Jura

Kompensationsordninger til danske virksomheder som følge af covid-19

Regeringen har med de øvrige partier i Folketinget i dag landet en ny hjælpepakke til små og mellemstore virksomheder.

De centrale punkter i aftalen er:

 • Kompensation til selvstændige og freelancere, som oplever minimum 30 procent fald i deres omsætning. Kompensationen vil udgøre 75 procent af det forventede omsætning- stab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned per ejer. Ordningen vil gælde i tre måneder fra 9. marts til 9. juni.
  Læs mere om ordningen på virksomhesguiden.dk – spørgsmål og svar

  Bemærk, at virksomhedsejere, der samtidig modtager folkepension, ikke er omfattet af ordningen. Ligeledes er sygemeldte virksomhedsejere ikke omfattet af ordningen. Man kan ikke få dækket de samme omkostninger to gange. Hvis man modtager sygedagpenge, vil man således ikke kunne søge kompensation i samme periode.

 • Kompensation for virksomheders faste udgifter. For eksempel kan hoteller, restauranter og flyselskaber få kompensation for udgifter som husleje og uopsigelige kontrakter, hvis de har et omsætningstab på mindst 40 procent. Det gælder for virksomheder, der har mindst 40 procent omsætningstab. Kompensationen udgør mellem 25 og 80 procent, afhængig af størrelsen på omsætningsnedgangen. Virksomheder, som regeringen har påbudt fuldt lukket, vil blive kompenseret 100 procent for faste udgifter i perioden.
  Læs mere på virksomhedsguiden.dk

 • Øget adgang til eksportkredit for små og mellemstore eksportvirksomheder. De får mulighed for at tage nye lån gennem Danmarks Eksportkredit.

 • Rammen for statsgaranterede låneordninger forhøjes for store, mellemstore og små virksomheder.

 • Offentlige indkøb i staten skal understøtte virksomhederne ved at dispensere fra en række bevillingsregler, for eksempel skal staten undlade at gøre misligholdelsesbestemmelser gældende over for leverandører. Regeringen vil gå i dialog med KL og Danske Regioner om tilsvarende i kommuner og regioner.

 • Rejsegarantifonden styrkes med en statslig garanti på 1,5 milliarder kroner for at hjælpe rejseselskaberne. Samtidig udvides rejsegarantifondens formål, så den også yder kompensation i forbindelse med aflyste rejser.

 • Lempeligere adgang til dagpenge og sygedagpenge i tre måneder fra 9. marts til 9. juni. For dagpengemodtagere medtæller perioden ikke i de lediges dagpengeanciennitet, og personer, der har opbrugt deres dagpengeret, kan melde sig ind igen og få dagpenge frem til 9. juni. For personer på sygedagpenge, der ellers ikke ville kunne få forlænget deres sygedagpenge, vil få forlænget retten til sygedagpenge i tre måneder.
  Bedre lånemuligheder for elever og studerende, der risikerer at miste deres job. Studerende og elever på ungdomsuddannelser får ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kroner per måned i marts og april ud over de gældende lånemuligheder.

Se hele aftalen om kompensationsordningerne

Hertil er tidligere vedtaget

Der er endnu ikke åbnet op for ansøgning om kompensation efter de forskellige hjælpepakker, og de er ikke vedtaget af Folketinget endnu. Men dette forventes at ske snarest.
Selvom dygtige landmænd, der med den vigtige fødevareproduktion ikke umiddelbart bliver ramt, sker udviklingen dog så hurtigt, at konsekvenserne ikke er til at forudsige. Hertil kommer andre erhverv.

Man kan også som virksomhedsejer finde en samlet oversigt over hjælpepakkerne på virksomhedsguiden.dk

Ligeledes står vi hos Landbrug & Fødevarer - SEGES klar til at hjælpe med drøftelser og sparring.
Såfremt du ønsker en nærmere uddybning/sparring om den nye hjælpepakke, betydningen for rådgivningsvirksomhederne mv. kan du bl.a. kontakte statsautoriseret revisor Kim Wegener herom. Se kontaktoplysninger nedenfor.

Vil du vide mere?