Afgrøde i mark

Planter

Bekæmpelsesmidler - nye og ændrede godkendelser 2020

Oversigten viser nye og ændrede godkendelser til brug i landbrugsafgrøder, frilandsgrønsager, frugt og bær.

Nye og ændrede godkendelser - 2020

 • Amylo-X WG er godkendt

  Miljøstyrelsen har godkendt Amylo-X WG til bekæmpelse af visse svampesygdomme i væksthuskulturer af salat, tomat, peberfrugt, aubergine, agurk, jordbær og andre bær samt champignon og andre svampe.

  Det mikrobiologiske middel Amylo-X WG (935-1), som indeholder Bacillus amyloliquefaciens, subsp. plantarum strain D747, er godkendt på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes til visse svampesygdomme i væksthuskulturer af salat, tomat, peberfrugt, aubergine, agurk, jordbær og andre bær samt champignon og andre svampe.
  • Må i salat anvendes mod knoldbægersvamp og gråskimmel med 1,5-2,5 kg pr. ha, max 6 behandlinger med mindst 7 dages interval
  • Må i jordbær og andre bær anvendes mod meldug og gråskimmel med 1,5-2,5 kg pr. ha, max 6 behandlinger med mindst 7 dages interval
  • Må i tomater, peberfrugt, aubergine anvendes mod meldug og gråskimmel med 1,5-2,5 kg pr. ha, max 6 behandlinger med mindst 7 dages interval
  • Må i agurk anvendes mod gråskimmel med 1,5-2,5 kg pr. ha, max 6 behandlinger med mindst 7 dages interval
  • Må i champignon og andre svampe (indendørs) anvendes mod Trichoderma aggressivum med 15 g pr. 100 kg kompost med én behandling
  • Der er ingen behandlingsfrist

  Amylo-X WG må anvendes i økologisk produktion. 

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  29. oktober 2020

 • Dispensation til anvendelsen af Asulox i visse arter af havefrø 2020

  Miljøministeriet har givet dispensation til anvendelsen af ukrudtsmidlet Asulox i spinat, skorzoner og morgenfruer til frøavl i vækstsæsonen 2020. Der er i dispensationen sket en række præciseringer i forbindelse med anvendelsen.

  Aktivstoffet asulam indgår i ukrudtsmidlet Asulox (Reg. Nr. 501-56) og har i 2020 fået en dispensation til anvendelse i spinat, skorzoner og morgenfruer til frøavl. Det er en forudsætning for anvendelsen af midlet at der foreligger en dyrkningskontrakt på den afgrøde hvor midlet må anvendes.

  • Dispensationen starter 15. april 2020 og udløber 28. juli 2020. Herefter må midlet ikke længere sælges, bruges eller opbevares på ejendommene.
  • Asulox skal udbringes ved båndsprøjtning.
  • Midler indeholdende aktivstoffet asulam må kun anvendes hvert fjerde år på samme areal.
  • Midlet må ikke anvendes nærmere end 1 m fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
  • Midlet må ikke anvendes nærmere end 5 m fra §3 områder for at beskytte vilde planter
  • Den maksimale dosering er 2,0 liter pr. ha. Den maksimale dosering på 2,0 l/ha kan anvendes i en split med 2 x 1,0 l/ha.
  • Dispensationen administreres som en kontraktordning. Købstilladelser kan kun udstedes af havefrøfirmaer og kun til avlere med kontrakt på produktion af spinat, skorzoner, eller morgenfruer.
  • Havefrøfirmaerne er forpligtiget til skriftligt at gøre brugerne opmærksom på max. dosering på 2 l Asulox pr. ha.
  • Endvidere skal det i forbindelse med markedsføringen gøres klart for brugeren, at anvendelsen af Asulox bør være mindst mulig. Asulox bør derfor kun anvendes, hvis det skønnes at være absolut nødvendigt. Endvidere skal brugerne gøres opmærksomme på, at dispensationen udløber den 28 juli 2020, hvorefter det ikke længere er lovligt at anvende, besidde eller opbevare Asulox på ejendommen.
  • Dispensationen trækkes tilbage, hvis det senere viser sig, at der er alternative produkter eller metoder.
  • Der er ikke længere krav om, at avlerne skal indberette om forekomst og bekæmpelse af ukrudt.

  Brugsanvisning
  Asulox må anvendes til bekæmpelse af ukrudt i de nævnte afgrøder.

  Bedst effekt opnås når temperaturen er over 20 °C på behandlingsdagen. Størrelsen på ukrudtet er ikke afgørende, men der opnås bedst effekt på små ukrudtsplanter.

  Høj luftfugtighed fremmer effekten.

  Der anvendes 1-2 l Asulox tilsat 0,5 l spredeklæbemiddel pr. ha.

  I afgrøder som tåler phenmedipham og hvor phenmedipham er godkendt:

  1-2 l Asulox tilsat et godkendt phenmedipham-produkt.

  Læs altid midlets etiket omhyggeligt før brug.

  Kilde: Miljøstyrelsen

  15. april 2020

 • BotaniGard WP er godkendt til mindre anvendelse i jordbær på friland

  Miljøstyrelsen har godkendt BotaniGard WP til mindre anvendelse mod mellus i jordbær på friland.

  Det mikrobiologiske insektmiddel BotaniGard WP (784-1), som indeholder Beauveria bassiana GHA, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes mod mellus i jordbær på friland
  • 0,0625 % (62,5 g pr. 100 l vand) pr. behandling
  • På vækststadie BBCH 10-59 og 70-97
  • 3–12 behandlinger med 5-7 dages interval
  • Må ikke anvendes senere end 1 dag før høst
  • Farlig for bier – må ikke anvendes i blomstrende afgrøder

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af BotaniGard WP (784-1) mod mellus i jordbær på friland.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  27. marts 2020

 • Ukrudtsmidlet Clomate godkendt til mindre anvendelse i kinesisk kål til frøproduktion

  Ukrudtsmidlet Clomate der indeholder aktivstoffet clomazon er blevet godkendt til mindre anvendelse i kinesisk kål til frøproduktion i forbindelse med etablering forår eller efterår.

  Ukrudtsmidlet Clomate (756-1) ( Clomazon 360 g/l) er blevet godkendt til mindre anvendelse i kinesisk kål til frøproduktion.

  Midlet anvendes i forbindelse med afgrødens etablering og senest 3 dage efter såning. Clomate har god effekt på burresnerre, fuglegræs, tvetand og hyrdetaske

  Clomate må kun anvendes 1 gang pr vækstsæson og må kun anvendes hvert 3’ år på samme areal.

  Der må i samme 3 års periode ikke anvendes andre midler indeholdende clomazon på arealet.

  Der skal holdes 5 m. behandlingsafstand til §3 arealer.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen

  31. marts 2020

 • Ukrudtsbekæmpelse i etableret skorzoner om efteråret

  Clomate anvendes efter høst af afgrøden til bekæmpelse af hyrdetasker, tvetand og fuglegræs.

  Ukrudtsmidlet Clomate (756-1) ( Clomazon 360 g/l) er blevet godkendt til mindre anvendelse i etableret skorzonerrod til frøavl.

  Midlet anvendes efter høst af afgrøden, dog senest 15. september. Clomate har god effekt på burresnerre, fuglegræs, tvetand og hyrdetaske.

  Clomate må kun anvendes 1 gang pr. vækstsæson og må kun anvendes hvert 3. år på samme areal.

  Der må i samme 3 års periode ikke anvendes andre midler indeholdende clomazon på arealet.

  Der skal holdes 5 m. behandlingsafstand til §3 arealer.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen

  31. marts 2020

 • Ukrudtsmidlet Clomate godkendt til mindre anvendelse i vinterraps enten alene eller i blanding med Stomp CS

  Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlet Clomate til mindre anvendelse enten alene eller i kombination med ukrudtsmidlet Stomp CS i vinterraps stadie 12-13.

  Ukrudtsmidlet Clomate (756-1) ( Clomazon 360 g/l) er blevet godkendt til mindre anvendelse i vinterraps enten alene eller i kombination med ukrudtsmidlet Stomp CS (19-205)( Pentimethalin 455 g/l).

  Midlet er godkendt til denne anvendelse i afgrødens stadie 12-13 i en dosering på 0,15 l/ha. På arealer hvor der er problemer med kornvalmuer kan der tilsættes 0,44 l/ha Stomp CS.

  Clomate må kun anvendes 1 gang pr vækstsæson og må kun anvendes hvert 3’ år på samme areal.

  Der må i samme 3 års periode ikke anvendes andre midler indeholdende clomazon på arealet.

  For Clomate er der et afstandskrav på 5 m. til §3 arealer.

  Vær opmærksom på at hvis Clomate anvendes sammen med Stomp CS skal der være en afstand på 20 m til vandmiljøet for at beskytte organismer der lever der

  På grund af det tidlige anvendelsestidspunkt er der ingen behandlingsfrist

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen.

  2. april 2020

 • Ukrudtsmidlet Clomate godkendt til mindre anvendelse i vårraps til produktion af udsæd

  Ukrudtsmidlet Clomate der indeholder aktivstoffet clomazon er blevet godkendt til mindre anvendelse i vårraps til produktion af udsæd i forbindelse med etablering.

  Ukrudtsmidlet Clomate (756-1) ( Clomazon 360 g/l) er blevet godkendt til mindre anvendelse i vårraps til produktion af udsæd.

  Midlet anvendes i forbindelse med afgrødens etablering og senest 3 dage efter såning. Clomate har god effekt på burresnerre, fuglegræs, tvetand og hyrdetaske

  Clomate må kun anvendes 1 gang pr vækstsæson og må kun anvendes hvert 3’ år på samme areal.

  Der må i samme 3 års periode ikke anvendes andre midler indeholdende clomazon på arealet.

  Der skal holdes 5 m. behandlingsafstand til §3 arealer.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen

  31. marts 2020

 • Clomazon-produkter godkendt til mindre anvendelse i gulerødder

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Command CS og Clomate til mindre anvendelse i gulerødder.

  Ukrudtsmidlerne Command CS (19-109) og Clomate (756-1), som indeholder clomazon, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes i gulerødder til bekæmpelse af ukrudt, herunder specifikt sort natskygge, hanekro og hundepersille
  • Efter fremspiring, dog seneste på 3-bladstadiet
  • Dosering: 0,05-0,09 l pr. ha, i alt max 0,25 l pr. ha
  • Max 3 behandlinger
  • For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang hvert 3. år på samme areal. Der må endvidere i samme periode ikke også anvendes andre produkter, der indeholder clomazon
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af Command CS (19-109) og Clomate (756-1) mod sort natskygge, hanekro og hundepersille i gulerødder efter fremspiring.

  Bemærkning
  I praksis er det den mindre anvendelse til Command CS, der har fået tilføjet Clomate.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  13. marts 2020

 • Clomazon-produkter godkendt til mindre anvendelse i rodfrugter og kål

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Command CS og Clomate til mindre anvendelse i gulerødder efter fremspiring, i pastinak og persillerod samt i kål

  Ukrudtsmidlerne Command CS (19-109) og Clomate (756-1), som indeholder clomazon, er blevet godkendt til tre forskellige mindre anvendelser:

  • I gulerødder efter fremspiring, som er en revideret udgave af den mindre anvendelse udsendt den 13. marts, idet ’§ 3-områder’ er tilføjet
  • I pastinak og persillerod
  • I kål

  I praksis er det de tre mindre anvendelser til brug af Command CS, der har fået tilføjet Clomate.

  Link til brugsanvisninger:

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  1. april 2020

 • Confidor WG 70 er godkendt til mindre anvendelse indendørs mod skjoldlus

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Confidor WG 70 til mindre godkendelse mod skjoldlus indendørs i lukkede plantekummer/bede med prydplanter

  Insektmidlet Confidor WG 70 (18-365), som indeholder imidacloprid, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes mod skjoldlus indendørs i lukkede plantekummer/bede med prydplanter
  • Max 20 l pr. m2 af en 0,035 % opløsning (35 g produkt opløst i 100 l vand ≈ 70 kg produkt pr. ha)
  • Max 2 behandlinger pr. år med min 14 dages interval
  • De behandlede prydplanter må ikke flyttes uden for fx på terrasser
  • Brugere skal anvende handsker og beskyttelsesdragt ved blanding, påfyldning og udvanding
  • Ved håndtering af behandlede prydplanter eller behandlet vækstmedie skal der anvendes kemisk bestandige handsker indtil 6 uger efter behandling
  • Der må ikke spises, drikkes eller ryges i rummet, mens produktet udbringes

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af Confidor WG 70 (18-365) mod skjoldlus indendørs i lukkede plantekummer/bede med prydplanter.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  11. maj 2020

 • Dispensation til Conserve i bladselleri

  Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Conserve i bladselleri mod selleriminérfluens larver. Dispensationen gælder i perioden den 10. juli til den 1. oktober 2020.

  Dispensationen til insektmidlet Conserve (64-51), som indeholder spinosad, er givet på følgende betingelser:

  • Dispensationen gælder i perioden d. 10. juli til d. 1. oktober 2020
  • Må kun anvendes mod selleriminérfluen i bladselleri
  • Max dosering 0,8 l pr. ha pr. behandling
  • Max 2 behandlinger (11 dages interval)
  • Brugere skal ved sprøjtning anvende handsker og arbejdstøj ved blanding, påfyldning og udbringning
  • Ved håndtering af behandlede bladselleri efter sprøjtning skal der anvendes arbejdstøj og kemisk bestandige handsker
  • Må ikke anvendes senere end 3 dage før høst
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer
  • Må ikke anvendes nærmere end 15 meter fra vandmiljøet
  • Må ikke anvendes nærmere end 15 meter fra §3-områder
  • Må ikke anvendes nærmere end 15 meter fra blomstrende afgrøder

  Conserve må anvendes i økologisk produktion. 

 • Dispensation til skadedyrsmidlet Conserve i diverse bær

  Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Conserve mod pletvingefluen i jordbær, hindbær, brombær og blåbær. Dispensationen gælder i perioden den 20. juli til den 20. oktober 2020.

  Dispensationen til insektmidlet Conserve (64-51), som indeholder spinosad, er givet på følgende betingelser:

  • Dispensationen gælder i perioden d. 20. juli til d. 20. oktober 2020, hvorefter der er anvendelses- og opbevaringsforbud
  • Må kun anvendes mod pletvingefrugtfluen (Drosophila suzukii) i jordbær, hindbær, brombær og blåbær.
  • Brugere skal ved sprøjtning anvende handsker og arbejdstøj ved blanding, påfyldning og udbringning.
  • Ved håndtering af Conserve-behandlede bær efter sprøjtning skal der anvendes arbejdstøj og kemisk bestandige handsker.
  • Der må max plukkes bær i 7,5 timer pr. dag pr. plukker på Conserve-behandlede arealer.
  • Må i jordbær ikke anvendes nærmere end 15 meter fra vandmiljøet.
  • Må i hindbær, brombær og blåbær ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet.
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer.
  • For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må Conserve ikke anvendes i blomstrende afgrøder og ikke nærmere end 30 meter fra blomstrende afgrøder.
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra §3-områder.

  For max dosering, max antal behandlinger og behandlingsinterval, se dispensationen.

  Conserve må anvendes i økologisk produktion.

 • Dithane NT er godkendt til mindre anvendelse i æble og pære

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Dithane NT til mindre anvendelse mod svampesygdomme i æble og pære i 2020 for 1. sprøjtning før 1. juni.

  Svampemidlet Dithane NT (804-1), som indeholder mancozeb, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes til bekæmpelse af æbleskurv og pæreskurv i æble og pære
  • Max dosering pr. behandling 2,0 kg pr. ha (max 6 kg Dithane NT pr. vækstsæson)
  • Max 3 behandlinger pr. vækstsæson (mindst 10 dages interval)
  • 1. sprøjtning må være før 1. juni
  • 2. og 3. sprøjtning skal være efter 1. juni
  • Må ikke anvendes senere end 28 dage før høst
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer
  • Må ikke anvendes nærmere end 40 meter fra vandmiljøet

  Godkendelsen er kun gældende for forår/sommer 2020.

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af Dithane NT (804-1) til svampebekæmpelse i æble og pære i 2020.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  24. april 2020

 • Svampemidler med epoxiconazol må kun bruges til oktober 2021

  Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse er fastsat til den 30. oktober 2021. Bell, Viverda, Opera og Rubric indeholder epoxiconazol.

  Miljøstyrelsen meddeler, at produkter indeholdende triazolet epoxiconazol tilbagekaldes den 30.april 2020, da godkendelsesindehaveren har trukket deres ansøgning om fornyelse af aktivstoffet i EU tilbage. Produktet må fra denne dato ikke importeres eller sælges af godkendelsesindehaveren til detailleddet eller brugere i Danmark.

  Miljøstyrelsen har fastsat afviklingsfristen for salg af epoxiconazolholdige produkter i detailleddet til den 30. oktober 2020.

  Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse er fastsat til den 30. oktober 2021. Der er således to vækstsæsoner til at få opbrugt produkter indeholdende epoxiconazol, som bl.a. indgår i Bell, Viverda, Opera og Rubric. Aktivstoffet kom på markedet i Danmark i form af Opus i 2003 og indgår i mange produkter, som har spillet en stor rolle for svampebekæmpelse i korn, frøgræs og roer i mange år.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  27. marts 2020

 • Skadedyrsmidlet Fastac 50 på vej til forbud

  Pr. 31. januar 2022 er det ikke længere tilladt at anvende og besidde Fastac 50

  Miljøstyrelsen oplyser, at skadedyrsmidlet Fastac 50 (alpha-cypermethrin) er afmeldt.
  Pr. 31. januar 2022 er det ikke længere tilladt at anvende og besidde produktet. Fristen for salg i detailleddet er et år før nemlig 31. januar 2021.

  Flere skadedyrsmidler er på vej ud af markedet. Se nærmere i Flere skadedyrsmidler på vej til forbud.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  10. februar 2020

 • Fenix godkendt til mindre anvendelse mod ukrudt i kartofler efter fremspiring

  Ukrudtsmidlet Fenix må anvendes i industri- og konsumkartofler efter fremspiring i splitbehandling. Den samlede dosis på 2,5 l pr. ha pr. vækstsæson skal overholdes.

  Godkendelsen af Fenix til mindre anvendelse i kartofler gælder en splitbehandling med 2 x 0,25 l pr. ha med mindst 7 dages interval, hvor der efter fremspiring af kartoflerne er behov for opfølgende sprøjtning, f.eks. hvis kammen er skyllet ned.

  Anvendelsen er afprøvet i 6 landsforsøg i perioden 2015-2018. Fenix efter fremspiring giver lidt bladsvidninger, som dog kun medfører en beskeden risiko for negativ påvirkning af udbyttet. Fenix bør ikke anvendes i læggekartofler efter fremspiring. 2 x 0,25 l Fenix pr. ha er i forsøgene sammenlignet med 2 x 15 g Titus pr. ha, hvor der før fremspiring er anvendt 1,5 l Fenix pr. ha + glyphosat. Generelt er der opnået samme gode effekt mod tokimbladet ukrudt, men mindre effekt mod enårig rapgræs.

  For godkendelsen gælder:

  • Dosering for denne mindre anvendelse og den samlede dosis på 2,5 l/ha pr. vækstår skal overholdes.
  • Sprøjteførere skal anvende handsker ved blanding og påfyldning.
  • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.)
  • for at beskytte organismer, der lever i vand
  • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra § 3-områder, for at beskytte vilde planter
  • Må i kartofler ikke anvendes senere end 40 dage før høst.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse af Fenix (18-417) mod ukrudt i kartofler efter fremspiring på arealer med behov for opfølgende sprøjtning fx hvis kammen er skyllet ned omhyggeligt før brug.

  Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes i Middeldatabasen.

  7. april 2020

 • Dispensation til Gozai (pyraflufen-ethyl) til nedvisning af kartofler til lagring i 2020

  Miljøstyrelsen har godkendt nu godkendt Gozai (pyraflufen-ethyl) reg. nr. 604-29 til nedvisning af kartofler til lagring i 2020. Dispensationen gælder i 120 dage fra 10. juli til den 28. oktober 2020, hvorefter der er både anvendelses- og opbevaringsforbud. Fristen for salg i detailled 21. oktober 2020.

  Betingelser for anvendelse:

  • Gozai må kun anvendes til nedvisning af kartofler til lagring og ikke senere end 14 dage før høst.
  • Brugsanvisningens doseringsangivelser på 2 x 0,8 l/ha må ikke overskrides. Den sidste sprøjtning skal være udført senest BBCH 92.
  • Der skal være 7 dage mellem de to behandlinger.
  • Må ikke anvendes nærmere end 15 meter fra vandmiljøet.
  • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3 områder 
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.

  Anvendelse af Gozai:

  • Gozai virker kun hvor det rammer (kontaktvirkning)
  • Nedvisning skal påbegyndes 3 til 5 dage tidligere end kendt for nedvisning med Reglone (forbudt)
  • Det tager længere tid, før kartoflerne er skindfaste i forhold til nedvisning med Reglone 
  • For at opnå bedst effekt behandles om formiddagen. Gozai skal have 4 til 6 timers dagslys for at virke optimalt.
  • Sprøjtes der på grøn top anvendes 300 til 400 l vand pr. ha.  
  • Gozai er regnfast efter 2 timer. 
  • Der altid skal anvendes 1,5 l/ha Renol olie sammen med Gozai for at øge effekten. I nogle forsøg er der en tendens til at effekten øges ved øget olietilsætning.
  • Ved kraftig top/vækst er 2 x 0,8 l/ha Gozai ikke nok til at opnå 100% nedvisning
   Anvend aftopning eller tilsvarende, fjern evt. kun de øvre blade. 
  • Der kan blandes med et svampemiddel, hvis der samtidig ønskes effekt mod kartoffelskimmel (knoldskimmel). Pga. olietilsætningen kan der ikke blandes med fluazinam-produkter.
  • Ved udsprøjtning vælges dyser, der giver små dråber, så der opnås en god dækning af de grønne plantedele.

  I de fleste andre lande er der både Spotlight og Gozai til rådighed for nedvisning af kartofler. Danmark står derfor i en særlig situation, hvor nedvisning skal foretages med kun ét middel, som har primær effekt overfor stængler. Forsøg i 2018 og 2019 har vist at midlet også har effekt, hvis det udbringes på grøn top men med en markant langsommere virkning sammenlignet med den tidligere anvendte Reglone. Der er udført en enkelt demonstration, hvor der tilsyneladende var god effekt af en delvis aftopning, forud for behandling med Gozai men dette er meget usikkert. Aftopning har en flere andre uheldige sideeffekter, så som risiko for spredning af sortbensyge, øget genvækst og trykskader, men kan være en nødvendighed ved kraftig topvækst.

  Der vil i 2020 udføres forskellige demonstrationer med fokus på behandling (topknusning, brakpudsning, pelargonsyre) af kartofler før de to behandlinger med Gozai. 

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  13. juli 2020

 • Hamony 50 SX er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Harmony 50 SX til mindre anvendelse i sukkermajs.

  Ukrudtsmidlet Harmony 50 SX (11-72), som indeholder thifensulfuron-methyl, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes mod ukrudt i sukkermajs
  • Må max anvendes én gang
  • Max dosering er 11,25 g pr. ha + 0,15 l spredeklæbemiddel
  • Må ikke anvendes senere end 2 måneder før høst

  Bemærkning

  Der er tale om en administrativ tilføjelse af Harmony 50 SX til eksisterende off-label godkendelse til brug af Harmony SX i sukkermajs. Ansøgningen skyldes, at Harmony SX i forbindelse med firmasammenlægninger har skiftet registreringsindehaver.

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af Harmony 50 SX (11-72) mod ukrudt i sukkermajs.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  21. januar 2020

 • Kerb 400 SC godkendt i bederoer til frøproduktion 

  Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlet Kerb 400 SC med aktivstoffet propyzamid til anvendelse i bederoer til frøproduktion. 

  Ukrudtsmidlet Kerb 400 SC (64-72) ( propyzamid 400 g/l) er blevet godkendt til mindre anvendelse i bederoer til frøproduktion. 

  • Midlet må anvendes fra 15. nov. til 1. marts i en dosering på maksimalt 1,0 l/ha når jordtemperaturen er under 10 gr. C.
  • Kerb 400 SC må kun anvendes 1 gang pr vækstsæson.
  • Midlet må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. 
  • Midlet må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. 

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen

  4. november 2020

 • Kudos er godkendt til mindre anvendelse i kirsebær

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt vækstreguleringsmidlet Kudos til mindre anvendelse i kirsebær

  Vækstreguleringsmidlet Kudos (544-7), som indeholder prohexadion-calcium, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes til vækstregulering i kirsebær
  • Må max anvendes med 1,25 kg pr. ha pr. behandling på vækststadie BBCH 31-85
  • Må max anvendes to gange pr. vækstsæson
  • Må ikke anvendes senere end 20 dage før høst
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, institutioner og offentlige arealer

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af Kudos (544-7) til vækstregulering i kirsebær.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  10. marts 2020

 • Insektmidlet Lamdex godkendt til mindre anvendelse mod skadedyr i havefrø til frøproduktion

  Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Lamdex til mindre anvendelse mod skadedyr i havefrø til frøproduktion.

  Insektmidlet Lamdex (396-77) er blevet godkendt til mindre anvendelse mod skadedyr i havefrø til frøproduktion.

  De godkendte doseringer, antal behandlinger i vækstperioden og behandlingstidspunkt fremgår af nedenstående tabel.

  Figur

  Der må maksimalt anvendes 0,6 kg/ha i vækståret.

  Lamdex er farligt for bier – for at beskytte bier og andre bestøvende insekter, må dette produkt ikke anvendes i blomstrende olieræddike i biernes flyvetid fra kl. 03 til 21.

  Lamdex må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet for at beskytte organismer i vandmiljøet.

  Der må maksimalt anvendes 0,6 kg Lamdex pr ha eller andre produkter indeholdende Lambda-cyhalothrin på afgrøden inden for samme vækstsæson.

  Det er meget vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse af Lamdex (396-77) mod skadedyr i havefrø til frøproduktion omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen

  8. juni 2020

 • Lamdex er godkendt til mindre anvendelse i hyben

  Efter aftale med Hyben Vital har Miljøstyrelsen overført godkendelsen af mindre anvendelse til bekæmpelse af bladlus og larver af målere og viklere i hyben til Lamdex fra Karate 2,5 WG.

  Insektmidlet Lamdex (396-77), som indeholder lamdacyhalothrin, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes mod bladlus og larver af målere og viklere i hyben
  • Max 2 behandlinger pr. sæson
  • Max 0,6 kg Lamdex eller andre lambdacyhalothrin-holdige produkter på afgrøden inden for samme vækstsæson
  • Må ikke anvendes senere end 14 dage før høst
  • Farligt for bier, må ikke anvendes i blomstrende afgrøder i bierne flyvetid fra kl. 03 til 21
  • Må ikke anvendes nærmere end 30 meter til vandmiljøet
  Se yderligere i Middeldatabasen.
   
  8. juli 2020.
 • Insektmidlet Lamdex godkendt til mindre anvendelse mod skadedyr i markfrø til frøproduktion

  Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Lamdex til mindre anvendelse mod skadedyr i markfrø til frøproduktion.

  Insektmidlet Lamdex (396-77) er blevet godkendt til mindre anvendelse mod skadedyr i markfrø til frøproduktion.

  De godkendte doseringer, antal behandlinger i vækstperioden og behandlingstidspunkt fremgår af nedenstående tabel

  Figur

  Der må maksimalt anvendes 0,6 kg/ha i vækståret.

  Lamdex er farligt for bier – for at beskytte bier og andre bestøvende insekter, må dette produkt ikke anvendes i blomstrende olieræddike i biernes flyvetid fra kl. 03 til 21.

  Lamdex må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet for at beskytte organismer i vandmiljøet.

  Der må maksimalt anvendes 0,6 kg Lamdex pr ha eller andre produkter indeholdende Lambda-cyhalothrin på afgrøden inden for samme vækstsæson.

  Det er meget vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse til mindre anvendelse af Lamdex (396-77) mod skadedyr i markfrø til frøproduktion omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen

 • Insektmidlet Lamdex godkendt til mindre anvendelse i olieræddike som efterafgrøde i efteråret

  Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Lamdex til mindre anvendelse mod skulpesnudebiller i olieræddike som efterafgrøde om efteråret.

  Insektmidlet Lamdex (396-77) er blevet godkendt til mindre anvendelse mod skulpesnudebiller i olieræddike etableret som efterafgrøde om efteråret.

  Midlet må anvendes 2 gange i perioden 1. august til 1. oktober. Der anvendes 0,2 kg/ha pr. behandling. Der må maksimalt anvendes 0,4 kg/ha i perioden.

  Midlet må kun anvendes mod skulpesnudebiller.

  Lamdex er farligt for bier – for at beskytte bier og andre bestøvende insekter, må dette produkt ikke anvendes i blomstrende olieræddike i biernes flyvetid fra kl. 03 til 21.

  Lamdex må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet for at beskytte organismer i vandmiljøet.

  Der må maksimalt anvendes 0,4 kg Lamdex pr ha eller andre produkter indeholdende

  Lambda-cyhalothrin på afgrøden inden for samme vækstsæson.

  Det er meget vigtigt at læse brugsanvisningen til mindre anvendelse af Lamdex (396-77) mod skulpesnudebiller i olieræddike til efterafgrøde om efteråret omhyggeligt før brug. 

  Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes i Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen

  8. juni 2020

 • Udvidet mindre anvendelse til skadedyrsmidlet Lamdex i olieræddike som efterafgrøde

  Den mindre anvendelse er udvidet til også at omfatte kålbladhvepse, kålugler og kålsommerfugle i perioden 1. august til 1. oktober.

  Miljøstyrelsen oplyser, at den mindre anvendelse til brug af Lamdex mod skulpesnudebiller om efteråret i olieræddike som efterafgrøde er udvidet til også at omfatte kålbladhvepse, kålugler og kålsommerfugle. Lamdex må anvendes fra 1. august til 1. oktober.

  Der må anvendes 0,2 kg pr. ha og behandles maks. 2 gange pr. sæson. Der må i alt kun anvendes 0,4 kg Lamdex eller andre lambda-cyhalothrinholdige produkter på afgrøden inden for samme vækstsæson.

  Godkendelsen udløber den 20. marts 2021. Denne dato er sammenfaldende med udløbstidspunktet for den ordinære godkendelse af midlet.

  Bemærk, at udvidelsen ikke omfatter det identiske produkt Karate. 

  Se yderligere i middeldatabasen.dk

  Brugsanvisning til Lamdex i olieræddike 

   
 • Insektmidlet Lamdex godkendt til mindre anvendelse mod kløversnudebiller og kløvergnaveren i rød- og hvidkløver til frøproduktion

  Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Lamdex til mindre anvendelse mod kløversnudebillen og kløvergnaveren i rød- og hvidkløver til frøproduktion.

  Insektmidlet Lamdex (396-77) er blevet godkendt til mindre anvendelse mod kløversnudebiller og kløvergnaveren i rød- og hvidkløver til frøproduktion.

  De godkendte doseringer, antal behandlinger i vækstperioden og behandlingstidspunkt fremgår af nedenstående:

  • Afgrøde: Rød- og hvidkløver til frø
  • Skadevolder: Kløversnudebiller og kløvergnaveren
  • Dosering pr. behandling: 0,3kg/ha - I alt max 0,6 kg pr. vækstsæson.
  • Antal behandlinger: 1-2
  • Behandlingstidspunkt: Før kløveren går i blomst.

  Der må maksimalt anvendes 0,6 kg/ha i vækståret.

  Lamdex er farligt for bier – for at beskytte bier og andre bestøvende insekter, må dette produkt ikke anvendes i blomstrende olieræddike i biernes flyvetid fra kl. 03 til 21.

  Lamdex må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet for at beskytte organismer i vandmiljøet.

  Der må maksimalt anvendes 0,6 kg Lamdex pr ha eller andre produkter indeholdende

  Lambda-cyhalothrin på afgrøden inden for samme vækstsæson.

  Det er meget vigtigt at læse brugsanvisningen til mindre anvendelse af Lamdex (396-77) mod kløversnudebiller og kløvergnavere i rød - og hvidkløver til frø omhyggeligt før brug.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes i Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen

  8. juni 2020

 • Minor use godkendelse til Lamdex i vårbyg, vårhvede og vintersæd

  Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Lamdex (396-77) til mindre anvendelse mod bygfluer i vårbyg, vårhvede og vintersæd.

  Insektmidlet Lamdex (396-77) (Lambda-cyhalothrin 25 g/kg) er blevet godkendt til mindre anvendelse i vårbyg, vårhvede og vintersæd til bekæmpelse af bygfluer.

  Bemærk at Lamdex har sin egen brugsanvisning og at denne brugsanvisning adskiller sig fra brugsanvisningen for det tilsvarende produkt Karate 2,5WG. Der er således for Lamdex tilføjet følgende sætning i vejledningen:

  Der må i alt kun anvendes 0,6 kg Lamdex (396-77) eller andre lambda-cyhalothrin-holdige produkter på afgrøden inden for samme vækstsæson.
  Det er meget vigtigt at følge vejledningen for produktet.

  Lamdex må anvendes om foråret til bekæmpelse af bygfluer og om efteråret i vintersæd til samme formål. Om foråret i vårbyg og vårhvede må der anvendes 0,2 kg/ha 1-3 gange. I vintersæd må der anvendes 0,2 kg/ha men kun 1 gang.

  I vårbyg og vårhvede må der således samlet anvendes 0,6 kg/ha pr. vækstsæson medens der i vintersæd kun må anvendes 0,2 kg/ha pr. vækstsæson.

  Der er en sprøjtefrist på 30 dage.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse af Lamdex (396-77) mod bygfluer i vårhvede, vårbyg og vintersæd omhyggeligt før brug.

  Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen

  20. marts 2020

 • Skadedyrsmidlet Lamdex er godkendt til mindre anvendelse i rodfrugter

  Miljøstyrelsen har overført godkendelsen af mindre anvendelse til bekæmpelse gulerodsfluen i gulerødder, pastinak og persillerod til Lamdex fra Karate 2,5 WG.

  Insektmidlet Lamdex (396-77), som indeholder lamdacyhalothrin, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes mod gulerodsfluen i gulerødder, pastinak og persillerod.
  • Max 2 behandlinger pr. vækstsæson.
  • Max 0,4 kg Lamdex pr. ha pr. behandling. Der må max anvendes 0,8 kg Lamdex eller andre lambdacyhalothrin-holdige produkter på afgrøden inden for samme vækstsæson.
  • Må ikke anvendes senere end 14 dage før høst.
  • Farligt for bier – for at beskytte bier og andre bestøvende insekter, må Lamdex ikke anvendes i blomstrende afgrøder i bierne flyvetid fra kl. 03 til 21.
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter til vandmiljøet.

  Link til brugsanvisning

 • Svampemidler med mancozeb på vej til forbud

  Det er forbudt at anvende og opbevare svampemidler med mancozeb (Dithane NT, Tridex 75 DG m.fl.) efter 31. december 2021.

  Miljøstyrelsen oplyser, at svampemidler med aktivstoffet mancozeb (Dithane NT, Tridex 75 DG m.fl.) ikke har fået forlænget deres godkendelse i EU.

  For alle produkter gælder, at godkendelsen er trukket pr. 31. januar 2021, og at salg skal ophøre pr. 30. juni 2021. Opbevaring og anvendelse er forbudt efter 31. december 2021. Dvs. der er en enkelt sæson til at opbruge midlerne.

  Svampemidler med mancozeb har været solgt i Danmark siden 1964. Forbruget er dog faldet meget siden 2013 grundet den høje afgift.

  Udløbsdatoerne ved de aktuelle midler er opdateret i Middeldatabasen.

   
 • Skadedyrsmidlet Mavrik afløser Mavrik Vita

  Ændringen skyldes, at ordet ”Vita” ikke må bruges om et plantebeskyttelsesmiddel.

  Miljøstyrelsen oplyser, at skadedyrsmidlet Mavrik (tau-fluvalinat 240 g/l) netop er blevet godkendt. Midlet er identisk med Mavrik Vita og afløser dette middel. Ændringen skyldes, at ordet ”Vita” betyder vital, og det ord må ikke bruges om et plantebeskyttelsesmiddel.

  Det forventes ud fra afmeldelsesdatoen, at Mavrik Vita må anvendes og opbevares til 15. juni 2022.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  23. november 2020

 • Bejdsemidler med svampemidlet metalaxyl-M på vej til forbud på friland i EU

  Aktivstoffet indgår bl.a i bejdsemidler, der anvendes i roer og majs. Frø bejdset med metalaxyl-M må fremover kun udsås i drivhuse.

  Miljøstyrelsen oplyser, at følgende tre bejdsemidler med aktivstoffet metalaxyl-M ikke må udsås på friland efter 1. juni 2021: Vibrance SB, Apron XL og Wakil XL. De tre produkter har kun været godkendt til brug på frø til eksport i roer hhv. frø. 

  Da der er tale om forbud af aktivstoffet i hele EU fra 1. juni 2021, må der heller ikke importeres og udsås frø bejdset med aktivstoffet metalaxyl-M på friland fra denne dato. 

  I sukkerroer har man ønsket at anvende Vibrance SB som afløser for thiram, men det er ikke tilladt efter 1. juni 2021.

  I majs har der i år været bejdset med Redigo M og Maxim XL som erstatning for thiram. Redigo M indeholder metalaxyl og Maxim XL indeholder metalaxyl-M. Metalaxyl og metalaxyl-M grupperes som to forskellige aktivstoffer. EU godkendelsen for metalaxyl udløber først 30. juni 2023, så Redigo M kan anvendes lidt længere. 

  Eksport af bejdsede frø ud af EU kan være tilladt.

  Se mere i middeldatabasen

 • Metamitron-produkter er godkendt til mindre anvendelse i planteskolekulturer og prydplanter på friland

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt en række metamitron-produkter til mindre anvendelse mod ukrudt i planteskolekulturer og prydplanter på friland.

  Ukrudtsmidlerne Goltix 700 SC (396-22), ATR Metamitron (826-1), ECP Metafol 700 (501-30), Metafol 700 (501-42), SweDane Metafol 700 (501-41), Goliath (396-23), Target 700 (501-27) samt Goltix 70 WG (396-69), som indeholder metamitron, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes mod ukrudt i planteskolekulturer og prydplanter på friland
  • Anvendes som jordmiddel før ukrudtets fremspiring i foråret eller på ukrudtets kimbladstadie (BBCH 10-18)
  • Flydende produkter: Max 1,0 l pr. ha pr. behandling
  • Vandopløseligt granulat: Max 1,0 kg pr. ha pr. behandling
  • Max 3 behandlinger (mindst 7 dages interval)
  • Må kun anvendes hvert 3. år på samme areal
  • Må ikke anvendes senere end den 15. august
  • Hvis midlet anvendes i frugtbærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugter fjernes før salg
  • Ved håndtering af behandlede planter skal der anvendes kemisk bestandige handsker indtil 30 dage efter sprøjtning
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3 områder

  Se brugsanvisning af Goltix 700 SC (396-22), ATR Metamitron (826-1), ECP Metafol 700 (501-30), Metafol 700 (501-42), SweDane Metafol 700 (501-41), Goliath (396-23), Target 700 (501-27).

  Se brugsanvisning af Goltix 70 WG (396-69).

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  27. februar 2020

 • Miljøstyrelsen har godkendt Moddus Start og Moddevo til vækstregulering i hestebønner til modenhed på friland

  Vækstreguleringsmidlerne Moddus Start (1-223) (250 g/l trinexapac-ethyl) og Moddevo (1-249) (250 g/l trinexapac-ethyl) er blevet godkendt til mindre anvendelse i hestebønner til modenhed på friland.

  Midlerne må anvendes 1 gang pr. vækstsæson med 0,5 l/ha.

  Midlerne må ikke anvendes senere end vækststadie 75.

  Det er meget vigtigt at følge vejledningen for produkterne.

  Læs vejledning Moddus Start og vejledning Moddevo omhyggeligt før brug.

  Vejledningen og yderligere oplysninger om produkterne findes på Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen

  19. november 2020
 • EU-forbud mod Monceren (pencycuron)

  EU-godkendelsen af Monceren DS 12.5 (18-264) og Monceren FS 250 (18-265) bliver ikke fornyet. Det betyder, at godkendelsen af ovennævnte produkter, som indeholder pencycuron, tilbagekaldes den 31. december 2020. Miljøstyrelsen har fastsat afviklingsfristen for salg af ovennævnte produkter i detailledet til den 30. april 2021.

  Bayer har dog oplyst, at salget af Monceren allerede er ophørt. 

  Bemærk at afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse fastsættes til den 30. oktober 2021. Tolerancen for pencycuron er nedsat til detektionsgrænsen, som er den mindst målbare enhed for rester, så Monceren bør i 2021 kun bruges til fremavl af læggekartofler af egen opformering, hvor alle kartofler vil blive anvendt som læggekartofler.

  25. november 2020

 • Udfasning af Monceren til bejdsning af kartofler

  EU har vedtaget en ny lavere grænseværdi (MRL), som er detektionsgrænsen for rester af pencycuron (Monceren) i kartofler til konsum og forarbejdning.

  Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder i EU (SCoPAFF) har vedtaget en ny lavere grænseværdi (MRL), som er detektionsgrænsen for rester af pencycuron (Monceren) i kartofler til konsum og forarbejdning, som træder i kraft ultimo 2020. Det forventes, at den endelige beslutning bliver truffet i maj-juni 2020 fulgt op af en udfasningsperiode på seks måneder, hvor den nuværende grænseværdi på 0,1 mg/kg vil være gældende. Det anbefales kun at anvende Monceren til bejdsning af spise- og læggekartofler i 2020. Det frarådes at bejdse kartofler til industriel forarbejdning. 

  SCoPAFF har fastsat en grænseværdi for rester af pencycuron (Monceren DS 12,5 og Monceren FS 250) i kartofler til 0,02 mg/kg i kartofler til konsum, forarbejdning og foder, som er detektionsgrænsen. Monceren bliver IKKE forbudt og må derfor gerne indtil videre anvendes og forefindes på bedriften, men den nye grænseværdi bliver i praksis så lav, at det bliver svært at garantere, at de høstede kartofler ikke overskrider den nye grænseværdi.

  Undersøgelser i både Danmark og udlandet har vist, at Monceren kan findes i meget lave koncentrationer under den nuværende grænseværdi på 0,1 mg/kg, men over den nye grænseværdi på 0,02 mg/kg. Bayer A/S har derfor valgt at stoppe salget af pencycuron til brug i kartofler i hele Europa.

  Det er intensionen fra EU, at der skal være en rimelig udfasningsperiode på seks måneder før ikrafttrædelsen af den nye grænseværdi. Spise- og læggekartofler, som er høstet inden november – december 2020, skal overholde den nuværende grænseværdi på 0,1 mg/kg. Dette gælder også selvom udlagring, sorteringen, vask og pakning sker efter ikrafttrædelse af den nye og lavere MRL. For kartofler, der markedsføres efter den dato (som forventes at ligge ultimo 2020), hvor de nye grænseværdier er gældende fra, skal det kunne dokumenteres, at høstdatoen har været før denne dato. Hvis ikke, høstdatoen kan dokumenteres, vil det være den nye og lavere grænseværdi, der er gældende.

  I EU-lovteksten er der juridisk usikkerhed om ”produced” betyder, at kartofler er høstet eller videreforarbejdet. Det frarådes derfor at bejdse kartofler til industriel forarbejdning som fx stivelse, chips, pommes frites eller kogte, friterede og skrællede kartofler af hensyn til den juridiske usikkerhed, samt at det oftest ikke er muligt at spore forarbejdede produkter tilbage til en bestemt høstdato og -parti.

  Det er avlerens ansvar at høstede kartofler overholder grænseværdierne.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  11. marts 2020

 • Insektmidlet Mospilan SG godkendt til mindre anvendelse i havefrø og kløver til frøproduktion

  Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Mospilan SG til mindre anvendelse i havefrø og kløver til frøproduktion på friland. Midlet må anvendes 2 gange pr vækstsæson.

  Insektmidlet Mospilan SG (561-3) er blevet godkendt til mindre anvendelse i havefrø og kløver til frøproduktion på friland.

  Midlet må anvendes 2 gange pr vækstsæson og bemærk at der skal være 14 dage mellem behandlingerne. Der anvendes 0,25 kg/ha pr. behandling. Der må maksimalt anvendes 0,5 kg/ha pr. vækstsæson.

  Midlet har en bred godkendelse til mindre anvendelse mod skadedyr. Mospilan SG er systemisk virkende alligevel anbefales en vandmængde der giver god dækning af planterne.

  Mospilan SG har en anden virkningsmekanisme end pyrethroider, Teppeki og Pirimicarb, men tilhører samme resistensklasse som f.eks Biscaya. Disse forhold bør indgå i en resistensstrategi.

  Afstandskravene i godkendelsen til mindre anvendelse er 2 meter til veje, boliger m.m. og 10 meter til vandmiljøet.

  Det er meget vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse af Mospilan SG (561-3) mod skadedyr i havefrø og kløver til frøproduktion på friland omhyggeligt før brug.

  Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen

  25. maj 2020

 • Mindre anvendelse til skadedyrsmidler i roer

  Der er givet en mindre anvendelse til Movento SC 100.

  Der er netop givet en mindre anvendelse til bekæmpelse af bladlus med skadedyrsmidlerne Teppeki (flonicamid) og Movento SC 100 (spirotetramat) i roer. Den mindre anvendelse er søgt af Nordic Sugar A/S. Begge godkendelser er kun gældende i sæson 2020.

  Movento SC 100 må anvendes to gange med 0,75 l pr. ha og med minimum 14 dages interval. Midlet må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
  Må anvendes til og med vækststadie 45.

  I år er der både udsået roer bejdset med Gaucho WS 70 (der blev givet en sen dispensation til anvendelse) hhv. udsået roer bejdset med Force 20 CS. Force 20 CS har ikke effekt mod bladlus, og derfor er den mindre anvendelse søgt til ovennævnte to midler.

  Kun Pirimor 500 WG og Karate/Lamdex er godkendt til brug mod bladlus i roer, men Pirimor må kun anvendes én gang pr. sæson, og Karate/Lamdex har kun effekt mod bladlus på de tidlige vækststadier, ligesom der er udviklet resistens hos ferskenbladlus mod pyrethroider.

  Listeprisen er 620 kr/l for Movento SC 100.

  Se yderligere om midlerne i middeldatabasen.dk.

   
 • Minor use godkendelse til Nuance Max 75 WG i korn med udlæg af græs til foder/grønne marker

  Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlet Nuance Max 75 WG (347-36) til ukrudtsbekæmpelse i korn med udlæg af græs til foder/grønne marker.

  Ukrudtsmidlet Nuance Max 75 WG (347-36) (Tribenuron-methyl 750g/kg) er blevet godkendt til mindre anvendelse til bekæmpelse af bredbladet ukrudt u korn med udlæg af græs til foder/ grønne marker.

  Bemærk at Nuance Max 75 WG (347-36) har sin egen brugsanvisning som ikke er identisk med brugsanvisningen til mindre anvendelse på etikette for Nuance WG (11-39).

  Nuance Max 75 WG må kun anvendes 1 gang pr. vækstsæson.

  Midlet må i hvede, rug, triticale og byg ikke anvendes efter stadie 32.

  Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl .

  Det er meget vigtigt at følge vejledningen for produktet.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug.

  Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen

  20. marts 2020

 • Minor use godkendelse til Pirimor 500 WG i havefrø

  Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Primor 500 WG (396-78) til mindre anvendelse mod insekter i havefrø.

  Insektmidlet Pirimor 500 WG (396-78) (Pirimicarb 500g/kg) er blevet godkendt til mindre anvendelse i havefrøafgrøder til frøproduktion mod skadedyr.

  Bemærk at Pirimor 500WG har sin egen brugsanvisning som er identisk med brugsanvisningen for det tilsvarende produkt Pirimor G (1-168) der ikke længere markedsføres. Pirimor G må dog anvendes indtil 31. december 2020 hvorefter der er anvendelses og opbevaringsforbud mod Pirimor G. Derfor er det vigtigt at få anvendt eventuelle restlagre af Pirimor G i vækstsæsonen 2020.

  Primor 500 WG må anvendes 1 gang pr. vækstsæson

  Det er meget vigtigt at følge vejledningen for produktet.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse af Pirimor 500 WG (396-78) mod insekter i havefrø til frøproduktion på friland omhyggeligt før brug.

  Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen

  20. marts 2020

 • Godkendelse til mindre anvendelse af Pirimor 500 WG i hvidkløver til frøavl

  Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Pirimor 500 WG til mindre anvendelse i hvidkløver til frøavl

  Pirimor 500 WG (396-78) er blevet godkendt til mindre anvendelse i hvidkløver til frøavl.

  Pirimor 500 WG anvendes mod lus i hvidkløver. For at undgå resistensudvikling hos insekterne bør midlet indgå i en resistensstrategi. Aktivstoffet har dampvirkning og bekæmper således også skadedyr der sidder skjult nede i afgrøden. Optimale forhold for bekæmpelse er en morgensprøjtning og dagtemperaturer på mere end 13 gr.

  Den godkendte dosering er 0,2-0,3 kg/ha. Der må kun behandles en gang pr vækstsæson.

  Afstandskravene til vandløb er 20 meter.

  Det er meget vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse af Pirimor 500 WG (396-78) mod insekter i hvidkløver til frøproduktion på friland omhyggeligt før brug.

  Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen

  25. maj 2020

 • Pirimor 500 WG er godkendt til mindre anvendelse i hyben

  Miljøstyrelsen har overført godkendelsen af mindre anvendelse til bekæmpelse af bladlus i hyben til Pirimor 500 WG fra Pirimor G.

  Insektmidlet Pirimor 500 WG (396-78), som indeholder pirimicarb, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes i hyben til behandling af bladlus
  • Max 1 behandling pr. sæson
  • Må ikke anvendes senere end 30 dage før høst
  • Må ikke anvendes nærmere end 30 meter til vandmiljøet

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  8. juli 2020

   
 • Pirimor 500 WG er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs

  Miljøstyrelsen har overført godkendelsen af mindre anvendelse til bekæmpelse af bladlus i sukkermajs til Pirimor 500 WG fra Pirimor G.

  Insektmidlet Pirimor 500 WG (396-78), som indeholder pirimicarb, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes mod bladlus i sukkermajs
  • Max 1 behandling pr. sæson
  • Tidligst ved stadie 51 (hanblomsterstand mærkbar) og senest 7 dage før høst
  • Halm og rester må ikke opfodres
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter til vandmiljøet

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  8. juli 2020

   
 • Minor use godkendelse til Pixxaro EC i spinat til frøproduktion

  Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlet Pixxaro EC (64-87) til mindre anvendelse mod ukrudt i spinat til frøproduktion.

  Ukrudtsmidlet Pixxaro EC (64-87) (280 g/ Fluoxypur 280 g/l, Halauxifen 12,5 g/l) er blevet godkendt til mindre anvendelse i ospinat til frøproduktion.

  Pixxaro EC er godkendt til 1 behandling på spinatens 4-6 bladstadie BBCH 14-16 med en dosering på 0,125 l/ha eller i en 2-delt split. 1. behandling med en dosering på 0,05 l/ha på spinatens 2-4 bladstadie BBCH 12-14 og 2. behandling 2-3 uger senere med en dosering på 0,075 l/ha.

  Bemærk at der i samme vækstsæson ikke må anvendes andre midler der indeholder fluoxypur på arealet

  Vær meget opmærksom på den risikosætning der fremgår af brugsanvisningen. Der er en tæt sammenhæng mellem dosering, risiko for skader, spinatens vækststadie og sorten. Derfor skal man som avler altid rådfører sig med sin frøkonsulent før man behandler et areal.

  Det er meget vigtigt at følge vejledningen for produktet.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen

  20. marts 2020

 • Dispensation til Pomoxon Extra

  Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Pomoxon Extra til frugtudtynding og forebyggelse af tidligt frugtfald i æbler og pærer. Dispensationen gælder i perioderne 29.05.20 til 15.7.20 og 1.8.20 til 9.9.20.

  Dispensationen til vækstreguleringsmidlet Pomoxon Extra (347-48), som indeholder alpha-naphthyl-eddikesyre, er givet på følgende betingelser:

  • Dispensation gælder i perioderne 29. maj 2020 til 15. juli 2020 og 1. august 2020 til 9. september 2020, hvorefter der er anvendelses- og opbevaringsforbud
  • Må kun anvendes til frugtudtydning og forebyggelse af tidligt frugtfald i æbler og pærer
  • Må i æbler og pærer til frugtudtydning ikke anvendes senere end 90 dage før høst
  • Må i æbler og pærer til forebyggelse af frugtfald ikke anvendes senere end 7 dage før høst
  • Ved forebyggelse af tidligt frugtfald må arbejde med æbler og pærer først finde sted 1 dag efter sprøjtning
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  2. juni 2020

 • Minor use godkendelse til Propulse SE 250 i havefrø

  Miljøstyrelsen har godkendt svampemidlet Propulse 250 SE (18-597) til mindre anvendelse mod sygdomme i havefrøafgrøder.

  Svampemidlet Propulse 250 SE (18-597) (125 g/l prothioconazol/ 125 g/l fluopyram) er blevet godkendt til mindre anvendelse i havefrøafgrøder til frøproduktion mod sygdomme.

  Propulse 250 SE må anvendes 1 gang pr vækstsæson med 1,0 l/ha eller i split med 2 x 0,5 l/ha pr. vækstsæson.

  Propulse 250 SE må ikke anvendes før stadie 20

  Det er meget vigtigt at følge vejledningen for produktet.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug.

  Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen

  20. marts 2020

 • Udvidet godkendelse af Propulse SE 250 til brug i kartofler

  Propulse SE 250 har opnået en udvidet godkendelse til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.

  Propulse SE 250 (18-597) er godkendt til bekæmpelse af kartoffelbladplet (Alternaria). Propulse SE 250 indeholder 125 g/l fluopyram og 125 g/l prothioconazol; dvs. midlet indeholder to aktivstoffer med forskellig virkemekanisme (SDHI og DMI) overfor kartoffelbladplet.

  I de senere år er der sket en stigning i udviklingen af resistens i kartoffelbladpletsvampen overfor aktivstofferne boscalid i Signum WG og azoxystrobin i Amistar. Der er ikke konstateret resistens overfor difenoconazol i Narita og Revus Top og prothioconazol i Propulse SE 250. Der er ikke påvist resistens overfor Propulse SE 250, selvom fluopyram i Propulse og boscalid i Signum WG begge tilhørende SDHI-gruppen.op og prothioconazol i Propulse SE 250. Der er ikke påvist resistens overfor Propulse SE 250, selvom fluopyram i Propulse og boscalid i Signum WG begge tilhørende SDHI-gruppen. 

  Anvendelse af Propulse SE 250 forudsætter:

  • Maksimal 2 behandlinger med hver 0,45 l/ha
  • Minimum 10 dage mellem hver behandling
  • Må i kartofler ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 89 og senest 1. oktober. 
  • Sprøjtefrist er på 21 dage.
  • Bemærk at der er et afstandskrav på 2 m til veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende
  • En afstand på 2 meter til vandmiljøet

  På baggrund af godkendelse vil der i stivelseskartofler blive anbefalet to gange Propulse SE 250 i kombination med 1-2 behandlinger med difenoconazol (Revus Top og Narita) afhængig af sædskiftet. 

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  19. marts 2020

   
 • Dispensation til anvendelse af Reglone i engrapgræs og hvidkløver til frøavl

  Miljøstyrelsen har meddelt dispensation til anvendelsen af ukrudtsmidlet Reglone til bekæmpelse af græsukrudt i engrapgræs og hvidkløver til frøavl.

  Dispensationen er gældende fra 15. dec. 2020 til 15. marts 2021, hvorefter midlet ikke længere må besiddes, anvendes eller opbevares på ejendommen.

  I forbindelse med udlevering og anvendelse vil avlerne fra deres frøfirma få tilsendt to dokumenter. 

  Det ene er en ”Tro og Love” erklæring. Dette dokument skal udfyldes af avleren af afgrøderne engrapgræs og hvidkløver til frø. Disse afgrøder har afgrødekoderne 112, 113 og 120. Bemærk at rødkløver til frø også har afgrødekode 120, men rødkløver til frø må ikke behandles med Reglone. Det udfyldte dokument skal medbringes til den aktuelle grovvarehandel, hvor Reglonen købes. Ved udlevering af den tilladte mængde Reglone udregnet i forhold til arealet med engrapgræs og hvidkløver på ejendommen, skal grovvaren underskrive dokumentet, scanne det ind og sende det som et PDF-dokument til SEGES. Den relevante mailadresse fremgår af dokumentet.

  Det andet dokument er til dokumentation af at Reglonen er anvendt i forhold til de vilkår, der er meddelt i dispensationen. Dette dokument skal ligeledes udfyldes af avleren og opbevares sammen med vedkommendes sprøjtejournal. 

  Miljøstyrelsen har fastsat krav om, at jordbrugeren skal føre journal over anvendelsen af Reglone, hvoraf følgende skal fremgå:

  • Sprøjtet areal i hektar (Ha) og hvilken afgrødekoder, der er tale om
  • Doseringen af Reglone og udbragt vandmængde/ha
  • Bufferzoner til vandmiljø og § 3 områder
  • Bufferzone til veje, boliger, institutioner og offentlige arealer
  • Anvendte afdriftsreducerende dyser/sprøjteteknik (min. 50%)

  Disse krav fremgår af dokumentet.

  Oplysningerne skal være tilgængelige sammen med sprøjtejournalen. Det påhviler SEGES at informere brugerne om de fastsatte vilkår og om pligten til at føre særskilt journal, som viser at vilkårene er overholdt. 

  Vilkår for anvendelse af Reglone til ukrudtsbekæmpelse i engrapgræs og hvidkløver til frø

  • Den maksimale dosering er 0,75 l/ha
  • Den maksimale vandmængde er 75 l/ha
  • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Samtidig skal afdriftsreducerende udstyr med minimum 50 % afdriftsreduktion anvendes ved udbringning.
  • Brugere skal anvende handsker, arbejdstøj og ansigtsbeskyttelse/visir ved blanding og påfyldning. Ved udsprøjtning skal brugerne anvende handsker, arbejdstøj og sidde i lukket førerkabine med kulfilter. - Ved håndtering af behandlede planter efter sprøjtning skal der anvendes arbejdstøj. 
  • Halm og frø må ikke benyttes til foder. 
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.  
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3 områder for at beskytte non-target arthropoder.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  16. december 2020

   
 • Reglone (diquat) er godkendt på dispensation til nedvisning af kartofler til lagring og spinat til frø i 2020

  Miljøstyrelsen har godkendt Reglone (reg.nr. 1-262) til nedvisning af lagerkartofler i BBCH 48-89 (kartofler som har nået den ønskede størrelse, men som stadig er i grøn vækst) med en maksimal dosering på 0,75 L/ha eller til nedvisning af spinat til frø med en maksimal dosering på 0,5 L/ha.

  Dispensationen til markedsføring er givet fra d. 17. juli til den 17. september 2020, med frist for salg i detailled 24. september 2020. Dispensation til anvendelse og opbevaring gives i perioden 17. juli til 1. oktober 2020. Syngenta forventer, at Reglone vil være i handelen i slutningen af uge 30.

  Kartofler

  Før produktet kan udleveres til nedvisning af kartofler, skal avleren udfylde og forhandleren underskrive en ”Tro og love-erklæring” fra avleren, hvorpå der er anført arealet af de marker, som har behov for nedvisning og som i Fællesskemaet er anført med afgrødekoderne 149, 150, 152-156. Stivelseskartofler til forarbejdning med afgrødekode 151 må ikke behandles med Reglone. SEGES er, som ansøger af dispensationen, blevet pålagt at kunne dokumentere overfor Miljøstyrelsen, hvilke avlere, der har indkøbt og anvendt Reglone. Tro og love-erklæringerne samles derfor ved SEGES og kan på forlangende blive sendt til Miljøstyrelsen, som vil kontrollere, at det anmeldte areal på ”Tro og loveerklæringen” er i overensstemmelse med arealet på Fælleskemaet.

  Spinat
  Før produktet kan udleveres af forhandleren, skal avleren medbringe en af avleren underskrevet købstilladelse fra det havefrøfirma, der er lavet kontrakt med. På købstilladelsen skal det for den pågældende avler fremgå, hvor stort et areal der er kontraheret med spinat til frø i afgrødekode 124 fra Fællesskemaet. Forhandleren underskriver ligeledes købstilladelsen, så begge parter er enige om mængder og arealer.

  Bestillingsseddel med Tro og love-erklæringen

  Specielle krav til dokumentation for anvendelsen og afrapportering
  Miljøstyrelsen fastsætter desuden krav om, at jordbrugeren skal føre journal over anvendelsen af Reglone, hvoraf følgende skal fremgå

  • Sprøjtet areal i hektar (Ha) i hvilken afgrødekoder, der er tale om
  • Doseringen af Reglone og udbragt vandmængde/ha
  • Bufferzoner til vandmiljø og § 3 områder
  • Bufferzone til veje, boliger, institutioner og offentlige arealer
  • Anvendte afdriftsreducerende dyser (min. 90%)

  Oplysningerne skal være tilgængelige sammen med sprøjtejournalen. Det påhviler SEGES at informere brugerne om de fastsatte vilkår og om pligten til at føre særskilt journal, som viser at vilkårene er overholdt.

  Miljøstyrelsen har udformet og fremsendt en skabelon for journalen. Skabelonen hentes via nedenstående link. 

  Formular til indtastning af nødvendig dokumentation (bilag til sprøjtejournal)

  Betingelser for anvendelse

  • Ved sprøjtning i kartofler må der maksimalt anvendes 150 L vand/ha
  • Ved sprøjtning i spinat må der maksimalt anvendes 40 L vand/ha
  • Kartofler må ikke behandles senere end 7 dage før høst.
  • Kartoffeltop eller affaldskartofler må ikke anvendes til foder.
  • Ved nedvisning af spinat må halm og frø deraf ikke benyttes til fødevarer og foder.
  • Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
  • Sprøjtefører/brugere skal anvende handsker, arbejdstøj og ansigtsbeskyttelse/visir ved blanding, påfyldning.
  • Ved udsprøjtning skal brugerne anvende handsker, arbejdstøj og sidde i lukket førerkabine med kulfilter.
  • Ved håndtering af behandlede planter efter sprøjtning skal der anvendes arbejdstøj.
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet 
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. 
  • Der skal anvendes afdriftsreducerende udstyr med minimum 90 % afdriftsreduktion ved udbringning.
  • Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. 
  • Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.
  • Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
  • Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

  Praktisk anvendelse
  Kartofler: Den begrænsede dosering af Reglone på 0,75 l/ha udbringes 2-3 dage forud for udbringning af 2 x 0,8 l/ha Gozai med 7 dages mellemrum, for at afløve de øverste blade, så Gozai kan trænge ned i afgrøden og virke på de nedre blade og stængler. Det er vigtigt, at kartoflerne ikke når at skyde igen.

  Spinat: Der anvendes 0,5 l/ha Reglone 5-8 dage før forventet høsttidspunkt. 

  Muligheder ved små arealer
  Producenten Syngenta har oplyst, at den største del af Reglone-mængden vil være i 10 liters dunke. Et mindre antal 1 liters dunke forventes på markedet i uge 33. Hvis man har små arealer med spinat eller kartofler, vil det give et stort ”spild” af Reglone, som skal bortskaffes via den kommunale modtageordning for farligt affald.

  For at forebygge dette spild og sikre at der er tilstrækkeligt produkt på markedet, kan det derfor være en god ide at bede en maskinstation om at udføre opgaven. Maskinstationen kan pulje tro-og-love erklæringer fra flere avlere ved indkøb af Reglone hos grovvaren.
  Alternativt kan flere avlere gå sammen om indkøbet af Reglone og på samme måde pulje deres tro-og-love erklæringer og aflevere disse samlet på købsstedet. Ved sidstnævnte fremgangsmåde skal man være opmærksom på, at der aldrig må ske omhældning fra den originale emballage. Endvidere vil det være den sidste bruger, som vil være forpligtet til at bortskaffe den evt. resterende mængde Reglone ved dispensationsperiodens udløb. Ved bortskaffelse skal avleren bede om kvittering for modtagelse af restmængden af Reglone.

  Bemærk, at ved overdragelse mellem avlere gælder almindelige regler for overdragelse af bekæmpelsesmidler avlere imellem, herunder at al opbevaring og transport skal ske på forsvarlig vis. Den avler, som overdrager Reglone til en kollega, skal sikre sig, at sidstnævnte har en gyldig autorisation, dyrker de afgrøder, som dispensationen er givet til, samt at han har afleveret tro-og-love erklæringen.

  17. juli 2020
 • Stop for markedsføring af Rizolex 10 D

  Godkendelsen af Rizolex 10 D med reg. nr. 526-2 er afmeldt pr. 01.09.2020. Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse hos avlerne er fastsat til den 01.03.2022.

  Sumitomo Chemical Agro Europe S.A. har meddelt ophør af Rizolex 1 D med reg. nr. 526-2, fordi midlet ikke længere ønskes markedsført.

  • Rizolex 10 D er afmeldt pr. 01-09-2020 (sidste frist for import til Danmark)
  • Rizolex 10 D må sælges i detailledet (eksempelvis grovvaren) indtil 01-03-2021
  • Rizolex 10 D må anvendes og besiddes indtil 01-03-2022, hvorefter der er brugs- og opbevaringsforbud.

  Rizolex 10 D kan anvendes i denne og næste sæson.

  Med udfasningen af både Monceren i 2020 og pulverbaseret Rizolex i 2021 vil der ikke længere være pulverbaserede bejdsemidler til bejdsning af kartofler, hvis der ikke kommer nye produkter på markedet.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  13. marts 2020

 • Shirlan Ultra er godkendt til mindre anvendelse i planteskolekulturer og prydplanter på friland

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt svampemidlet Shirlan Ultra til bekæmpelse af svampesygdomme i planteskolekulturer og prydplanter på friland

  Svampemidlet Shirlan Ultra (352-13), som indeholder fluazinam, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes mod Phytophtora og bladskimmel (Peronospora spp.) i planteskolekulturer og prydplanter på friland
  • Max dosering er 0,4 l pr. ha pr. behandling
  • Max 5 behandlinger pr. vækstår med 7 dages interval
  • Der må max behandles 10 ha pr. dag
  • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet
  • Hvis midlet anvendes på frugtbærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugter fjernes før salg

  Se brugsanvisning til mindre anvendelse af Shirlan Ultra (352-13) mod svampesygdomme i planteskolekulturer og prydplanter på friland.

  Se yderligere i Middeldatabasen.


  11. marts 2020

 • Mindre anvendelse til skadedyrsmidler i roer

  Der er givet en mindre anvendelse til Teppeki.

  Der er netop givet en mindre anvendelse til bekæmpelse af bladlus med skadedyrsmidlerne Teppeki (flonicamid) og Movento SC 100 (spirotetramat) i roer. Den mindre anvendelse er søgt af Nordic Sugar A/S. Begge godkendelser er kun gældende i sæson 2020.

  Teppeki må anvendes 1 gang med 140 gram pr. ha. Midlet må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.

  Må anvendes til og med vækststadie 45.

  I år er der både udsået roer bejdset med Gaucho WS 70 (der blev givet en sen dispensation til anvendelse) hhv. udsået roer bejdset med Force 20 CS. Force 20 CS har ikke effekt mod bladlus, og derfor er den mindre anvendelse søgt til ovennævnte to midler.

  Kun Pirimor 500 WG og Karate/Lamdex er godkendt til brug mod bladlus i roer, men Pirimor må kun anvendes én gang pr. sæson, og Karate/Lamdex har kun effekt mod bladlus på de tidlige vækststadier, ligesom der er udviklet resistens hos ferskenbladlus mod pyrethroider.

  Listeprisen er 1.225 kr/kg for Teppeki.

  Se yderligere om midlerne i middeldatabasen.dk.

 • Forbud mod aktivstoffet thiacloprid

  Miljøstyrelsen meddeler, at der er anvendelses- og opbevaringsforbud for aktivstoffet thiacloprid pr. 3. februar 2021. I Danmark omfatter forbuddet midlerne Biscaya OD 240, LFS Thiacloprid og Exemptor.

  20. januar 2020

 • TopGun Finalsan Koncentrat er en væske indeholdende 186,7g/l pelargonsyre, som af Miljøstyrelsen nu er godkendt til også at omfatte nedvisning af kartofler.

  TopGun Finalsan Koncentrat anvendes i en dosering på 2 x 150 l/ha med mindst 5 dages interval og med en afstand til vandmiljø på 2 meter. For hver behandling anvendes 150 l/ha produkt opløst i 450 l/ha vand, i alt 600 l/ha.

  Midlet er afprøvet i syv danske forsøg i sorterne Regina, Verdi og Belana. Selvom der som gennemsnit er registreret lidt lavere effekt af pelargonsyre sammenlignet med Reglone, er der ikke statistisk forskel på effekten i seks af de syv forsøg i de nævnte sorter.

  Ifølge Ecostyle skal TopGun Finalsan Koncentrat anvendes i vækststadie 91-92, når kartofler er i begyndende afmodning (5-10 pct.). Der er ingen erfaring med anvendelse af produktet i sorter med stor grokraft som f.eks. læggekartofler.

  Der er ligeledes ingen oplysninger om hverken pris samt mulighed for levering af Topgun Finalsan Koncentrat i 2020. Alene pesticidafgiften på TopGun Finalsan koncentrat udgør 20 kr./l, hvilket udgør i alt 6.000 kr./ha ved anvendelse af 2 x 150 l/ha. Den eneste tilgængelige pris på TopGun Finalsan koncentrat ligger på 50 kr./l. Den endelige pris ved bestilling af større mængder er ukendt, men vil formodentlig ligge mellem 6.000 – 15.000 kr./ha.

 • Viruspræparatet V10 er godkendt

  Miljøstyrelsen har godkendt produktet V10 Elicitor, som indeholder viruspartikler til bekæmpelse af Mild Pepino Mosaik Virus VC1 i tomater i lukkede væksthuse.

  Det mikrobiologiske middel V10 Elicitor (921-1), som indeholder Mild Pepino Mosaik Virus VX1 og Mild Pepino Mosaik Virus VC1, er godkendt på følgende betingelser

  • Må kun anvendes til bekæmpelse at Pepino Mosaik Virus (PepMV) i tomat i lukkede væksthuse.
  • Doseringen er 70 l pr. ha udsprøjtet og 0,8 l pr. ha ved indgnidning.
  • Må ikke anvendes i tomatsmåplanteproduktion.
  • Behandlede planter må ikke videresælges til andre producenter eller til private.
  • Der må ikke forekomme udledning af vand fra produktionen til miljøet eller kloak.
  • Plantemateriale og dyrkningsmedie til bortskaffelse skal opbevares tildækket og på tæt belægning.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  20. januar 2020

 • Dispensation til skadedyrsmidlet Vertimec i porrer

  Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Vertimec mod trips i porrer på arealer med stor forekomst af trips, hvor de tilladte behandlinger med Lamdex (Karate 2,5 WG) har været udført. Dispensationen gælder fra 17. juli til d. 28. oktober 2020.
   
  Dispensationen til insektmidlet Vertimec (1-192), som indeholder abamectin, er givet på følgende betingelser:

  • Dispensationen gælder i perioden d. 17. juli til d. 28. oktober 2020, hvorefter der er anvendelses- og opbevaringsforbud.
  • Må kun anvendes mod trips i porrer på arealer med stor forekomst af trips, hvor de tilladte behandlinger med Lamdex (Karate 2,5 WG) har været udført.
  • Max dosering 0,5 l pr. ha.
  • Max 3 behandlinger (min. 7 dages interval).
  • Må ikke anvendes senere end 7 dage før høst.
  • Brugere skal ved sprøjtning anvende handsker og arbejdstøj ved blanding, påfyldning og udbringning og afdriftsreducerende udstyr ved udbringning.
  • Ved håndtering af behandlede porrer på friland skal der anvendes arbejdstøj og kemisk bestandige handsker.
  • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer. Ved samtidig brug af afdriftsreducerende udstyr med minimum 50% afdriftsreduktion, da ikke nærmere end 5 meter.
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet.
  • For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må Vertimec ikke anvendes i biernes flyvetid fra kl. 03 til kl. 21. Fjern blomstrende ukrudt i marken inden sprøjtning.
  • For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må Vertimec ikke anvendes nærmere end 20 meter fra marker med blomstrende afgrøder.
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder.

  Læs nærmere i dispensationen.

Vil du vide mere?

Støttet af