Afgrøde i mark

Planter

Bekæmpelsesmidler - nye og ændrede godkendelser 2023

Oversigten viser nye og ændrede godkendelser til brug i landbrugsafgrøder, frilandsgrønsager, frugt og bær.

Nye og ændrede godkendelser - 2023

 • Godkendelse til mindre anvendelse af Amistar i grøntsager på friland

  Miljøstyrelsen har d. 14. juli 2023 givet godkendelse til mindre anvendelse af Amistar (reg. nr. 1-172) mod svampesygdomme i løg, skalotteløg, hvidløg, bundtløg, forårsløg, porrer, hovedkål, kinakål, grønkål, blomkål, broccoli, bladselleri og persille på friland. 

  Læs mere om Amistar i Middeldatabasen

 • Miljøstyrelsen har godkendt vækstreguleringsmidlet Antergon SG, reg.nr. 1046-15, som er det fortsættende produkt i forhold til Antergon MH. Navneskiftet skyldes, at godkendelsen er overført til et nyt firma. Det udgående produkt Antergon MH, reg.nr. 558-4, bliver forbudt at opbevare og anvende efter 31. maj 2025.

  Yderligere information om produktet vil kunne findes i Middeldatabasen

  30. november 2023

 • Dispensation til Asulox i spinat, skorzoner og morgenfruer til frøavl

  Asulox (501-60) er til høst 2023 tildelt dispensation til ukrudtsbekæmpelse i spinat, skorzoner og morgenfruer til frøavl.

  Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelsen af ukrudtsmidlet Asulox (501-60) i spinat, skorzoner og morgenfruer i perioden 10. marts 2023 til 4. juli 2023, hvorefter midlet ikke længere må anvendes eller opbevares på ejendommen.

  Den godkendte dosering er 1 x 2,0 l/ha eller i en split på 2 x 1,0 l/ha. Hvis der anvendes en split strategi skal der anvendes maks. 100 l vand/ha og der skal være 1 - 2 uger mellem behandlingerne. En uge i denne sammenhæng er 7 dage og 2 uger er 14 dage.

  Læs altid Asulox etiketten grundigt inden brug

  Anvendelsesbegrænsninger:

  • Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i frøkulturer af spinat, skorzoner og morgenfruer, avlet på kontrakt. 
  • Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. 
  • Der skal anvendes båndsprøjte. 

  Følgende skal overholdes i forbindelse med brug af Asulox: 

  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. 
  • Afdriftsreducerende udstyr med minimum 90 % afdriftsreduktion skal anvendes ved udbringning. 
  • Brugere skal anvende handsker, arbejdstøj og ansigtsbeskyttelse/visir ved blanding og påfyldning. 
  • Ved udsprøjtning skal brugerne anvende handsker, arbejdstøj og sidde i lukket førerkabine med kulfilter. 
  • Ved inspektion af behandlede planter efter sprøjtning skal der anvendes arbejdstøj og handsker og der må maksimalt arbejdes 2 timer i behandlede afgrøder. 
  • Der skal gå 1-2 uger mellem behandlingerne ved en split-strategi.
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter. 

  Handsker og arbejdstøj er et krav både ved opblanding og udbringning. Der må opfordres til at man selvfølgelig ikke bruger det samme arbejdstøj og handsker både ved opblanding og udbringning. I uheldige tilfælde kan det bevirke en ikke hensigtsmæssig forurening af traktorens kabine.

  Sprøjteteknik:

  Kravet om 90 procent afdriftsreduktion kan opfyldes med dyser anerkendt af Miljøstyrelsen, som fremgår af bilag 1 i Vejledning om afdriftsreducerende sprøjteteknik.

  Ved splitsprøjtning med max. 100 l vand pr. gang vil kun en ISO 02 dyse være egnet. Ved en enkel sprøjtning er der ikke begrænsninger i forhold til vandmængde.

  Tabel 1. Anerkendte afdriftsreducerende dyser til båndsprøjtning, der giver 90 % afdriftsreduktion 

  Anerkendte afdriftsreducerende dyser til båndsprøjtning

  13. marts 2023

 • Godkendelse til mindre anvendelse af sneglemidler i spiselige og ikke-spiselige afgrøder i åbne væksthuse.

  Miljøstyrelsen har den 10. marts 2023 givet godkendelse til mindre anvendelse af ATR Sneglekorn (826-7), Ferrex (774-2), LFS Sneglegift HP (318-195), Ironmax Pro (879-1), Sluxx HP (364-59) og Molluxx (364-83) mod snegle i spiselige og ikke spiselige afgrøder i åbne væksthuse.

  19. april 2023

 • Miljøstyrelsen har den 30. januar 2023 tilbagekaldt godkendelsen af cyazofamid, som er indeholdt i Ranman Top, (reg. nr. 352-8) og kopiprodukterne Azuleo (reg. nr. 352-20) og Sugoi (reg. nr.352-14). 

  Frist for anvendelse og besiddelse: 1. maj 2023

  Miljøstyrelsen vælger at tilbagekalde godkendelsen af cyazofamid, fordi de vurderer, at anvendelse af midlet udgør en uacceptabel risiko for miljøet (grundvandet). Grundvandsprøver fra boringer under en testmark (VAP-rapport) i Jyndevad viser, at nedbrydningsprodukter af cyazofamid (DMS og DMSA) detekteres i relativt høje koncentrationer op til 0,44 og 0,78 µg/L for henholdsvis DMS og DMSA, hvor der er anvendt seks behandlinger med cyazofamid i en kartoffelmark. Grænseværdien for DMS og DMSA er kun på 0,1 µg/L og er overskredet over en længere periode.

  Miljøstyrelsen vurderer desuden, at det ikke er muligt, ud fra de tilgængelige data, at begrænse anvendelsen til fx færre behandlinger eller lavere dosering af cyazofamid i 2023 for at opretholde godkendelsen med den nuværende grænseværdi.

  Vær opmærksom på meget korte afviklingsfrister for cyazofamid 

  Miljøstyrelsen har fastsat nogle meget korte afviklingsfrister, der er kortere end normalt på grund af risikoen for grundvandet. Det vil således ikke være tilladt at anvende cyazofamid til bekæmpelse af kartoffelskimmel i 2023 eller gemme cyazofamid til eventuelt senere brug. 

  Nedbrydningsproduktet DMS er velkendt og fundet i flere vandværksboringer. DMS har et sundhedsmæssigt acceptabelt niveau på op til 10 µg/L, men de sundhedsmæssige data for DMSA er desværre mangelfulde. Hvis det er muligt at tilvejebringe acceptable sundhedsdata for DMSA, er det sandsynligvis muligt at hæve grænseværdien til 0,75 µg/L, så cyazofamid i så fald kan genregistreres. Et eventuelt nyt godkendt produkt indeholdende cyazofamid vil få et andet registreringsnummer end de produkter, der nu bliver forbudt. Der vil i den kommende tid ses på, hvordan de nødvendige data tilvejebringes. Selv hvis dette skulle ske, ændrer det ikke på den udmeldte tilbagekaldelse og forbudsprocedure. 

  Midlet er nemt at genfinde på blade ved en simpel kemisk analyse, og der vil kunne iværksættes en stikprøvekontrol af behandlede marker. 

  Strategien for bekæmpelse af kartoffelskimmel vil for den kommende sæson komme til at bygge primært på de forebyggende midler fluazinam (Shirlan Ultra/Zignal) og oxathiapiprolin (Zorvec Enicade), som blandes med cymoxanil, propamocarb og mandipropamid (Cymbal, Proxanil og Revus). Der vil i den kommende tid blive meldt mere detaljeret ud med hensyn til antiresistensstrategi for de tilbageværende midler.

  31. januar 2023

 • Godkendelse til ukrudtsmidlet Beloukha

  Miljøstyrelsen har den 7. september 2023 givet godkendelse til anvendelse af Beloukha (reg. nr. 631-15) mod ukrudt, samt nedvisning i kartofler. 

  Læs mere om Beloukha i Middeldatabasen.

  13. september 2023

 • Miljøstyrelsen har udvidet godkendelsen for de to identiske produkter Cleave, reg.nr. 396-64 og Mixin, reg.nr. 396-79. Udvidelsen består i, at behandlingsfrist er ændret fra BBCH 32 til 45 i korn. Cleave forventes fortsat at være markedsført i 2024.

  Yderligere information om produkterne vil kunne findes i Middeldatabasen

  17. november 2023

 • Overførsel af produkter til ny godkendelsesindehaver

  I forbindelse med ændret godkendelsesindehaver, så har flere produkter fået ny godkendelse. Det betyder at registreringsnummer og navn er ændret, og de tidligere produkter er afmeldt og har fået en slutdato for anvendelse. Desuden er der også givet godkendelse til mindre anvendelse for både nye og ophørende produkter.

  • Miljøstyrelsen har d. 26. januar 2023 godkendt svampemidlet Cymbal WG (reg.nr. 631-12) som erstatter Cymbal 45 (632-4)

  Læs mere i Middeldatabasen

  6. februar 2023

 • Miljøstyrelsen har godkendt de to mitamitron-holdige ukrudtsmidler Metafol 700 SE, reg.nr. 1046-12, og ECP Metafol 700 SE, reg.nr. 1046-9. De to produkter er de fortsættende produkter i forhold til henholdsvis Metafol 700 og ECP Metafol 700. Navneskiftet skyldes, at godkendelsen er overført til et nyt firma. De udgående produkter Metafol 700, reg.nr. 501-42, og ECP Metafol 700, reg.nr. 501-30, bliver forbudte at opbevare og anvende efter 31. maj 2025.

  Yderligere information om produkterne vil kunne findes i Middeldatabasen

  29. november 2023

 • Godkendelse af Fenix til mindre anvendelse mod ukrudt i forårsløg, bundtløg, porrer og bladselleri på friland 

  Miljøstyrelsen har den 31. marts 2023 givet godkendelse til mindre anvendelse af Fenix (reg. nr. 18-417) mod ukrudt i forårsløg, bundtløg, porrer og bladselleri på friland.

  Læs mere om Fenix i Middeldatabasen.

  19. april 2023
 • Godkendelse til mindre anvendelse af sneglemidler i spiselige og ikke-spiselige afgrøder i åbne væksthuse.

  Miljøstyrelsen har den 10. marts 2023 givet godkendelse til mindre anvendelse af ATR Sneglekorn (826-7), Ferrex (774-2), LFS Sneglegift HP (318-195), Ironmax Pro (879-1), Sluxx HP (364-59) og Molluxx (364-83) mod snegle i spiselige og ikke spiselige afgrøder i åbne væksthuse.

  19. april 2023

 • Overførsel af produkter til ny godkendelsesindehaver

  I forbindelse med ændret godkendelsesindehaver, så har flere produkter fået ny godkendelse. Det betyder at registreringsnummer og navn er ændret, og de tidligere produkter er afmeldt og har fået en slutdato for anvendelse. Desuden er der også givet godkendelse til mindre anvendelse for både nye og ophørende produkter.

  • Miljøstyrelsen har d. 26. januar 2023 godkendt insektmidlet Fibro EC (reg.nr. 631-11) som erstatter Fibro (632-3) 

  Læs mere i Middeldatabasen

  6. februar 2023

 • Miljøstyrelsen har 12. oktober 2023 den godkendt ukrudtsmidlet Fighter 480 (reg. nr. 19-179). Etiketten er ændret på flere væsentlige punkter:

  • For en række anvendelser er dosis reduceret i forhold til den tidligere godkendte dosis
  • Anvendelse i ært/byghelsæd er ikke længere godkendt
  • Anvendelse i vårsæd med udlæg af lucerne er ikke længere godkendt
  • Anvendelse i hestebønner er godkendt.

  Lagre af Fighter 480 med gammel etikette må anvendes efter anvisningerne på denne så længe lagre haves.

  Fighter 480 har en række godkendelser til mindre anvendelse. Det er pr. november 2023. uafklaret i hvilket omfang disse genansøges.

  Læs mere om Fighter 480 i Middeldatabasen

  3. november 2023

 • Godkendelse til mindre anvendelse af Flipper mod skadedyr i krydderurter, baby-leaf og salat i åbne og lukkede væksthuse.

  Miljøstyrelsen har den 18. april 2023 givet godkendelse til mindre anvendelse af Flipper (937-1) mod bladlus, spindemider, mellus og trips i krydderurter, baby-leaf og salat i åbne og lukkede væksthuse

  Læs mere om Flipper i Middeldatabasen.

  19. april 2023
 • Skadedyrsmidlet Floramite SC er godkendt

  Miljøstyrelsen har den 3. november 2023 givet godkendelse til skadedyrsmidlet Floramite SC (reg. nr. 1046-17) til bekæmpelse af spindemider i prydplanter i lukkede væksthuse. Desuden er der givet en godkendelse til mindre anvendelse af midlet til bekæmpelse af spindemider i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse.

  Læs mere om Floramite SC i Middeldatabasen.

  10. november 2023
 • Miljøstyrelsen har den 20. juli 2023 udvidet godkendelsen af Focus Ultra (19-93) i vinterraps og kartofler. 

  I vinterraps gælder udvidelsen, at der kan anvendes splitbehandling med 2 x 0,5 – 1,0 liter/ha med minimum 7 dages interval. Maksimal 2 liter/ha pr sæson. Må kun anvendes hvert 3. år. Bemærk at ved doseringer over 1,0 liter/ha må Focus Ultra kun anvendes én gang per vækstsår.

  I kartofler gælder udvidelsen ligeledes mulighed for at anvende splitbehandling med 2 x 0,5 – 1,0 liter/ha med minimum 7 dages interval og maksimalt 2 liter/ha/vækstsæson

  Læs mere i Middeldatabasen

  20. juli 2023
 • Godkendelse af Glyphomax 480 HL

  Glyphomax 480 HL (reg. nr. 756-9) er godkendt som det fortsættende produkt i forhold til Glyphomax 480 SL (reg. nr. 756-8), som lovligt må anvendes til 01-01-2025. Forløberen til Glyphomax 480 SL er Glyhomax 48 HL (reg. nr. 756-7), som lovligt må anvendes til 30-11-2024, hvorefter der er opbevarings- og anvendel-sesforbud. Så vær meget opmærksom ved tjek af kemilageret for midler, som ikke længere må opbevares og anvendes.

  Glyphomax 480 HL er det første glyphosatprodukt, som er godkendt med den nye restriktion, at glyphosat ikke må anvendes til høsthjælp i foderafgrøder. Fremover vil alle godkendte glyphosatprodukter få følgende anvisning om anvendelsen før høst: ”Bekæmpelse af flerårigt ukrudt ved pletsprøjtning i foderafgrøderne raps, rybs, korn, ærter, bønner, hestebønner og græs.”

  Læs mere om Glyphomax 480 HL i Middeldatabasen

  3. november 2023

 • Godkendelse af ukrudtsmidlet Glypper 360

  Miljøstyrelsen har den 28. juni 2023 givet godkendelse til ukrudtsmidlet Glypper 360 (reg. nr. 396-91). Midlet indeholder 360 g/l glyphosat og er identisk med midlet Taifun.

  Læs mere om Glypper 360 i Middeldatabasen

  28. juni 2023

 • Miljøstyrelsen har godkendt de to identiske glyphosat-produkter Taifun C, reg.nr. 396-93, og Glypper Go, reg.nr. 396-94. De to produkter er fortsættende produkter i forhold til Taifun og Glypper 360, som begge bliver forbudte efter 31. december 2024, og som ikke må sælges i 2024.

  Yderligere information om produkterne vil kunne findes i Middeldatabasen

  23. november 2023

 • Godkendelse til mindre anvendelse af sneglemidler i spiselige og ikke-spiselige afgrøder i åbne væksthuse.

  Miljøstyrelsen har den 10. marts 2023 givet godkendelse til mindre anvendelse af ATR Sneglekorn (826-7), Ferrex (774-2), LFS Sneglegift HP (318-195), Ironmax Pro (879-1), Sluxx HP (364-59) og Molluxx (364-83) mod snegle i spiselige og ikke spiselige afgrøder i åbne væksthuse.

  19. april 2023

 • Godkendelse til skadedyrsmidlet K-Obiol EC 25 Storage

  Miljøstyrelsen har den 15. maj 2023 givet godkendelse til K-Obiol EC 25 Storage (reg. nr. 1070-3). Midlet er det fortsættende produkt i forbindelse med skifte af det oprindelige K-Obiol EC 25 til et andet firma.

  Læs mere om K-Obiol EC 25 Storage i Middeldatabasen.

  20. juni 2023

 • Godkendelse til skadedyrsmidlet K-Obiol ULV 6 Grain

  Miljøstyrelsen har den 26. april 2023 givet godkendelse til K-Obiol ULV 6 Grain (reg. nr. 1070-5). Midlet er det fortsættende produkt i forbindelse med skifte af det oprindelige K-Obiol ULV 6 til et andet firma.

  Læs mere om K-Obiol ULV Grain i Middeldatabasen.

  27. april 2023

   
 • Insektmidlet Lamdex (reg. nr. 396-77) har fået ændret den mindre anvendelse til brug i markfrø til frøproduktion. Ændringen betyder at aksløberens larve er tilføjet til listen over skadevoldere. Bekæmpelse af aksløberens larve i markfrø til frøproduktion med Lamdex, skal ske på et meget tidligt stadie og straks ved konstateret angreb. Der må ved konstateret angreb af aksløberens larve anvendes max 0,4 kg. pr. ha. og der må max udføres en behandling inden for samme vækstår.

  Generel vejledning for mindre anvendelse af Lamdex i markfrø til frøproduktion.

  • Må kun anvendes mod skadedyr i markfrø til frøproduktion
  • Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
  • Halmen og rester må ikke opfodres.
  • Farligt for bier – for at beskytte bier og andre bestøvende insekter, må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder i biernes flyvetid fra kl. 03 til 21.
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
  • Der må i alt kun anvendes 0,6 kg/ha Lamdex (396-77) eller andre lambda-cyhalothrin-holdige produkter på afgrøden inden for samme vækstår.
  • Der må behandles ved konstateret angreb

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug.

  Læs mere om Lamdex i Middeldatabasen

  30. januar 2023

 • Skadedyrsmidlet Lamdex (lambda-cyhalothrin) har netop fået en mindre anvendelse til bekæmpelse af aksløberens larve i vintersæd med én behandling i september-oktober. Lamdex fik for nylig også en mindre anvendelse til bekæmpelse af aksløberens larve i frøgræs med én behandling ved konstateret angreb.

  Firmaet har ikke ønsket at finansiere en helt ny ansøgning om mindre anvendelse for Lamdex, da midlet er under revurdering. Der er derfor søgt om tilføjelse af aksløber i de nuværende mindre anvendelser. Anvendelse om foråret er derfor ikke muligt i vintersæd. Forårsanvendelse i vårsæd er også først tilladt primo maj-medio juni, da den hidtidige mindre anvendelse er søgt til bygfluens larve.

  VKST og Seges har i et samarbejde udført 3 demoforsøg i vinterhvede i 2022-2023 med forebyggelse og bekæmpelse af aksløberlarver. Forsøgene er finansieret af IPM midler bevilliget af Miljøstyrelsen. Forsøgene har vist væsentlig effekt af Lamdex, og det er på baggrund af disse forsøg, at der er søgt en mindre anvendelse til Lamdex, og som nu er givet. De 3 demoforsøg afsluttes i denne uge, og resultaterne offentliggøres på Landbrugsinfo i løbet af april. 

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug.

  Læs mere om den mindre anvendelse for Lamdex i Middeldatabasen.

  17. april 2023

 • Svampemidlet Leander godkendt i korn

  Miljøstyrelsen oplyser, at svampemidlet Leander (fenpropidin 750 g/l) er blevet godkendt til meldugbekæmpelse i korn. Samme aktivstof og -mængde har tidligere været godkendt i form af midlet Tern, der ikke længere er godkendt. Tern var godkendt med op til 0,8 l/ha, mens Leander afhængig af vækststadie er godkendt med 0,11-0,3 l/ha i vinterhvede, vinterbyg, triticale samt rug og med 0,11-0,23 l/ha i vårhvede, vårbyg og havre.

  Midlet er et specifikt middel med effekt mod meldug, men har også lidt effekt mod rustsvampe. Leander må anvendes én gang pr. sæson.

  Afgiften på midlet er høj nemlig 258 kr/l, og Adama overvejer pt., om de vil markedsføre midlet. 


  10. juli 2023

 • Overførsel af produkter til ny godkendelsesindehaver

  I forbindelse med ændret godkendelsesindehaver, så har flere produkter fået ny godkendelse. Det betyder at registreringsnummer og navn er ændret, og de tidligere produkter er afmeldt og har fået en slutdato for anvendelse. Desuden er der også givet godkendelse til mindre anvendelse for både nye og ophørende produkter.

  • Miljøstyrelsen har d. 30. januar 2023 godkendt ukrudtsmidlet Lentagran 45 (reg.nr. 631-9) som erstatter Lentagran 45 WP.
  • Miljøstyrelsen har d. 6. december 2022 givet godkendelse til mindre anvendelse af Lentagran 45 (reg.nr. 631-9) og Lentagran 45 WP (reg.nr. 632-1) mod ukrudt i gulerødder, kikærter, linser og lupiner på friland.

  Læs mere i Middeldatabasen

  6. februar 2023

 • Overførsel af produkter til ny godkendelsesindehaver

  I forbindelse med ændret godkendelsesindehaver, så har flere produkter fået ny godkendelse. Det betyder at registreringsnummer og navn er ændret, og de tidligere produkter er afmeldt og har fået en slutdato for anvendelse. Desuden er der også givet godkendelse til mindre anvendelse for både nye og ophørende produkter.

  • Miljøstyrelsen har d. 6. december 2022 givet godkendelse til mindre anvendelse af Lentagran 45 (reg.nr. 631-9) og Lentagran 45 WP (reg.nr. 632-1) mod ukrudt i gulerødder, kikærter, linser og lupiner på friland.

  Læs mere i Middeldatabasen

  6. februar 2023

 • Godkendelse af svampemidlet Lenvyor

  Miljøstyrelsen har den 6. september 2023 givet godkendelse til anvendelse af svampemidlet Lenvyor (reg. nr. 19-237) i korn. 

  Læs mere om Lenvyor i Middeldatabasen.

  13. september 2023

 • Godkendelse til mindre anvendelse af sneglemidler i spiselige og ikke-spiselige afgrøder i åbne væksthuse.

  Miljøstyrelsen har den 10. marts 2023 givet godkendelse til mindre anvendelse af ATR Sneglekorn (826-7), Ferrex (774-2), LFS Sneglegift HP (318-195), Ironmax Pro (879-1), Sluxx HP (364-59) og Molluxx (364-83) mod snegle i spiselige og ikke spiselige afgrøder i åbne væksthuse.

  19. april 2023

 • Godkendelse af mindre anvendelse af Matrigon 72 (64-136) i korsblomstret havefrø, olieræddike, gul sennep, radise, beder, timian og purløg til frøproduktion på friland.

  De mindre anvendelser som tilhørte Matrigon 72 SG (64-74) er nu samlet under en fælles mindre anvendelse som er overført til Matrigon 72 (64-136) Godkendelsen dækker afgrøderne: korsblomstret havefrø, olieræddike, gul sennep, radise, beder, timian og purløg til frøproduktion på friland. 

  Brugsanvisning Matrigon 72

  Generel vejledning for mindre anvendelse af Matrigon 72 (64-136) i korsblomstret havefrø, olieræddike, gul sennep, radise, beder, timian og purløg til frøproduktion på friland:

  • Må kun anvendes mod kurvblomstret ukrudt i korsblomstret havefrø, olieræddike, gul sennep, radise beder, timian og purløg til frøavl på friland
  • Brugsanvisningens angivelser skal overholdes  
  • Må ikke anvendes senere end afgrødens vækststadie 50
  • For at beskytte grundvand: Max 1 behandling pr. areal hvert 4. år på samme areal
  • Må i radise, beder, timian og purløg ikke anvendes senere end i maj måned
  • Halm og rester må ikke opfodres 
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand 

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug.

  Læs mere om Matrigon 72 i Middeldatabasen

  17. marts 2023

   
 • Godkendelse til skadedyrsmidlet Merit Gran ES

  Miljøstyrelsen har den 26. april 2023 givet godkendelse til Merit Gran ES (reg. nr. 1070-6). Midlet er det fortsættende produkt i forbindelse med skifte af det oprindelige produkt Merit Gran til et andet firma.

  Læs mere om Merit Gran ES i Middeldatabasen.

  27. april 2023

 • Miljøstyrelsen har godkendt de to mitamitron-holdige ukrudtsmidler Metafol 700 SE, reg.nr. 1046-12, og ECP Metafol 700 SE, reg.nr. 1046-9. De to produkter er de fortsættende produkter i forhold til henholdsvis Metafol 700 og ECP Metafol 700. Navneskiftet skyldes, at godkendelsen er overført til et nyt firma. De udgående produkter Metafol 700, reg.nr. 501-42, og ECP Metafol 700, reg.nr. 501-30, bliver forbudte at opbevare og anvende efter 31. maj 2025.

  Yderligere information om produkterne vil kunne findes i Middeldatabasen

  29. november 2023

 • Overførsel af produkter til ny godkendelsesindehaver

  I forbindelse med ændret godkendelsesindehaver, så har flere produkter fået ny godkendelse. Det betyder at registreringsnummer og navn er ændret, og de tidligere produkter er afmeldt og har fået en slutdato for anvendelse. Desuden er der også givet godkendelse til mindre anvendelse for både nye og ophørende produkter.

  • Miljøstyrelsen har d. 26. januar 2023 godkendt skadedyrsmidlet Milbeknock EC (reg.nr. 631-13) som erstatter Milbeknock (632-5)
  • Miljøstyrelsen har d. 27. januar 2023 givet godkendelse til mindre anvendelse af skadedyrsmidlet Milbeknock EC (reg.nr. 631-13) mod spindemider, dværgmider og minérfluelarver i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse
  • Miljøstyrelsen har d. 27. januar 2023 givet godkendelse til mindre anvendelse af skadedyrsmidlet Milbeknock EC (reg.nr. 631-13) mod mider i agurk og tomat i åbne og lukkede væksthuse
  • Miljøstyrelsen har d. 22. december 2022 givet godkendelse til mindre anvendelse af skadedyrsmidlet Milbeknock EC (reg.nr. 631-13) og Milbeknock (reg.nr. 632-5) mod mider i jordbær i åbne drivhuse.

  Læs mere i Middeldatabasen

  6. februar 2023

 • Miljøstyrelsen har udvidet godkendelsen for de to identiske produkter Cleave, reg.nr. 396-64 og Mixin, reg.nr. 396-79. Udvidelsen består i, at behandlingsfrist er ændret fra BBCH 32 til 45 i korn. Cleave forventes fortsat at være markedsført i 2024.

  Yderligere information om produkterne vil kunne findes i Middeldatabasen

  17. november 2023

 • Godkendelse af Mizuki (pyraflufen) til nedvisning og ukrudtsbekæmpelse i kartofler

  Miljøstyrelsen har godkendt brugen af Mizuki til nedvisning af og ukrudtsbekæmpelse i kartofler, hvor den maksimale mængde anvendt både til nedvisning og ukrudtsbekæmpelse pr. sæson er 4 l/ha.

  Godkendelsen af Mizuki kommer med en række vigtige begrænsninger i forhold til dosering og antal behandlinger, både hvad angår brugen med og uden aftopning og afstand til vandmiljø og §3-områder.

  • Må kun anvendes til nedvisning og ukrudtsbekæmpelse i kartofler og ikke senere end 7 dage før høst.
  • Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. 
  • Maksimale mængde pr. sæson er 4 l/ha.
  • Maksimalt 2 l/ha efter aftopning, enten som 1 x 2 l/ha eller 2 x 1 l/ha.
  • Anvendes maksimalt én gang pr. sæson mod ukrudt.
  • Anvendes maksimalt to gange pr. sæson til nedvisning.
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand ved applikationsrater 2 x 2.0 L/ha og 1 x 2.0 L/ha.
  • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand ved applikationsrater 2 x1.0 L/ha og 1 x 1.0 L/ha.
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater 2 x 2.0 L/ha og 1 x 2.0 L/ha.
  • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater 2 x 1.0 L/ha og 1 x 1.0 L/ha.
  • Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
  • Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.
  • Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
  • Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

  Læs mere i Middeldatabasen

  11. juli 2023

 • Godkendelse til mindre anvendelse af sneglemidler i spiselige og ikke-spiselige afgrøder i åbne væksthuse.

  Miljøstyrelsen har den 10. marts 2023 givet godkendelse til mindre anvendelse af ATR Sneglekorn (826-7), Ferrex (774-2), LFS Sneglegift HP (318-195), Ironmax Pro (879-1), Sluxx HP (364-59) og Molluxx (364-83) mod snegle i spiselige og ikke spiselige afgrøder i åbne væksthuse.

  19. april 2023

 • Oblix SC, reg.nr. 1046-6, som er det fortsættende produkt i forhold til Oblix 500. Navneskiftet skyldes, at godkendelsen er overført til et nyt firma. Det udgående produkt Oblix 500, reg.nr. 501-25, bliver forbudt at opbevare og anvende efter 31. maj 2025.

  Yderligere information om produktet vil kunne findes i Middeldatabasen

  28. november 2023

 • Overførsel af produkter til ny godkendelsesindehaver

  I forbindelse med ændret godkendelsesindehaver, så har flere produkter fået ny godkendelse. Det betyder at registreringsnummer og navn er ændret, og de tidligere produkter er afmeldt og har fået en slutdato for anvendelse. Desuden er der også givet godkendelse til mindre anvendelse for både nye og ophørende produkter.

  • Miljøstyrelsen har d. 27. januar 2023 godkendt ukrudtsmidlet Onyx EC (reg.nr. 631-14) som erstatter Onyx

  Læs mere i Middeldatabasen

  6. februar 2023

 • Godkendelse til mindre anvendelse af Ortiva Top i agurk og squash

  Miljøstyrelsen har d. 13. januar 2023 godkendt Ortiva Top (reg.nr. 1-203) til mindre anvendelse mod meldug i agurk og squash.

  Læs mere om Ortiva Top i Middeldatabasen.

  13. januar 2023

   
 • Godkendelse af Pictor Active udvidet til hvede og byg

  Miljøstyrelsen meddeler, at svampemidlet Pictor Active (boscalid+pyraclostrobin) netop har fået udvidet sin godkendelse til brug i hvede og byg. Pictor Active må anvendes som enkelt eller delt behandling med 2 x 0,5 l/ha og maks. 2 behandlinger pr. sæson med min. 14 dages interval. Der må anvendes maks. 1,0 l pr. sæson og ikke senere end vækststadie 69. I Landsforsøgene 2022 side 82 ses effekten mod de enkelte svampesygdomme. Der er kun svag effekt mod meldug.

  I forvejen er Pictor Active godkendt i raps, ligesom midlet har flere mindre anvendelser i bl.a. frøgræs og hestebønner. Firmaet anbefaler tilsætning af Agropol til Pictor Active i alle afgrøder.

  Pictor Active indeholder boscalid, som er et såkaldt SDHI-middel. Midlet Entargo indeholder også boscalid. Normaldoseringen på 1,0 l Pictor Active indeholder foruden boscalid fuld dosering Comet Pro, dvs. 1,25 l Comet Pro. 

  For at forsinke resistensudvikling hos Septoria i hvede og bygbladplet i byg mod SDHI-midler anbefales det kun at anvende SDHI-holdige midler én gang pr. sæson. Foruden Pictor Active og Entargo indeholder Propulse et SDHI-middel (fluopyram).

  Pictor Active har været afprøvet i landsforsøg i hvede og byg. I hvede har midlet været sammenlignet med andre løsninger i vækststadie 32 og klaret sig på samme niveau. Da Propulse-holdige løsninger anbefales i vækststadie 55-61, ønskes Pictor Active ikke anvendt i vækststadie 32 i hvede. I vårbyg har Pictor Active også klaret sig på niveau med andre løsninger i vækststadie 31-32. I vækststadie 39-45 har blandingen 0,35 l Propulse + 0,2 l Comet Pro/Orius Gold (50 procent dosis) klaret sig lige så godt som 0,3 l Pictor Active + 0,2 l Propulse (50 procent dosis) i vårbyg, så på dette tidspunkt anbefales begge løsninger. I vinterbyg har de to løsninger også klaret sig lige godt på det sene tidspunkt.

  Læs mere om reglerne for anvendelse af Pictor Active i Middeldatabasen.

  7. februar 2023

 • Dispensation til Pomoxon Extra i nordmannsgran til juletræer i 2023

  Miljøstyrelsen har den 4. maj 2023 givet dispensation til anvendelse af Pomoxon Extra (reg. nr. 1067-3) som vækstreguleringsmiddel i juletræer ved påføring med rulle i perioden 1. maj 2023 til 1. august 2023.

  Læs mere om Pomoxon Extra (disp. nordmannsgran 2023) i Middeldatabasen.

  20. juni 2023

 • Dispensation til Pomoxon Extra i æbler og pærer i 2023

  Miljøstyrelsen har den 26. april 2023 givet dispensation til anvendelse af Pomoxon Extra (reg. nr. 1067-2) som vækstreguleringsmiddel i æbler og pærer i 2023. 

  Læs mere om Pomoxon Extra (disp. æbler og pærer 2023) i Middeldatabasen.

  27. april 2023

 • Godkendelse af mindre anvendelse på Primus XL (64-78) til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i rullegræs (produktion af rullegræs)

  Primus XL har opnået godkendelse til mindre anvendelse i produktionen af rullegræs. Der må behandles med op til 0,75 l/ha om foråret i græssets vækststadie 20-39. Der må max behandles 1 gang pr. areal pr. vækstår. 

  Generel vejledning for anvendelse af Primus XL (64-78) i produktion af rullegræs:

  • Må kun anvendes mod tokimbladet ukrudt i rullegræs på friland
  • Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
  • For at beskytte grundvand må der ikke i samme vækstår anvendes andre produkter indeholdende fluroxypyr eller florasulam på samme areal
  • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra § 3 områder for at beskytte vilde planter
  • Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.

  Brugsanvisning 

  Afgrøde: rullegræs (produktion af rullegræs
  Skadevolder: Tokimbladet ukrudt
  Dosering pr. behandling: Max 0,75 l/ha
  Vandmængde: 150-250 l/ha
  Antalbehandlinger (interval): Max 1 behandling pr. vækststadie BBCH 20-39
  Sprøjtefrist/PHI:

  Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug.

  Læs mere om Primus XL i Middeldatabasen

  20. april 2023

 • Overførsel af produkter til ny godkendelsesindehaver

  I forbindelse med ændret godkendelsesindehaver, så har flere produkter fået ny godkendelse. Det betyder at registreringsnummer og navn er ændret, og de tidligere produkter er afmeldt og har fået en slutdato for anvendelse. Desuden er der også givet godkendelse til mindre anvendelse for både nye og ophørende produkter.

  • Miljøstyrelsen har d. 26. januar 2023 godkendt ukrudtsmidlet Proman SC (reg.nr. 631-10) som erstatter Proman (632-2)

  Læs mere i Middeldatabasen

  6. februar 2023

 • Dispensation til svampemidlet Propulse SE 250 i sukkerroer

  Miljøstyrelsen oplyser, at der netop er givet dispensation til brug af svampemidlet Propulse SE 250 (fluopyram + prothioconazol) i sukkerroer. Dispensationen er søgt af Nordic Sugar A/S. Der er begyndende resistens hos bedemeldug mod strobiluriner, og der ønskes derfor flere virkemekanismer ved svampebekæmpelse i sukkerroer. 

  Dispensationen omfatter ikke foder- og energiroer. Bayer oplyser, at de forventer en regulær godkendelse for Propulse til sukkerroer til sæson 2024, og at der ikke er ansøgt om godkendelse i foder- og energiroer.

  Dispensationen i sukkeroer gælder til 22. oktober 2023. Der må anvendes op til 1,1 liter ved en enkelt behandling eller 2 gange 0,55 liter. Der skal være mindst 21 dage mellem 2 behandlinger. 

  Der må efter sprøjtning kun foretages manuelt arbejde i marken i maksimalt 2 timer dagligt. Aflugning af stokløbere skal foretages før behandling med Propulse eller tidligst 10 dage efter behandling.

  Læs mere om dispensationen til Propulse i Middeldatabasen.

  20. juni 2023

 • Godkendelse til vækstreguleringsmidlet Proxy ES

  Miljøstyrelsen har den 26. maj 2023 givet godkendelse til vækstreguleringsmidlet Proxy ES (reg. nr. 1070-4). Midlet er det fortsættende produkt i forbindelse med skifte af det oprindelige middel Proxy (reg. nr. 18-545) til et andet firma.

  Læs mere om Proxy ES i Middeldatabasen.

  20. juni 2023

 • Tilbagelevering af Ranman Top

  Miljøstyrelsen og Nordisk Alkali gør det nu muligt at tilbagelevere det indkøbte Ranman Top inden den 10. – 15. marts 2023, afhængig af grovvareforhandlerens interne deadline.

  Miljøstyrelsen tilbagekaldte den 30. januar 2023 godkendelsen af alle midler indeholdende cyazofamid, som er indeholdt i Ranman Top. Fristen er 1. maj 2023, hvorefter der er forbud mod at anvende og besidde cyazofamid.

  Aftalen gælder kun Ranman Top. Der er ingen klar aftale omkring de øvrige midler indeholdende cyazofamid. Hvis der ikke kan laves en aftale om tilbagelevering af de øvrige midler, skal midlerne desværre indleveres på den lokale modtageplads for farligt affald. Sørg for at få en kvittering, som dokumentation, i tilfælde af kontrol. 

  Følgende regler gælder for tilbagelevering:

  • Kun Ranman Top, produceret og mærket med batchnummer fra 2022, tages retur.
  • Kun hele ubrudte dunke, som fremstår i ren og intakt stand, tages retur.
  • Kontakt hurtigst muligt den grovvarevirksomhed, hvor Ranman Top er købt, for en tilbageleveringsaftale.

  Brancheforeningen Danske Kartofler opfordrer på det kraftigste til at benytte sig af muligheden for tilbagelevering. Ulovlig brug af plantebeskyttelsesmidler vil få store konsekvenser for den enkelte avler men også for hele erhvervet. 

  23. februar 2023

 • Miljøstyrelsen har den 30. januar 2023 tilbagekaldt godkendelsen af cyazofamid, som er indeholdt i Ranman Top, (reg. nr. 352-8) og kopiprodukterne Azuleo (reg. nr. 352-20) og Sugoi (reg. nr.352-14). 

  Frist for anvendelse og besiddelse: 1. maj 2023

  Miljøstyrelsen vælger at tilbagekalde godkendelsen af cyazofamid, fordi de vurderer, at anvendelse af midlet udgør en uacceptabel risiko for miljøet (grundvandet). Grundvandsprøver fra boringer under en testmark (VAP-rapport) i Jyndevad viser, at nedbrydningsprodukter af cyazofamid (DMS og DMSA) detekteres i relativt høje koncentrationer op til 0,44 og 0,78 µg/L for henholdsvis DMS og DMSA, hvor der er anvendt seks behandlinger med cyazofamid i en kartoffelmark. Grænseværdien for DMS og DMSA er kun på 0,1 µg/L og er overskredet over en længere periode.

  Miljøstyrelsen vurderer desuden, at det ikke er muligt, ud fra de tilgængelige data, at begrænse anvendelsen til fx færre behandlinger eller lavere dosering af cyazofamid i 2023 for at opretholde godkendelsen med den nuværende grænseværdi.

  Vær opmærksom på meget korte afviklingsfrister for cyazofamid 

  Miljøstyrelsen har fastsat nogle meget korte afviklingsfrister, der er kortere end normalt på grund af risikoen for grundvandet. Det vil således ikke være tilladt at anvende cyazofamid til bekæmpelse af kartoffelskimmel i 2023 eller gemme cyazofamid til eventuelt senere brug. 

  Nedbrydningsproduktet DMS er velkendt og fundet i flere vandværksboringer. DMS har et sundhedsmæssigt acceptabelt niveau på op til 10 µg/L, men de sundhedsmæssige data for DMSA er desværre mangelfulde. Hvis det er muligt at tilvejebringe acceptable sundhedsdata for DMSA, er det sandsynligvis muligt at hæve grænseværdien til 0,75 µg/L, så cyazofamid i så fald kan genregistreres. Et eventuelt nyt godkendt produkt indeholdende cyazofamid vil få et andet registreringsnummer end de produkter, der nu bliver forbudt. Der vil i den kommende tid ses på, hvordan de nødvendige data tilvejebringes. Selv hvis dette skulle ske, ændrer det ikke på den udmeldte tilbagekaldelse og forbudsprocedure. 

  Midlet er nemt at genfinde på blade ved en simpel kemisk analyse, og der vil kunne iværksættes en stikprøvekontrol af behandlede marker. 

  Strategien for bekæmpelse af kartoffelskimmel vil for den kommende sæson komme til at bygge primært på de forebyggende midler fluazinam (Shirlan Ultra/Zignal) og oxathiapiprolin (Zorvec Enicade), som blandes med cymoxanil, propamocarb og mandipropamid (Cymbal, Proxanil og Revus). Der vil i den kommende tid blive meldt mere detaljeret ud med hensyn til antiresistensstrategi for de tilbageværende midler.

 • Godkendelse til af bejdsemidlet Redigo

  Miljøstyrelsen har den 14. juni 2023 givet godkendelse til anvendelse af Redigo (reg. nr. 18-679) til bejdsning af korn i industrielle anlæg. Midlet er det fortsættende produkt i forhold til Redigo FS 100, der er under udfasning på grund af et uønsket formuleringsstof. Et evt. restlager af Redigo FS 100 må lovligt anvendes indtil 24. marts 2024, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud.

  Læs mere om Redigo i Middeldatabasen.

  20. juni 2023

 • Godkendelse til mindre anvendelse af Regalis Plus

  Miljøstyrelsen har den 23. oktober 2023 givet godkendelse til mindre anvendelse af vækstreguleringsmidlet Regalis Plus (reg. nr. 19-216) til vækstregulering af prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne og lukkede væksthuse og på friland.

  Læs mere om Regalis Plus i Middeldatabasen.

  10. november 2023

 • Dispensation til anvendelse af Reglone til ukrudtsbekæmpelse i engrapgræs og hvidkløver

  Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Reglone til græsukrudtsbekæmpelse i engrapgræs og hvidkløver i vinterperioden 2023/2024.

  Reglone (reg. nr. 1-302) har fået en dispensation til anvendelse i perioden 15. november 2023 til 14 marts 2024 i engrapgræs og hvidkløver til frø. 

  Vilkår for anvendelse af Reglone til ukrudtsbekæmpelse i engrapgræs og hvidkløver til frø

  • Den maksimale dosering er 0,75 l/ha
  • Den maksimale vandmængde er 75 l/ha
  • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Samtidig skal afdriftsreducerende udstyr med minimum 50 % afdriftsreduktion anvendes ved udbringning.
  • Brugere skal anvende handsker, arbejdstøj og ansigtsbeskyttelse/visir ved blanding og påfyldning. Ved udsprøjtning skal brugerne anvende handsker, arbejdstøj og sidde i lukket førerkabine med kulfilter. - Ved håndtering af behandlede planter efter sprøjtning skal der anvendes arbejdstøj. 
  • Halm og frø må ikke benyttes til foder. 
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.  
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3 områder for at beskytte non-target arthropoder. 

  Der skal udfyldes ”Tro og love erklæring” ved køb af Reglone. Denne skal udfyldes ved køb af Reglone, og sendes af grovvarefirmaet til SEGES. Ligeledes skal avleren udfylde ”Dokumentation om sprøjteteknik” som skal opbevares sammen med sprøjtejournalen.

  Brugsanvisning

  Med en godkendt dosering på maksimalt 0,75 l pr. ha er det meget vigtigt, at sprøjtningen times helt rigtigt, og at der ikke gås på kompromis med vejret på udbringningstidspunktet. Højt vejr med masser af sol, gerne efterfulgt af en frostperiode, giver den bedste effekt på græsukrudt. Derfor bør man ikke lade chancen for en veltilrettelagt Reglone sprøjtning gå forbi. Vær parat og kør så tidligt på dagen som muligt, således at solindstrålingen efter sprøjtningen bliver størst mulig. Det er dog vigtigt at der ikke køres på planter med rim på. Husk at tilsætte spredeklæbemiddel, for at sikre bedst mulig effekt.

  Dispensationen giver mulighed for at udbringe Reglone i perioden 15. november 2023 til den 14. marts 2024, og det optimale tidspunkt, vil ligge fra midten af december til midten af januar, hvor afgrøden er gået mest muligt af vækst.

  Effekten af 0,75 l Reglone pr. ha er ikke nok til at stå alene, og skal ses som et supplement til den øvrige græsukrudtsbekæmpelse. En opfølgende græsukrudtsbekæmpelse med relevante midler, bør derfor stadig udføres i det tidlige forår

  Læs mere om Reglone i Middeldatabasen.

  6. november 2023

 • Dispensation til anvendelse af Reglone til nedvisning af lagerkartofler i 2023

  Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Reglone (diquat - reg. nr. 1-299) til nedvisning af lagerkartofler fra den 30. juni 2023 til den 19. oktober 2023. Tilladelse til opbevaring bortfalder den 19. oktober 2023. Reglone må kun anvendes i afgrødekoderne 149, 150 og 154-156.

  Bemærkning fra Miljøstyrelsen

  Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at EU-Domstolen den 19. januar 2023 afsagde dom i sag C-162/21 vedrørende brugen af neonikotinoider. Miljøstyrelsen er kommet frem til, at dommen ikke er til hinder for ovenstående dispensation. Hvis EU-kommissionen vurderer, at dommen i sagen om neonikotinoider er mere vidtrækkende end den danske forståelse, kan det ikke afvises, at det kan få indvirkning på den allerede meddelte dispensation vedrørende brug af Reglone såvel som evt. fremtidige dispensationer.

  Dispensationen meddeles på følgende vilkår: 

  • Reglone (reg. nr. 1-299) må kun anvendes til nedvisning af kartofler til lagring i BBCH 48-89 (kartofler som har nået den ønskede størrelse, men som stadig er i grøn vækst) med en maksimal dosering på 2 x 0,8 L/ha
  • Ved sprøjtning i kartofler må der maksimalt anvendes 90 L vand/ha
  • Brugere skal anvende handsker, arbejdstøj og ansigtsbeskyttelse/visir ved blanding og påfyldning.
  • Ved udsprøjtning skal brugerne anvende handsker, arbejdstøj og sidde i lukket førerkabine med kulfilter.
  • Ved håndtering af behandlede planter efter sprøjtning skal der anvendes arbejdstøj.
  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Samtidig skal afdriftsreducerende udstyr med minimum 50 % afdriftsreduktion anvendes ved udbringning.
  • Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3 områder for at beskytte leddyr og terrestriske planter.

  Krav til i tilknytning til indkøb 

  SEGES Innovation skal, som sekretariat for Danske Kartofler, sikre, at der til den enkelte avler maksimalt må sælges et kvantum svarende til de godkendte doseringer. SEGES skal derfor på anmodning fra Miljøstyrelsen fremsende information vedr. mængden af Reglone (reg. nr. 1-299), der er solgt til de enkelte avlere (identificeret ved CVR-nummer) og antallet af hektar med de relevante afgrødekoder jf. Fællesskema. Der skal derfor udfyldes en Tro og Love erklæring, som sendes til SEGES på reglone2023@seges.dk.

  Download "Bestillingsseddel og Tro og love erklæring"

  Krav til dokumentation for anvendelsen og afrapportering

  Der fastsættes desuden krav om, at jordbrugeren skal føre journal over anvendelsen af Reglone (reg. nr. 1-299), hvoraf følgende skal fremgå: 

  • Sprøjtet areal i hektar (Ha) i hvilken afgrødekoder der er tale om 
  • Doseringen af Reglone og udbragt vandmængde/ha 
  • Bufferzoner til vandmiljø og § 3 områder 
  • Bufferzone til veje, boliger, institutioner og offentlige arealer 
  • Anvendte afdriftsreducerende dyser (min. 50%)

  Download "Dokumentation som skal følge sprøjtejournalen"

  Brugsanvisning til Reglone

  Anvendelse af Reglone vil ikke være tilstrækkelig til at sikre en fuldstændig nedvisning men skal anvendes i kombination med pyraflufen-ethyl (Mizuki). Nordisk Alkali har ansøgt om registrering af Mizuki for dyrkningssæsonen 2023. Dette middel har endnu ikke opnået godkendelse, men det forventes, at godkendelsen kommer meget snart. Det anbefales at udføre de to behandlinger med Reglone med et interval på 3 dage forud for behandling med Mizuki.

  Sprøjteteknik

  Reglone skal udbringes med maksimalt 90 l vand pr. ha og en sprøjteteknik, der giver mindst 50 procent reduktion af afdrift. I Miljøstyrelsens vejledning om afdriftsreducerende sprøjteteknik ses udvalget af sprøjteteknik, der er godkendt med 50 procent afdriftsreduktion i bilag 1.

  Se Miljøstyrelsen vejledning om driftsreducerende sprøjteteknik
  Se pdf med Bilag 1 til Miljøstyrelsens vejledning om driftsreducerende sprøjteteknik 

  Læs mere i: Dispensation til anvendelse af Reglone til nedvisning af lagerkartofler i 2023

  Læs mere om Reglone i Middeldatabasen

  30. uni 2023

 • Godkendelse til svampemidlet Remocco 90

  Miljøstyrelsen har den 8. juni 2023 givet godkendelse til svampemidlet Remocco 90 (reg. nr. 19-252). Midlet er identisk med svampemidlet Juventus 90.

  Læs mere om Remocco 90 i Middeldatabasen.

  20. juni 2023

 • MIljøstyrelsen har godkendt glyphosat-produktet Roundup Dynamic, reg.nr. 18-674.

  Firmaet Bayer CropScience oplyser, at produktet ikke umiddelbart vil blive markedsført.

  Yderligere information om produktet vil kunne findes i Middeldatabasen

  13. november 2023

 • Miljøstyrelsen har godkendt følgende tre glyphosatprodukter fra Bayer CropScience:

  De tre produkter er fortsættende produkter i forbindelse med, at produkterne Roundup Flex XL, Roundup PowerMax XL og Roundup XL bliver forbudte efter 31. december 2024 og ikke må sælges fra 1. januar 2024.

  Bayer CropScience oplyser, at de tre produkter vil være i markedet i 2024.

  Yderligere information om produkterne vil kunne findes i Middeldatabasen

  9. november 2023

 • Godkendelse til mindre anvendelse af Roundup PowerMax XL

  Miljøstyrelsen har den 20. juni 2023 givet godkendelse til mindre anvendelse af Roundup PowerMax XL (reg. nr. 18-671) til ukrudtsbekæmpelse i asparges på friland. 

  Læs mere om Roundup PowerMax XL i Middeldatabasen

  20. juni 2023

 • Godkendelse til anvendelse af Saracen Delta Max i havre

  Miljøstyrelsen har den 6. juli 2023 givet godkendelse til anvendelse af Saracen Delta Max (reg. nr. 347-37) i havre. Samtidigt med denne godkendelse er der også kommet afstandskrav til vandmiljø.

  Læs mere om Saracen Delta Max i Middeldatabasen

  6. juli 2023

 • Godkendelse til mindre anvendelse af sneglemidler i spiselige og ikke-spiselige afgrøder i åbne væksthuse.

  Miljøstyrelsen har den 10. marts 2023 givet godkendelse til mindre anvendelse af ATR Sneglekorn (826-7), Ferrex (774-2), LFS Sneglegift HP (318-195), Ironmax Pro (879-1), Sluxx HP (364-59) og Molluxx (364-83) mod snegle i spiselige og ikke spiselige afgrøder i åbne væksthuse.

  19. april 2023

 • Sporax, nyt svampemiddel godkendt i kartofler

  Miljøstyrelsen har den 8. november 2023 givet godkendelse til svampemidlet Sporax (reg. nr. 613-33) til bekæmpelse af kartoffelskimmel i kartofler.

  Læs mere om Sporax i Middeldatabasen.

  10. november 2023

 • Miljøstyrelsen har meddelt, at ukrudtsmidlet Stomp CS, reg.nr. 19-205 er blevet omklassificeret efter CLP-reglerne. Den nye klassifikation betyder bl.a., at produktet bliver forsynet med faresætningen ”H361d: Mistænkes for at skade det ufødte barn” med dertilhørende sikkerhedssætninger. Der tilføjes en afstandsbegrænsning på 2 meter i forhold til veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Samtidig får produktet en mindre afgiftsnedsættelse.

  Yderligere information om produktet vil kunne findes i Middeldatabasen

  29. november 2023

 • Miljøstyrelsen har den 30. januar 2023 tilbagekaldt godkendelsen af cyazofamid, som er indeholdt i Ranman Top, (reg. nr. 352-8) og kopiprodukterne Azuleo (reg. nr. 352-20) og Sugoi (reg. nr.352-14). 

  Frist for anvendelse og besiddelse: 1. maj 2023

  Miljøstyrelsen vælger at tilbagekalde godkendelsen af cyazofamid, fordi de vurderer, at anvendelse af midlet udgør en uacceptabel risiko for miljøet (grundvandet). Grundvandsprøver fra boringer under en testmark (VAP-rapport) i Jyndevad viser, at nedbrydningsprodukter af cyazofamid (DMS og DMSA) detekteres i relativt høje koncentrationer op til 0,44 og 0,78 µg/L for henholdsvis DMS og DMSA, hvor der er anvendt seks behandlinger med cyazofamid i en kartoffelmark. Grænseværdien for DMS og DMSA er kun på 0,1 µg/L og er overskredet over en længere periode.

  Miljøstyrelsen vurderer desuden, at det ikke er muligt, ud fra de tilgængelige data, at begrænse anvendelsen til fx færre behandlinger eller lavere dosering af cyazofamid i 2023 for at opretholde godkendelsen med den nuværende grænseværdi.

  Vær opmærksom på meget korte afviklingsfrister for cyazofamid 

  Miljøstyrelsen har fastsat nogle meget korte afviklingsfrister, der er kortere end normalt på grund af risikoen for grundvandet. Det vil således ikke være tilladt at anvende cyazofamid til bekæmpelse af kartoffelskimmel i 2023 eller gemme cyazofamid til eventuelt senere brug. 

  Nedbrydningsproduktet DMS er velkendt og fundet i flere vandværksboringer. DMS har et sundhedsmæssigt acceptabelt niveau på op til 10 µg/L, men de sundhedsmæssige data for DMSA er desværre mangelfulde. Hvis det er muligt at tilvejebringe acceptable sundhedsdata for DMSA, er det sandsynligvis muligt at hæve grænseværdien til 0,75 µg/L, så cyazofamid i så fald kan genregistreres. Et eventuelt nyt godkendt produkt indeholdende cyazofamid vil få et andet registreringsnummer end de produkter, der nu bliver forbudt. Der vil i den kommende tid ses på, hvordan de nødvendige data tilvejebringes. Selv hvis dette skulle ske, ændrer det ikke på den udmeldte tilbagekaldelse og forbudsprocedure. 

  Midlet er nemt at genfinde på blade ved en simpel kemisk analyse, og der vil kunne iværksættes en stikprøvekontrol af behandlede marker. 

  Strategien for bekæmpelse af kartoffelskimmel vil for den kommende sæson komme til at bygge primært på de forebyggende midler fluazinam (Shirlan Ultra/Zignal) og oxathiapiprolin (Zorvec Enicade), som blandes med cymoxanil, propamocarb og mandipropamid (Cymbal, Proxanil og Revus). Der vil i den kommende tid blive meldt mere detaljeret ud med hensyn til antiresistensstrategi for de tilbageværende midler.

 • Miljøstyrelsen har godkendt de to identiske glyphosat-produkter Taifun C, reg.nr. 396-93, og Glypper Go, reg.nr. 396-94. De to produkter er fortsættende produkter i forhold til Taifun og Glypper 360, som begge bliver forbudte efter 31. december 2024, og som ikke må sælges i 2024.

  Yderligere information om produkterne vil kunne findes i Middeldatabasen

  23. november 2023

 • Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlet Target 700 SE, reg.nr. 1046-8 (metamitron), som er det fortsættende produkt i forhold til Target 700. Navneskiftet skyldes, at godkendelsen er overført til et nyt firma. Det udgående produkt Target 700, reg.nr. 501-27, bliver forbudt at opbevare og anvende efter 31. maj 2025.

  Yderligere information om produktet vil kunne findes i Middeldatabasen

  30. november 2023
 • Afslag på godkendelse af svampemidlet Univoq

  Miljøstyrelsen oplyser, at de netop har givet afslag på ansøgningen om godkendelse af svampemidlet Univoq. Miljøstyrelsen vurderer nemlig, at den ansøgte anvendelse udgør en uacceptabel risiko for persistens for et nedbrydningsprodukt.

  Univoq indeholder et nyt aktivstof med ny virkemekanisme, nemlig fenpicoxamid som kommercielt er navngivet InatreqTM Active, ligesom der er iblandet prothioconazol, som også indgår i Proline. Midlet har især god effekt på Septoria og har været afprøvet i Landsforsøgene i hvede siden 2017 samt i enkelte forsøg i rug og  alm. rajgræs til frø. 

  Corteva oplyser, at de nu vil nærlæse afgørelsen fra Miljøstyrelsen og vurdere, om de kan gøre yderligere.

  Læs mere om Univoq i Middeldatabasen.

  17. oktober 2023

 • Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlet UPL Metafol, reg.nr. 1046-4 (metamitron). Produktet er det fortsættende produkt i forhold til SweDane Metafol 700. Navneskiftet skyldes, at godkendelsen er overført til et nyt firma. Det udgående produkt SweDane Metafol 700, reg.nr. 501-41, bliver forbudt at opbevare og anvende efter 31. maj 2025.

  Yderligere information om produktet vil kunne findes i Middeldatabasen

  24. november 2023

 • Skadedyrsmidlet Vertimec er afmeldt 

  Skadedyrsmidlet Vertimec (reg. nr. 1-192) er afmeldt ved Miljøstyrelsen og godkendelsen udløber d. 30. april 2024, sidste frist for opbevaring og anvendelse er 30. oktober 2025.

  Læs mere om Vertimec i Middeldatabasen.

  20. juni 2023

Vil du vide mere?

Støttet af