigt produkt en gang hvert tredje år på samme areal.

  Det er meget vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes i Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen til frøproduktion

  26. marts 2021

 • Lentagran 45 WP – godkendelse udvidet til at omfatte ærter

  Miljøstyrelsen har udvidet godkendelsen af ukrudtsmidlet Lentagran 45 WP med aktivstoffet pyridat til at omfatte ærter til modenhed (markærter) samt grønne ærter med og uden bælg.

  Der må anvendes op til 1 kg pr. ha som enkeltbehandling eller delt i 2 x 0,5 kg i vækststadie 11-16.

  Produktet er kontaktvirkende og har effekt mod tokimbladet ukrudt. Det vil bl.a. være relevant at anvende det i kombination eller blanding med Fenix.

  Læs flere detaljer om godkendelsen af Lentagran 45 WP i Middeldatabasen.

  12. marts 2021

 • Insektmidlet Mavrik godkendt til mindre anvendelse i havefrø

  Adama Northern Europe B.V. har afmeldt produktet Mavrik Vitae. I stedet bliver midlet Mavrik fremover markedsført. 

  Insektmidlet Mavrik Vita (396-70) er blevet afmeldt af firmaet. I stedet er der søgt og opnået en godkendelse til mindre anvendelse til det identiske produkt Mavrik (396-82) til bekæmpelse af skadedyr i havefrø til frøproduktion.

  Følgende begrænsninger fremgår af den godkendte brugsanvisning:

  • Må kun anvendes mod insekter i havefrø til frøproduktion 
  • Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger og sprøjtetidspunkt skal overholdes
  • Maks. 2 behandlinger pr. vækstsæson
  • Ved dosis på 0,3 L pr ha: Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
  • Ved dosis på 0,2 L pr ha: Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
  • Halm og planterester fra behandlet afgrøde må ikke bruges til opfodring

  Mavrik til bekæmpelse af skadedyr i havefrø kan anvendes 1 gang pr vækstsæson med 0,3 l/ha ved konstaterede angreb eller i en split med 2 x 0,2 l/ha. 1. behandling ved konstateret angreb og 2. gang ved konstateret ny indflyvning på arealet.

  Bemærk at afstandskravet til vandløb m.m er 20 m hvis der anvendes 0,3 l/ha og 10 m hvis der anvendes en split med 2 x 0,2 l/ha

  Det er meget vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes i Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen

  12. februar 2021
 • Dispensation til anvendelse af vækstreguleringsmidlet Pomoxon Extra i nordmannsgran i 2021

  Miljøstyrelsen har givet dispensation til besiddelse og anvendelse af Pomoxon Extra (Reg. nr. 347-55) som vækstreguleringsmiddel i nordmannsgran til juletræer, i perioden 1. maj - 1. august 2021. Tilladelse til opbevaring af Pomoxon Extra bortfalder den 1. august 2021. 

  Dispensationen meddeles på følgende vilkår:

  • Brugere skal ved sprøjtning anvende handsker og arbejdstøj ved blanding, påfyldning og udbringning
  • Ved håndtering af behandlede nåletræer efter sprøjtning skal der anvendesarbejdstøj og kemisk bestandige handsker
  • Arbejde i behandlede nåletræer må først finde sted 2 dage efter sprøjtning
  • Må ved udsprøjtning ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende
  • Må ved udsprøjtning ikke anvendes nærmere end 3 meter fra §3 områder for at beskytte vilde planter

  Se mere i Middeldatabasen.

  14. april 2021

 • Dispensation til anvendelse af vækstreguleringsmidlet Pomoxon Extra i æbler og pærer i 2021

  Miljøstyrelsen har givet dispensation til besiddelse og anvendelse af Pomoxon Extra (Reg. nr. 347-55) som vækstreguleringsmiddel i æbler og pærer, i perioderne 20. april 2021 til 8. juli 2021 og 1. august 2021 til 9. september 2021. 

  Dispensationen meddeles på følgende vilkår:

  • Ved frugtudtynding skal brugere anvende handsker ved blanding og påfyldnin
  • Ved forebyggelse af tidligt frugtfald må arbejde med æbler og pærer på friland først finde sted 1 dag efter sprøjtning 
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende

  Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at efter dispensationens udløb indtræder retstilstanden, som den var før, dispensationen blev givet. Dette medfører, at forbuddet mod markedsføring, anvendelse og besiddelse af Pomoxon Extra gælder herefter.

  Se mere i Middeldatabasen.

  14. april 2021

 • Ændring af godkendelse til mindre anvendelse af ukrudtsmidlet Proman i visse havefrøafgrøder 

  Ukrudtsmidlet Proman har fået udvidet sin godkendelse til mindre anvendelse i en række havefrøafgrøder med blomsterarterne Nigella, Lupin, Iberis, Gypsophila, Cynoglossum, Chrysantemum Carinatum, Chrysantemum Coronarium, Calendula, Adonis og Malva til frøproduktion.

  krudtsmidlet Proman (632-2) har en godkendelse til mindre anvendelse i en række havefrøarter. Denne godkendelse er nu udvidet med blomsterfrøarterne Nigella, Lupin, Iberis, Gypsophila, Cynoglossum, Chrysantemum Carinatum, Chrysantemum Coronarium, Calendula, Adonis og Malva til frøproduktion.

  Proman  er et bredt virkende ukrudtsmiddel med god virkning overfor en lang række to-kimbladede arter blandt andet melder og kamille, men har også god effekt på enårig rapgræs.

  Vær opmærksom på at der er forskellige anbefalinger og doseringer i de enkelte arter der er omfattet af den gældende godkendelse til mindre anvendelse.

  For godkendelsen til mindre anvendelse i Nigella, Lupin, Iberis, Gypsophila, Cynoglossum, Chrysantemum Carinatum, Chrysantemum Coronarium, Calendula, Adonis og Malva til frøproduktion gælder en doseringsbegrænsning på 1 x 1,0 l/ha og der må maksimalt behandles 1 gang pr. vækstsæson. Der behandles efter såning, men før fremspiring.

  Desuden gælder følgende begrænsninger for anvendelsen:

  • Må kun anvendes mod ukrudt i spinat, kørvel, pastinak, gulerødder, kruspersille, Nigella, Lupin, Iberis, Gypsophila, Cynoglossum, Chrysantemum Carinatum, Chrysantemum Coronarium, Calendula, Adonis og Malva til frøproduktion
  • Halmen og rester må ikke opfodres
  • Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, interval og sprøjtetidspunkt skal overholdes 
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
  • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Samtidig skal afdriftsreducerende udstyr med minimum 50 % afdriftsreduktion anvendes ved udbringning

  Vær specielt opmærksom på den med fed skrift markerede sætning. Der er krav om at der anvendes afdriftsreducerende udstyr med min. 50 % afdriftsreduktion.

  Det er meget vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen til frøproduktion

  16. februar 2021

 • Biologiske produkter med Pythium godkendt til svampebekæmpelse

  Produkterne er godkendt mod svampesygdomme i korn og raps, hhv. roer og rødbeder, hhv. kartofler.

  Miljøstyrelsen meddeler, at fire biologiske midler til svampebekæmpelse netop er blevet godkendt. 

  Det drejer sig om Polyversum, der er blevet godkendt mod knoldbægersvamp i raps og aksfusariose i hvede og vårbyg.

  Polygandron STP er blevet godkendt til bejdsning af roer og rødbeder mod rodbrand. 

  Polygandron WP og Polygandron TTP er blevet godkendt i kartofler mod kartoffelskimmel hhv. til bejdsning mod rodfiltsvamp.

  Alle midler indeholder svampen Pythium oligandrum M1.

  På etiketten af midlerne står anført ”Afhængig af de klimatiske betingelser kan der opnås lav til moderat effekt.”

  Midlerne markedsføres af det svenske Lantmännen BioAgri AB. Firmaet er kontaktet med henblik på at få flere oplysninger om bl.a effekten af produkterne. Når disse foreligger, vil de bliver tilføjet her.

  16. marts 2021

 • Requiem Prime godkendt

  Midlet må kun bruges mod skadedyr i lukkede væksthuse i afgrøderne agurk, zucchini, melon, peberfrugt, aubergine og jordbær.

  Miljøstyrelsen oplyser, at Requiem Prime netop er blevet godkendt til til bekæmpelse af trips, hvide fluer og spindemider i agurk, zucchini, melon, peberfrugt og aubergine samt mod trips i jordbær. Midlet må kun anvendes i lukkede væksthuse.

  Requiem Prime indeholder en blanding af såkaldte terpenoider, som oprindelig er baseret på planteudtræk fra vellugtende gåsefod.

  Midlet har indgået i forsøg med skadedyrsbekæmpelse i raps i landsforsøgene i 2020, men forsøgene blev ikke afsluttet grundet for svage angreb af skadedyr. Firmaet oplyser, at de pt. ikke har planer om en godkendelse i andre afgrøder.

  Se yderligere om Requiem Prime i Middeldatabasen.

  Midlet er ikke godkendt i økologisk produktion.

  27. januar 2021

Nye og ændrede godkendelser - 2020

 • Amylo-X WG er godkendt

  Miljøstyrelsen har godkendt Amylo-X WG til bekæmpelse af visse svampesygdomme i væksthuskulturer af salat, tomat, peberfrugt, aubergine, agurk, jordbær og andre bær samt champignon og andre svampe.

  Det mikrobiologiske middel Amylo-X WG (935-1), som indeholder Bacillus amyloliquefaciens, subsp. plantarum strain D747, er godkendt på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes til visse svampesygdomme i væksthuskulturer af salat, tomat, peberfrugt, aubergine, agurk, jordbær og andre bær samt champignon og andre svampe.
  • Må i salat anvendes mod knoldbægersvamp og gråskimmel med 1,5-2,5 kg pr. ha, max 6 behandlinger med mindst 7 dages interval
  • Må i jordbær og andre bær anvendes mod meldug og gråskimmel med 1,5-2,5 kg pr. ha, max 6 behandlinger med mindst 7 dages interval
  • Må i tomater, peberfrugt, aubergine anvendes mod meldug og gråskimmel med 1,5-2,5 kg pr. ha, max 6 behandlinger med mindst 7 dages interval
  • Må i agurk anvendes mod gråskimmel med 1,5-2,5 kg pr. ha, max 6 behandlinger med mindst 7 dages interval
  • Må i champignon og andre svampe (indendørs) anvendes mod Trichoderma aggressivum med 15 g pr. 100 kg kompost med én behandling
  • Der er ingen behandlingsfrist

  Amylo-X WG må anvendes i økologisk produktion. 

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  29. oktober 2020

 • Dispensation til anvendelsen af Asulox i visse arter af havefrø 2020

  Miljøministeriet har givet dispensation til anvendelsen af ukrudtsmidlet Asulox i spinat, skorzoner og morgenfruer til frøavl i vækstsæsonen 2020. Der er i dispensationen sket en række præciseringer i forbindelse med anvendelsen.

  Aktivstoffet asulam indgår i ukrudtsmidlet Asulox (Reg. Nr. 501-56) og har i 2020 fået en dispensation til anvendelse i spinat, skorzoner og morgenfruer til frøavl. Det er en forudsætning for anvendelsen af midlet at der foreligger en dyrkningskontrakt på den afgrøde hvor midlet må anvendes.

  • Dispensationen starter 15. april 2020 og udløber 28. juli 2020. Herefter må midlet ikke længere sælges, bruges eller opbevares på ejendommene.
  • Asulox skal udbringes ved båndsprøjtning.
  • Midler indeholdende aktivstoffet asulam må kun anvendes hvert fjerde år på samme areal.
  • Midlet må ikke anvendes nærmere end 1 m fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
  • Midlet må ikke anvendes nærmere end 5 m fra §3 områder for at beskytte vilde planter
  • Den maksimale dosering er 2,0 liter pr. ha. Den maksimale dosering på 2,0 l/ha kan anvendes i en split med 2 x 1,0 l/ha.
  • Dispensationen administreres som en kontraktordning. Købstilladelser kan kun udstedes af havefrøfirmaer og kun til avlere med kontrakt på produktion af spinat, skorzoner, eller morgenfruer.
  • Havefrøfirmaerne er forpligtiget til skriftligt at gøre brugerne opmærksom på max. dosering på 2 l Asulox pr. ha.
  • Endvidere skal det i forbindelse med markedsføringen gøres klart for brugeren, at anvendelsen af Asulox bør være mindst mulig. Asulox bør derfor kun anvendes, hvis det skønnes at være absolut nødvendigt. Endvidere skal brugerne gøres opmærksomme på, at dispensationen udløber den 28 juli 2020, hvorefter det ikke længere er lovligt at anvende, besidde eller opbevare Asulox på ejendommen.
  • Dispensationen trækkes tilbage, hvis det senere viser sig, at der er alternative produkter eller metoder.
  • Der er ikke længere krav om, at avlerne skal indberette om forekomst og bekæmpelse af ukrudt.

  Brugsanvisning
  Asulox må anvendes til bekæmpelse af ukrudt i de nævnte afgrøder.

  Bedst effekt opnås når temperaturen er over 20 °C på behandlingsdagen. Størrelsen på ukrudtet er ikke afgørende, men der opnås bedst effekt på små ukrudtsplanter.

  Høj luftfugtighed fremmer effekten.

  Der anvendes 1-2 l Asulox tilsat 0,5 l spredeklæbemiddel pr. ha.

  I afgrøder som tåler phenmedipham og hvor phenmedipham er godkendt:

  1-2 l Asulox tilsat et godkendt phenmedipham-produkt.

  Læs altid midlets etiket omhyggeligt før brug.

  Kilde: Miljøstyrelsen

  15. april 2020

 • BotaniGard WP er godkendt til mindre anvendelse i jordbær på friland

  Miljøstyrelsen har godkendt BotaniGard WP til mindre anvendelse mod mellus i jordbær på friland.

  Det mikrobiologiske insektmiddel BotaniGard WP (784-1), som indeholder Beauveria bassiana GHA, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes mod mellus i jordbær på friland
  • 0,0625 % (62,5 g pr. 100 l vand) pr. behandling
  • På vækststadie BBCH 10-59 og 70-97
  • 3–12 behandlinger med 5-7 dages interval
  • Må ikke anvendes senere end 1 dag før høst
  • Farlig for bier – må ikke anvendes i blomstrende afgrøder

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af BotaniGard WP (784-1) mod mellus i jordbær på friland.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  27. marts 2020

 • Ukrudtsmidlet Clomate godkendt til mindre anvendelse i kinesisk kål til frøproduktion

  Ukrudtsmidlet Clomate der indeholder aktivstoffet clomazon er blevet godkendt til mindre anvendelse i kinesisk kål til frøproduktion i forbindelse med etablering forår eller efterår.

  Ukrudtsmidlet Clomate (756-1) ( Clomazon 360 g/l) er blevet godkendt til mindre anvendelse i kinesisk kål til frøproduktion.

  Midlet anvendes i forbindelse med afgrødens etablering og senest 3 dage efter såning. Clomate har god effekt på burresnerre, fuglegræs, tvetand og hyrdetaske

  Clomate må kun anvendes 1 gang pr vækstsæson og må kun anvendes hvert 3’ år på samme areal.

  Der må i samme 3 års periode ikke anvendes andre midler indeholdende clomazon på arealet.

  Der skal holdes 5 m. behandlingsafstand til §3 arealer.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen

  31. marts 2020

 • Ukrudtsbekæmpelse i etableret skorzoner om efteråret

  Clomate anvendes efter høst af afgrøden til bekæmpelse af hyrdetasker, tvetand og fuglegræs.

  Ukrudtsmidlet Clomate (756-1) ( Clomazon 360 g/l) er blevet godkendt til mindre anvendelse i etableret skorzonerrod til frøavl.

  Midlet anvendes efter høst af afgrøden, dog senest 15. september. Clomate har god effekt på burresnerre, fuglegræs, tvetand og hyrdetaske.

  Clomate må kun anvendes 1 gang pr. vækstsæson og må kun anvendes hvert 3. år på samme areal.

  Der må i samme 3 års periode ikke anvendes andre midler indeholdende clomazon på arealet.

  Der skal holdes 5 m. behandlingsafstand til §3 arealer.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen

  31. marts 2020

 • Ukrudtsmidlet Clomate godkendt til mindre anvendelse i vinterraps enten alene eller i blanding med Stomp CS

  Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlet Clomate til mindre anvendelse enten alene eller i kombination med ukrudtsmidlet Stomp CS i vinterraps stadie 12-13.

  Ukrudtsmidlet Clomate (756-1) ( Clomazon 360 g/l) er blevet godkendt til mindre anvendelse i vinterraps enten alene eller i kombination med ukrudtsmidlet Stomp CS (19-205)( Pentimethalin 455 g/l).

  Midlet er godkendt til denne anvendelse i afgrødens stadie 12-13 i en dosering på 0,15 l/ha. På arealer hvor der er problemer med kornvalmuer kan der tilsættes 0,44 l/ha Stomp CS.

  Clomate må kun anvendes 1 gang pr vækstsæson og må kun anvendes hvert 3’ år på samme areal.

  Der må i samme 3 års periode ikke anvendes andre midler indeholdende clomazon på arealet.

  For Clomate er der et afstandskrav på 5 m. til §3 arealer.

  Vær opmærksom på at hvis Clomate anvendes sammen med Stomp CS skal der være en afstand på 20 m til vandmiljøet for at beskytte organismer der lever der

  På grund af det tidlige anvendelsestidspunkt er der ingen behandlingsfrist

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen.

  2. april 2020

 • Ukrudtsmidlet Clomate godkendt til mindre anvendelse i vårraps til produktion af udsæd

  Ukrudtsmidlet Clomate der indeholder aktivstoffet clomazon er blevet godkendt til mindre anvendelse i vårraps til produktion af udsæd i forbindelse med etablering.

  Ukrudtsmidlet Clomate (756-1) ( Clomazon 360 g/l) er blevet godkendt til mindre anvendelse i vårraps til produktion af udsæd.

  Midlet anvendes i forbindelse med afgrødens etablering og senest 3 dage efter såning. Clomate har god effekt på burresnerre, fuglegræs, tvetand og hyrdetaske

  Clomate må kun anvendes 1 gang pr vækstsæson og må kun anvendes hvert 3’ år på samme areal.

  Der må i samme 3 års periode ikke anvendes andre midler indeholdende clomazon på arealet.

  Der skal holdes 5 m. behandlingsafstand til §3 arealer.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen

  31. marts 2020

 • Clomazon-produkter godkendt til mindre anvendelse i gulerødder

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Command CS og Clomate til mindre anvendelse i gulerødder.

  Ukrudtsmidlerne Command CS (19-109) og Clomate (756-1), som indeholder clomazon, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes i gulerødder til bekæmpelse af ukrudt, herunder specifikt sort natskygge, hanekro og hundepersille
  • Efter fremspiring, dog seneste på 3-bladstadiet
  • Dosering: 0,05-0,09 l pr. ha, i alt max 0,25 l pr. ha
  • Max 3 behandlinger
  • For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang hvert 3. år på samme areal. Der må endvidere i samme periode ikke også anvendes andre produkter, der indeholder clomazon
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af Command CS (19-109) og Clomate (756-1) mod sort natskygge, hanekro og hundepersille i gulerødder efter fremspiring.

  Bemærkning
  I praksis er det den mindre anvendelse til Command CS, der har fået tilføjet Clomate.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  13. marts 2020

 • Clomazon-produkter godkendt til mindre anvendelse i rodfrugter og kål

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Command CS og Clomate til mindre anvendelse i gulerødder efter fremspiring, i pastinak og persillerod samt i kål

  Ukrudtsmidlerne Command CS (19-109) og Clomate (756-1), som indeholder clomazon, er blevet godkendt til tre forskellige mindre anvendelser:

  • I gulerødder efter fremspiring, som er en revideret udgave af den mindre anvendelse udsendt den 13. marts, idet ’§ 3-områder’ er tilføjet
  • I pastinak og persillerod
  • I kål

  I praksis er det de tre mindre anvendelser til brug af Command CS, der har fået tilføjet Clomate.

  Link til brugsanvisninger:

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  1. april 2020

 • Confidor WG 70 er godkendt til mindre anvendelse indendørs mod skjoldlus

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Confidor WG 70 til mindre godkendelse mod skjoldlus indendørs i lukkede plantekummer/bede med prydplanter

  Insektmidlet Confidor WG 70 (18-365), som indeholder imidacloprid, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes mod skjoldlus indendørs i lukkede plantekummer/bede med prydplanter
  • Max 20 l pr. m2 af en 0,035 % opløsning (35 g produkt opløst i 100 l vand ≈ 70 kg produkt pr. ha)
  • Max 2 behandlinger pr. år med min 14 dages interval
  • De behandlede prydplanter må ikke flyttes uden for fx på terrasser
  • Brugere skal anvende handsker og beskyttelsesdragt ved blanding, påfyldning og udvanding
  • Ved håndtering af behandlede prydplanter eller behandlet vækstmedie skal der anvendes kemisk bestandige handsker indtil 6 uger efter behandling
  • Der må ikke spises, drikkes eller ryges i rummet, mens produktet udbringes

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af Confidor WG 70 (18-365) mod skjoldlus indendørs i lukkede plantekummer/bede med prydplanter.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  11. maj 2020

 • Dispensation til Conserve i bladselleri

  Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Conserve i bladselleri mod selleriminérfluens larver. Dispensationen gælder i perioden den 10. juli til den 1. oktober 2020.

  Dispensationen til insektmidlet Conserve (64-51), som indeholder spinosad, er givet på følgende betingelser:

  • Dispensationen gælder i perioden d. 10. juli til d. 1. oktober 2020
  • Må kun anvendes mod selleriminérfluen i bladselleri
  • Max dosering 0,8 l pr. ha pr. behandling
  • Max 2 behandlinger (11 dages interval)
  • Brugere skal ved sprøjtning anvende handsker og arbejdstøj ved blanding, påfyldning og udbringning
  • Ved håndtering af behandlede bladselleri efter sprøjtning skal der anvendes arbejdstøj og kemisk bestandige handsker
  • Må ikke anvendes senere end 3 dage før høst
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer
  • Må ikke anvendes nærmere end 15 meter fra vandmiljøet
  • Må ikke anvendes nærmere end 15 meter fra §3-områder
  • Må ikke anvendes nærmere end 15 meter fra blomstrende afgrøder

  Conserve må anvendes i økologisk produktion. 

 • Dispensation til skadedyrsmidlet Conserve i diverse bær

  Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Conserve mod pletvingefluen i jordbær, hindbær, brombær og blåbær. Dispensationen gælder i perioden den 20. juli til den 20. oktober 2020.

  Dispensationen til insektmidlet Conserve (64-51), som indeholder spinosad, er givet på følgende betingelser:

  • Dispensationen gælder i perioden d. 20. juli til d. 20. oktober 2020, hvorefter der er anvendelses- og opbevaringsforbud
  • Må kun anvendes mod pletvingefrugtfluen (Drosophila suzukii) i jordbær, hindbær, brombær og blåbær.
  • Brugere skal ved sprøjtning anvende handsker og arbejdstøj ved blanding, påfyldning og udbringning.
  • Ved håndtering af Conserve-behandlede bær efter sprøjtning skal der anvendes arbejdstøj og kemisk bestandige handsker.
  • Der må max plukkes bær i 7,5 timer pr. dag pr. plukker på Conserve-behandlede arealer.
  • Må i jordbær ikke anvendes nærmere end 15 meter fra vandmiljøet.
  • Må i hindbær, brombær og blåbær ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet.
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer.
  • For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må Conserve ikke anvendes i blomstrende afgrøder og ikke nærmere end 30 meter fra blomstrende afgrøder.
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra §3-områder.

  For max dosering, max antal behandlinger og behandlingsinterval, se dispensationen.

  Conserve må anvendes i økologisk produktion.

 • Dithane NT er godkendt til mindre anvendelse i æble og pære

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Dithane NT til mindre anvendelse mod svampesygdomme i æble og pære i 2020 for 1. sprøjtning før 1. juni.

  Svampemidlet Dithane NT (804-1), som indeholder mancozeb, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes til bekæmpelse af æbleskurv og pæreskurv i æble og pære
  • Max dosering pr. behandling 2,0 kg pr. ha (max 6 kg Dithane NT pr. vækstsæson)
  • Max 3 behandlinger pr. vækstsæson (mindst 10 dages interval)
  • 1. sprøjtning må være før 1. juni
  • 2. og 3. sprøjtning skal være efter 1. juni
  • Må ikke anvendes senere end 28 dage før høst
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer
  • Må ikke anvendes nærmere end 40 meter fra vandmiljøet

  Godkendelsen er kun gældende for forår/sommer 2020.

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af Dithane NT (804-1) til svampebekæmpelse i æble og pære i 2020.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  24. april 2020

 • Svampemidler med epoxiconazol må kun bruges til oktober 2021

  Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse er fastsat til den 30. oktober 2021. Bell, Viverda, Opera og Rubric indeholder epoxiconazol.

  Miljøstyrelsen meddeler, at produkter indeholdende triazolet epoxiconazol tilbagekaldes den 30.april 2020, da godkendelsesindehaveren har trukket deres ansøgning om fornyelse af aktivstoffet i EU tilbage. Produktet må fra denne dato ikke importeres eller sælges af godkendelsesindehaveren til detailleddet eller brugere i Danmark.

  Miljøstyrelsen har fastsat afviklingsfristen for salg af epoxiconazolholdige produkter i detailleddet til den 30. oktober 2020.

  Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse er fastsat til den 30. oktober 2021. Der er således to vækstsæsoner til at få opbrugt produkter indeholdende epoxiconazol, som bl.a. indgår i Bell, Viverda, Opera og Rubric. Aktivstoffet kom på markedet i Danmark i form af Opus i 2003 og indgår i mange produkter, som har spillet en stor rolle for svampebekæmpelse i korn, frøgræs og roer i mange år.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  27. marts 2020

 • Skadedyrsmidlet Fastac 50 på vej til forbud

  Pr. 31. januar 2022 er det ikke længere tilladt at anvende og besidde Fastac 50

  Miljøstyrelsen oplyser, at skadedyrsmidlet Fastac 50 (alpha-cypermethrin) er afmeldt.
  Pr. 31. januar 2022 er det ikke længere tilladt at anvende og besidde produktet. Fristen for salg i detailleddet er et år før nemlig 31. januar 2021.

  Flere skadedyrsmidler er på vej ud af markedet. Se nærmere i Flere skadedyrsmidler på vej til forbud.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  10. februar 2020

 • Fenix godkendt til mindre anvendelse mod ukrudt i kartofler efter fremspiring

  Ukrudtsmidlet Fenix må anvendes i industri- og konsumkartofler efter fremspiring i splitbehandling. Den samlede dosis på 2,5 l pr. ha pr. vækstsæson skal overholdes.

  Godkendelsen af Fenix til mindre anvendelse i kartofler gælder en splitbehandling med 2 x 0,25 l pr. ha med mindst 7 dages interval, hvor der efter fremspiring af kartoflerne er behov for opfølgende sprøjtning, f.eks. hvis kammen er skyllet ned.

  Anvendelsen er afprøvet i 6 landsforsøg i perioden 2015-2018. Fenix efter fremspiring giver lidt bladsvidninger, som dog kun medfører en beskeden risiko for negativ påvirkning af udbyttet. Fenix bør ikke anvendes i læggekartofler efter fremspiring. 2 x 0,25 l Fenix pr. ha er i forsøgene sammenlignet med 2 x 15 g Titus pr. ha, hvor der før fremspiring er anvendt 1,5 l Fenix pr. ha + glyphosat. Generelt er der opnået samme gode effekt mod tokimbladet ukrudt, men mindre effekt mod enårig rapgræs.

  For godkendelsen gælder:

  • Dosering for denne mindre anvendelse og den samlede dosis på 2,5 l/ha pr. vækstår skal overholdes.
  • Sprøjteførere skal anvende handsker ved blanding og påfyldning.
  • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.)
  • for at beskytte organismer, der lever i vand
  • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra § 3-områder, for at beskytte vilde planter
  • Må i kartofler ikke anvendes senere end 40 dage før høst.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse af Fenix (18-417) mod ukrudt i kartofler efter fremspiring på arealer med behov for opfølgende sprøjtning fx hvis kammen er skyllet ned omhyggeligt før brug.

  Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes i Middeldatabasen.

  7. april 2020

 • Dispensation til Gozai (pyraflufen-ethyl) til nedvisning af kartofler til lagring i 2020

  Miljøstyrelsen har godkendt nu godkendt Gozai (pyraflufen-ethyl) reg. nr. 604-29 til nedvisning af kartofler til lagring i 2020. Dispensationen gælder i 120 dage fra 10. juli til den 28. oktober 2020, hvorefter der er både anvendelses- og opbevaringsforbud. Fristen for salg i detailled 21. oktober 2020.

  Betingelser for anvendelse:

  • Gozai må kun anvendes til nedvisning af kartofler til lagring og ikke senere end 14 dage før høst.
  • Brugsanvisningens doseringsangivelser på 2 x 0,8 l/ha må ikke overskrides. Den sidste sprøjtning skal være udført senest BBCH 92.
  • Der skal være 7 dage mellem de to behandlinger.
  • Må ikke anvendes nærmere end 15 meter fra vandmiljøet.
  • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3 områder 
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.

  Anvendelse af Gozai:

  • Gozai virker kun hvor det rammer (kontaktvirkning)
  • Nedvisning skal påbegyndes 3 til 5 dage tidligere end kendt for nedvisning med Reglone (forbudt)
  • Det tager længere tid, før kartoflerne er skindfaste i forhold til nedvisning med Reglone 
  • For at opnå bedst effekt behandles om formiddagen. Gozai skal have 4 til 6 timers dagslys for at virke optimalt.
  • Sprøjtes der på grøn top anvendes 300 til 400 l vand pr. ha.  
  • Gozai er regnfast efter 2 timer. 
  • Der altid skal anvendes 1,5 l/ha Renol olie sammen med Gozai for at øge effekten. I nogle forsøg er der en tendens til at effekten øges ved øget olietilsætning.
  • Ved kraftig top/vækst er 2 x 0,8 l/ha Gozai ikke nok til at opnå 100% nedvisning
   Anvend aftopning eller tilsvarende, fjern evt. kun de øvre blade. 
  • Der kan blandes med et svampemiddel, hvis der samtidig ønskes effekt mod kartoffelskimmel (knoldskimmel). Pga. olietilsætningen kan der ikke blandes med fluazinam-produkter.
  • Ved udsprøjtning vælges dyser, der giver små dråber, så der opnås en god dækning af de grønne plantedele.

  I de fleste andre lande er der både Spotlight og Gozai til rådighed for nedvisning af kartofler. Danmark står derfor i en særlig situation, hvor nedvisning skal foretages med kun ét middel, som har primær effekt overfor stængler. Forsøg i 2018 og 2019 har vist at midlet også har effekt, hvis det udbringes på grøn top men med en markant langsommere virkning sammenlignet med den tidligere anvendte Reglone. Der er udført en enkelt demonstration, hvor der tilsyneladende var god effekt af en delvis aftopning, forud for behandling med Gozai men dette er meget usikkert. Aftopning har en flere andre uheldige sideeffekter, så som risiko for spredning af sortbensyge, øget genvækst og trykskader, men kan være en nødvendighed ved kraftig topvækst.

  Der vil i 2020 udføres forskellige demonstrationer med fokus på behandling (topknusning, brakpudsning, pelargonsyre) af kartofler før de to behandlinger med Gozai. 

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  13. juli 2020

 • Hamony 50 SX er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Harmony 50 SX til mindre anvendelse i sukkermajs.

  Ukrudtsmidlet Harmony 50 SX (11-72), som indeholder thifensulfuron-methyl, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes mod ukrudt i sukkermajs
  • Må max anvendes én gang
  • Max dosering er 11,25 g pr. ha + 0,15 l spredeklæbemidde
  • Må ikke anvendes senere end 2 måneder før høst

  Bemærkning

  Der er tale om en administrativ tilføjelse af Harmony 50 SX til eksisterende off-label godkendelse til brug af Harmony SX i sukkermajs. Ansøgningen skyldes, at Harmony SX i forbindelse med firmasammenlægninger har skiftet registreringsindehaver.

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af Harmony 50 SX (11-72) mod ukrudt i sukkermajs.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  21. januar 2020

 • Kerb 400 SC godkendt i bederoer til frøproduktion 

  Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlet Kerb 400 SC med aktivstoffet propyzamid til anvendelse i bederoer til frøproduktion. 

  Ukrudtsmidlet Kerb 400 SC (64-72) ( propyzamid 400 g/l) er blevet godkendt til mindre anvendelse i bederoer til frøproduktion. 

  • Midlet må anvendes fra 15. nov. til 1. marts i en dosering på maksimalt 1,0 l/ha når jordtemperaturen er under 10 gr. C.
  • Kerb 400 SC må kun anvendes 1 gang pr vækstsæson.
  • Midlet må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. 
  • Midlet må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. 

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen

  4. november 2020

 • Kudos er godkendt til mindre anvendelse i kirsebær

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt vækstreguleringsmidlet Kudos til mindre anvendelse i kirsebær

  Vækstreguleringsmidlet Kudos (544-7), som indeholder prohexadion-calcium, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes til vækstregulering i kirsebær
  • Må max anvendes med 1,25 kg pr. ha pr. behandling på vækststadie BBCH 31-85
  • Må max anvendes to gange pr. vækstsæson
  • Må ikke anvendes senere end 20 dage før høst
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, institutioner og offentlige arealer

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af Kudos (544-7) til vækstregulering i kirsebær.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  10. marts 2020

 • Insektmidlet Lamdex godkendt til mindre anvendelse mod skadedyr i havefrø til frøproduktion

  Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Lamdex til mindre anvendelse mod skadedyr i havefrø til frøproduktion.

  Insektmidlet Lamdex (396-77) er blevet godkendt til mindre anvendelse mod skadedyr i havefrø til frøproduktion.

  De godkendte doseringer, antal behandlinger i vækstperioden og behandlingstidspunkt fremgår af nedenstående tabel.

  Figur

  Der må maksimalt anvendes 0,6 kg/ha i vækståret.

  Lamdex er farligt for bier – for at beskytte bier og andre bestøvende insekter, må dette produkt ikke anvendes i blomstrende olieræddike i biernes flyvetid fra kl. 03 til 21.

  Lamdex må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet for at beskytte organismer i vandmiljøet.

  Der må maksimalt anvendes 0,6 kg Lamdex pr ha eller andre produkter indeholdende Lambda-cyhalothrin på afgrøden inden for samme vækstsæson.

  Det er meget vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse af Lamdex (396-77) mod skadedyr i havefrø til frøproduktion omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen

  8. juni 2020

 • Lamdex er godkendt til mindre anvendelse i hyben

  Efter aftale med Hyben Vital har Miljøstyrelsen overført godkendelsen af mindre anvendelse til bekæmpelse af bladlus og larver af målere og viklere i hyben til Lamdex fra Karate 2,5 WG.

  Insektmidlet Lamdex (396-77), som indeholder lamdacyhalothrin, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes mod bladlus og larver af målere og viklere i hyben
  • Max 2 behandlinger pr. sæson
  • Max 0,6 kg Lamdex eller andre lambdacyhalothrin-holdige produkter på afgrøden inden for samme vækstsæson
  • Må ikke anvendes senere end 14 dage før høst
  • Farligt for bier, må ikke anvendes i blomstrende afgrøder i bierne flyvetid fra kl. 03 til 21
  • Må ikke anvendes nærmere end 30 meter til vandmiljøet
  Se yderligere i Middeldatabasen.
   
  8. juli 2020.
 • Insektmidlet Lamdex godkendt til mindre anvendelse mod skadedyr i markfrø til frøproduktion

  Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Lamdex til mindre anvendelse mod skadedyr i markfrø til frøproduktion.

  Insektmidlet Lamdex (396-77) er blevet godkendt til mindre anvendelse mod skadedyr i markfrø til frøproduktion.

  De godkendte doseringer, antal behandlinger i vækstperioden og behandlingstidspunkt fremgår af nedenstående tabel

  Figur

  Der må maksimalt anvendes 0,6 kg/ha i vækståret.

  Lamdex er farligt for bier – for at beskytte bier og andre bestøvende insekter, må dette produkt ikke anvendes i blomstrende olieræddike i biernes flyvetid fra kl. 03 til 21.

  Lamdex må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet for at beskytte organismer i vandmiljøet.

  Der må maksimalt anvendes 0,6 kg Lamdex pr ha eller andre produkter indeholdende Lambda-cyhalothrin på afgrøden inden for samme vækstsæson.

  Det er meget vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse til mindre anvendelse af Lamdex (396-77) mod skadedyr i markfrø til frøproduktion omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen

 • Insektmidlet Lamdex godkendt til mindre anvendelse i olieræddike som efterafgrøde i efteråret

  Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Lamdex til mindre anvendelse mod skulpesnudebiller i olieræddike som efterafgrøde om efteråret.

  Insektmidlet Lamdex (396-77) er blevet godkendt til mindre anvendelse mod skulpesnudebiller i olieræddike etableret som efterafgrøde om efteråret.

  Midlet må anvendes 2 gange i perioden 1. august til 1. oktober. Der anvendes 0,2 kg/ha pr. behandling. Der må maksimalt anvendes 0,4 kg/ha i perioden.

  Midlet må kun anvendes mod skulpesnudebiller.

  Lamdex er farligt for bier – for at beskytte bier og andre bestøvende insekter, må dette produkt ikke anvendes i blomstrende olieræddike i biernes flyvetid fra kl. 03 til 21.

  Lamdex må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet for at beskytte organismer i vandmiljøet.

  Der må maksimalt anvendes 0,4 kg Lamdex pr ha eller andre produkter indeholdende

  Lambda-cyhalothrin på afgrøden inden for samme vækstsæson.

  Det er meget vigtigt at læse brugsanvisningen til mindre anvendelse af Lamdex (396-77) mod skulpesnudebiller i olieræddike til efterafgrøde om efteråret omhyggeligt før brug. 

  Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes i Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen

  8. juni 2020

 • Udvidet mindre anvendelse til skadedyrsmidlet Lamdex i olieræddike som efterafgrøde

  Den mindre anvendelse er udvidet til også at omfatte kålbladhvepse, kålugler og kålsommerfugle i perioden 1. august til 1. oktober.

  Miljøstyrelsen oplyser, at den mindre anvendelse til brug af Lamdex mod skulpesnudebiller om efteråret i olieræddike som efterafgrøde er udvidet til også at omfatte kålbladhvepse, kålugler og kålsommerfugle. Lamdex må anvendes fra 1. august til 1. oktober.

  Der må anvendes 0,2 kg pr. ha og behandles maks. 2 gange pr. sæson. Der må i alt kun anvendes 0,4 kg Lamdex eller andre lambda-cyhalothrinholdige produkter på afgrøden inden for samme vækstsæson.

  Godkendelsen udløber den 20. marts 2021. Denne dato er sammenfaldende med udløbstidspunktet for den ordinære godkendelse af midlet.

  Bemærk, at udvidelsen ikke omfatter det identiske produkt Karate. 

  Se yderligere i middeldatabasen.dk

  Brugsanvisning til Lamdex i olieræddike 

   
 • Insektmidlet Lamdex godkendt til mindre anvendelse mod kløversnudebiller og kløvergnaveren i rød- og hvidkløver til frøproduktion

  Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Lamdex til mindre anvendelse mod kløversnudebillen og kløvergnaveren i rød- og hvidkløver til frøproduktion.

  Insektmidlet Lamdex (396-77) er blevet godkendt til mindre anvendelse mod kløversnudebiller og kløvergnaveren i rød- og hvidkløver til frøproduktion.

  De godkendte doseringer, antal behandlinger i vækstperioden og behandlingstidspunkt fremgår af nedenstående:

  • Afgrøde: Rød- og hvidkløver til frø
  • Skadevolder: Kløversnudebiller og kløvergnaveren
  • Dosering pr. behandling: 0,3kg/ha - I alt max 0,6 kg pr. vækstsæson.
  • Antal behandlinger: 1-2
  • Behandlingstidspunkt: Før kløveren går i blomst.

  Der må maksimalt anvendes 0,6 kg/ha i vækståret.

  Lamdex er farligt for bier – for at beskytte bier og andre bestøvende insekter, må dette produkt ikke anvendes i blomstrende olieræddike i biernes flyvetid fra kl. 03 til 21.

  Lamdex må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet for at beskytte organismer i vandmiljøet.

  Der må maksimalt anvendes 0,6 kg Lamdex pr ha eller andre produkter indeholdende

  Lambda-cyhalothrin på afgrøden inden for samme vækstsæson.

  Det er meget vigtigt at læse brugsanvisningen til mindre anvendelse af Lamdex (396-77) mod kløversnudebiller og kløvergnavere i rød - og hvidkløver til frø omhyggeligt før brug.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes i Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen

  8. juni 2020

 • Minor use godkendelse til Lamdex i vårbyg, vårhvede og vintersæd

  Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Lamdex (396-77) til mindre anvendelse mod bygfluer i vårbyg, vårhvede og vintersæd.

  Insektmidlet Lamdex (396-77) (Lambda-cyhalothrin 25 g/kg) er blevet godkendt til mindre anvendelse i vårbyg, vårhvede og vintersæd til bekæmpelse af bygfluer.

  Bemærk at Lamdex har sin egen brugsanvisning og at denne brugsanvisning adskiller sig fra brugsanvisningen for det tilsvarende produkt Karate 2,5WG. Der er således for Lamdex tilføjet følgende sætning i vejledningen:

  Der må i alt kun anvendes 0,6 kg Lamdex (396-77) eller andre lambda-cyhalothrin-holdige produkter på afgrøden inden for samme vækstsæson.
  Det er meget vigtigt at følge vejledningen for produktet.

  Lamdex må anvendes om foråret til bekæmpelse af bygfluer og om efteråret i vintersæd til samme formål. Om foråret i vårbyg og vårhvede må der anvendes 0,2 kg/ha 1-3 gange. I vintersæd må der anvendes 0,2 kg/ha men kun 1 gang.

  I vårbyg og vårhvede må der således samlet anvendes 0,6 kg/ha pr. vækstsæson medens der i vintersæd kun må anvendes 0,2 kg/ha pr. vækstsæson.

  Der er en sprøjtefrist på 30 dage.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse af Lamdex (396-77) mod bygfluer i vårhvede, vårbyg og vintersæd omhyggeligt før brug.

  Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen

  20. marts 2020

 • Skadedyrsmidlet Lamdex er godkendt til mindre anvendelse i rodfrugter

  Miljøstyrelsen har overført godkendelsen af mindre anvendelse til bekæmpelse gulerodsfluen i gulerødder, pastinak og persillerod til Lamdex fra Karate 2,5 WG.

  Insektmidlet Lamdex (396-77), som indeholder lamdacyhalothrin, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes mod gulerodsfluen i gulerødder, pastinak og persillerod.
  • Max 2 behandlinger pr. vækstsæson.
  • Max 0,4 kg Lamdex pr. ha pr. behandling. Der må max anvendes 0,8 kg Lamdex eller andre lambdacyhalothrin-holdige produkter på afgrøden inden for samme vækstsæson.
  • Må ikke anvendes senere end 14 dage før høst.
  • Farligt for bier – for at beskytte bier og andre bestøvende insekter, må Lamdex ikke anvendes i blomstrende afgrøder i bierne flyvetid fra kl. 03 til 21.
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter til vandmiljøet.

  Link til brugsanvisning

 • Svampemidler med mancozeb på vej til forbud

  Det er forbudt at anvende og opbevare svampemidler med mancozeb (Dithane NT, Tridex 75 DG m.fl.) efter 31. december 2021.

  Miljøstyrelsen oplyser, at svampemidler med aktivstoffet mancozeb (Dithane NT, Tridex 75 DG m.fl.) ikke har fået forlænget deres godkendelse i EU.

  For alle produkter gælder, at godkendelsen er trukket pr. 31. januar 2021, og at salg skal ophøre pr. 30. juni 2021. Opbevaring og anvendelse er forbudt efter 31. december 2021. Dvs. der er en enkelt sæson til at opbruge midlerne.

  Svampemidler med mancozeb har været solgt i Danmark siden 1964. Forbruget er dog faldet meget siden 2013 grundet den høje afgift.

  Udløbsdatoerne ved de aktuelle midler er opdateret i Middeldatabasen.

   
 • Skadedyrsmidlet Mavrik afløser Mavrik Vita

  Ændringen skyldes, at ordet ”Vita” ikke må bruges om et plantebeskyttelsesmiddel.

  Miljøstyrelsen oplyser, at skadedyrsmidlet Mavrik (tau-fluvalinat 240 g/l) netop er blevet godkendt. Midlet er identisk med Mavrik Vita og afløser dette middel. Ændringen skyldes, at ordet ”Vita” betyder vital, og det ord må ikke bruges om et plantebeskyttelsesmiddel.

  Det forventes ud fra afmeldelsesdatoen, at Mavrik Vita må anvendes og opbevares til 15. juni 2022.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  23. november 2020

 • Bejdsemidler med svampemidlet metalaxyl-M på vej til forbud på friland i EU

  Aktivstoffet indgår bl.a i bejdsemidler, der anvendes i roer og majs. Frø bejdset med metalaxyl-M må fremover kun udsås i drivhuse.

  Miljøstyrelsen oplyser, at følgende tre bejdsemidler med aktivstoffet metalayl-M ikke må udsås på friland efter 1. juni 2021: Vibrance SB, Apron XL og Wakil XL. De tre produkter har kun været godkendt til brug på frø til eksport i roer hhv. frø. 

  Da der er tale om forbud af aktivstoffet i hele EU fra 1. juni 2021, må der heller ikke importeres og udsås frø bejdset med aktivstoffet metalaxyl-M på friland fra denne dato. 

  I sukkerroer har man ønsket at anvende Vibrance SB som afløser for thiram, men det er ikke tilladt efter 1. juni 2021.

  I majs har der i år været bejdset med Redigo M og Maxim XL som erstatning for thiram. Redigo M indeholder metalaxyl og Maxim XL indeholder metalaxyl-M. Metalaxyl og metalaxyl-M grupperes som to forskellige aktivstoffer. EU godkendelsen for metalaxyl udløber først 30. juni 2023, så Redigo M kan anvendes lidt længere. 

  Eksport af bejdsede frø ud af EU kan være tilladt.

  Se mere i middeldatabasen

 • Metamitron-produkter er godkendt til mindre anvendelse i planteskolekulturer og prydplanter på friland

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt en række metamitron-produkter til mindre anvendelse mod ukrudt i planteskolekulturer og prydplanter på friland.

  Ukrudtsmidlerne Goltix 700 SC (396-22), ATR Metamitron (826-1), ECP Metafol 700 (501-30), Metafol 700 (501-42), SweDane Metafol 700 (501-41), Goliath (396-23), Target 700 (501-27) samt Goltix 70 WG (396-69), som indeholder metamitron, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes mod ukrudt i planteskolekulturer og prydplanter på friland
  • Anvendes som jordmiddel før ukrudtets fremspiring i foråret eller på ukrudtets kimbladstadie (BBCH 10-18)
  • Flydende produkter: Max 1,0 l pr. ha pr. behandling
  • Vandopløseligt granulat: Max 1,0 kg pr. ha pr. behandling
  • Max 3 behandlinger (mindst 7 dages interval)
  • Må kun anvendes hvert 3. år på samme areal
  • Må ikke anvendes senere end den 15. august
  • Hvis midlet anvendes i frugtbærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugter fjernes før salg
  • Ved håndtering af behandlede planter skal der anvendes kemisk bestandige handsker indtil 30 dage efter sprøjtning
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3 områder

  Se brugsanvisning af Goltix 700 SC (396-22), ATR Metamitron (826-1), ECP Metafol 700 (501-30), Metafol 700 (501-42), SweDane Metafol 700 (501-41), Goliath (396-23), Target 700 (501-27).

  Se brugsanvisning af Goltix 70 WG (396-69).

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  27. februar 2020

 • Miljøstyrelsen har godkendt Moddus Start og Moddevo til vækstregulering i hestebønner til modenhed på friland

  Vækstreguleringsmidlerne Moddus Start (1-223) (250 g/l trinexapac-ethyl) og Moddevo (1-249) (250 g/l trinexapac-ethyl) er blevet godkendt til mindre anvendelse i hestebønner til modenhed på friland.

  Midlerne må anvendes 1 gang pr. vækstsæson med 0,5 l/ha.

  Midlerne må ikke anvendes senere end vækststadie 75.

  Det er meget vigtigt at følge vejledningen for produkterne.

  Læs vejledning Moddus Start og vejledning Moddevo omhyggeligt før brug.

  Vejledningen og yderligere oplysninger om produkterne findes på Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen

  19. november 2020
 • EU-forbud mod Monceren (pencycuron)

  EU-godkendelsen af Monceren DS 12.5 (18-264) og Monceren FS 250 (18-265) bliver ikke fornyet. Det betyder, at godkendelsen af ovennævnte produkter, som indeholder pencycuron, tilbagekaldes den 31. december 2020. Miljøstyrelsen har fastsat afviklingsfristen for salg af ovennævnte produkter i detailledet til den 30. april 2021.

  Bayer har dog oplyst, at salget af Monceren allerede er ophørt. 

  Bemærk at afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse fastsættes til den 30. oktober 2021. Tolerancen for pencycuron er nedsat til detektionsgrænsen, som er den mindst målbare enhed for rester, så Monceren bør i 2021 kun bruges til fremavl af læggekartofler af egen opformering, hvor alle kartofler vil blive anvendt som læggekartofler.

  25. november 2020

 • Udfasning af Monceren til bejdsning af kartofler

  EU har vedtaget en ny lavere grænseværdi (MRL), som er detektionsgrænsen for rester af pencycuron (Monceren) i kartofler til konsum og forarbejdning.

  Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder i EU (SCoPAFF) har vedtaget en ny lavere grænseværdi (MRL), som er detektionsgrænsen for rester af pencycuron (Monceren) i kartofler til konsum og forarbejdning, som træder i kraft ultimo 2020. Det forventes, at den endelige beslutning bliver truffet i maj-juni 2020 fulgt op af en udfasningsperiode på seks måneder, hvor den nuværende grænseværdi på 0,1 mg/kg vil være gældende. Det anbefales kun at anvende Monceren til bejdsning af spise- og læggekartofler i 2020. Det frarådes at bejdse kartofler til industriel forarbejdning. 

  SCoPAFF har fastsat en grænseværdi for rester af pencycuron (Monceren DS 12,5 og Monceren FS 250) i kartofler til 0,02 mg/kg i kartofler til konsum, forarbejdning og foder, som er detektionsgrænsen. Monceren bliver IKKE forbudt og må derfor gerne indtil videre anvendes og forefindes på bedriften, men den nye grænseværdi bliver i praksis så lav, at det bliver svært at garantere, at de høstede kartofler ikke overskrider den nye grænseværdi.

  Undersøgelser i både Danmark og udlandet har vist, at Monceren kan findes i meget lave koncentrationer under den nuværende grænseværdi på 0,1 mg/kg, men over den nye grænseværdi på 0,02 mg/kg. Bayer A/S har derfor valgt at stoppe salget af pencycuron til brug i kartofler i hele Europa.

  Det er intensionen fra EU, at der skal være en rimelig udfasningsperiode på seks måneder før ikrafttrædelsen af den nye grænseværdi. Spise- og læggekartofler, som er høstet inden november – december 2020, skal overholde den nuværende grænseværdi på 0,1 mg/kg. Dette gælder også selvom udlagring, sorteringen, vask og pakning sker efter ikrafttrædelse af den nye og lavere MRL. For kartofler, der markedsføres efter den dato (som forventes at ligge ultimo 2020), hvor de nye grænseværdier er gældende fra, skal det kunne dokumenteres, at høstdatoen har været før denne dato. Hvis ikke, høstdatoen kan dokumenteres, vil det være den nye og lavere grænseværdi, der er gældende.

  I EU-lovteksten er der juridisk usikkerhed om ”produced” betyder, at kartofler er høstet eller videreforarbejdet. Det frarådes derfor at bejdse kartofler til industriel forarbejdning som fx stivelse, chips, pommes frites eller kogte, friterede og skrællede kartofler af hensyn til den juridiske usikkerhed, samt at det oftest ikke er muligt at spore forarbejdede produkter tilbage til en bestemt høstdato og -parti.

  Det er avlerens ansvar at høstede kartofler overholder grænseværdierne.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  11. marts 2020

 • Insektmidlet Mospilan SG godkendt til mindre anvendelse i havefrø og kløver til frøproduktion

  Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Mospilan SG til mindre anvendelse i havefrø og kløver til frøproduktion på friland. Midlet må anvendes 2 gange pr vækstsæson.

  Insektmidlet Mospilan SG (561-3) er blevet godkendt til mindre anvendelse i havefrø og kløver til frøproduktion på friland.

  Midlet må anvendes 2 gange pr vækstsæson og bemærk at der skal være 14 dage mellem behandlingerne. Der anvendes 0,25 kg/ha pr. behandling. Der må maksimalt anvendes 0,5 kg/ha pr. vækstsæson.

  Midlet har en bred godkendelse til mindre anvendelse mod skadedyr. Mospilan SG er systemisk virkende alligevel anbefales en vandmængde der giver god dækning af planterne.

  Mospilan SG har en anden virkningsmekanisme end pyrethroider, Teppeki og Pirimicarb, men tilhører samme resistensklasse som f.eks Biscaya. Disse forhold bør indgå i en resistensstrategi.

  Afstandskravene i godkendelsen til mindre anvendelse er 2 meter til veje, boliger m.m. og 10 meter til vandmiljøet.

  Det er meget vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse af Mospilan SG (561-3) mod skadedyr i havefrø og kløver til frøproduktion på friland omhyggeligt før brug.

  Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen

  25. maj 2020

 • Mindre anvendelse til skadedyrsmidler i roer

  Der er givet en mindre anvendelse til Movento SC 100.

  Der er netop givet en mindre anvendelse til bekæmpelse af bladlus med skadedyrsmidlerne Teppeki (flonicamid) og Movento SC 100 (spirotetramat) i roer. Den mindre anvendelse er søgt af Nordic Sugar A/S. Begge godkendelser er kun gældende i sæson 2020.

  Movento SC 100 må anvendes to gange med 0,75 l pr. ha og med minimum 14 dages interval. Midlet må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
  Må anvendes til og med vækststadie 45.

  I år er der både udsået roer bejdset med Gaucho WS 70 (der blev givet en sen dispensation til anvendelse) hhv. udsået roer bejdset med Force 20 CS. Force 20 CS har ikke effekt mod bladlus, og derfor er den mindre anvendelse søgt til ovennævnte to midler.

  Kun Pirimor 500 WG og Karate/Lamdex er godkendt til brug mod bladlus i roer, men Pirimor må kun anvendes én gang pr. sæson, og Karate/Lamdex har kun effekt mod bladlus på de tidlige vækststadier, ligesom der er udviklet resistens hos ferskenbladlus mod pyrethroider.

  Listeprisen er 620 kr/l for Movento SC 100.

  Se yderligere om midlerne i middeldatabasen.dk.

   
 • Minor use godkendelse til Nuance Max 75 WG i korn med udlæg af græs til foder/grønne marker

  Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlet Nuance Max 75 WG (347-36) til ukrudtsbekæmpelse i korn med udlæg af græs til foder/grønne marker.

  Ukrudtsmidlet Nuance Max 75 WG (347-36) (Tribenuron-methyl 750g/kg) er blevet godkendt til mindre anvendelse til bekæmpelse af bredbladet ukrudt u korn med udlæg af græs til foder/ grønne marker.

  Bemærk at Nuance Max 75 WG (347-36) har sin egen brugsanvisning som ikke er identisk med brugsanvisningen til mindre anvendelse på etikette for Nuance WG (11-39).

  Nuance Max 75 WG må kun anvendes 1 gang pr. vækstsæson.

  Midlet må i hvede, rug, triticale og byg ikke anvendes efter stadie 32.

  Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl .

  Det er meget vigtigt at følge vejledningen for produktet.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug.

  Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen

  20. marts 2020

 • Minor use godkendelse til Pirimor 500 WG i havefrø

  Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Primor 500 WG (396-78) til mindre anvendelse mod insekter i havefrø.

  Insektmidlet Pirimor 500 WG (396-78) (Pirimicarb 500g/kg) er blevet godkendt til mindre anvendelse i havefrøafgrøder til frøproduktion mod skadedyr.

  Bemærk at Pirimor 500WG har sin egen brugsanvisning som er identisk med brugsanvisningen for det tilsvarende produkt Pirimor G (1-168) der ikke længere markedsføres. Pirimor G må dog anvendes indtil 31. december 2020 hvorefter der er anvendelses og opbevaringsforbud mod Pirimor G. Derfor er det vigtigt at få anvendt eventuelle restlagre af Pirimor G i vækstsæsonen 2020.

  Primor 500 WG må anvendes 1 gang pr. vækstsæson

  Det er meget vigtigt at følge vejledningen for produktet.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse af Pirimor 500 WG (396-78) mod insekter i havefrø til frøproduktion på friland omhyggeligt før brug.

  Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen

  20. marts 2020

 • Godkendelse til mindre anvendelse af Pirimor 500 WG i hvidkløver til frøavl

  Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Pirimor 500 WG til mindre anvendelse i hvidkløver til frøavl

  Pirimor 500 WG (396-78) er blevet godkendt til mindre anvendelse i hvidkløver til frøavl.

  Pirimor 500 WG anvendes mod lus i hvidkøver. For at undgå resistensudvikling hos insekterne bør midlet indgå i en resistensstrategi. Aktivstoffet har dampvirkning og bekæmper således også skadedyr der sidder skjult nede i afgrøden. Optimale forhold for bekæmpelse er en morgensprøjtning og dagtemperaturer på mere end 13 gr.

  Den godkendte dosering er 0,2-0,3 kg/ha. Der må kun behandles en gang pr vækstsæson.

  Afstandskravene til vandløb er 20 meter.

  Det er meget vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse af Pirimor 500 WG (396-78) mod insekter i hvidkløver til frøproduktion på friland omhyggeligt før brug.

  Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen

  25. maj 2020

 • Pirimor 500 WG er godkendt til mindre anvendelse i hyben

  Miljøstyrelsen har overført godkendelsen af mindre anvendelse til bekæmpelse af bladlus i hyben til Pirimor 500 WG fra Pirimor G.

  Insektmidlet Pirimor 500 WG (396-78), som indeholder pirimicarb, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes i hyben til behandling af bladlus
  • Max 1 behandling pr. sæson
  • Må ikke anvendes senere end 30 dage før høst
  • Må ikke anvendes nærmere end 30 meter til vandmiljøet

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  8. juli 2020

   
 • Pirimor 500 WG er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs

  Miljøstyrelsen har overført godkendelsen af mindre anvendelse til bekæmpelse af bladlus i sukkermajs til Pirimor 500 WG fra Pirimor G.

  Insektmidlet Pirimor 500 WG (396-78), som indeholder pirimicarb, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes mod bladlus i sukkermajs
  • Max 1 behandling pr. sæson
  • Tidligst ved stadie 51 (hanblomsterstand mærkbar) og senest 7 dage før høst
  • Halm og rester må ikke opfodres
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter til vandmiljøet

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  8. juli 2020

   
 • Minor use godkendelse til Pixxaro EC i spinat til frøproduktion

  Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlet Pixxaro EC (64-87) til mindre anvendelse mod ukrudt i spinat til frøproduktion.

  Ukrudtsmidlet Pixxaro EC (64-87) (280 g/ Fluoxypur 280 g/l, Halauxifen 12,5 g/l) er blevet godkendt til mindre anvendelse i ospinat til frøproduktion.

  Pixxaro EC er godkendt til 1 behandling på spinatens 4-6 bladsstadie BBCH 14-16 med en dosering på 0,125 l/ha eller i en 2-delt split. 1. behandling med en dosering på 0,05 l/ha på spinatens 2-4 bladstadie BBCH 12-14 og 2. behandling 2-3 uger senere med en dosering på 0,075 l/ha.

  Bemærk at der i samme vækstsæson ikke må anvendes andre midler der indeholder fluoxypur på arealet

  Vær meget opmærksom på den risikosætning der fremgår af brugsanvisningen. Der er en tæt sammenhæng mellem dosering, risiko for skader, spinatens vækststadie og sorten. Derfor skal man som avler altid rådfører sig med sin frøkonsulent før man behandler et areal.

  Det er meget vigtigt at følge vejledningen for produktet.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen

  20. marts 2020

 • Dispensation til Pomoxon Extra

  Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Pomoxon Extra til frugtudtynding og forebyggelse af tidligt frugtfald i æbler og pærer. Dispensationen gælder i perioderne 29.05.20 til 15.7.20 og 1.8.20 til 9.9.20.

  Dispensationen til vækstreguleringsmidlet Pomoxon Extra (347-48), som indeholder alpha-naphthyl-eddikesyre, er givet på følgende betingelser:

  • Dispensation gælder i perioderne 29. maj 2020 til 15. juli 2020 og 1. august 2020 til 9. september 2020, hvorefter der er anvendelses- og opbevaringsforbud
  • Må kun anvendes til frugtudtydning og forebyggelse af tidligt frugtfald i æbler og pærer
  • Må i æbler og pærer til frugtudtydning ikke anvendes senere end 90 dage før høst
  • Må i æbler og pærer til forebyggelse af frugtfald ikke anvendes senere end 7 dage før høst
  • Ved forebyggelse af tidligt frugtfald må arbejde med æbler og pærer først finde sted 1 dag efter sprøjtning
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  2. juni 2020

 • Minor use godkendelse til Propulse SE 250 i havefrø

  Miljøstyrelsen har godkendt svampemidlet Propulse 250 SE (18-597) til mindre anvendelse mod sygdomme i havefrøafgrøder.

  Svampemidlet Propulse 250 SE (18-597) (125 g/l prothioconazol/ 125 g/l fluopyram) er blevet godkendt til mindre anvendelse i havefrøafgrøder til frøproduktion mod sygdomme.

  Propulse 250 SE må anvendes 1 gang pr vækstsæson med 1,0 l/ha eller i split med 2 x 0,5 l/ha pr. vækstsæson.

  Propulse 250 SE må ikke anvendes før stadie 20

  Det er meget vigtigt at følge vejledningen for produktet.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug.

  Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen

  20. marts 2020

 • Udvidet godkendelse af Propulse SE 250 til brug i kartofler

  Propulse SE 250 har opnået en udvidet godkendelse til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.

  Propulse SE 250 (18-597) er godkendt til bekæmpelse af kartoffelbladplet (Alternaria). Propulse SE 250 indeholder 125 g/l fluopyram og 125 g/l prothioconazol; dvs. midlet indeholder to aktivstoffer med forskellig virkemekanisme (SDHI og DMI) overfor kartoffelbladplet.

  I de senere år er der sket en stigning i udviklingen af resistens i kartoffelbladpletsvampen overfor aktivstofferne boscalid i Signum WG og azoxystrobin i Amistar. Der er ikke konstateret resistens overfor difenoconazol i Narita og Revus Top og prothioconazol i Propulse SE 250. Der er ikke påvist resistens overfor Propulse SE 250, selvom fluopyram i Propulse og boscalid i Signum WG begge tilhørende SDHI-gruppen.op og prothioconazol i Propulse SE 250. Der er ikke påvist resistens overfor Propulse SE 250, selvom fluopyram i Propulse og boscalid i Signum WG begge tilhørende SDHI-gruppen. 

  Anvendelse af Propulse SE 250 forudsætter:

  • Maksimal 2 behandlinger med hver 0,45 l/ha
  • Minimum 10 dage mellem hver behandling
  • Må i kartofler ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 89 og senest 1. oktober. 
  • Sprøjtefrist er på 21 dage.
  • Bemærk at der er et afstandskrav på 2 m til veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende
  • En afstand på 2 meter til vandmiljøet

  På baggrund af godkendelse vil der i stivelseskartofler blive anbefalet to gange Propulse SE 250 i kombination med 1-2 behandlinger med difenoconazol (Revus Top og Narita) afhængig af sædskiftet. 

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  19. marts 2020

   
 • Dispensation til anvendelse af Reglone i engrapgræs og hvidkløver til frøavl

  Miljøstyrelsen har meddelt dispensation til anvendelsen af ukrudtsmidlet Reglone til bekæmpelse af græsukrudt i engrapgræs og hvidkløver til frøavl.

  Dispensationen er gældende fra 15. dec. 2020 til 15. marts 2021, hvorefter midlet ikke længere må besiddes, anvendes eller opbevares på ejendommen.

  I forbindelse med udlevering og anvendelse vil avlerne fra deres frøfirma få tilsendt to dokumenter. 

  Det ene er en ”Tro og Love” erklæring. Dette dokument skal udfyldes af avleren af afgrøderne engrapgræs og hvidkløver til frø. Disse afgrøder har afgrødekoderne 112, 113 og 120. Bemærk at rødkløver til frø også har afgrødekode 120, men rødkløver til frø må ikke behandles med Reglone. Det udfyldte dokument skal medbringes til den aktuelle grovvarehandel, hvor Reglonen købes. Ved udlevering af den tilladte mængde Reglone udregnet i forhold til arealet med engrapgræs og hvidkløver på ejendommen, skal grovvaren underskrive dokumentet, scanne det ind og sende det som et PDF-dokument til SEGES. Den relevante mailadresse fremgår af dokumentet.

  Det andet dokument er til dokumentation af at Reglonen er anvendt i forhold til de vilkår, der er meddelt i dispensationen. Dette dokument skal ligeledes udfyldes af avleren og opbevares sammen med vedkommendes sprøjtejournal. 

  Miljøstyrelsen har fastsat krav om, at jordbrugeren skal føre journal over anvendelsen af Reglone, hvoraf følgende skal fremgå:

  • Sprøjtet areal i hektar (Ha) og hvilken afgrødekoder, der er tale om
  • Doseringen af Reglone og udbragt vandmængde/ha
  • Bufferzoner til vandmiljø og § 3 områder
  • Bufferzone til veje, boliger, institutioner og offentlige arealer
  • Anvendte afdriftsreducerende dyser/sprøjteteknik (min. 50%)

  Disse krav fremgår af dokumentet.

  Oplysningerne skal være tilgængelige sammen med sprøjtejournalen. Det påhviler SEGES at informere brugerne om de fastsatte vilkår og om pligten til at føre særskilt journal, som viser at vilkårene er overholdt. 

  Vilkår for anvendelse af Reglone til ukrudtsbekæmpelse i engrapgræs og hvidkløver til frø

  • Den maksimale dosering er 0,75 l/ha
  • Den maksimale vandmængde er 75 l/ha
  • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Samtidig skal afdriftsreducerende udstyr med minimum 50 % afdriftsreduktion anvendes ved udbringning.
  • Brugere skal anvende handsker, arbejdstøj og ansigtsbeskyttelse/visir ved blanding og påfyldning. Ved udsprøjtning skal brugerne anvende handsker, arbejdstøj og sidde i lukket førerkabine med kulfilter. - Ved håndtering af behandlede planter efter sprøjtning skal der anvendes arbejdstøj. 
  • Halm og frø må ikke benyttes til foder. 
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.  
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3 områder for at beskytte non-target arthropoder.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  16. december 2020

   
 • Reglone (diquat) er godkendt på dispensation til nedvisning af kartofler til lagring og spinat til frø i 2020

  Miljøstyrelsen har godkendt Reglone (reg.nr. 1-262) til nedvisning af lagerkartofler i BBCH 48-89 (kartofler som har nået den ønskede størrelse, men som stadig er i grøn vækst) med en maksimal dosering på 0,75 L/ha eller til nedvisning af spinat til frø med en maksimal dosering på 0,5 L/ha.

  Dispensationen til markedsføring er givet fra d. 17. juli til den 17. september 2020, med frist for salg i detailled 24. september 2020. Dispensation til anvendelse og opbevaring gives i perioden 17. juli til 1. oktober 2020. Syngenta forventer, at Reglone vil være i handelen i slutningen af uge 30.

  Kartofler

  Før produktet kan udleveres til nedvisning af kartofler, skal avleren udfylde og forhandleren underskrive en ”Tro og love-erklæring” fra avleren, hvorpå der er anført arealet af de marker, som har behov for nedvisning og som i Fællesskemaet er anført med afgrødekoderne 149, 150, 152-156. Stivelseskartofler til forarbejdning med afgrødekode 151 må ikke behandles med Reglone. SEGES er, som ansøger af dispensationen, blevet pålagt at kunne dokumentere overfor Miljøstyrelsen, hvilke avlere, der har indkøbt og anvendt Reglone. Tro og love-erklæringerne samles derfor ved SEGES og kan på forlangende blive sendt til Miljøstyrelsen, som vil kontrollere, at det anmeldte areal på ”Tro og loveerklæringen” er i overensstemmelse med arealet på Fælleskemaet.

  Spinat
  Før produktet kan udleveres af forhandleren, skal avleren medbringe en af avleren underskrevet købstilladelse fra det havefrøfirma, der er lavet kontrakt med. På købstilladelsen skal det for den pågældende avler fremgå, hvor stort et areal der er kontraheret med spinat til frø i afgrødekode 124 fra Fællesskemaet. Forhandleren underskriver ligeledes købstilladelsen, så begge parter er enige om mængder og arealer.

  Bestillingsseddel med Tro og love-erklæringen

  Specielle krav til dokumentation for anvendelsen og afrapportering
  Miljøstyrelsen fastsætter desuden krav om, at jordbrugeren skal føre journal over anvendelsen af Reglone, hvoraf følgende skal fremgå

  • Sprøjtet areal i hektar (Ha) i hvilken afgrødekoder, der er tale om
  • Doseringen af Reglone og udbragt vandmængde/ha
  • Bufferzoner til vandmiljø og § 3 områder
  • Bufferzone til veje, boliger, institutioner og offentlige arealer
  • Anvendte afdriftsreducerende dyser (min. 90%)

  Oplysningerne skal være tilgængelige sammen med sprøjtejournalen. Det påhviler SEGES at informere brugerne om de fastsatte vilkår og om pligten til at føre særskilt journal, som viser at vilkårene er overholdt.

  Miljøstyrelsen har udformet og fremsendt en skabelon for journalen. Skabelonen hentes via nedenstående link. 

  Formular til indtastning af nødvendig dokumentation (bilag til sprøjtejournal)

  Betingelser for anvendelse

  • Ved sprøjtning i kartofler må der maksimalt anvendes 150 L vand/ha
  • Ved sprøjtning i spinat må der maksimalt anvendes 40 L vand/ha
  • Kartofler må ikke behandles senere end 7 dage før høst.
  • Kartoffeltop eller affaldskartofler må ikke anvendes til foder.
  • Ved nedvisning af spinat må halm og frø deraf ikke benyttes til fødevarer og foder.
  • Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
  • Sprøjtefører/brugere skal anvende handsker, arbejdstøj og ansigtsbeskyttelse/visir ved blanding, påfyldning.
  • Ved udsprøjtning skal brugerne anvende handsker, arbejdstøj og sidde i lukket førerkabine med kulfilter.
  • Ved håndtering af behandlede planter efter sprøjtning skal der anvendes arbejdstøj.
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet 
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. 
  • Der skal anvendes afdriftsreducerende udstyr med minimum 90 % afdriftsreduktion ved udbringning.
  • Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. 
  • Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.
  • Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
  • Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

  Praktisk anvendelse
  Kartofler: Den begrænsede dosering af Reglone på 0,75 l/ha udbringes 2-3 dage forud for udbringning af 2 x 0,8 l/ha Gozai med 7 dages mellemrum, for at afløve de øverste blade, så Gozai kan trænge ned i afgrøden og virke på de nedre blade og stængler. Det er vigtigt, at kartoflerne ikke når at skyde igen.

  Spinat: Der anvendes 0,5 l/ha Reglone 5-8 dage før forventet høsttidspunkt. 

  Muligheder ved små arealer
  Producenten Syngenta har oplyst, at den største del af Reglone-mængden vil være i 10 liters dunke. Et mindre antal 1 liters dunke forventes på markedet i uge 33. Hvis man har små arealer med spinat eller kartofler, vil det give et stort ”spild” af Reglone, som skal bortskaffes via den kommunale modtageordning for farligt affald.

  For at forebygge dette spild og sikre at der er tilstrækkeligt produkt på markedet, kan det derfor være en god ide at bede en maskinstation om at udføre opgaven. Maskinstationen kan pulje tro-og-love erklæringer fra flere avlere ved indkøb af Reglone hos grovvaren.
  Alternativt kan flere avlere gå sammen om indkøbet af Reglone og på samme måde pulje deres tro-og-love erklæringer og aflevere disse samlet på købsstedet. Ved sidstnævnte fremgangsmåde skal man være opmærksom på, at der aldrig må ske omhældning fra den originale emballage. Endvidere vil det være den sidste bruger, som vil være forpligtet til at bortskaffe den evt. resterende mængde Reglone ved dispensationsperiodens udløb. Ved bortskaffelse skal avleren bede om kvittering for modtagelse af restmængden af Reglone.

  Bemærk, at ved overdragelse mellem avlere gælder almindelige regler for overdragelse af bekæmpelsesmidler avlere imellem, herunder at al opbevaring og transport skal ske på forsvarlig vis. Den avler, som overdrager Reglone til en kollega, skal sikre sig, at sidstnævnte har en gyldig autorisation, dyrker de afgrøder, som dispensationen er givet til, samt at han har afleveret tro-og-love erklæringen.

  17. juli 2020
 • Stop for markedsføring af Rizolex 10 D

  Godkendelsen af Rizolex 10 D med reg. nr. 526-2 er afmeldt pr. 01.09.2020. Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse hos avlerne er fastsat til den 01.03.2022.

  Sumitomo Chemical Agro Europe S.A. har meddelt ophør af Rizolex 1 D med reg. nr. 526-2, fordi midlet ikke længere ønskes markedsført.

  • Rizolex 10 D er afmeldt pr. 01-09-2020 (sidste frist for import til Danmark)
  • Rizolex 10 D må sælges i detailledet (eksempelvis grovvaren) indtil 01-03-2021
  • Rizolex 10 D må anvendes og besiddes indtil 01-03-2022, hvorefter der er brugs- og opbevaringsforbud.

  Rizolex 10 D kan anvendes i denne og næste sæson.

  Med udfasningen af både Monceren i 2020 og pulverbaseret Rizolex i 2021 vil der ikke længere være pulverbaserede bejdsemidler til bejdsning af kartofler, hvis der ikke kommer nye produkter på markedet.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  13. marts 2020

 • Shirlan Ultra er godkendt til mindre anvendelse i planteskolekulturer og prydplanter på friland

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt svampemidlet Shirlan Ultra til bekæmpelse af svampesygdomme i planteskolekulturer og prydplanter på friland

  Svampemidlet Shirlan Ultra (352-13), som indeholder fluazinam, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes mod Phytophtora og bladskimmel (Peronospora spp.) i planteskolekulturer og prydplanter på friland
  • Max dosering er 0,4 l pr. ha pr. behandling
  • Max 5 behandlinger pr. vækstår med 7 dages interval
  • Der må max behandles 10 ha pr. dag
  • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet
  • Hvis midlet anvendes på frugtbærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugter fjernes før salg

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af Shirlan Ultra (352-13) mod svampesygdomme i planteskolekulturer og prydplanter på friland.

  Se yderligere i Middeldatabasen.


  11. marts 2020

 • Mindre anvendelse til skadedyrsmidler i roer

  Der er givet en mindre anvendelse til Teppeki.

  Der er netop givet en mindre anvendelse til bekæmpelse af bladlus med skadedyrsmidlerne Teppeki (flonicamid) og Movento SC 100 (spirotetramat) i roer. Den mindre anvendelse er søgt af Nordic Sugar A/S. Begge godkendelser er kun gældende i sæson 2020.

  Teppeki må anvendes 1 gang med 140 gram pr. ha. Midlet må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.

  Må anvendes til og med vækststadie 45.

  I år er der både udsået roer bejdset med Gaucho WS 70 (der blev givet en sen dispensation til anvendelse) hhv. udsået roer bejdset med Force 20 CS. Force 20 CS har ikke effekt mod bladlus, og derfor er den mindre anvendelse søgt til ovennævnte to midler.

  Kun Pirimor 500 WG og Karate/Lamdex er godkendt til brug mod bladlus i roer, men Pirimor må kun anvendes én gang pr. sæson, og Karate/Lamdex har kun effekt mod bladlus på de tidlige vækststadier, ligesom der er udviklet resistens hos ferskenbladlus mod pyrethroider.

  Listeprisen er 1.225 kr/kg for Teppeki.

  Se yderligere om midlerne i middeldatabasen.dk.

 • Forbud mod aktivstoffet thiacloprid

  Miljøstyrelsen meddeler, at der er anvendelses- og opbevaringsforbud for aktivstoffet thiacloprid pr. 3. februar 2021. I Danmark omfatter forbuddet midlerne Biscaya OD 240, LFS Thiacloprid og Exemptor.

  20. januar 2020

 • TopGun Finalsan Koncentrat er en væske indeholdende 186,7g/l pelargonsyre, som af Miljøstyrelsen nu er godkendt til også at omfatte nedvisning af kartofler.

  TopGun Finalsan Koncentrat anvendes i en dosering på 2 x 150 l/ha med mindst 5 dages interval og med en afstand til vandmiljø på 2 meter. For hver behandling anvendes 150 l/ha produkt opløst i 450 l/ha vand, i alt 600 l/ha.

  Midlet er afprøvet i syv danske forsøg i sorterne Regina, Verdi og Belana. Selvom der som gennemsnit er registreret lidt lavere effekt af pelargonsyre sammenlignet med Reglone, er der ikke statistisk forskel på effekten i seks af de syv forsøg i de nævnte sorter.

  Ifølge Ecostyle skal TopGun Finalsan Koncentrat anvendes i vækststadie 91-92, når kartofler er i begyndende afmodning (5-10 pct.). Der er ingen erfaring med anvendelse af produktet i sorter med stor grokraft som f.eks. læggekartofler.

  Der er ligeledes ingen oplysninger om hverken pris samt mulighed for levering af Topgun Finalsan Koncentrat i 2020. Alene pesticidafgiften på TopGun Finalsan koncentrat udgør 20 kr./l, hvilket udgør i alt 6.000 kr./ha ved anvendelse af 2 x 150 l/ha. Den eneste tilgængelige pris på TopGun Finalsan koncentrat ligger på 50 kr./l. Den endelige pris ved bestilling af større mængder er ukendt, men vil formodentlig ligge mellem 6.000 – 15.000 kr./ha.

 • Viruspræparatet V10 er godkendt

  Miljøstyrelsen har godkendt produktet V10 Elicitor, som indeholder viruspartikler til bekæmpelse af Mild Pepino Mosaik Virus VC1 i tomater i lukkede væksthuse.

  Det mikrobiologiske middel V10 Elicitor (921-1), som indeholder Mild Pepino Mosaik Virus VX1 og Mild Pepino Mosaik Virus VC1, er godkendt på følgende betingelser

  • Må kun anvendes til bekæmpelse at Pepino Mosaik Virus (PepMV) i tomat i lukkede væksthuse.
  • Doseringen er 70 l pr. ha udsprøjtet og 0,8 l pr. ha ved indgnidning.
  • Må ikke anvendes i tomatsmåplanteproduktion.
  • Behandlede planter må ikke videresælges til andre producenter eller til private.
  • Der må ikke forekomme udledning af vand fra produktionen til miljøet eller kloak.
  • Plantemateriale og dyrkningsmedie til bortskaffelse skal opbevares tildækket og på tæt belægning.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  20. januar 2020

 • Dispensation til skadedyrsmidlet Vertimec i porrer

  Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Vertimec mod trips i porrer på arealer med stor forekomst af trips, hvor de tilladte behandlinger med Lamdex (Karate 2,5 WG) har været udført. Dispensationen gælder fra 17. juli til d. 28. oktober 2020.
   
  Dispensationen til insektmidlet Vertimec (1-192), som indeholder abamectin, er givet på følgende betingelser:

  • Dispensationen gælder i perioden d. 17. juli til d. 28. oktober 2020, hvorefter der er anvendelses- og opbevaringsforbud.
  • Må kun anvendes mod trips i porrer på arealer med stor forekomst af trips, hvor de tilladte behandlinger med Lamdex (Karate 2,5 WG) har været udført.
  • Max dosering 0,5 l pr. ha.
  • Max 3 behandlinger (min. 7 dages interval).
  • Må ikke anvendes senere end 7 dage før høst.
  • Brugere skal ved sprøjtning anvende handsker og arbejdstøj ved blanding, påfyldning og udbringning og afdriftsreducerende udstyr ved udbringning.
  • Ved håndtering af behandlede porrer på friland skal der anvendes arbejdstøj og kemisk bestandige handsker.
  • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer. Ved samtidig brug af afdriftsreducerende udstyr med minimum 50% afdriftsreduktion, da ikke nærmere end 5 meter.
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet.
  • For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må Vertimec ikke anvendes i biernes flyvetid fra kl. 03 til kl. 21. Fjern blomstrende ukrudt i marken inden sprøjtning.
  • For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må Vertimec ikke anvendes nærmere end 20 meter fra marker med blomstrende afgrøder.
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder.

  Læs nærmere i dispensationen.

Nye og ændrede godkendelser - 2019

 • Dispensation til Acrobat Plus i løg og porrer

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen givet dispensation til anvendelse af Acrobat Plus til bekæmpelse af svampesygdomme i kepaløg, skalotteløg, hvidløg, porrer og forårsløg i 2019.

  Svampemidlet Acrobat Plus (19-242), som indeholder dimethomorph og mancozeb, har fået dispensation på følgende betingelser:

  • Dispensationen gælder i perioden den 26. juni til den 23. september 2019 og 12. november til den 10. december 2019, hvorefter der er opbevaringsforbud
  • Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kepaløg, skalotteløg, hvidløg, porrer og forårsløg (løgskimmel i løg og papirplet i porrer)
  • Max dosering er 1,65 kg pr. ha
  • Må i løg max anvendes 4 gange
  • Må i porrer max anvendes 3 gange
  • Må i kepaløg, skalotteløg, hvidløg og forårsløg ikke anvendes senere end 14 dage før høst
  • Må i porrer ikke anvendes senere end 21 dage før høst
  • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige areale

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  28. juni 2019

 • Aliette 80 WG er godkendt til mindre anvendelse i æble og pære

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Aliette 80 WG til mindre anvendelse mod bakteriesygdomme i æble og pære.

  Svampemidlet Aliette 80 WG (18-407), som indeholder fosetyl-Al, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes mod bakteriesygdomme i æble og pære
  • Må ikke anvendes senere end 28 dage før høst
  • Der må i alt max foretages 3 behandlinger pr. ha pr. sæson
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra vandmiljøetMå ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af Aliette WG 80 (18-407) mod bakteriesygdomme i æble og pære.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  10. april 2019

 • Mindre anvendelse til Amistar mod svampesygdomme i hestebønner

  Der må maks. behandles 1 gang pr. vækstsæson og anvendes 0,6 l/ha.

  Miljøstyrelsen har netop givet en ”mindre anvendelse” til brug af Amistar mod svampesygdomme i hestebønner. Amistar blev revurderet i 2018, og først nu er der givet en mindre anvendelse til den nygodkendte Amistar.

  Amistar må i hestebønner bruges 1 gang pr. vækstsæson og med maks. 0,6 l/ha og senest i vækststadium 51-69 (første knopper synlige til blomstring afsluttet).

  Det er ved ”mindre anvendelse” en betingelse for anvendelsen, at man har læst vejledningen. Denne kan f.eks. læses i Middeldatabasen.

  25. april 2019

 • Ophør af anvendelse af Amistar i agurker og tomater

  Amistar fik fornyet godkendelsen d. 22.02.2018, derfor er godkendelsen til mindre anvendelse mod svampesygdomme i agurker og tomater i væksthus udløbet. Anvendelsen af Amistar (1-172) til dette formål skal ophøre snarest og allersenest d. 31.12.2019.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  16. oktober 2019

 • AQ 10 udgår

  AQ 10 (699-3), som indeholder Ampelomyces quisqualis M-10, er ikke blevet genansøgt. Derfor er der forbud mod salg fra eksisterende lagre pr. 1. februar 2020, og der er anvendelses- og brugsforbud pr. 1. februar 2021.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  10. september 2019

 • Dispensation til anvendelse af Asulox i visse arter af havefrø til frøavl

  Aktivstoffet asulam indgår i ukrudtsmidlet Asulox (Reg. Nr. 501-55) og har i 2019 fået en dispensation til anvendelse i spinat, skorzoner, gulerødder, persille og morgenfruer til frøavl. Det er en forudsætning for anvendelsen af midlet at der foreligger en dyrkningskontrakt på den afgrøde hvor midlet må anvendes.

  Dispensationen starter 7. marts 2019 og udløber 4. juli 2019. Herefter må midlet ikke længere sælges, bruges eller forefindes på ejendommene.

  Midler, der indeholder asulam, må ikke anvendes nærmere end 50 meter fra almene vandforsyninger (§20-boringer), og Asulox må kun anvendes hvert fjerde år på samme areal.

  Midlet må ikke anvendes nærmere end 1 m fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.

  Den maksimale dosering er 2,0 liter pr. ha. Den maksimale dosering på 2,0 l/ha kan anvendes i en split med 2 x 1,0 l/ha.

  Dispensationen administreres som en kontraktordning. Købstilladelser kan kun udstedes af havefrøfirmaer og kun til avlere med kontrakt på produktion af spinat, skorzoner, gulerødder, persille eller morgenfruer.

  Havefrøfirmaerne er forpligtiget til skriftligt at gøre brugerne opmærksom på max. dosering på 2 l Asulox pr. ha.

  Endvidere skal det i forbindelse med markedsføringen gøres klart for brugeren, at anvendelsen af Asulox bør være mindst mulig. Asulox bør derfor kun anvendes, hvis det skønnes at være absolut nødvendigt. Endvidere skal brugerne gøres opmærksomme på, at dispensationen udløber den 4. juli 2019, hvorefter det ikke længere er lovligt at anvende eller besidde Asulox.

  Dispensationen trækkes tilbage, hvis det senere viser sig, at der er alternative produkter eller metoder.

  Der er ikke længere krav om, at avlerne skal indberette om forekomst og bekæmpelse af ukrudt.

  Brugsanvisning

  Asulox må anvendes til bekæmpelse af ukrudt i de nævnte afgrøder.

  Bedst effekt opnås når temperaturen er over 20 °C på behandlingsdagen. Størrelsen på ukrudtet er ikke afgørende, men der opnås bedst effekt på små ukrudtsplanter.

  Der anvendes:
  1-2 l Asulox tilsat 0,5 l spredeklæbemiddel pr. ha.

  I afgrøder som tåler phenmedipham og hvor phenmedipham er godkendt:
  1-2 l Asulox tilsat et godkendt phenmedipham-produkt

  Kilde: Miljøstyrelsen

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  6. marts 2019

 • Skadedyrsmidlerne Lamdex og Axiendo er godkendt

  Midlerne er identiske med Karate 2,5 WG, som er afmeldt. I land- og havebrug (spiselige afgrøder/foder) er Lamdex godkendt og i prydplanter mv. er Axiendo godkendt.

  Miljøstyrelsen meddeler, at Lamdex og Axiendo 2,5 WG er blevet godkendt pr. 1. januar 2020. Midlerne er identiske med Karate 2,5 WG, der er afmeldt og ikke må anvendes og opbevares pr. 1/7 2021.

  Lamdex har for de spiselige afgrøder/foderafgrøder fået de samme godkendelser som Karate 2,5 WG. Lamdex må ikke bruges i planteskolekulturer på friland, prydplanter i væksthus samt i skovbrug. Derimod er Axiendo kun godkendt i planteskolekulturer på friland, prydplanter i væksthus samt i skovbrug.

  Lamdex markedsføres af firmaet Adama og Axiendo af Syngenta.

  De mindre anvendelser, som Karate har, er pt. ikke overført til de nye produkter, men der er genansøgt herom.

  Aktivstoffet lambda-cyhalotrin og dermed Lamdex og Axiendo skal revurderes 30. juni 2020.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  5. december 2019

 • Azatin EC er godkendt til diverse væksthuskulturer

  Insektmidlet Azatin EC er godkendt til insektbekæmpelse i jordbær, tomater, aubergine, agurk, squash, melon, græskar, spinat, salater, krydderurter og prydplanter i væksthus

  Insektmidlet Azatin EC (738-3), som indeholder azadirachtin, er godkendt på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes til insektbekæmpelse i jordbær, tomater, aubergine, agurk, squash, melon, græskar, spinat, salater, krydderurter og prydplanter i væksthus
  • Må i jordbær ikke anvendes senere end 7 dage før høst
  • Må i tomat, aubergine, agurk, squash, meloner og græskar ikke anvendes senere end 7 dage før høst
  • Ved håndtering af behandlede tomat, squash, melon, græskar, spinat, krydderurter og prydplanter skal der anvendes kemisk bestandige handsker
  • Sprøjteførere skal anvende handsker og beskyttelsesdragt ved blanding, påfyldning og udbringning

  Azatin EC må anvendes i økologisk produktion.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  22. juli 2019

 • Azoxystrobin-produkter godkendt til mindre anvendelse i planteskolekulturer og prydplanter

  Svampemidlerne Amistar (1-172), ATR Azoxystrobin (826-6), LFS Azoxystrobin (318-52), Zaftra AZT 250 SC (1-244), Mirador (1-243), Mirador 250 SC (396-41) og Azaka (11-56), som indeholder azoxystrobin, er godkendt til mindre anvendelse mod svampesygdomme i planteskolekulturer og prydplanter på friland og i væksthus på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes mod Phytophtora, bladskimmel (Peronospora spp.), meldug og rust
  • Friland:
   Ved behov, dog mindst 50 % plantedække
   Ved 50 % plantedække må max anvendes 0,4 l pr. ha
   Ved 75 % plantedække må max anvendes 0,8 l pr. ha
   Ved 90 % plantedække må max anvendes 1,0 l pr. ha
   I alt max 1,0 l pr. ha pr. år på samme areal
   Max 2 splitbehandlinger med mindst 10 dages interval
  • Væksthus:
   Max 0,12 l opløsning a 0,08 % produkt udsprøjtet pr. m2 (max 0,96 l pr. ha pr. behandling)
   Max 2 behandlinger med mindst 10 dages interval
  • Hvis midlet anvendes på frugtbærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugterne fjernes før salg
  • Brugere skal anvende handsker og beskyttelsesdragt ved håndholdt udbringning indendørs
  • Ved håndtering af behandlede planteskolekulturer og prydplanter efter sprøjtning skal der anvendes kemisk bestandige handsker, ved arbejdet indendørs skal der derudover bæres beskyttelsesdragt
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet.

  Se brugsanvisning.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  3. juni 2019

 • Callisto er godkendt til mindre anvendelse i planteskolekulturer

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Callisto til mindre anvendelse mod ukrudt i planteskolekulturer på friland.

  Ukrudtsmidlet Callisto (1-185), som indeholder mesotrion, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes mod ukrudt i planteskolekulturer på friland
  • Fra tidligt forår før knopbrydning
  • Max dosering er 1,0 l pr. ha
  • Må max anvendes én gang
  • Hvis midlet anvendes på frugtbærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugterne fjernes før salg
  • Ved håndtering af behandlede planter skal der anvendes kemisk bestandige handsker indtil 30 dage efter sprøjtning
  • Må på friland ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra § 3-områder

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af Callisto (1-185) mod ukrudt i planteskolekulturer på friland.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  23. december 2019

 • Callisto er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Callisto til mindre anvendelse mod ukrudt i sukkermajs.

  Ukrudtsmidlet Callisto (1-185), som indeholder mesotrion, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser

  • Må kun anvendes mod ukrudt i sukkermajs
  • Må anvendes med enkelt- eller splitbehandling (2 gange med min. 8 dages interval)
  • Der må max anvendes 1,5 l Callisto pr. ha pr. vækstår
  • Må ikke anvendes senere end vækststadie 18 (fra 1 til 8 blade)
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra § 3 områder

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af Callisto (1-185) mod ukrudt i sukkermajs.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  15. oktober 2019

 • Cliophar 600 SL er godkendt

  Cliophar 600 SL er blevet godkendt til ukrudtsbekæmpelse i raps, sukkerroer, foderroer, rødbede, hovedkål, etablerede trækulturer og gran- og ædelgranarter hvert 4. år.

  Ukrudtsmidlet Cliophar 600 SL (361-31), som indeholder clopyralid, er godkendt på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i raps, sukkerroer, foderroer, rødbede, hovedkål, etablerede trækulturer og gran- og ædelgranarter hvert 4. år
  • Må i raps ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 55
  • Må i sukkerroer, foderroer, rødbede og hovedkål ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 15
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra 3-områder

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  24. januar 2019

 • Godkendelsen af mindre anvendelse for Confidor WG 70 og Warrent 70 WG er tilbagekaldt

  Miljøstyrelsen har med virkning fra den 1. oktober 2019 tilbagekaldt godkendelsen for mindre anvendelse af Confidor WG 70 (18-365) og Warrant 70 WG (11-41) mod bladlus i salat, blomkål og kinakål i væksthus til senere udplantning.

  Vær opmærksom på, at tilbagekaldelsen også omfatter den mindre anvendelse, der er nævnt på Confidor WG 70 etiketten, selvom den stadig findes på emballagen.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  3. oktober 2019

 • Dispensation til Conserve i bladselleri

  Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Conserve mod larver af selleriminérfluen i bladselleri i perioden den 18. juni til den 1. oktober 2019

  Insektmidlet Conserve (64-51), som indeholder spinosad, har fået dispensation på følgende betingelser:

  • Dispensationen gælder i perioden den 18. juni til den 1. oktober
  • Må kun anvendes til bekæmpelse af selleriminérfluen bladselleri
  • Max 2 behandlinger
  • Max dosering er 0,8 l pr. ha pr. behandling
  • Der skal være 11 dage mellem behandlinger
  • Sprøjtefrist før høst er 3 dage
  • Ved håndtering af behandlet bladselleri på friland skal der anvendes kemisk bestandige handsker
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer
  • Må i bladselleri ikke anvendes nærmere end 15 meter fra vandmiljøet
  • Må ikke anvendes nærmere end 15 meter fra blomstrende afgrøder for at beskytte bier og andre bestøvende insekter
  • Må ikke anvendes nærmere end 15 meter fra §3-områder

  Conserve må anvendes i økologisk produktion.

  Se brugsanvisning, som skal opbevares i tilknytning til Conservedunken.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  24. juni 2019

 • Dispensation til Conserve i diverse bær

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen givet dispensation til anvendelse af Conserve mod pletvingefluen fra 4. juli til 20 oktober 2019 til:

  vindruer, jordbær, hindbær, brombær, solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, aronia, hyben, hyld, kirsebær og blomme.

  Insektmidlet Conserve (64-51), som indeholder spinosad, må anvendes på følgende betingelser:

  • Dispensationen gælder i perioden den 4. juli til den 20. oktober
  • Må kun anvendes mod pletvingefluen (Drosophila suzukii) i vindruer, jordbær, hindbær, brombær, solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, aronia, hyben, hyld, kirsebær og blomme
  • Ved håndtering af behandlede afgrøder skal der anvendes kemisk bestandige handsker
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer
  • Må i jordbær ikke anvendes nærmere end 15 meter fra vandmiljøet
  • Må i buskfrugt, stængelfrugt og vindruer ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet
  • Må i hyld, kirsebær og blomme ikkeanvendes nærmere end 40 meter fra vandmiljøet
  • Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra andre blomstrende afgrøder
  • Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra §3-områder

  Conserve må anvendes i økologisk produktion.

  For max dosering, max antal behandlinger, behandlingsinterval samt sprøjtefrist i de enkelte afgrøder henvises til brugsanvisningen.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  22. juli 2019

 • Dithane NT er godkendt til mindre anvendelse i planteskolekulturer og prydplanter

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Dithane NT mod svampesygdomme i planteskolekulturer og prydplanter på friland.

  Svampemidlet Dithane NT (804-1), som indeholder mancozeb, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes mod gråskimmel, bladskimmel (Peronospora spp), antracnose, rust og skivesvamp i planteskolekulturer og prydplanter på friland
  • Max 2 kg pr. ha pr. behandling
  • Max 3 behandlinger (mindst 10 dages interval)
  • Hvis midlet anvendes på frugtbærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugterne fjernes før salg
  • Må i planteskolekulturer og prydplanter på friland ikke anvendes inden 1. juni
  • Ved håndtering af behandlede planteskolekulturer og prydplanter skal der anvendes kemisk bestandige handsker
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af Dithane NT (804-1) mod svampesygdomme i planteskolekulturer og prydplanter på friland.

  Se også i Middeldatabasen.

  8. august 2019
 • Ændringer i godkendelser til mindre anvendelse

  En række produkter er blevet overført fra DuPont til Cheminova. Dermed udgår nogle produkter efter 2019. Derfor er det vigtigt at få brugt eventuelle restlagre med  disse produkter før de bliver forbudte at anvende og opbevare.

  En række produkter er i 2018 blevet overført fra DuPont til Cheminova. Dermed får produkterne nye registreringsnumre og de tidligere produkter bliver ikke længere markedsført ligesom der bliver anvendelses og opbevaringsforbud for produkterne. En række af disse produkter anvendes i mark- og havefrø.

  Det drejer sig om:

  Express SX (3-177)
  Anvendelses- og opbevaringsforbud pr. 1. december 2019
  Overført til middel/reg.nr: Express 50 SX (11-69)
  Anvendelsesområde: Markfrø og kæmpe-bjørneklo

  Trimmer 50 SG (3-184)
  Anvendelses- og opbevaringsforbud pr. 1. december 2019
  Overført til middel/reg.nr.: Trimmer SG (11-65)
  Anvendelsesområde: Markfrø og kæmpe-bjørneklo

  Harmony SX (3-169)
  Anvendelses- og opbevaringsforbud pr. 1. januar 2020
  Overført til middel/reg.nr.: Harmony 50 SX (11-72)
  Anvendelsesområde: Krysantemum, havefrø

  Avaunt (3-179)
  Anvendelses- og opbevaringsforbud pr. 1. december 2019
  Overført til middel/reg.nr.: Avaunt 150 EC (11-68)
  Anvendelsesområde: Mark- og havefrø

  Bortset fra Harmony SX markedsføres de oprindelige produkter ikke længere, men da det er midler med en vis udbredelse kan der være lagre som det er vigtigt at være opmærksom på at få anvendt i vækstsæsonen 2019.

  I øvrigt henvises til oplysninger i Middeldatabasen og artikel på LandbrugsInfo.

  10. december 2018

 • Tocalis og Evolya er godkendt til mindre anvendelse i planteskolekulturer

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Tocalis og Evolya til mindre anvendelse mod ukrudt i planteskolekulturer på friland.

  Ukrudtsmidlerne Tocalis (1-224) og Evolya (1-229), som indeholder mesotrion, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes mod ukrudt i planteskolekulturer på friland
  • Fra tidligt forår før knopbrydning
  • Max dosering er 0,2 kg pr. ha
  • Må max anvendes én gang
  • Hvis midlet anvendes på frugtbærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugterne fjernes før salg
  • Ved håndtering af behandlede planter skal der anvendes kemisk bestandige handsker indtil 30 dage efter sprøjtning
  • Må på friland ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra § 3-områder

  Link til brugsanvisning for Tocalis hhv. Evolya.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  23. december 2019

 • Evolya og Tocalis er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Tocalis og Evolya til mindre anvendelse mod ukrudt i sukkermajs.

  Ukrudtsmidlerne Tocalis (1-224) og Evolya (1-229), som indeholder mesotrion, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser

  • Må kun anvendes mod ukrudt i sukkermajs
  • Må anvendes med enkelt- eller splitbehandling (2 gange med min. 8 dages interval)
  • Der må max anvendes 0,3 kg Tocalis og Evolya pr. ha pr. vækstår
  • Må ikke anvendes senere end vækststadie 18 (fra 1 til 8 blade)
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra § 3 områder

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af Tocalis (1-224) og Evolya (1-229) mod ukrudt i sukkermajs

  Bemærkning
  Tocalis og Evolya er nye vanddispergerbare granulater med en lavere afgift end Callisto.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  16. oktober 2019

 • Flexity godkendt til mindre anvendelse i væksthusgrønsager

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Flexity til mindre anvendelse mod meldug i agurk, squash, tomat, peberfrugt og aubergine i væksthus.

  Svampemidlet Flexity (19-166), som indeholder metrafenon, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  Må kun anvendes til bekæmpelse af meldug i agurk, squash, tomat, peberfrugt og aubergine i væksthus

  Må ikke anvendes senere end 3 dage før høst

  Må max anvendes 2 gange pr. sæson med mindst 7 dages interval

  Med hensyn til max dosering og behandlingstidspunkt i de enkelte kulturer henvises til brugsanvisningen.

  Link til brugsanvisning til mindre anvendelse af Flexity (19-166) mod meldug i agurk, squash, tomat, peberfrugt og aubergine i væksthus.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  18. marts 2019

 • Flexity godkendt til mindre anvendelse i væksthusjordbær

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Flexity til mindre anvendelse mod meldug i jordbær i væksthus.

  Svampemidlet Flexity (19-166), som indeholder metrafenon, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes til bekæmpelse af meldug i jordbær i væksthus
  • Behandling må ske på vækststadie 11-89
  • Må ikke anvendes senere end 3 dage før høst
  • Max dosering er 0,3 l pr. ha
  • Må max anvendes 2 gange pr. sæson med mindst 7 dages interval*

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af Flexity (19-166) mod meldug i jordbær i væksthus.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  18. marts 2019

 • Dispensation til bejdsning af roer med skadedyrsmidlet Gaucho WS 70 til sæson 2019

  Der må efter brug af bejdsede frø ikke i den efterfølgende sæson sås blomstrende eller bi-attraktive afgrøder på det pågældende areal.

  Miljøstyrelsen oplyser, at der er givet dispensation til bejdsning af roer med neonicotinoidet Gaucho (imidacloprid) i perioden 1. februar til 1. juni 2019. De bejdsede roer må sås til 31. maj 2019. Nordic Sugar har ansøgt om dispensationen.

  Imidacloprid og to andre aktivstoffer i bejdsemidler med neonicotinoider er som bekendt blevet forbudt i EU. Se nærmere i Afviklingsfrister for skadedyrsbejdser indeholdende neonicotinoider fastsat

  Aarhus Universitet har vurderet, at der ikke findes godkendte alternative midler eller metoder til Gaucho WS 70. Bl.a. er det vanskeligt at bekæmpe bladlus og dermed virusgulsot med de nuværende midler grundet resistensudvikling hos ferskenbladlusene mod pyrethroider og Pirimor.

  Dispensationen er endvidere givet under følgende betingelser:

  ”Frøene må maksimalt være bejdset med 85 g middel/ha (svarende til 60 g imidacloprid/ha).

  Hvis der anvendes pneumatisk så-udstyr skal der enten holdes 25 meters afstand til blomstrende afgrøder i tilstødende marker eller der skal være monteret deflektor udstyr for at forhindre spredning af støv.

  Jordbruger skal føre journal over såning af bejdsede frø, hvoraf følgende skal fremgå:

  • Sået areal i hektar (ha)
  • Mængde frø pr. ha
  • Dosering på de bejdsede frø (i g middel/100.000 frø eller g imidacloprid/100.000 frø)

  Der må ikke i den efterfølgende sæson sås blomstrende eller bi-attraktive afgrøder på det pågældende areal.

  Det påhviler Nordic Sugar at indsamle information om ovennævnte vilkår fra avlerne og indrapportere oplysninger herom til Miljøstyrelsen senest 1. september 2019”.

  Nordic Sugar oplyser, at de ikke indrapporterer oplysninger vedr. foder- og energiroer. SEGES undersøger derfor nu, om firmaerne, der sælger foderroefrø, vil indrapportere oplysningerne.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  17. december 2018

 • Geoxe 50 WG er godkendt til mindre anvendelse i prydplanter i væksthus

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Geoxe 50 WG til mindre anvendelse mod fusarium i prydplanter i væksthus.

  Svampemidlet Geoxe 50 WG (1-227), som indeholder fludioxonil, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes mod fusarium i prydplanter i væksthus
  • Dosering 0,5-1,0 kg pr. ha pr. behandling, totalt max 4,0 kg pr. kultur
  • Max 4 behandlinger pr. kultur
  • Arbejde med behandlede planter i væksthus må først finde sted 10 dage efter sprøjtning

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af Geoxe 50 WG (1-227) mod fusarium i prydplanter i væksthus.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  27. september 2019

 • Gnatrol SC er godkendt til mindre anvendelse i krydderurter og salat i væksthus

  Det mikrobiologiske insektmiddel Gnatrol SC (526-14), som indeholder Bacillus thuringiensis ssp. israelensis AM65-52, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes mod larver af sørgemyg i krydderurter og salat i væksthus
  • Må max anvendes 3 gange med 5-7 dages interval
  • Må i krydderurter og salat ikke anvendes senere end 7 dage før høst
    

  Gnatrol SC må anvendes i økologisk produktion.

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af Gnatrol SC (526-14) mod larver af sørgemyg i krydderurter og salat i væksthus.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  17. december 2018

 • Gozai godkendt på dispensation til nedvisning af læggekartofler i 2019

  Gozai (pyraflufen, reg. nr. 604-28) er godkendt til anvendelse til nedvisning af læggekartofler i perioden 12. juli – 8. november 2019. Tilladelsen til opbevaring af midlet vil bortfalde den 8. november 2019.

  Betingelser

  Dispensationen er givet på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes til nedvisning af kartofler beregnet til læggekartofler.
  • Dispensation til anvendelse gælder i perioden 12. juli - 8. november 2019. Tilladelse til opbevaring bortfalder 8. november 2019.
  • Må anvendes i en dosering på 0,8 l per ha tidligst fra vækststadie 94. Doseringen må ikke overskrides.
  • Må maksimalt anvendes to gang pr. sæson med minimum 7 dages mellemrum.
  • Der skal anvendes 200-300 l vand pr. ha og tilsættes 1,5 l Renol pr. ha.
  • Må ikke anvendes senere end 14 dage før høst.
  • Må ikke anvendes nærmere end 15 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
  • Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.

  Læs mere om Gozai i Middeldatabasen, hvor etikette og sikkerhedsdatablad forefindes.

  Anvendelse

  Gozai kan anvendes til nedvisning af både stængler og blade og hindrer derved genvækst. Gozai er udviklet og anvendt som et middel primært med effekt overfor stængler. Indledende forsøg i både Danmark og udlandet viser, at Gozai også kan have effekt på blade om end det går langsommere end ved brug af Reglone. Dette søges bekræftet i forsøg i 2019. Forsøg i 2018 viste desuden, at kartofler behandlet rettidigt med Gozai har mindre evne til at give genvækst. Effekten af Gozai ses ikke umiddelbart, men kan normalt iagttages efter nogle dage. Størst nedvisning indtræffer efter 14-21 dage.

  For at opnå bedst effekt behandles om formiddagen. Der skal mindst være 4 timer før mørket falder på. Gozai er regnfast efter 2 timer. Der kan blandes med Ranman Top, hvis der samtidig ønskes effekt mod kartoffelskimmel (knoldskimmel). På grund af olietilsætningen kan der ikke blandes med fluazinamprodukter. Ved udsprøjtning vælges dyser, der giver små dråber, så der opnås en god dækning af de grønne plantedele.

  Ved brug af forudgående behandling med Reglone eller aftopning er det afgørende at anvendelsen af Gozai er rettet mod de tilbageværende grønne stængler efter at bladene er nedvisnet med diquat eller fjernet ved aftopning. Der er reduceret effekt af Gozai på de stængler, som fremkommer ved genvækst.

  Nordisk alkali har lavet en vejledende oversigt til anvendelse af Gozai, som bygger på kartoffelsorternes erfaringsmæssige grokraft. Stivelsessorter og meget grønne kartofler vil oftest kræve størst indsats.

  Gozai - anbefaling ved nedvisning af grøn top

  Der må max. behandles med 2 gange 2,5 l/ha Reglone.

  Gozai - anbefaling ved aftopning

  Ved aftopning efterlades en stub på 15 til 20 cm. Fra aftopning til 1. sprøjtning skal der ca. gå 1 til 3 døgn.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  16. juli 2019

 • Mindre anvendelse til Karate 2,5 WG mod bygfluer i vårhvede og vårbyg

  Der må anvendes op til 3 behandlinger.

  Miljøstyrelsen oplyser, at der netop er givet en mindre anvendelse til brug af Karate 2,5 WG mod bygfluer i vårhvede og vårbyg. Der må pr. gang anvendes op til 0,2 kg/ha og maks. 0,6 kg/ha pr. vækstsæson. Der må behandles op til 3 gange. Intervallet mellem behandlingerne skal være mindst 2 uger. Se også Bekæmpelse af bygfluer i vårhvede og vårbyg.

  Det er ved ”mindre anvendelse” en betingelse for anvendelsen, at man har læst vejledningen.

  Se vejledningen mv. i Middeldatabasen.

  10. maj 2019

 • Karate 2,5 WG er afmeldt

  Godkendelsen til Karate 2,5 WG udløb den 30. september 2019, og midlet er netop blevet afmeldt. Et eventuelt restlager må anvendes indtil den 1. maj 2021, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud.

  Aktivstoffet lambda-cyhalothrin er blevet delt mellem Adama og Syngenta, således at

  • Adama har søgt godkendelse af Lamdex til spiselige afgrøder
  • Syngenta har søgt godkendelse af Axiendo til prydplanter/planteskolekulturer

  Ingen af de nye produkter er blevet godkendt p.t.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  20. november 2019

 • Ændringer i godkendelser til mindre anvendelse for Kerb 400 SC

  Der er sket ændringer  i godkendelsen til mindre anvendelse for Kerb 400 SC i diverse havefrøafgrøder og alm. rajgræs, strandsvingel og hundegræs udlagt i dæksæd.

  I forbindelse med en udvidelse I den ordinære godkendelse til ukrudtsmidlet Kerb 400 SC har det været formålstjenligt også at ændre i brugsanvisningen til mindre anvendelse for Kerb 400 SC i diverse havefrøafgrøder og alm. rajgræs, strandsvingel og hundegræs til frø udlagt i dæksæd.

  Ændringen består i at der nu ikke længere er en begrænsning i det areal en sprøjtefører må behandle pr dag med Kerb 400 SC. Det gør det praktisk lettere at arbejde med produktet.

  Kilde: Miljøstyrelsen

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  13. februar 2019

 • Kudos er godkendt til vækstregulering i æbler

  Miljøstyrelsen har godkendt Kudos til vækstregulering i æbler til kontrol af skudvæksten.

  Vækstreguleringsmidlet Kudos (544-7), som indeholder prohexadion-calcium, er godkendt på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes til vækstregulering af æbler
  • Må ikke anvendes senere end 55 dage før høst
  • Må max anvendes 2 gange pr. sæson
  • Må max anvendes med 2,5 kg pr. ha pr. sæson

  Bemærkninger

  Kudos indeholder prohexadion-calcium, som er det samme som i Regalis Plus, men det er ikke et parallelprodukt. Midlet er formuleret anderledes, således at Kudos - ifølge firmaet - har en forbedret opløselighed. Kudos er ikke godkendt til anvendelse i pærer.

  Distributøren Cillus håber på at kunne få Kudos markedsført i et eller andet omfang i år.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  28. marts 2019

 • Kumulus S er godkendt til mindre anvendelse i væksthusjordbær

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Kumulus S til mindre anvendelse mod meldug i jordbær i væksthus.

  Kumulus S (19-34), som indeholder svovl, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes mod meldug i jordbær i væksthus
  • Må ikke anvendes senere end 1 dag før høst
  • Max dosering er 5 kg pr. ha (den totale dosering må ikke overstige 24 kg pr. ha pr. sæson)
  • Må max anvendes med 8 behandlinger med min 5 dages interval
  • Anvendes fra knopbrydning til frugtdannelse (BBCH 59-79)

  Kumulus S må anvendes i økologisk produktion.

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af Kumulus S (19-34) mod meldug i jordbær i væksthus.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  18. februar 2019

 • Skadedyrsmidlerne Lamdex og Axiendo er godkendt

  Midlerne er identiske med Karate 2,5 WG, som er afmeldt. I land- og havebrug (spiselige afgrøder/foder) er Lamdex godkendt og i prydplanter mv. er Axiendo godkendt.

  Miljøstyrelsen meddeler, at Lamdex og Axiendo 2,5 WG er blevet godkendt pr. 1. januar 2020. Midlerne er identiske med Karate 2,5 WG, der er afmeldt og ikke må anvendes og opbevares pr. 1/7 2021.

  Lamdex har for de spiselige afgrøder/foderafgrøder fået de samme godkendelser som Karate 2,5 WG. Lamdex må ikke bruges i planteskolekulturer på friland, prydplanter i væksthus samt i skovbrug. Derimod er Axiendo kun godkendt i planteskolekulturer på friland, prydplanter i væksthus samt i skovbrug.

  Lamdex markedsføres af firmaet Adama og Axiendo af Syngenta.

  De mindre anvendelser, som Karate har, er pt. ikke overført til de nye produkter, men der er genansøgt herom.

  Aktivstoffet lambda-cyhalotrin og dermed Lamdex og Axiendo skal revurderes 30. juni 2020.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  5. december 2019

 • Ukrudtsmidlet Mateno Duo 600 SC er godkendt

  Miljøstyrelsen har den 24. april 2019 godkendt herbicidet Mateno Duo 600 SC til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd om efteråret.

  Mateno Duo 600 SC er et nyt ukrudtsmiddel indeholdende de allerede kendte aktivstoffer aclonifen (kendt fra bl.a. Fenix) og diflufenican (aktivstof i DFF med flere). Aclonifen har en for vintersæd ny virkemekanisme (HRAC virkningsklasse F3) og giver dermed en ekstra mulighed for at forebygge resistensudvikling.

  Midlet er godkendt på følgende vilkår:

  • Må bruges om efteråret i vinterhvede og triticale i doser op til 0,7 liter pr. ha og i vinterrug og vinterbyg i doser op til 0,35 liter pr. ha.
  • Må anvendes fra såning og frem til afgrødens vækststadie 13 (3-bladstadiet)
  • Må maksimalt bruges én gang pr. vækstår
  • Midlet har afstandskrav til såvel vandmiljø, §3-arealer og veje, beboelse mv.

  Mateno Duo har i forsøg vist god effekt mod en række tokimbladede ukrudtsarter samt vindaks og enårig rapgræs. Diagrammet (figur 1) viser effekter mod udvalgte arter fra landsforsøgene.

  Diagram - effekt af Mateno Duo mod udvalgte arter fra landsforsøgene.

   Figur 1. Effekter i procent opnået i landsforsøg af 0,4 (orange kurve) og 0,7 (mørkerød kurve) liter Mateno Duo 600 SC pr. ha. Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 2018, side 63.

  Udover de i figuren viste arter, har Mateno Duo 600 SC også god effekt mod forglemmigej, hyrdetaske, rød tvetand og kornblomst.

  Mateno Duo har fået en forholdsvis høj afgift pga. indholdet af aclonifen. Afgiften alene for 0,7 liter Mateno Duo 600 SC er således kr. 172. Landmandsprisen er endnu ikke kendt, da produktet først forventes markedsført til efterårssæsonen.

  Læs mere om Mateno Duo 600 SC i Middeldatabasen.

  25. april 2019

 • Svampemidlet Orius 200 EW afmeldt og Orius Max 200 EW godkendt

  Mange planteværnsmidler skifter i denne tid ejere, hvorved midlerne afmeldes, og midlerne skifter registreringsnummer samt navn. De afmeldte midler må efter en periode ikke længere anvendes og opbevares.

  Miljøstyrelsen meddeler, at svampemidlet Orius Max 200 EW netop er blevet godkendt. Midlet er identisk med Orius 200 EW. Adama har afmeldt Orius 200 EW, fordi produktet er blevet overført til Nufarm. Hos Nufarm har produktet fået nyt registreringsnummer og navn nemlig Orius Max 200 EW.

  Orius 200 EW må anvendes og opbevares indtil 11. august 2020.

  Det er glædeligt, at der er overført et antal godkendelser til ”mindre anvendelse” samtidig med produktoverførslen, og vejledningerne for de mindre anvendelser er skrevet direkte på etiketten. Dette er det nemmeste for alle involverede parter, men overførslerne sker desværre ikke altid. Seges har opfordret firmaerne til at være opmærksom på også at få overført eventuelle mindre anvendelser ved overførslerne.

  Af forskellige årsager skifter rigtig mange produkter for tiden ejere. Ligesom for Orius sker der herved en ændring af registreringsnummeret og navn, og der kommer en dato for anvendelses- og opbevaringsforbud af det afmeldte produkt

  Se yderligere om Orius Max 200 EW i Middeldatabasen.

  13. februar 2019

 • Orius godkendt til mindre anvendelse i hyben

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Orius 200 EW og Orius Max 200 EW til mindre anvendelse mod rust i hyben.

  Svampemidlerne Orius 200 EW (396-24) og Orius Max 200 EW (347-39), som indeholder tebuconazol, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes mod rust i hyben
  • Max dosering er 1,0 l pr. ha
  • Må max anvendes 1 eller 2 gange ved splitdosering (max 1 l pr. ha pr. sæson)
  • Må ikke anvendes senere end 14 dage før høst
  • For at beskytte grundvandet må der højst anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august – 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol, med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer, skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder jf. brugsanvisningerne
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter til vandmiljøet
  • Sprøjtefører skal anvende handsker ved iblanding, påfyldning og udbringning
  • Sprøjteførere skal sidde i lukket førerkabine med kulfilter ved udbringning
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer
  • Behandlede hyben må ikke høstes eller håndteres manuelt

  Se brugsanvisning for Orius 200 EW henholdsvis Orius Max 200 EW.

  Bemærkninger
  Bemærk, at Orius 200 EW (396-24) har forbud mod anvendelse og besiddelse pr. 13. august 2020.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  6. december 2019

 • Pediment er godkendt til pryd- og planteskoleplanter

  Som følge af firmasammenlægninger bliver det gamle Pirimor G delt op i to produkter. Midlet Pediment, som Syngenta beholder, er godkendt til brug i prydplanter i væksthus og planteskoleplanter på friland.

  Insektmidlet Pediment (1-253), som indeholder pirimicarb, er godkendt på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes til bekæmpelse af bladlus i prydplanter og planteskoleplanter
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet
  • Må i planteskoler på friland max anvendes med én behandling pr. år og max dosering på 0,300 kg pr. ha
  • Må i prydplanter i væksthus max anvendes tre gange med 10-14 dages interval i 0,05 % koncentration, max 0,750 kg pr. ha
  • Der er først fri adgang til væksthuset efter grundig udluftning. De behandlede drivhuse ventileres grundigt, før man igen går ind i dem
  • Håndtering af behandlede planter
  • Indendørs: der anvendes handsker indtil 2 dage efter behandling
  • Udendørs (planteskole): der skal anvendes handsker 1. dag efter behandling

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  21. juni 2019

 • Mindre anvendelse til Pictor Active mod svampe i hestebønner

  Ïfølge firmaet ligger effekten og merudbyttet på niveau med Signum og Amistar.

  Miljøstyrelsen meddeler, at Pictor Active har fået en mindre anvendelse til svampebekæmpelse i hestebønner.

  Der må pr. vækstsæson maks. anvendes 1,0 l/ha. Der kan anvendes en enkelt behandling eller en split behandling på 2 gange 0,5 l/ha. Der skal være 7-21 dage mellem behandlingerne. Behandlingerne skal udføres i vækststadium 51-75 (første knopper synlige til 50 pct. bælge i fuld størrelse).

  Afstandskravet til vandmiljøet er 10 meter.

  Pictor Active har ikke indgået i landsforsøgene eller andre danske forsøg. Fra firmaet er der modtaget et referat af resultater fra 8 forsøg, hvor effekten mod rust og chokoladeplet samt merudbyttet ved brug af 1,0 l Pictor Active ligger på samme niveau som ved brug af 1,0 kg Signum (5 forsøg) og 1,0 l Amistar (3 forsøg). Såfremt der modtages flere resultater, vil det blive formidlet på Landbrugsinfo.

  Det er ved ”mindre anvendelse” en betingelse for anvendelsen, at man har læst vejledningen.

  Se vejledningen mv. i Middeldatabasen.

  27. august 2019

 • Pirimor 500 WG er godkendt

  Insektmidlet Pirimor 500 WG er identisk med Pirimor G, men er i forhold til denne kun godkendt til brug i landbrugsafgrøder og spiselige afgrøder på friland og i væksthus.         

  I forbindelse med firmaopkøb er Pirimor G (1-168), som indeholder pirimicarb, blevet delt mellem Adama og Syngenta.
  Adama har fået landbrugsafgrøder og alle de spiselige kulturer på friland og i væksthus, og alle godkendelserne hertil overføres, fortsætter og markedsføres under navnet Pirimor 500 WG (396-78).

  Syngenta beholder godkendelserne til planteskolekulturer, prydplanter og potteplanter på friland og i væksthus, og alle godkendelserne hertil fortsætter og markedsføres under navnet Pediment (1-253).

  Pirimor G har fået opbevarings- og anvendelsesforbud pr. 31.12. 2020.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  8. august 2019

 • Forbud mod svampemidler med aktivstoffet propiconazol efter sæson 2019 

  Vækstsæsonen 2019 bliver sidste sæson for anvendelse af midler indeholdende propiconazol. Aktivstoffet indgår bl.a. i Bumper og Armure.

  Der er nu fastsat en dato for endelig udfasning af triazolet propiconazol i EU. Propiconazol indgår bl.a. i svampemidlerne Bumper og Armure. Der bliver forbud mod opbevaring og anvendelse af propiconazol-produkter senest den 19. marts 2020, dvs. 2019 er sidste vækstsæson, hvor produkterne kan anvendes. Miljøstyrelsen fastsætter den nøjagtige dato, men 19. marts 2020 er den seneste dato, og det kan derfor allerede nu afgøres, at midler indeholdende propiconazol ikke må anvendes i vækstsæsonen 2020.

  Vær derfor opmærksom på ikke at hjemkøbe mere af de berørte produkter, end der kan forbruges i vækstsæsonen 2019 samt at opbruge allerede indkøbte midler med aktivstoffet propiconazol.

  Ovenstående foreløbige forbudsdato er nu anført i Middeldatabasen ved de berørte midler.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  6. december 2018

 • Dispensation til anvendelse af Select 240 EC i visse havebrugs- og i havefrøkulturer

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen givet dispensation til anvendelse af Select 240 EC til bekæmpelse af enårigt rapgræs i jordbær, løg, gulerod, pastinak, persillerod, rødbede, havefrø- og planteskolekulturer i 2019.

  Ukrudtsmidlet Select 240 EC (509-10), som indeholder clethodim, har fået dispensation på følgende betingelser:

  • Dispensationen til anvendelse gælder i perioden: 1. maj – 28. august 2019
  • Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse af enårig rapgræs i jordbær, løg (kepaløg, skalotteløg og hvidløg), gulerod, pastinak, persillerod, knoldselleri, rødbede, havefrøkulturer og planteskolekulturer
  • Må max anvendes med 2 behandlinger
  • Må i jordbær og løg ikke anvendes senere end 40 dage før høst
  • Må i gulerod, persillerod, pastinak, knoldselleri og rødbede ikke anvendes senere end 60 dage før høst
  • Ved håndtering af behandlede prydplanter på friland skal anvendes kemisk bestandige handsker
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer

  For doseringer mv. henvises til brugsanvisningen.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  9. maj 2019

 • Biologisk svampemiddel godkendt i korn, raps og kartofler

  Serenade har fået udvidet godkendelsen til også at omfatte kartofler, raps og hvede, triticale, byg, rug og havre. Produktet har svag effekt mod svampesygdomme.

  Miljøstyrelsen meddeler, at det biologiske produkt Serenade ASO, som indeholder bakterien Bacillus amyloliquefaciens (tidl. navn Bacillus subtilis), netop har fået udvidet sin godkendelse til også at omfatte kartofler, raps, hvede, triticale, byg, rug og havre. Hidtil har midlet kun været godkendt i salat og gulerødder samt i visse afgrøder i væksthus.

  Serenade er et kontaktmiddel og beskytter ikke nyvækst, og behandlingen skal derfor ofte gentages og med korte intervaller. Der skal behandles ved meget svage angreb.

  Serenade er godkendt til både økologisk og konventionel produktion.

  Serenade er ved korrekt opbevaring og uåbnet emballage holdbart i mindst 2 år.

  Firmaet opgiver en pris på ca. 100 kr./l.

  I korn er der opnået lav til moderat effekt på meldug og bygrust og sideeffekter på flere andre svampesygdomme bl.a. gulrust. Se forsøgsresultater med gulrust i hvede fra Aarhus Universitet, I korn må der anvendes op til 4 behandlinger.

  I forsøg i raps med bekæmpelse af knoldbægersvamp er opnået omkring 40-50 procent effekt ved 2 behandlinger med 2,0 l/ha under blomstring. Mod skulpesvamp opnås lav til moderat effekt. I raps må der anvendes op til 2 behandlinger.

  I kartofler er bejdsning med 5,0 l/ha godkendt, og på brugsanvisningen angives, at 5,0 l/ha i forbindelse med lægningen giver ”lav til moderat beskyttelse mod udbyttetab forårsaget af knoldbåren rodfiltsvamp”. Der er udført 6 landsforsøg med bejdsning med Serenade i 2014-2016 (under navnet Serenade Soil og med 10 l, Oversigt over Landsforsøgene 2016 side 310) og 3 forsøg i 2018, ligesom der udføres forsøg i 2019. Der har været svage angreb af rodfiltsvamp i forsøgene og svag effekt af behandling. I to forsøg er der opnået sikre merudbytter for behandlingen.

  Det er interessant, at der er blevet godkendt et biologisk produkt til brug i landbrugsafgrøder. Midlet er dog ikke konkurrencedygtigt under de nuværende dyrkningsforhold i konventionel produktion af korn, raps og kartofler. I kartofler er der behov for flere forsøg for at vurdere potentialet.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  27. marts 2019

 • Serenade ASO godkendt til mindre anvendelse i hovedkål efter høst

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Serenade ASO til mindre anvendelse mod gråskimmel i hovedkål til behandling efter høst.

  Det mikrobiologiske svampemiddel Serenade ASO (18-581), som indeholder Bacillus subtilis QST 713, er godkendt til mindre anvendelse på følgende vilkår:

  • Må kun anvendes mod gråskimmel i hovedkål efter høst
  • Der må max anvendes 20 l 3 pct. opløsning pr. t kål (overbrusning efter høst i lagerkasserne)
  • Der må max foretages én behandling

  Serenade ASO må anvendes i økologisk produktion.

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af Serenade ASO (18-581) mod gråskimmel i hovedkål (til behandling efter høst).

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  7. oktober 2019

 • To nye trinexapacprodukter er godkendt

  Vækstreguleringsmidlerne Trimaxx M og Sonis er netop godkendt af Miljøstyrelsen.

  Miljøstyrelsen har netop godkendt vækstreguleringsmidlerne Trimaxx M og Sonis.

  Trimaxx er blevet overført fra firmaet Adama til Nufarm, og hedder fremover Trimaxx M. Samtidigt har det fået et nyt registreringsnummer (347-41). Trimaxx M er helt identisk med Trimaxx som indeholder 175  g/l trinexapac-ethyl, og har de samme godkendelser som Trimaxx. Trimaxx forhandles ikke længere, men restlagre må fortsat anvendes frem til udgangen af dyrkningssæsonen 2020.

  Sonis med et indhold af 250 g/l trinexapac-ethyl er ligeledes blevet godkendt. Sonis er et kopiprodukt, identisk med Moddus M, og har de samme godkendelser.

  Det forventes også, at Moddevo med et indhold af 250 g/l trinexapac-ethyl godkendes en af de nærmeste dage. Moddevo er nu godkendt (4. marts 2019). Moddevo er identisk med Moddus Start, og vil få de samme godkendelser.

  Firmaet bag de fire produkter arbejder på, at også godkendelser til mindre anvendelse kan overføres fra Moddus M til Sonis, men dette er endnu ikke sket.

  Læs mere om midlerne på Middeldatabasen.dk.

  28. februar 2019

 • Starane 333 HL er godkendt til mindre anvendelse i æbler og pærer

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Starane 333 HL til mindre anvendelse mod ukrudt i æbler og pærer.

  Ukrudtsmidlet Starane 333 HL (64-82), som indeholder fluroxypyr, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes mod ukrudt i æble og pære
  • Må max anvendes én gang
  • Max dosering er 0,4 l pr. ha
  • Behandlingstidspunkt er fra begyndende knopbrydning (BBCH 51) til frugten har 90 % størrelse (BBCH 79)
  • Må ikke anvendes senere end 7 dage før høst
  • Behandlingen skal foretages ved afskærmet sprøjtning eller pletsprøjtning med håndholdt sprøjte
  • Ved udbringning med håndholdt sprøjte skal brugeren dække arme og ben for at mindske eksponering
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af Starane 333 HL (64-82) mod ukrudt i æble og pære.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

 • Steward 30 WG er godkendt til mindre anvendelse i prydplanter og planteskolekulturer

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Steward 30 WG til mindre anvendelse i prydplanter og planteskolekulturer på friland og i væksthus

  Insektmidlet Steward 30 WG (11-71), som indeholder indoxacarb, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må anvendes i prydplanter og planteskolekulturer på friland og i væksthus mod larver af målere, viklere, møl, ugler og dagsommerfugle
  • Væksthus
   Max 6 behandlinger pr. år eller max 3 behandlinger pr. kultur, minimum 8 dage mellem behandlingerne
   Dosering 0,0085 %-0,0125 % eller 8,5-12,5 g middel pr. 100 l vand eller 85-125 g middel pr. ha. Dosering og vandmængde tilpasses efter kulturens tæthed og højde (se doseringstabel for væksthusgrønsager på etiketten)
   Der skal bruges handsker ved arbejde med planterne efter sprøjtning
  • Friland
   Max 4 behandlinger pr. år, minimum 10 dage mellem behandlingerne
   Dosering: 85-170 g middel pr. ha i prydplanter buske og mindre træer, 170-250 g pr. ha i større træer. Dosering og vandmængde tilpasses efter kulturens tæthed og højde (se doseringstabel for æbler og pærer på etiketten)

  Hvis midlet anvendes på frugtbærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugter fjernes før salg.

  Steward 30 WG er farligt for bier og må ikke anvendes i blomstrende afgrøder i biernes flyvetid fra kl. 02 til kl. 21.

  Godkendelsen kommer i forlængelse af firmasammenlægninger, der har betydet, at den ’gamle’ Steward (3-173) er blevet afmeldt og erstattet af Steward 30 WG (11-71). Der er anvendelses- og opbevaringsforbud på Steward (3-173) pr. 1. december 2019.

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af Steward 30 WG (11-71) i prydplanter i væksthus og på friland inkl. planteskolekulturer.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  26. august 2019

 • Steward 30 WG er godkendt til mindre anvendelse i salat og endivie

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Steward 30 WG til mindre anvendelse i salat og endivie på friland og i væksthus

  Insektmidlet Steward 30 WG (11-71), som indeholder indoxacarb, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må anvendes i salat og endivie på friland og i væksthus mod larver af målere, viklere, møl, ugler og dagsommerfugle
  • Dosering: 85 g middel i 400 til 600 l vand pr. ha
  • Max 2 behandlinger pr. kultur, minimum 10 dage mellem behandlingerne
  • Må ikke anvendes senere end 14 dage før høst i væksthus og 7 dage før høst på friland
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet

  Godkendelsen kommer i forlængelse af firmasammenlægninger, der har betydet, at den ’gamle’ Steward (3-173) er blevet afmeldt og erstattet af Steward 30 WG (11-71). Der er anvendelses- og opbevaringsforbud på Steward (3-173) pr. 1. december 2019.

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af Steward 30 WG (11- 71) i salat og endive på friland og i væksthus.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  26. august 2019

 • Tocalis og Evolya er godkendt til mindre anvendelse i planteskolekulturer

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Tocalis og Evolya til mindre anvendelse mod ukrudt i planteskolekulturer på friland.

  Ukrudtsmidlerne Tocalis (1-224) og Evolya (1-229), som indeholder mesotrion, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes mod ukrudt i planteskolekulturer på friland
  • Fra tidligt forår før knopbrydning
  • Max dosering er 0,2 kg pr. ha
  • Må max anvendes én gang
  • Hvis midlet anvendes på frugtbærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugterne fjernes før salg
  • Ved håndtering af behandlede planter skal der anvendes kemisk bestandige handsker indtil 30 dage efter sprøjtning
  • Må på friland ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra § 3-områder

  Link til brugsanvisning for Tocalis hhv. Evolya.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  23. december 2019

 • Tocalis og Evolya er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Tocalis og Evolya til mindre anvendelse mod ukrudt i sukkermajs.

  Ukrudtsmidlerne Tocalis (1-224) og Evolya (1-229), som indeholder mesotrion, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser

  • Må kun anvendes mod ukrudt i sukkermajs
  • Må anvendes med enkelt- eller splitbehandling (2 gange med min. 8 dages interval)
  • Der må max anvendes 0,3 kg Tocalis og Evolya pr. ha pr. vækstår
  • Må ikke anvendes senere end vækststadie 18 (fra 1 til 8 blade)
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra § 3 områder

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af Tocalis (1-224) og Evolya (1-229) mod ukrudt i sukkermajs

  Bemærkning
  Tocalis og Evolya er nye vanddispergerbare granulater med en lavere afgift end Callisto.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  16. oktober 2019

 • To nye trinexapacprodukter er godkendt

  Vækstreguleringsmidlerne Trimaxx M og Sonis er netop godkendt af Miljøstyrelsen.

  Miljøstyrelsen har netop godkendt vækstreguleringsmidlerne Trimaxx M og Sonis.

  Trimaxx er blevet overført fra firmaet Adama til Nufarm, og hedder fremover Trimaxx M. Samtidigt har det fået et nyt registreringsnummer (347-41). Trimaxx M er helt identisk med Trimaxx som indeholder 175  g/l trinexapac-ethyl, og har de samme godkendelser som Trimaxx. Trimaxx forhandles ikke længere, men restlagre må fortsat anvendes frem til udgangen af dyrkningssæsonen 2020.

  Sonis med et indhold af 250 g/l trinexapac-ethyl er ligeledes blevet godkendt. Sonis er et kopiprodukt, identisk med Moddus M, og har de samme godkendelser.

  Det forventes også, at Moddevo med et indhold af 250 g/l trinexapac-ethyl godkendes en af de nærmeste dage. Moddevo er nu godkendt (4. marts 2019). Moddevo er identisk med Moddus Start, og vil få de samme godkendelser.

  Firmaet bag de fire produkter arbejder på, at også godkendelser til mindre anvendelse kan overføres fra Moddus M til Sonis, men dette er endnu ikke sket.

  Læs mere om midlerne på Middeldatabasen.dk.

  28. februar 2019

 • Dispensation til Vertimec EC i porrer

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen givet dispensation til anvendelse af Vertimec EC mod trips i porrer i perioden den 5. juli til den 28. oktober 2019.

  Insektmidlet Vertimec EC (1-192), som indeholder abamectin, har fået dispensation på følgende betingelser:

  • Dispensationen gælder i perioden den 5. juli til den 28. oktober
  • Vertimec EC må kun anvendes mod trips i porrer på arealer med stor forekomst af trios, hvor de tilladte behandlinger med Karate 2,5 WG har været udført
  • Max 0,5 l pr. ha, som må udbringes højst tre gange med minimum syv dages interval.
  • Må ikke anvendes senere end 7 dage før høst
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer
  • Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet
  • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra blomstrende afgrøder
  • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder
  • Selve udsprøjtningen må alene udføres fra en traktor med lukket førerkabine med kulfilter

  Se brugsanvisning for anvendelse af Vertimec EC mod trips i porrer.

  Se også i Middeldatabasen.

  22. juli 2019

 • Godkendelsen af mindre anvendelse for Warrent 70 WG og Confidor WG 70 er tilbagekaldt

  Miljøstyrelsen har med virkning fra den 1. oktober 2019 tilbagekaldt godkendelsen for mindre anvendelse af Confidor WG 70 (18-365) og Warrant 70 WG (11-41) mod bladlus i salat, blomkål og kinakål i væksthus til senere udplantning.

  Vær opmærksom på, at tilbagekaldelsen også omfatter den mindre anvendelse, der er nævnt på Confidor WG 70 etiketten, selvom den stadig findes på emballagen.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  3. oktober 2019

Vil du vide mere?

Støttet af