Jura, Økonomi og ledelse

Klimakreditter: Påvirker salg af klimakreditter mine muligheder for at få tilskud?

Landmandens mulighed for at opnå tilskud påvirkes efter vores vurdering ikke ved salg af klimakredit-ter, der har relation til et projekt, hvortil der modtages tilskud.

I Danmark er det muligt at skabe klimakreditter gennem forskellige tiltag. I denne artikel fokuseres der på tilskud til projekter med skovrejsning, som endnu ikke er påbegyndt. Der gælder et princip for klimakredit-ter, hvorefter tiltag, der alligevel skulle være foretaget, som udgangspunkt ikke kan omdannes til klimakreditter. Dette omtales som kravet om additionalitet. 

Det skal forstås ud fra formålet med anvendelsen af klimakreditter. Formålet er at opnå CO2-besparelser, og på den måde sikre en mindre udledning af CO2 samlet set, fordi besparelserne kan opkøbes af virksomheder, der vil nedbringe sin samlede CO2-udledning. Der er dog ikke et lovkrav om additionalitet.  

Tilskud til skovrejsning er reguleret i den gældende bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning. Tidligere ordninger vil ikke blive gennemgået, da spørgsmålet om klimakreditters påvirkning af muligheden for at opnå tilskud alene er relevant for fremtidige projekter. Ved en gennemgang af bekendtgørelsens bestemmelser vurderes det, at landmandens salg af klimakreditter ikke har indflydelse på landmandens mulighed for at opnå tilskud til privat skovrejsning. 

Tilskud til privat skovrejsning er finansieret via det Danske Landdistriktsprogram 2014-2022. Det er derfor relevant at undersøge det bagvedliggende forordningsgrundlag. Det har været undersøgt, om forordnings-grundlaget regulerer betydningen af samtidige økonomiske fordele for landmanden, når landmanden modtager af tilskud. Der er blot et generelt princip om forbud mod dobbeltfinansiering. 

Princippet indebærer, at landmanden ikke må opnå tilskud fra flere myndigheder til det samme ansøgte projekt. Derimod forholder forordningsgrundlaget sig ikke til, hvorvidt eventuelle økonomiske fordele, i form af for eksempel salg af klimakreditter, enten skal fratrækkes på et senere tidspunkt eller umuliggør, at landmanden kan opnå tilskud til det pågældende projekt. 

Det følger blandt andet af forordning nr. 1307/2013, at en række udvalgte forbedrende klima- og miljøinitiativer helt undtagelsesvist ikke er omfattet af forbuddet mod dobbeltfinansiering. Det indikerer, at der ønskes lempeligere krav for initiativer, der er med til at forbedre klima og miljø.

Ovenstående giver en formodning for, at det altovervejende udgangspunkt er, at landmandens mulighed for at opnå tilskud ikke umuliggøres eller vanskeliggøres ved salg af klimakreditter, der har relation til et projekt, hvortil der modtages tilskud. Det skyldes, at landmanden alene skal undgå dobbeltfinansiering til sine ansøgte projekter.

Det anbefales dog alligevel, at landmanden kontakter de relevante myndigheder skriftligt (e-mail) i den konkrete sag med henblik på at afklare, om salget af klimakreditter vil påvirke mulighederne for at opnå tilskud eller medføre risiko for tilbagebetaling af allerede udbetalt tilskud til skovrejsning. Du kan læse mere i artiklen nedenfor om, hvorfor det er vigtigt at rette skriftlig henvendelse i stedet for telefonisk henvendelse.

Vil du vide mere?

Støttet af