Afgrøde i mark

Planter

Bekæmpelsesmidler - nye og ændrede godkendelser 2021

Oversigten viser nye og ændrede godkendelser til brug i landbrugsafgrøder, frilandsgrønsager, frugt og bær.

Nye og ændrede godkendelser - 2021

 • Afinto er godkendt til mindre anvendelse i prydplanter i væksthuse, i planteskolekulturer og prydplanter på friland samt i havefrø til frøavl

  Skadedyrsmidlet Afinto (352-19) som er identisk med Teppeki er godkendt til mindre anvendelse mod bladlus i prydplanter i væksthuse, i planteskolekulturer og prydplanter på friland samt i havefrø til frøavl.

  • Maksimal dosering er 140 g per. ha.
  • Maksimalt tre sprøjtninger per kultur i prydplanter i væksthuse 
  • Maksimalt to sprøjtninger per år i planteskolekulturer og prydplanter på friland 
  • Maksimalt to gange per afgrøde i havefrø til frøavl. Halmen må ikke opfodres

  Vejledningen til mindre anvendelse findes på etiketten.

  Læs mere om Afinto i Middeldatabasen

  12. oktober 2021

 • Dispensation til Asulox i spinat, skorzoner og morgenfruer til frøavl

  Asulox er tildelt dispensation til ukrudtsbekæmpelse i spinat, skorzoner og morgenfruer til frøavl. Betingelserne for anvendelsen er ændret i forhold til tidligere år. Læs derfor etiketten omhyggeligt før brug.

  Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelsen af ukrudtsmidlet Asulox (501-58) i spinat, skorzoner og morgenfruer i perioden 15. april 2021 til 23. juli 2021, hvorefter midlet ikke længere må anvendes eller opbevares på ejendommen.

  Den godkendte dosering er 1 x 2,0 l/ha eller i en split på 2 x 1,0 l/ha. Hvis der anvendes en split strategi skal der anvendes maks. 100 l vand/ha og der skal være 1-2 uger mellem behandlingerne. En uge i denne sammenhæng er 7 dage og 2 uger er 14 dage.

  Anvendelsesbegrænsninger:

  • Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i frøkulturer af spinat, skorzoner og morgenfruer, avlet på kontrakt. 
  • Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. 
  • Der skal anvendes båndsprøjte. 

  Nye eller strammere begrænsninger

  Følgende er nye eller stramninger i forhold til tidligere dispensationer: 

  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. 
  • Samtidig skal afdriftsreducerende udstyr med minimum 90 % afdriftsreduktion anvendes ved udbringning. 
  • Brugere skal anvende handsker, arbejdstøj og ansigtsbeskyttelse/visir ved blanding og påfyldning. 
  • Ved udsprøjtning skal brugerne anvende handsker, arbejdstøj og sidde i lukket førerkabine med kulfilter. 
  • Ved inspektion af behandlede planter efter sprøjtning skal der anvendes arbejdstøj og handsker og der må maksimalt arbejdes 2 timer i behandlede afgrøder. 

  Vær opmærksom på at afstandskravet til veje, boliger m.m. er udvidet til 20 m og der er krav om anvendelse af dyser med 90% afdriftsreduktion samt at der skal gå 1-2 uger mellem behandlingerne ved en split-strategi.

  Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter. 

  Handsker og arbejdstøj er et krav både ved opblanding og udbringning. Der må opfordres til at man selvfølgelig ikke bruger det samme arbejdstøj og handsker både ved opblanding og udbringning. I uheldige tilfælde kan det bevirke en ikke hensigtsmæssig forurening af traktorens kabine.

  Sprøjteteknik

  Kravet om 90 procent afdriftsreduktion kan opfyldes med dyser anerkendt af Miljøstyrelsen, som fremgår af bilag 1 i Vejledning om afdriftsreducerende sprøjteteknik.

  Ved splitsprøjtning med max. 100 l vand pr. gang vil kun en ISO 02 dyse være egnet. Ved en enkel sprøjtning er der ikke begrænsninger i forhold til vandmængde.

  Tabel 1. Anerkendte afdriftsreducerende dyser til båndsprøjtning, der giver 90 % afdriftsreduktion 

  Anerkendt afdriftsreducerende dyser til båndsprøjtning, der giver 90 % afdriftsreduktion

  16. april 2021

 • Skadedyrsmidlerne Avaunt og Steward på vej til forbud

  Miljøstyrelsen meddeler, at aktivstoffet indoxacarb ikke bliver fornyet i EU. Aktivstoffet indgår i skadedyrsmidlerne Avaunt 150 EC og Steward 30 WG. Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse af midlerne er fastsat til den 19. september 2022. 

  Afviklingsfristen for salg i detailledet er fastsat til den 19. juni 2022. Produkterne må fra 19. marts 2022 ikke importeres eller sælges af godkendelsesindehaveren til detailledet eller brugere i Danmark. 
   
  Avaunt 150 EC er godkendt til bekæmpelse af glimmerbøsser i raps og har også en mindre anvendelse mod glimmerbøsser i havefrø. Avaunt har også en mindre anvendelse mod larver af aksløber og stankelben, hvor der fremover ingen løsninger er, så her bliver det svært at undvære midlet. Det bliver også svært at undvære Avaunt EC til bekæmpelse af glimmerbøsser, hvor vi fremover kun har et middel og en virkemekanisme til rådighed nemlig kun Mavrik.

  Steward 30 WG har hidtil været godkendt mod mange skadegørere i frugtavl og grønsager. I landbrugsafgrøder har midlet været godkendt i majs mod majshalvmøllets larve, der breder sig i Danmark.

  Læs mere om Avaunt 150 EC og Steward 30 WG  i Middeldatabasen.

  13. december 2021

   
 • Svampemidlet Balaya godkendt i korn

  Balaya har været ventet til bekæmpelse af Septoria i hvede. Midlet må anvendes til vækststadie 40 (før begyndende skridning).

  Miljøstyrelsen meddeler idag, at svampemidlet Balaya er blevet godkendt til svampebekæmpelse i korn. Midlet må anvendes 1 gang pr. vækstsæson i vækststadie 33-40 (3 knæ udviklet til lige før fanebladets bladskede begynder at strække sig), dvs. Balaya må i hvede ikke anvendes ved den sidste delte aksbeskyttelse. Der må anvendes op til 1,0 l Balaya i vækststadie 33-37 og op til 1,5 l i vækststadie 38-40.

  Balaya indeholder Revysol (100 g/l mefentrifluconazol), som er et nyt triazol og Comet Pro (pyraclostrobin). Normaldoseringen på 1,5 liter indeholder 0,75 l Comet Pro. Der er som bekendt udviklet resistens hos Septoria mod triazoler, men der er ikke udviklet resistens hos Septoria mod triazolet i Balaya.

  Triazolet mefentrifluconazol tæller med i triazolregnskabet, således at 150 gram mefentrifluconazol tæller 100 procent. Der svarer til 1,5 l Balaya.

  Forsøg med bekæmpelse af Septoria i hvede

  I tabel 1 ses effekten af Balaya i forhold til nuværende godkendte midler. Det fremgår, at midlet udmærker sig ved en god effekt på Septoria i hvede. Aksbeskyttelsen i hvede er oftest rettet mod Septoria. Balaya har også god effekt mod rustsvampe, men effekten er ikke bedre end de nuværende midler.

  Der er pt. ikke oplyst nogen pris for Balaya. I Oversigt over Landsforsøgene er der regnet med en foreløbig pris på 500 kr pr. liter. 

  I forsøgene i byg og rug har Balaya ikke klaret sig bedre end de nuværende løsninger. 

  I hvede har Balaya derimod i forsøg med meget Septoria klaret sig bedre end de nuværende midler. Se eksempel på forsøg i figur 1-2 nedenfor. Her er sammenlignelige doser af forskellige midler afprøvet ved den delte aksbeskyttelse dog er der tildelt ekstra 0,15 l Folicur Xpert til Propulse. I forsøget i figur 1 var der et meget højt smittetryk af Septoria. I de 3 forsøg i figur 2 var der både meget Septoria og gulrust. Effekten af Balaya mod gulrust er ikke bedre end de nuværende midler. Det fremgår, at 2 behandlinger med Viverda ved aksbeskyttelsen gav ca. 5-10 hg/ha mindre i nettomerudbytte end løsningen med Balaya efterfulgt af Propulse + Folicur Xpert. Der findes flere forsøg fra 2019 med meget Septoria, hvor Balaya klarer sig bedre end de nuværende løsninger, hvilket skyldes resistensudvikling hos Septoria mod de øvrige triazoler.

  Der har ikke været sikre forskelle på en delt aksbeskyttelse med 2 gange Balaya og en delt aksbeskyttelse med Balaya efterfulgt af Propulse + Folicur Xpert. Det ”gør derfor ikke noget”, at Balaya kun er godkendt til st. 40

  I forsøg med lavt smittetryk i hvede har Balaya derimod ikke klaret sig bedre end de nuværende midler, så ved lavt smittetryk kan der også anvendes de nuværende midler. Se eksempel på forsøgsserie i 2020 i sorterne Informer og KWS Extase i figur 3 nedenfor. Tilsvarende er fundet i landsforsøg med lavt smittetryk i  2019. 

  Balaya har som det fremgår af tabel 1 ikke særlig god effekt  mod hvedebladplet. I hvedemarker med forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning og dermed risiko for angreb af hvedebladplet, vil løsninger med Propulse og Proline Xpert derfor fortsat være de foretrukne midler. Ved højt smittetryk af Septoria kan tilsættes omkring 0,25 l Balaya i st. 37-39.
  Intervallet for dosis af Balaya vil være 0,4-0,7 l/ha afhængig af sort og smittetryk. 

  Se yderligere om Balaya i Middeldatabasen.

  15. marts 2021

  Figur1

  Figur 1. Delt aksbeskyttelse med forskellige løsninger i 1 landsforsøg (Benchmark) med meget Septoria (ingen gulrust) i 2019.

  Figur2

  Figur 2. Delt aksbeskyttelse med forskellige løsninger i 3 landsforsøg (Sheriff og Kalmar) med meget Septoria og gulrust i 2019.

  Figur3

  Figur 3. Effekt af forskellige løsninger i mindre modtagelige sorter (Informer, KWS Extase) i 6 landsforsøg i 2020.

 • Ændring i godkendelse: Svampemidlet Balaya er blevet godkendt til mindre anvendelse i markfrø til frøavl

  Svampemidlet Balaya er blevet godkendt til mindre anvendelse i markfrø til frøavl til bekæmpelse af sygdomme om foråret.

  Der er sket en ændring i den opnåede godkendelse til mindre anvendelse af svampemidlet Balaya (19-240)  i markfrø til frøavl til bekæmpelse af svampesygdomme.
  Godkendelsen er nødvendig fordi frøavlen mister midlerne Bell og Viverda der ikke må anvendes efter 31. oktober 2021. Samtidig er aktivstoffet tebuconazol også i risiko for at blive forbudt. Dermed vil frøavlen have meget få muligheder tilbage til at bekæmpe svampesygdomme effektivt.

  Balaya indeholder de 2 aktivstoffer pyraclostrobin der kendes fra Comet pro og mefentrifluconazol der er en ny triazol og har i tidligere forsøg med bekæmpelse af svampesygdomme vist god effekt på rustsygdomme.

  Balaya må i forhold til godkendelsen senest anvendes 31. maj og der er forskel på doseringen i afgrødens tidlige og sene vækststadier. 

  Der gælder i øvrigt bl. a. følgende begrænsninger for anvendelsen:

  • Halm og andre rester må ikke anvendes til opfodring
  • Må ikke anvendes efter 31. maj
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at   beskytte beboere og forbipasserende
  • Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra § 3 områder for at beskytte vilde planter, insekter og leddyr
  • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
  • Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, tebuconazol, difenoconazol eller mefentrifluconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne.

  Vær især opmærksom på det sidste punkt. I frøavlen vil det specielt være i forhold til anvendelsen af aktivstoffet tebuconazol som findes i f.eks. Folicur-produkter og Orius at der skal regnes på de maksimale doseringer.

  I tvivlstilfælde kontakt din planteavlskonsulent

  Det er meget vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

  15. april 2021

 • Svampemidlet Balaya er blevet godkendt til mindre anvendelse i Spelt

  Beskrivelse: Svampemidlet Balaya er blevet godkendt til mindre anvendelse i Spelt til bekæmpelse af sygdomme om foråret.

  Svampemidlet Balaya (19-240) har fået en godkendelse til mindre anvendelse i Spelt til bekæmpelse af svampesygdomme. Godkendelsen er nødvendig fordi Spelt arealmæssigt er en meget lille afgrøde, men ernæringsmæssig meget interessant.  Da det er en meget lille afgrøde findes der ingen regulært godkendte svampemidler der kan anvendes i afgrøden. 

  Balaya indeholder de 2 aktivstoffer pyraclostrobin der kendes fra Comet pro og mefentrifluconazol der er en ny triazol og har i tidligere forsøg med bekæmpelse af svampesygdomme vist god effekt på rustsygdomme.

  Balaya må i forhold til godkendelsen senest anvendes i stadie 40 og der er forskel på doseringen i afgrødens tidlige og sene vækststadier. 

  Der gælder i øvrigt bl. a. følgende begrænsninger for anvendelsen:

  • Må ikke anvendes senere end 35 dage før høst. 
  • Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, interval, sprøjtetidspunkt og sprøjtefrist skal overholdes. 
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
  • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. 
  • Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra § 3 områder for at beskytte vilde planter.
  • For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august-31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, tebuconazol, difenoconazol eller mefentrifluconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne.

  Vær især opmærksom på det sidste punkt. 

  I tvivlstilfælde kontakt din planteavlskonsulent

  Det er meget vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen 

  4. maj 2021
 • Ændring af godkendelse til mindre anvendelse af ukrudtsmidlet Betanal i visse havefrøafgrøder

  Ukrudtsmidlet Betanal har fået udvidet sin godkendelse til mindre anvendelse i en række havefrøafgrøder med blomsterarterne Nigella, Chrysanthemum Segetum, Adonis og Malva til frøproduktion.

  Ukrudtsmidlet Betanal (18-528) har en godkendelse til mindre anvendelse i en række havefrøarter. Denne godkendelse er nu udvidet med blomsterarterne Nigella, Chrysanthemum Segetum, Adonis og Malva til frøproduktion.

  Betanal har virkning overfor en række bredbladede ukrudtsarter som agersennep, hyrdetaske og fuglegræs men ingen effekt overfor græsukrudt.

  Vær opmærksom på at der er forskellige anbefalinger og doseringer i de enkelte arter der er omfattet af den gældende godkendelse til mindre anvendelse.

  For godkendelsen til mindre anvendelse i Nigella, Chrysanthemum Segetum, Adonis og Malva til frøproduktion gælder en doseringsbegrænsning på 1 x 1,0 l/ha og der må maksimalt behandles 1 gang pr. vækstsæson. Der behandles på ukrudt med kimblade.

  Desuden gælder følgende begrænsninger for anvendelsen:

  • Må kun anvendes mod ukrudt i Nigella, Chrysanthemum Segetum, Adonis og Malva til frøproduktion
  • Halmen og rester må ikke opfodres
  • Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, interval og sprøjtetidspunkt skal overholdes 
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

  Det er meget vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes i Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen til frøproduktion

  16. februar 2021

 • Ændring af godkendelse til mindre anvendelse af ukrudtsmidlet Boxer i visse havefrøafgrøder 

  Ukrudtsmidlet Boxer har fået udvidet sin godkendelse til mindre anvendelse i en række havefrøafgrøder med blomsterarterne Chrysanthemum Segetum, Convolvulus spp., Cynoglossum, Iberis spp., Lupin og Nigella til frøproduktion.

  Ukrudtsmidlet Boxer (1-211) har en godkendelse til mindre anvendelse i en række havefrøarter anvendt som jordmiddel. Denne godkendelse er nu udvidet med blomsterfrøarterne Nigella, Lupin, Iberis, Gypsophila, Cynoglossum, Chrysantemum Carinatum, Chrysantemum Coronarium, Calendula, Adonis og Malva til frøproduktion.

  Boxer er et bredt virkende ukrudtsmiddel med god virkning overfor en række bredbladede ukrudtsarter og enkelte græsukrudtsarter .

  Vær opmærksom på at der er forskellige anbefalinger og doseringer i de enkelte arter der er omfattet af den gældende godkendelse til mindre anvendelse.

  For godkendelsen til mindre anvendelse i Chrysanthemum Segetum, Convolvulus spp., Cynoglossum, Iberis spp., Lupin og Nigella til frøproduktion gælder en doseringsbegrænsning på 1 x 1,0 l/ha og der må maksimalt behandles 1 gang pr. vækstsæson. Der behandles efter såning, men før fremspiring.

  Desuden gælder følgende begrænsninger for anvendelsen:

  • Må kun anvendes mod ukrudt i Chrysantemum carinatum, Calendula officinalis, Iberis spp., Centaurea cyanus, Convolvulus spp., Gypsophila elegans, Chrysanthemum Segetum, Cynoglossum, Lupin og Nigella
  • Halmen og rester må ikke opfodres
  • Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, interval og sprøjtetidspunkt skal overholdes 
  • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

  Det er meget vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes i Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen til frøproduktion.

  16. februar 2021

 • Godkendelse til mindre anvendelse af Cabrio Duo i havefrø til frøproduktion

  Svampemidlet Cabrio Duo har fået en godkendelse til mindre anvendelse til bekæmpelse af hvidrust i havefrø til frøproduktion.

  Svampemidlet Cabrio Duo ( 19-219 ) har opnået en godkendelse til mindre anvendelse i havefrø til frøproduktion til bekæmpelse af hvidrust (Albugo Candida). Svampen er en Oomycet og har ikke noget slægtskab til de sygdomme vi normalt kalder ”rustsygdomme”. Sygdommen har de seneste år optrådt ret hyppigt i visse havefrøkulturer på friland specielt i det sydfynske område. Sygdommen kan ubehandlet medfører ret store udbyttetab.

  Vejledning for anvendelse af Cabrio Duo i havefrø til frøproduktion:

  • Må kun anvendes mod hvidrust i havefrø til frøproduktion på friland
  • Halmen og rester må ikke opfodres
  • Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, interval, sprøjtetidspunkt og sprøjtefrist skal overholdes
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende 
  • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
  • Må ikke anvendes nærmere end 3 meter fra § 3 områder for at beskytte vilde planter

  Der behandles ved konstateret angreb. Den maksimale dosis er 2,5 l/ha pr. behandling og der må behandles 1-3 gange pr. vækstsæson. Bemærk at der skal gå 7-10 dage mellem hver behandling.

  Læs brugsanvisningen omhyggeligt før anvendelse.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes i Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen til frøproduktion.

  19., april 2021

 • Centium 36 CS – godkendelse udvidet til at omfatte bederoer og rødbeder før og efter fremspiring

  Miljøstyrelsen har udvidet godkendelsen af ukrudtsmidlet Centium 36 CS til at omfatte bederoer og rødbeder.

  Produktet kan i bederoer enten anvendes umiddelbart efter såning med op til 0,2 liter pr. ha eller efter fremspiring, ligeledes med op til 0,2 liter pr. ha, som kan deles i op til 4 behandlinger. Vælger man at behandle før fremspiring med en reduceret dosering, kan produktet anvendes både før og efter fremspiring, men under alle omstændigheder må der maksimalt anvendes 0,2 liter pr. ha svarende til 72 gram aktivstof pr. ha i løbet af et vækstår.

  Centium 36 CS må i bederoer senest anvendes i 8-bladstadiet. Af hensyn til skånsomheden skal roeplanterne have mindst 2 løvblade, når der behandles efter fremspiring.

  I rødbeder er produktet ligeledes godkendt med op til 0,2 liter, men udelukkende behandling umiddelbart efter såning.

  For begge nye godkendelsesområder gælder, at man af hensyn til skånsomheden over for afgrøden bør tilpasse doseringen af Centium 36 CS således, at der på jordtyper med JB nr. 1-4 maksimalt bør anvendes 0,1 liter pr. ha, mens der på øvrige jordtyper kan anvendes den fulde dosering.

  Centium 36 CS og andre clomazon-holdige produkter må maksimalt anvendes hvert 3. år.

  Læs flere detaljer om godkendelsen af Centium 36 CS i Middeldatabasen.

  12. marts 2021

 • Ændring af godkendelse til mindre anvendelse af ukrudtsmidlet Clomate i vår-og vinterhestebønner 

  Den eksisterende godkendelse til mindre anvendelse for ukrudtsmidlet Clomate i vår- og vinterhestebønner til produktion af udsæd og foder er blevet ændret.

  Ukrudtsmidlet Clomate (756-1) har en godkendelse til mindre anvendelse i vår- og vinterhestebønner. I den reviderede brugsanvisning er behandlingstidspunktet blevet ændret så der nu må behandles om foråret når vår-hestebønner bliver etableret og om efteråret ved etablering af vinterhestebønner til produktion af udsæd og foder. De øvrige betingelser for anvendelsen  af Clomate i vår- og vinterhestebønner er der ikke ændret på.

  Det er meget vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen til frøproduktion

  16. februar 2021

 • Comet Pro er godkendt til mindre anvendelse mod bladsvampe i bederoer på friland i 2021

  Miljøstyrelsen oplyser, at Comet Pro (reg. nr. 19-184) netop har fået en mindre anvendelse til svampebekæmpelse i bederoer i 2021. Den mindre anvendelse er ansøgt af NBR Nordic Beet Research, Nordic Sugar og de danske sukkerroedyrkere til de avlere, som ikke har fået indkøbt Opera eller Rubric. Disse midler kan som bekendt ikke længere købes og må ikke anvendes og opbevares pr. 30. oktober 2021. 

  Den mindre anvendelse er kun gældende i 2021. BASF oplyser, at de i efteråret 2021 ansøger om en udvidet godkendelse for Comet Pro til brug i bederoer. 

  Comet Pro har i forsøgene klaret sig på samme niveau som Opera. 

  Amistar Gold er også godkendt i roer, men må kun anvendes 1 gang pr. vækstsæson.

  Der må maksimalt anvendes 0,66 l Comet Pro pr. ha pr. år fordelt på 1 eller 2 behandlinger.

  Sprøjtefristen for Comet Pro er 28 dage.

  Læs Brugsanvisning til mindre anvendelse af Comet Pro (reg. nr. 19-184) mod bladsvampe i bederoer på friland i 2021 omhyggeligt før brug.

  Læs mere om Comet Pro i Middeldatabasen.

  15. juli 2021

 • Comet Pro er godkendt til brug i mindre mængder mod svampesygdomme i rødbede og asparges

  Miljøstyrelsen har givet en godkendelse til mindre anvendelse af Comet Pro (reg. nr.19-184) mod svampesygdomme i rødbede og asparges på friland. Midlet må kun anvendes på friland til bekæmpelse af meldug, ramularia, cercospora bladplet og rust i rødbede, samt bekæmpelse af rust i asparges på friland.

  I rødbede må der anvendes maksimalt 0,6 l/ha per behandling, og i asparges maksimalt 0,5 l/ha per behandling.

  Der må maksimalt foretages to behandlinger, med minimum 10 dages mellemrum. I rødbede er sprøjtefristen 28 dage før høst. Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.

  Læs mere om Comet Pro i Middeldatabasen.

  5. juli 2021.

 • Godkendelsen for svampemidlet Comet Pro er udvidet til sukkerroer

  Miljøstyrelsen meddeler, at godkendelsen for svampemidlet Comet Pro (pyraclostrobin) netop er blevet udvidet til også at omfatte sukkerroer. Der vurderes, at godkendelsen gælder for alle former for bederoer, men BASF er pt. ved at afklare dette. Miljøstyrelsen oplyser 7. januar 2022, at Comet Pro er godkendt i ”bederoer”, dvs. ikke kun i sukkerroer. 

  Der må maks. anvendes 2 behandlinger pr. vækstsæson og maks. i alt 0,625 l pr. sæson. Der skal være mindst 21 dage mellem to behandlinger. Sprøjtefristen er 28 dage.

  Det er glædeligt, at Comet Pro nu må anvendes i roer, da kun Amistar Gold ellers er godkendt til svampebekæmpelse i roer, og kun må anvendes 1 gang pr. vækstsæson. Det hidtidige mest anvendte middel Opera (Rubric+Comet Pro) er nu som bekendt forbudt, men Comet Pro har også god effekt. 

  Comet Pro indeholder kun strobilurinet pyraclostrobin, og der er i Danmark fundet tilfælde af resistens hos bedemeldug og Cercospora mod strobiluriner. Det gælder derfor om at skifte mellem forskellige virkemekanismer. Svampemidlet Propulse har også været afprøvet i roer, men forventes ifølge Bayer først godkendt til sæson 2023.

  Læs mere om Comet Pro i Middeldatabasen

  10. december 2021

 • Ændret godkendelse til vækstreguleringsmidlet Cuadro NT

  Vækstreguleringsmidlet har fået en ny godkendelse til vækstregulering i frøgræs.

  Vækstreguleringsmidlet Cuadro NT ( 11-59 )  har fået en ny godkendelse i markfrø. Cuadro NT indeholder 250 g/l af aktivstoffet trinexapac-ethyl. Cuadro NT har i den nye godkendelse fået hævet den maksimale dosering fra 0,8 til 1,2 l/ha pr vækstsæson. Det betyder at den maksimale mængde aktivstof der kan udbringes stiger fra 200 til 300 g/ha. Dette har betydning i forhold de generelle begrænsninger der omfatter anvendelsen af trinexapac-ethyl. For Cuadro NT medfører det at 300 g/ha trinexapac-ethyl svarer til 1 normaldosering. 

  Bemærk at der er et afstandskrav på 2 meter til veje, bebyggelser m.m. og halmen fra en behandlet afgrøde må ikke opfodres.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes i Middeldatabasen.

  29. april 2021

 • Dithane NT er godkendt til mindre anvendelse i æble og pære

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Dithane NT til mindre anvendelse mod svampesygdomme i æble og pære i 2021 for 1. sprøjtning før 1. juni.

  Svampemidlet Dithane NT (804-1), som indeholder mancozeb, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes til bekæmpelse af æbleskurv og pæreskurv i æble og pære
  • Max dosering pr. behandling 2,0 kg pr. ha (max 6 kg Dithane NT pr. vækstsæson)
  • Max 3 behandlinger pr. vækstsæson (mindst 10 dages interval)
  • 1. sprøjtning må være før 1. juni
  • 2. og 3. sprøjtning skal være efter 1. juni
  • Må ikke anvendes senere end 28 dage før høst
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer
  • Må ikke anvendes nærmere end 40 meter fra vandmiljøet

  Godkendelsen er kun gældende for forår/sommer 2021.

  Læs mere om Dithane NT i Middeldatabasen.

  4. oktober 2021

 • Svampemidlet Entargo godkendt i hvede og byg

  Entargo må senest anvendes i vækststadie 49 (lige før begyndende skridning). Effekten af blandinger af Entargo med de nuværende midler kendes ikke, men løsninger med Entargo vurderes ikke at være bedre end de nuværende løsninger.

  Miljøstyrelsen meddeler, at svampemidlet Entargo (500 g/l boscalid) netop er blevet godkendt til svampebekæmpelse i hvede og byg. Midlet må anvendes 1 gang pr. vækstsæson og med maks. 0,7 l/ha pr. sæson (normaldosis).

  Entargo må senest anvendes i vækststadie 49 (lige før begyndende skridning), og kan således ikke anvendes ved den sidste delte aksbeskyttelse i hvede. 

  Afgiftsdelen er 157 kr/l. Firmaet kan pt. ikke oplyse salgspriser.

  Aktivstoffet boscalid er kendt fra Bell (boscalid + epoxiconazol) og Viverda (boscalid + epoxiconazol + pyraclostrobin). Alle midler med aktivstoffet epoxiconazol må som bekendt ikke længere sælges og må ikke anvendes og opbevares pr. 30/10 2021. Firmaet har derfor valgt at sælge boscalid separat i form af Entargo.

  Entargo har ifølge forsøg fra Aarhus Universitet (AU) effekt på niveau med Proline. Se tabel 1-2.

  Billede 1

  Tabel 1.Afprøvning af Entargo i 5 forsøg i hvede ved AU.

  Billede 2

  Tabel 2. Afprøvning af Entargo i 3 forsøg i byg ved AU.

  Entargo skal blandes med andre midler, men der findes kun forsøg, hvor Entargo er blandet med Balaya, som pt. ikke er godkendt. Mereffekten ved at iblande Entargo i Balaya har været meget begrænset. Der findes ingen andre forsøg, hvor Entargo er blandet med andre midler, men der udføres landsforsøg hermed i år.

  Effekten af blandinger af Entargo med de nuværende midler kendes derfor ikke, men det vurderes ikke, at løsninger med Entargo er bedre end de nuværende løsninger. 

  I landsforsøgene afprøves blandinger af Entargo med Prosaro, Orius Max, Folicur Xpert, Juventus hhv. Propulse. 1,5 l Bell indeholder 0,7 l Entargo og 80 procent dosis af Rubric (epoxiconazol). 1,5 l Bell er anvendt som normaldosering i de senere år både i forsøg og rådgivningen. Man kan derfor lave en ”ny” Bell ved at tilsætte andre triazoler end epoxiconazol. Ønsker man f.eks at anvende halv dosis Bell, dvs. 0,75 l Bell, så skal man blande 0,35 l Entargo med 0,4 l Prosaro/Folicur Xpert eller blandet med 0,5 l Orius Max.

  Entargo er et SDHI-middel ligesom Propulse, og det anbefales kun at anvende SDHI-midler 1 gang pr. sæson for at forsinke resistensudviklingen hos Septoria. Kun ved højt smittetryk anbefales to behandlinger.

  Der søges nu om en mindre anvendelse til brug af Entargo i frøgræs. Der vil blive informeret herom, når en afgørelse foreligger.

  Afstandskravene for Entargo er følgende: 2 meter til vandmiljøet, 1 meter til §3 områder og 2 meter til veje, boliger, institutioner og offentlige arealer.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  2. marts 2021

 • Svampemidlet Entargo (19-246) er godkendt til mindre anvendelse i markfrø

  Midlet indeholder aktivstoffet boscalid der også findes i Bell. Det kan være aktuelt at anvende Entargo i rajgræs. Se: Svampebekæmpelse i alm. rajgræs til frø.

  Læs Brugsanvisning til mindre anvendelse af Entargo (19-246) mod svampesygdomme i markfrø til frøavl.

  Læs mere om Entargo i Middeldatabasen.

  11. maj 2021

 • Skadedyrsmidlet Eradicoat Max godkendt i væksthuse

  Midlet er godkendt mod spindemider og mellus.

  Miljøstyrelsen meddeler, at skadedyrsmidlet Eradicoat Max (maltodextrin) netop er blevet godkendt til bekæmpelse af spindemider og mellus i alle afgrøder i åbne og lukkede væksthuse.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  18. marts 2021

 • Godkendelse af Fenix til mindre anvendelse i en række ukrudtsarter indenfor havefrø udvidet med visse blomsterfrøarter til frøproduktion 

  Ukrudtsmidlet Fenix (18-417) har en godkendelse til mindre anvendelse i en række havefrøarter. Denne godkendelse er nu udvidet med de tre blomsterfrøarter Nigella, Gypsophila og Calendula til frøproduktion.

  Fenix er et bredt virkende ukrudtsmiddel overfor en lang række to-kimbladede arter, men har også en vis effekt på enårig rapgræs.

  Vær opmærksom på at der er forskellige anbefalinger og doseringer i de enkelte arter der er omfattet af den gældende godkendelse til mindre anvendelse.

  For godkendelsen til mindre anvendelse i Nigella, Gypsophila og Calendula til frøproduktion gælder en doseringsbegrænsning på 1 x 0,75 l/ha og der må maksimalt behandles 1 gang pr. vækstsæson.

  Der behandles før fremspiring

  Halm må ikke anvendes til opfordring.

  Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (søer, vandløb, m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand. 

  Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra § 3-områder, for at beskytte vilde planter.

  Det er meget vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes i Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen

  12. februar 2021

 • Flexity er godkendt mod meldug i prydplanter og planteskolekulturer

  Miljøstyrelsen har givet en godkendelse til mindre anvendelse af Flexity (19-166) mod meldug i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse. 

  I prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på tætte borde med recirkulation eller på tæt underlag med recirkulation, og i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på jorden må der anvendes 0,5 l/ha svarende til maksimalt 100 liter 0,05 % opløsning pr. 1000 m2 . 

  Ved anvendelse i  prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på jorden uden recirkulering: Potterne stå helt tæt (pottetæt kultur) eller kulturen skal dække arealet fuldstændigt (dækkende kultur). Udflytning må tidligst foretages 1 dag efter sprøjtning, for at beskytte bier. Max 2 hold behandlet med metrafenon pr. areal pr. år. Hvis midlet anvendes på frugtbærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugter fjernes før salg. 

  Læs mere om Flexity i Middeldatabasen.

  5. juli 2021

 • Flexity er godkendt til mindre anvendelse mod meldug i agurk, squash, tomat, peberfrugt og aubergine i åbne væksthuse

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Flexity til mindre anvendelse mod meldug i agurk, squash, tomat, peberfrugt og aubergine i åbne væksthuse.

  Svampemidlet Flexity (3-201) som indeholder metrafenon, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes til bekæmpelse af meldug i agurk, squash, tomat, peberfrugt og aubergine i åbne væksthuse 
  • Maks 2 behandlinger i alt pr. væksthusareal pr. år, (1 behandling pr. hold). Der må endvidere i samme år ikke også anvendes andre produkter, der indeholder metrafenon på samme areal
  • Maks. dosering:
   Agurk og squash (BBCH 20-89): 0,3 l/ha, svarende til  maks. 100 l, 0,03 % opløsning pr. 1000 m2
   Peberfrugt og aubergine (BBCH 11-89): 0,3 l/ha, svarende til  maks. 100 l, 0,03 % opløsning pr. 1000 m2
   Tomat (BBCH 11-89): 0,45 l/ha, svarende til  maks. 100 l, 0,045 % opløsning pr. 1000 m2
  • Sprøjtefristen er 3 dage før høst
  Læs mere om Flexity i Middeldatabasen.

  4. oktober 2021

 • Miljøstyrelsen har givet en godkendelse til mindre anvendelse af Floramite 240 SC (558-5) mod spindemider i jordbær dyrket i render i åbne væksthuse, med en maksimal dosering på 0,6 l/ha.

  Der kan anvendes maksimum 2 behandlinger per hold, med minimum 7 dages interval. Maksimum 1 behandling per væksthusareal per år, alternativt kan 2 hold behandles 1 gang hver. 

  Læs mere om Floramite 240 SC i Middeldatabasen.

  24. juni 2021

   
 • Dispensation til bejdsning af roer med Gaucho WS 70

  Nordic Sugar har igen ansøgt om dispensation til bejdsning af roer mod skadedyr med Gaucho WS 70. Miljøstyrelsen oplyser, at dispensationen netop er givet. Der er givet tilladelse til såning af roefrø bejdset med Gaucho 70 WS i perioden fra den 22. februar 2021 til 30. maj 2021.

  Dispensationen meddeles på følgende vilkår:

  • Dispensationen omfatter såning i Danmark af roefrø bejdset med Gaucho WS 70.
  • Frøene må maksimalt være bejdset med 85 g middel/ha (svarende til 60 g imidacloprid/
   ha).
  • Frøene skal være mærket med følgende særlige risikobegrænsende foranstaltninger
   som skal overholdes ved såning:
  • Ved håndtering af de behandlede bejdsede frø skal der anvendes kemisk bestandige
   handsker.
  • Ved såning skal frøet dækkes med jord. Ikke dækkede frø skal opsamles.
  • Der skal anvendes passende radsåningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i
   jorden, minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse af støv.
  • Ved såning skal der som minimum være 1 meter afstand til tilstødende marker,
   læhegn mv.
  • Hvis der anvendes pneumatisk så-udstyr skal der enten holdes 25 meters afstand til
   blomstrende afgrøder i tilstødende marker eller der skal være monteret deflektor
   udstyr for at forhindre spredning af støv.
  • Der må ikke i de efterfølgende 2 sæsoner sås blomstrende eller bi-attraktive afgrøder
   på det pågældende areal.
  • Ved håndtering af de behandlede bejdsede frø og forurenede overflader skal der
   anvendes kemisk bestandige handsker.
  • Jordbruger skal føre journal over såning af bejdsede frø, hvoraf følgende skal fremgå:
   - Sået areal i hektar (Ha)
   - Mængde frø per Ha
   - Dosering på de bejdsede frø (i g middel/100.000 frø eller g imidacloprid/100.000 frø)

  Det påhviler Dansk Frø at indsamle information om ovennævnte vilkår fra avlerne og indrapportere oplysninger herom til Miljøstyrelsen senest 1. december 2021.

  Det fremgår, at der fortsat ikke må sås blomstrende eller bi-attraktive afgrøder på det pågældende areal i de efterfølgende 2 sæsoner. Dvs. der må bl.a ikke sås majs, kløver, ærter og hestebønner. Det vurderes derfor, at bejdsning med Gaucho stadig ikke er aktuelt ved produktion af roer til foder.

  Føring af journal skal IKKE ske som en del af Sprøjtejournal, fordi det egentlige forbrug af bejdsemidlet kun må ske i lukkede industrielle anlæg. Derfor er Gaucho heller ikke oprettet som et middel i landsnormerne i Mark Online.

  Der er ikke nævnt nogen nærmere krav til formen for denne journal, og den skal formentlig blot kunne fremvises i tilfælde af en fysisk kontrol. Et håndskrevet notat kan være ok.

  Ved brug af Mark Online eller FarmTracking foreslås:

  • Registrér såning af roefrø i Dyrkningsjournal på helt normal vis med mængde og areal.
  • Gem en pakke med etiket for roefrøene, hvoraf doseringen på de bejdsede frø vil fremgå.

  I stedet for at gemme en etiket, kan man også skrive et notat om doseringen på den enkelte såning i Opgavekommentar eller Produktkommentar. Eller man kan rette sortsnavnet i eget normsæt til også at vise doseringen på frøene.

  Se yderligere i Middeldatabasen.

  23. februar 2021

   
 • Ukrudtsmidlet Goltix SC 700 har fået udvidet sin godkendelse til mindre anvendelse i en række havefrøafgrøder. Denne ændring tilføjer prydplanterne Adonis, Nigella, Malva og Lupin til frøavl på friland. Denne mindre anvendelse omfatter følgende metamitronholdige midler: Goltix SC 700 (396-22), (ECP Meta-fol 700 (501-30), SweDane Metafol 700 (501-41), Metafol 700 (501-42) og Target 700 (501-27).

  Vejledningen:

  • Må kun anvendes mod ukrudt i prydplanterne Convolvulus tricolor, Iberis sempevirens, Centaurea cyanus, Cynoglossum officinale, Chrysanthemum carinatum, Calendula officinalis, Gypsophil elegans, Papaver rhoeas, Adonis, Nigella, Malva og Lupin til frøavl på friland 
  • Brugsanvisningens angivelser skal overholdes.
  • Max 1 L/ha per behandling og 3 L/ha per vækstår fordelt på max. 4 behandlinger pr. vækstår.
  • Må kun anvendes hvert 3. år på samme areal
  • Må ikke anvendes senere end den 15. august
  • Halmen må ikke anvendes til opfodring
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter

  Må i afgrøderne Convolvulus, Iberis, Centaurea, Cynoglossum, Chrysantemum Calendula, Adonis, Nigella, Malva og Lupin anvendes som jordmiddel med max 1 behandling pr vækstår, umiddelbart efter såning, og med en max dosering på 1,0 l/ha.

  Må i afgrøderne Gypsophila og Papaver anvendes som jordmiddel med max 1 behandling pr vækstår, umiddelbart efter såning, og med en max dosering på 0,75 l/ha.

  Må i afgrøderne Convolvulus, Papaver, Centaurea og Calendula anvendes som bladmiddel med max 1 l/ha pr. behandling, der må maksimalt bruges 3,0 l/ha pr vækstår.

  Må i afgrøderne Gypsophila, Chrysanthemum Cynoglossum og Iberis anvendes som bladmiddel med max 0,5 l/ha pr. behandling, der må maksimalt bruges 3,0 l/ha pr vækstår.

  Det er meget vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt før brug.
  Læs eller hent brugsanvisningen (pdf)

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

  Læs mere om Goltix SC 700 i Middeldatabasen

 • Dispensation til anvendelse gælder for Gozai (nr. 604-32) i perioden 7. juli – 19. oktober 2021. Tilladelse til opbevaring bortfalder 19. oktober 2021.

  Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

  • Maksimalt 2 behandlinger med 0,8 l/ha og med minimum 7 dages mellemrum. Der skal tilsættes 1,5 l Renol pr. ha.
  • Må kun anvendes til nedvisning af kartofler til lagring og ikke senere end 14 dage før høst.
  • Må ikke anvendes nærmere end 15 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
  • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3 områder for at beskytte vilde planter.
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.

  Brugsanvisning

  Gozai kan anvendes til nedvisning af kartofler til lagring inkl. stivelseskartofler, som skal tages op og lagres inden forarbejdning. Gozai virker kun hvor det rammer (kontaktvirkning). Gozai er velegnet til nedvisning af stængler og blade og hindrer derved genvækst. Effekten ses ikke umiddelbart, men kan normalt iagttages efter nogle dage. Fuld nedvisning sker efter 14- 21 dage. Hvis der kun anvendes Gozai, skal nedvisningen påbegyndes 3-5 dage tidligere end normalt, og det tager længere tid, før kartoflerne er skindfaste. 

  I kartofler med stor vækstkraft vil det være nødvendigt med en forudgående kemisk eller mekanisk vækststandsning (aftopning som efterlader 25-30 cm stængel) afhængig af sort og kartoflernes anvendelse. Kartofler i afmodning, og hvor stænglerne er synlige, helt til bunden, kan ofte nøjes med to gange Gozai. 
   
  Dosering
  Maksimalt 2 behandlinger med minimum 7 dages mellemrum med 0,8 L i 200-400 L vand per. ha. Der skal tilsættes 1,5 l Renol pr. ha. Første sprøjtning skal fjerne øverste blade og give fri adgang til nedre blade og stængler. Største vandmængde ved behandling af en kraftig top. I nogle forsøg er der en tendens til at effekten øges ved en øget olietilsætning op til 5 l/ha. 

  Anvendelse
  For at opnå bedst effekt behandles om formiddagen. Der skal mindst være 4-6 timers dagslys for at midlet virker optimalt. Gozai er regnfast efter 2 timer. Den sidste sprøjtning skal være udført senest BBCH 92 (20 procent begyndende gulning) og senest 14 dage før høst. Ved udsprøjtning vælges dyser, der giver små dråber, så der opnås en god dækning af de grønne plantedele.

  Blanding med svampemidler 
  Gozai kan blandes med et svampemiddel, hvis der samtidig ønskes effekt mod kartoffelskimmel (knoldskimmel). På grund af olietilsætningen kan der, iflg. producenten af Gozai, ikke blandes med fluazinam-produkter.

  Læs mere om Gozai i Middeldatabasen.
   
  6. juli 2021.
 • Svampemidlet Greteg Star godkendt

  Syngenta har netop fået godkendt produktet Greteg Star, der er et parallelprodukt til Amistar Gold. De to produkter er således identiske.

  Læs mere om Greteg Star i Middeldatabasen.

  21. december 2021

 • Ændring af godkendelse til mindre anvendelse af ukrudtsmidlet Harmony 50 SX i urtekrysantemum og Chrysantemum segetum 

  Ukrudtsmidlet Harmony 50 SX har fået udvidet sin godkendelse til mindre anvendelse i urtechrysantemum til også at omfatte Chrysantemum segetum og fået ændret sin maksimalt tilladte dosering.

  Ukrudtsmidlet Harmony 50 SX (11-72) har en godkendelse til mindre anvendelse i urtechrysantemum. Denne godkendelse er nu udvidet med blomsterarterne Chrysanthemum segetum til frøproduktion.
  Harmony 50 SX har virkning overfor en række bredbladede ukrudtsarter som agersennep, ferskenpileurt, hyrdetaske, kamiller m.m. men ingen effekt overfor græsukrudt.
  Vær opmærksom på at der er forskellige anbefalinger og doseringer afhængig af afgrødens udviklingstrin. 

  Op til udviklingstrin 12 hvor afgrøden har 2 fuldt udviklede løvblade må der maksimalt anvendes 7,5 gr./ha Harmony 50 SX + sprede/klæbemiddel. Når afgrøden har udviklet 2 fuldt udviklede løvblade og frem til stadie 24 må der maksimalt anvendes 12 gr./ha Harmony 50 SX + sprede/klæbemiddel.

  Desuden gælder følgende begrænsninger for anvendelsen:

  • Må kun anvendes mod ukrudt i urtekrysantemum og Chrysantemum segetum til frøavl.
  • Halmen og rester må ikke opfodres.
  • Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger og sprøjtetidspunkt skal overholdes.
  • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
  • For at beskytte grundvandet må der i samme vækstår (1. august – 31. juli) ikke anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron-methyl, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl på samme areal.

  Det er meget vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes i Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen til frøproduktion.

  4. marts 2021

 • Ukrudtsmidlet Kalif 360 CS er blevet godkendt til ukrudtsbekæmpelse i spinat til frøavl før fremspiring

  Ukrudtsmidlet Kalif 360 CS er blevet godkendt til mindre anvendelse i spinat til frøavl.

  Ukrudtsmidlet Kalif 360 CS (396-57) har fået en godkendelse til mindre anvendelse i spinat til frøproduktion.

  Kalif 360 CS indeholder 360 g/l clomazon.

  Kalif 360 CS bekæmper en række tokimbladede ukrudtsarter, men er specielt effektiv overfor burresnerre og hyrdetaske.

  Der gælder følgende begrænsninger for anvendelsen:

  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
  • For at beskytte grundvandet må dette produkt maksimalt anvendes hvert tredje år. Der må endvidere i samme periode ikke også anvendes andre produkter, der indeholder clomazon.

  Kalif 360 CS må kun anvendes 1 gang pr vækstsæson og der må kun anvendes et clomazonholdigt produkt en gang hvert tredje år på samme areal.

  Det er meget vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes i Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen til frøproduktion

  26. marts 2021

 • Lentagran 45 WP – godkendelse udvidet til at omfatte ærter

  Miljøstyrelsen har udvidet godkendelsen af ukrudtsmidlet Lentagran 45 WP med aktivstoffet pyridat til at omfatte ærter til modenhed (markærter) samt grønne ærter med og uden bælg.

  Der må anvendes op til 1 kg pr. ha som enkeltbehandling eller delt i 2 x 0,5 kg i vækststadie 11-16.

  Produktet er kontaktvirkende og har effekt mod tokimbladet ukrudt. Det vil bl.a. være relevant at anvende det i kombination eller blanding med Fenix.

  Læs flere detaljer om godkendelsen af Lentagran 45 WP i Middeldatabasen.

  12. marts 2021

 • Insektmidlet Mainspring godkendt i lukkede væksthuse

  Der er tale om et nyt aktivstof, som må benyttes i prydplanter og planteskolekulturer i lukkede væksthuse.

  Miljøstyrelsen oplyser, at insektmidlet Mainspring (cyantraniliprol) netop er blevet godkendt til bekæmpelse af skadedyr i prydplanter og planteskolekulturer i lukkede væksthuse. Der er tale om et nyt aktivstof.

  Se nærmere i Middeldatabasen.

  20. april 2021

 • Insektmidlet Mavrik godkendt til mindre anvendelse i havefrø

  Adama Northern Europe B.V. har afmeldt produktet Mavrik Vitae. I stedet bliver midlet Mavrik fremover markedsført. 

  Insektmidlet Mavrik Vita (396-70) er blevet afmeldt af firmaet. I stedet er der søgt og opnået en godkendelse til mindre anvendelse til det identiske produkt Mavrik (396-82) til bekæmpelse af skadedyr i havefrø til frøproduktion.

  Følgende begrænsninger fremgår af den godkendte brugsanvisning:

  • Må kun anvendes mod insekter i havefrø til frøproduktion 
  • Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger og sprøjtetidspunkt skal overholdes
  • Maks. 2 behandlinger pr. vækstsæson
  • Ved dosis på 0,3 L pr ha: Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
  • Ved dosis på 0,2 L pr ha: Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
  • Halm og planterester fra behandlet afgrøde må ikke bruges til opfodring

  Mavrik til bekæmpelse af skadedyr i havefrø kan anvendes 1 gang pr vækstsæson med 0,3 l/ha ved konstaterede angreb eller i en split med 2 x 0,2 l/ha. 1. behandling ved konstateret angreb og 2. gang ved konstateret ny indflyvning på arealet.

  Bemærk at afstandskravet til vandløb m.m er 20 m hvis der anvendes 0,3 l/ha og 10 m hvis der anvendes en split med 2 x 0,2 l/ha

  Det er meget vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes i Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen

  12. februar 2021
 • Anvendelse af vækstreguleringsmidlet Medax Max til splitbehandling i vårhvede og vårbyg

  Miljøstyrelsen har givet godkendelse til maksimalt to behandlinger med Medax Max (Reg. nr. 19-224) i vårhvede og vårbyg. 

  Nye regler for anvendelser af Medax Max i vårhvede og vårbyg

  I vårhvede er der mulighed for at anvende 1-2 behandlinger, med minimum 7 dages interval ved delt behandling. Maksimalt 0,5 kg/ha per sæson. Må anvendes i vækststadium 29-39. Efter vækststadium 35, maksimalt 0,3 kg/ha. 

  I vårbyg er der mulighed for at anvende 1-2 behandlinger, med minimum 7 dages interval ved delt behandling. Maksimalt 0,5 kg/ha per sæson. Må anvendes i vækststadium 29-39. 

  Se mere i Middeldatabasen.

  21. april 2021

 • Svampemidlet Mirador (1-243) er blevet godkendt til mindre anvendelse i hestebønner

  Aktivstoffet og indholdet af dette i Mirador (azoxystrobin 250 g/l) er identisk med Amistar, hvorfor denne mindre anvendelse på Mirador er identisk med den mindre anvendelse som allerede foreligger på Amistar.

  Mirador må i hestebønner anvendes til bekæmpelse af Chokoladeplet, Bønnerust, Hestebønnebladplet og Peronospora sp.

  Vejledningen:

  • Må kun anvendes mod svampesygdomme i hestebønner på friland.
  • Må ikke anvendes senere end 35 dage før høst
  • Der må behandles 1 gang i vækststadie 51-69 med en max. dosering på 0,6 l/ha
  • Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, interval, sprøjtetidspunkt og sprøjtefrist skal overholdes 
  • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

  Læs vejledningen til mindre anvendelse af Mirador mod svampesygdomme i hestebønner på friland omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

  Læs mere om Mirador i Middeldatabasen

  27. september 2021

 • Firmaet bag Moddus M og Sonis har søgt Miljøstyrelsen og har fået godkendt en ændring af etiketteteksten for Moddus M og Sonis.

  Det fremgår nu af etiketteteksten at midlerne er godkendt til splitbehandling til vækstregulering i:

  • byg, rug og triticale i doseringen 2 x 0,3 l/ha,
  • hvede i doseringen 2 x 0,2 l/ha
  • havre i doseringen 2 x 0,15 l/ha
  • frøgræs (rajgræs, rødsvingel, timothe, engsvingel, strandsvingel og hunde-græs) i doseringen 2 x 0,4 l/ha.

  Der skal være minimum 7 dages interval mellem behandlingerne.

  Læs mere om Moddus M og Sonis i Middeldatabasen.

  11. juni 2021

 • Skadedyrsmidlet Movento SC 100 (18-549) er blevet godkendt til mindre anvendelse i havefrø, vårraps, sennep og olieræddike til frøproduktion på friland.

  Vejledningen:

  • Må kun anvendes mod bladlus, skjoldlus, mellus, galmyg, bladlopper og kålmøl i havefrø, vårraps, sennep og olieræddike til frøproduktion
  • Halmen og rester må ikke opfodres 
  • Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, interval og sprøjtetidspunkt skal overholdes  
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende

  Movento SC 100 må anvendes med en max dosering på 0,75 L/ha pr. behandling. 

  Der må max behandles 2 gange med et interval på 14 dage.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

  Læs mere om Movento 100 SC i Middeldatabasen.

  15. juni 2021

 • Godkendelse til mindre anvendelse af Movento SC 100 mod insekter i kål

  Miljøstyrelsen har givet en godkendelse til mindre anvendelse af Movento SC 100 (18-549) mod insekter i lukkede væksthuse i kål til senere udplantning.

  Midlet må kun anvendes mod bladlus, trips, mellus og sommerfuglelarver (Lepidoptera) inkl. kålmøl i små-planter af hovedkål (rødkål, hvidkål, spidskål, savojkål, rosenkål), blomsterkål og bladkål dyrket i lukkede væksthuse til senere udplantning. Der må anvendes maksimalt 0,75 l/ha. Der anvendes 500-1000 l per behandling svarende til 0,5 % - 0,075 % opløsning. Maksimalt 1 behandling.

  Læs mere om Movento SC 100 i Middeldatabasen.

  5. juli 2021.

 • Nissorun 250 SC er godkendt til mindre anvendelse mod spindemider i prydplanter, planteskolekulturer og jordbær

  Miljøstyrelsen har givet to godkendelser til mindre anvendelse af Nissorun 250 SC (reg. nr. 561-6). Den ene mod spindemider i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse, og den anden mod spindemider i jordbær dyrket i render i åbne væksthuse.

  Der må anvendes 0,3 l/ha, svarende til maksimalt 150 liter 0,02 % opløsning per 1000 m2 i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på tætte borde med recirkulation eller på tæt underlag med recirkulation. Det gælder også i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på jorden. Potter på jorden skal stå så tæt som muligt. 

  Maksimalt 2 behandlinger per hold, med minimum 7 dages interval, og maksimalt 2 behandlinger pr. væksthus pr. år. Udflytning må tidligst foretages 1 dag efter sprøjtning, for at beskytte bier. Hvis midlet anvendes på frugtbærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugter fjernes før salg.

  I jordbær dyrket i render i åbne væksthuse må der maksimalt anvendes 0,24 l/ha, svarende til maksimalt 120 liter 0,02 % opløsning per 1000 m2. Maksimalt én behandling per hold, og maksimalt ét behandlet hold per væksthus per år. Sprøjtefristen er 3 dage.

  Læs mere om Nissorun 250 SC i Middeldatabasen.

  5. juli 2021.

 • Ukrudtsmidlet Nortron SC (18-426) er blevet godkendt til mindre anvendelse i rødbeder, bladbeder, skorzoner, Nigella, Lupin, Iberis sp., Gypsophila sp., Adonis, Cynoglossum sp., Chrysanthemum segetum, Chrysanthemum carinatum, Calendula og Malva til frøproduktion på friland.

  Vejledningen:

  • Må kun anvendes mod græs- og bredbladet ukrudt i rødbeder, bladbeder, skorzoner, Nigella, Lupin, Iberis sp., Gypsophila sp., Adonis, Cynoglossum sp., Chrysanthemum segetum, Chrysanthemum carinatum, Calendula og Malva til frøproduktion på friland
  • Halmen og rester må ikke opfodres
  • Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, interval og sprøjtetidspunkt skal overholdes  
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

  Nortron SC må i afgrøderne Nigella, Lupin, Iberis, Gypsophila, Cynoglossum, Chrysanthemum segetum, Chrysanthemum carinatum, Calendula, Adonis og Malva anvendes mod nyfremspiret ukrudt 1 gang pr. vækstår med max 0,23 L/ha

  Skorzonerrod må i etableringsåret behandles 2 gange med et interval på min. 7 dage med en max dosering på 0,23 L/ha pr behandling.

  Skorzonerrod må i 2. års marken i august måned behandles 2 gange med et interval på min. 7 dage, med en max dosering på 0,23 L/ha pr behandling.

  Rød- og bladbeder må i august måned behandles 2 gange med et interval på min. 7 dage, med en max dosering på 0,23 L/ha pr behandling.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

  Læs mere om Nortron SC i Middeldatabasen.

  22. juni 2021

 • Svampemidlet Pictor Active ( 19-228 ) er blevet godkendt til mindre anvendelse i græs og kløver afgrøder til frøproduktion.

  Vejledningen:

  • Må kun anvendes mod svampesygdomme i græs og kløver til frøproduktion på friland
  • Halmen og rester må ikke opfodres 
  • Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, interval, vandmængde og sprøjtetidspunkt skal overholdes  
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende
  • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand 

  Pictor Active må anvendes som en enkelt behandling med 1,0 l/ ha eller i en splitbehandling med 2 x 0,5 l/ha.

  Der må maksimalt anvendes 1,0 l Pictor Active pr. vækstsæson.

  Bemærk at ved en splitbehandling skal der være 7-21 dage mellem behandlingerne.

  Sidste tidspunkt for behandling er vækststadie 75.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

  Læs mere om Pictor Active i Middeldatabasen.

  13. juni 2021

 • Dispensation til anvendelse af vækstreguleringsmidlet Pomoxon Extra i nordmannsgran i 2021

  Miljøstyrelsen har givet dispensation til besiddelse og anvendelse af Pomoxon Extra (Reg. nr. 347-55) som vækstreguleringsmiddel i nordmannsgran til juletræer, i perioden 1. maj - 1. august 2021. Tilladelse til opbevaring af Pomoxon Extra bortfalder den 1. august 2021. 

  Dispensationen meddeles på følgende vilkår:

  • Brugere skal ved sprøjtning anvende handsker og arbejdstøj ved blanding, påfyldning og udbringning
  • Ved håndtering af behandlede nåletræer efter sprøjtning skal der anvendes arbejdstøj og kemisk bestandige handsker
  • Arbejde i behandlede nåletræer må først finde sted 2 dage efter sprøjtning
  • Må ved udsprøjtning ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende
  • Må ved udsprøjtning ikke anvendes nærmere end 3 meter fra §3 områder for at beskytte vilde planter

  Se mere i Middeldatabasen.

  14. april 2021

 • Dispensation til anvendelse af vækstreguleringsmidlet Pomoxon Extra i æbler og pærer i 2021

  Miljøstyrelsen har givet dispensation til besiddelse og anvendelse af Pomoxon Extra (Reg. nr. 347-55) som vækstreguleringsmiddel i æbler og pærer, i perioderne 20. april 2021 til 8. juli 2021 og 1. august 2021 til 9. september 2021. 

  Dispensationen meddeles på følgende vilkår:

  • Ved frugtudtynding skal brugere anvende handsker ved blanding og påfyldning
  • Ved forebyggelse af tidligt frugtfald må arbejde med æbler og pærer på friland først finde sted 1 dag efter sprøjtning 
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende

  Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at efter dispensationens udløb indtræder retstilstanden, som den var før, dispensationen blev givet. Dette medfører, at forbuddet mod markedsføring, anvendelse og besiddelse af Pomoxon Extra gælder herefter.

  Se mere i Middeldatabasen.

  14. april 2021

 • Ændring af godkendelse til mindre anvendelse af ukrudtsmidlet Proman i visse havefrøafgrøder 

  Ukrudtsmidlet Proman har fået udvidet sin godkendelse til mindre anvendelse i en række havefrøafgrøder med blomsterarterne Nigella, Lupin, Iberis, Gypsophila, Cynoglossum, Chrysantemum Carinatum, Chrysantemum Coronarium, Calendula, Adonis og Malva til frøproduktion.

  Ukrudtsmidlet Proman (632-2) har en godkendelse til mindre anvendelse i en række havefrøarter. Denne godkendelse er nu udvidet med blomsterfrøarterne Nigella, Lupin, Iberis, Gypsophila, Cynoglossum, Chrysantemum Carinatum, Chrysantemum Coronarium, Calendula, Adonis og Malva til frøproduktion.

  Proman  er et bredt virkende ukrudtsmiddel med god virkning overfor en lang række to-kimbladede arter blandt andet melder og kamille, men har også god effekt på enårig rapgræs.

  Vær opmærksom på at der er forskellige anbefalinger og doseringer i de enkelte arter der er omfattet af den gældende godkendelse til mindre anvendelse.

  For godkendelsen til mindre anvendelse i Nigella, Lupin, Iberis, Gypsophila, Cynoglossum, Chrysantemum Carinatum, Chrysantemum Coronarium, Calendula, Adonis og Malva til frøproduktion gælder en doseringsbegrænsning på 1 x 1,0 l/ha og der må maksimalt behandles 1 gang pr. vækstsæson. Der behandles efter såning, men før fremspiring.

  Desuden gælder følgende begrænsninger for anvendelsen:

  • Må kun anvendes mod ukrudt i spinat, kørvel, pastinak, gulerødder, kruspersille, Nigella, Lupin, Iberis, Gypsophila, Cynoglossum, Chrysantemum Carinatum, Chrysantemum Coronarium, Calendula, Adonis og Malva til frøproduktion
  • Halmen og rester må ikke opfodres
  • Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, interval og sprøjtetidspunkt skal overholdes 
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
  • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Samtidig skal afdriftsreducerende udstyr med minimum 50 % afdriftsreduktion anvendes ved udbringning

  Vær specielt opmærksom på den med fed skrift markerede sætning. Der er krav om at der anvendes afdriftsreducerende udstyr med min. 50 % afdriftsreduktion.

  Det er meget vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

  Kilde: Miljøstyrelsen til frøproduktion

  16. februar 2021

 • Biologiske produkter med Pythium godkendt til svampebekæmpelse

  Produkterne er godkendt mod svampesygdomme i korn og raps, hhv. roer og rødbeder, hhv. kartofler.

  Miljøstyrelsen meddeler, at fire biologiske midler til svampebekæmpelse netop er blevet godkendt. 

  Det drejer sig om Polyversum, der er blevet godkendt mod knoldbægersvamp i raps og aksfusariose i hvede og vårbyg.

  Polygandron STP er blevet godkendt til bejdsning af roer og rødbeder mod rodbrand. 

  Polygandron WP og Polygandron TTP er blevet godkendt i kartofler mod kartoffelskimmel hhv. til bejdsning mod rodfiltsvamp.

  Alle midler indeholder svampen Pythium oligandrum M1.

  På etiketten af midlerne står anført ”Afhængig af de klimatiske betingelser kan der opnås lav til moderat effekt.”

  Midlerne markedsføres af det svenske Lantmännen BioAgri AB. Firmaet er kontaktet med henblik på at få flere oplysninger om bl.a effekten af produkterne. Når disse foreligger, vil de bliver tilføjet her.

  16. marts 2021

 • Dispensation til anvendelse af Reglone til ukrudtsbekæmpelse i engrapgræs og hvidkløver

  Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelsen af ukrudtsmidlet Reglone reg.nr. 1-279 til bekæmpelse af græsukrudt i engrapgræs og hvidkløver til frøavl i vinterperioden 2021/2022.

  Dispensationen er gældende fra 15. november 2021 til 14. marts 2022, hvorefter midlet ikke længere må besiddes, anvendes eller opbevares på ejendommen.

  I forbindelse med udlevering og anvendelse vil avlerne fra deres frøfirma få tilsendt to dokumenter. 

  Det ene er en ”Tro og Love” erklæring. Dette dokument skal udfyldes af avleren af afgrøderne engrapgræs og hvidkløver til frø. Disse afgrøder har afgrødekoderne 112, 113 og 120. Bemærk at rødkløver til frø også har afgrødekode 120, men rødkløver til frø må ikke behandles med Reglone. 

  Det udfyldte dokument skal medbringes til den aktuelle grovvarehandel, hvor Reglonen købes. Ved udlevering af den tilladte mængde Reglone udregnet i forhold til arealet med engrapgræs og hvidkløver på ejendommen, skal grovvaren underskrive dokumentet, scanne det ind og sende det som et PDF-dokument til SEGES. Den relevante mailadresse fremgår af dokumentet.

  Det er kun grovvaren der som udleveringssted, må indsende ”Tro og love erklæring” til SEGES i udfyldt og underskrevet stand.

  Det andet dokument er til dokumentation af at Reglone er anvendt i forhold til de vilkår, der er meddelt i dispensationen

  Dette dokument skal udfyldes af avleren og opbevares sammen med vedkommendes sprøjtejournal. 

  Miljøstyrelsen har fastsat krav om, at jordbrugeren skal føre journal over anvendelsen af Reglone, hvoraf følgende skal fremgå:

  • Sprøjtet areal i hektar (Ha) og hvilken afgrødekoder, der er tale om
  • Doseringen af Reglone og udbragt vandmængde/ha
  • Bufferzoner til vandmiljø og § 3 områder
  • Bufferzone til veje, boliger, institutioner og offentlige arealer
  • Anvendte afdriftsreducerende dyser/sprøjteteknik (min. 50%)

  Disse krav fremgår af dokumentet.

  Oplysningerne skal være tilgængelige sammen med sprøjtejournalen. Det påhviler SEGES at informere brugerne om de fastsatte vilkår og om pligten til at føre særskilt journal, som viser at vilkårene er overholdt. 

  Vilkår for anvendelse af Reglone til ukrudtsbekæmpelse i engrapgræs og hvidkløver til frø:

  • Den maksimale dosering er 0,75 l/ha
  • Den maksimale vandmængde er 75 l/ha
  • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Samtidig skal afdriftsreducerende udstyr med minimum 50 % afdriftsreduktion anvendes ved udbringning.
  • Brugere skal anvende handsker, arbejdstøj og ansigtsbeskyttelse/visir ved blanding og påfyldning. Ved udsprøjtning skal brugerne anvende handsker, arbejdstøj og sidde i lukket førerkabine med kulfilter. - Ved håndtering af behandlede planter efter sprøjtning skal der anvendes arbejdstøj. 
  • Halm og frø må ikke benyttes til foder. 
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.  
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3 områder for at beskytte non-target arthropoder.
  5. november 2021
 • Dispensation til anvendelse af midlet Reglone ( 1-276 ) til nedvisning af spinat og purløg til frøproduktion.

  Miljøstyrelsen har meddelt dispensation til anvendelse af Reglone til nedvisning af spinat og purløg til frøproduktion ved høst 2021. Dispensationen gælder i en 120 dages periode med start 10. juni 2021 og ophør 1. september 2021. Fra denne dato må midlet ikke længere hverken anvendes eller opbevares på ejendommen.

  Dispensationen meddeles på følgende vilkår:

  Reglone må kun anvendes til nedvisning af spinat og purløg til frø med en maksimal dosering på 0,5 L/h

  • Ved sprøjtning i spinat og purløg må der maksimalt anvendes 40 L vand/h
  • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Samtidig skal afdriftsreducerende udstyr med minimum 50 % afdriftsreduktion anvendes ved udbringning
  • Brugere skal anvende handsker, arbejdstøj og ansigtsbeskyttelse/visir ved blanding og påfyldning. Ved udsprøjtning skal brugerne anvende handsker, arbejdstøj og sidde i lukket førerkabine med kulfilter
  • Ved håndtering af behandlede planter efter sprøjtning skal der anvendes arbejdstøj
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3 områder for at beskytte non-target arthropoder.

  Sprøjteteknik:

  I forbindelse med udbringning af Reglone til nedvisning af spinat og purløg til frø stilles der følgende krav til sprøjteteknik:

  Der skal anvendes udstyr med minimum 50% afdriftsreduktion og en vandmængde på maksimalt 40 L/ha skal anvendes ved udbringning. Disse krav opfyldes ved udsprøjtning med Danfoil sprøjte monteret med Eurofoil forstøvere. Der anvendes maksimalt 7 mbar lufttryk, en hastighed på maks. 7 km/t, minimum 10 cm afgrødehøjde og bomhøjde 40-45 cm.

  Dokumentation af afdriftsreducerende sprøjteteknik

  Bemærk, at hvis man anvender Reglone i spinat og purløg i 2021, skal man dokumentere den anvendte sprøjteteknik. Dette kan f.eks. gøres ved hjælp af vedlagte skema, som udfyldes, udskrives og vedlægges sprøjtejournalen.

  Kilde: Miljøstyrelsen

  Læs mere om Reglone i Middeldatabasen 

  15. juni 2021

 • Requiem Prime godkendt

  Midlet må kun bruges mod skadedyr i lukkede væksthuse i afgrøderne agurk, zucchini, melon, peberfrugt, aubergine og jordbær.

  Miljøstyrelsen oplyser, at Requiem Prime netop er blevet godkendt til til bekæmpelse af trips, hvide fluer og spindemider i agurk, zucchini, melon, peberfrugt og aubergine samt mod trips i jordbær. Midlet må kun anvendes i lukkede væksthuse.

  Requiem Prime indeholder en blanding af såkaldte terpenoider, som oprindelig er baseret på planteudtræk fra vellugtende gåsefod.

  Midlet har indgået i forsøg med skadedyrsbekæmpelse i raps i landsforsøgene i 2020, men forsøgene blev ikke afsluttet grundet for svage angreb af skadedyr. Firmaet oplyser, at de pt. ikke har planer om en godkendelse i andre afgrøder.

  Se yderligere om Requiem Prime i Middeldatabasen.

  Midlet er ikke godkendt i økologisk produktion.

  27. januar 2021

 • Miljøstyrelsen har givet en godkendelse til mindre anvendelse af Switch 62,5 WG (1-201) mod svampesygdomme i prydplanter dyrket i potter i åbne væksthuse. Det må kun anvendes mod Botrytis ssp. (gråskimmel m.fl.), knoldbægersvamp, Rhizoctonia, Anthracnose og bladpletsvampe i prydplanter dyrket i potter på tætte borde med recirkulation, eller på tæt bund med recirkulation i åbne væksthuse. 

  Maksimal dosering er 1,0 kg/ha, svarende til maksimalt 100 l 0,1 % opløsning per 1000 m2, og maksimalt én behandling per væksthus per år.

  Læs mere om Switch 62,5 WG i Middeldatabasen.

  5. juli 2021

 • Talius er godkendt til mindre anvendelse i æble, pære, jordbær og vindrue

  Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Talius til mindre anvendelse mod meldug i æble, pære, jordbær og vindrue.

  Svampemidlet Talius (3-201) som indeholder proquinazid, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes til bekæmpelse af meldug i æble, pære, jordbær og vindrue på friland
  • Maks. dosering
   Æble og pære: Forår 0,2 l/ha før første juni, eller 0,25 l/ha fra 1. juni
   Jordbær før høst (båndsprøjtning), (BBCH 45-85): 0,235 l/ha
   Jordbær efter høst (båndsprøjtning), (BBCH 89-92: 0,25 l/ha
   Vindrue, (BBCH 71-81): 0,1 l/ha
  • Sprøjtefristen er 49 dage i æble og pære, 30 dage i jordbær og 45 dage i vindrue før høst
  • Må i æble, pære og vindruer ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer
  • Må i jordbær og vindruer ikke anvendes nærmere end 5 meter fra vandmiljøet, for æbler og pære er afstanden 20 m til vandmiljø

  Læs mere om Talius i Middeldatabasen.

  4. oktober 2021

 • Miljøstyrelsen har givet en udvidet godkendelse af skadedyrsmidlet Teppeki til brug i bederoer og friske bønner med bælg og friske ærter med og uden bælg.

  I alt er Teppeki hermed nu godkendt til bekæmpelse af skadedyr i korn, kartofler, æbler, pærer, bederoer samt i friske bønner med bælg og friske ærter med og uden bælg. Teppeki har også nogle mindre anvendelser. 

  Læs mere om Teppeki i Middeldatabasen.

  28. juni 2021

 • TopGun Finalsan Koncentrat er blevet godkendt til nedvisning af spinat og kløver til frø

  TopGun Finalsan Koncentrat indeholder 186,7 g/l pelargonsyre og er godkendt til nedvisning af spinat og kløver til frø med op til 80 l/ha. Der må behandles i afgrødens stadie BBCH 81-93 og max 1 behandling pr. år. 

  TopGun Finalsan Koncentrat er et kontaktmiddel som svider planternes grønne dele, og det er vigtigt at der køres med høje vandmængder. Der bør køres med 400 l. vand pr. ha. i alt. hvilket vil sige 80 liter TopGun Finalsan Koncentrat + 320 liter vand pr. hektar. Nedvisning med TopGun Finalsan Koncentrat bør udføres 3-4 dage før forventet høst. 

  TopGun Finalsan Koncentrat er afprøvet i Landsforsøgene i 2020 og 2021, og viser at der kan opnås god svidningseffekt, som hvis der køres i varmt vejr og på tørre planter, er på niveau med andre kendte løsninger til nedvisning. 

  Prisen på TopGun Finalsan Koncentrat er i Middeldatabasen opgivet til 50,- kr./l, hvilket ved 80 l/ha. giver en hektar pris på 4000 kr./ha.

  Læs mere om TopGun Finalsan Koncentrat i Middeldatabasen.

  23. november 2021

   
 • Dispensation til Vertimec mod trips i porrer 2021

  Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Vertimec (reg. nr.1-192) mod trips i porrer i 2021 på arealer med stor forekomst af trips, hvor de tilladte behandlinger med Lamdex har været udført. Behandlingen må gennemføres i perioden fra den 1. juli til den 28. oktober 2021.

  Der må maksimalt anvendes 0,5 l Vertimec per ha, som må udbringes højst tre gange med minimum syv dages interval. Må ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Ved samtidig brug af afdriftsreducerende udstyr med minimum 50 % afdriftsreduktion, da ikke nærmere end 5 meter.

  Læs mere om Vertimec i Middeldatabasen.

  5. juli 2021

Vil du vide mere?

Støttet af