Køer i stalden

Kvæg, Økonomi og ledelse

Præcisering af lovkrav til kvægstalde

Hen over de kommende år vil flere og flere af de ændrede krav til kvægstalde skulle implementeres. For nogle af kravene, kan der være brug for en klar fortolkning– bl.a. kravene for plant gulv, børster, vandkar og sygebokse. SEGES Innovation vil løbende følge op med præciseringer.

Nyhed

17. december 2022

 Opdateret 10. juni 2024

Kvægbrugene har stor fokus på de krav, der stilles til deres stalde i ”Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kvæg”. Og SEGES Innovation får i den forbindelse løbende spørgsmål vedrørende tolkning af kravene. En del af spørgsmålene drejer sig om plant gulv, placering af børster og vandkar samt kravene til sygebokse. 

Du finder også en præcisering af nogle af de områder, der især har skabt tvivl. Præciseringerne berører bl.a., om man må opstalde ungdyr på fuldspalter i bindestalde og en præcisering til krav om en særskilt opsamlingsplads med eftergiveligt underlag.

Plant gulv bag foderbordet er ikke lig med vandret

Af bekendtgørelsen fremgår det, at der skal være ”plant gulv bag foderbordet” fra 2024. Ved plan menes ikke, at gulvet skal være vandret. Med plan menes her, at gulvet bag foderbordet skal være indrettet således, at køer, ungdyr og kalve er sikret en naturlig ædestilling, og at gulvet er plant.

Der må gerne være en lille repos, hvor dyrene kan stille deres forben, når de står ved foderbordet og æder, og der må også gerne være et fald på gulvet. Det vigtige er, at dyret kan stå naturligt og æde og ikke fx er nødt til at ligge på knæ eller strække sig for at nå foderet. 

Der må ikke være store huller i gulvet, hvor dyrene står og æder - eller det modsatte, hvor dyrene står på ”et bjerg” af strøelse eller andet. Derfor skal man overveje, hvor meget fald man laver samt hvor tit man vil muge ud – især når man bygger dybstrøelsesbokse. 

Derudover er det vigtig at underlaget, hvor dyrene står, er skridsikkert.

Placering af børster og vandkar til køerne udendørs

Flere bedrifter skal formentligt i gang med at placere flere børster og vandkar, for at leve op til kravene i bekendtgørelsen. Kobørsterne er allerede et krav, men 10 cm vandkar pr. ko kommer i 2024. 

Hverken børster eller vandkar er imidlertid noget, man bare lige placerer, uden at det kan få store konsekvenser for flowet i stalden, da der ofte opstår trafikprop omkring både børster og vandkar.
Derfor kunne en løsning for nogle bedrifter være at placere både børster og vandkar udendørs - fx i forbindelse med udendørs ædepladser eller løbegård. I forhold til bekendtgørelsen er det dog et krav, at køerne i så fald altid skal have fri adgang til udearealet, og børsterne og vandkarrene skal placeres lettilgængeligt for køerne.

Det er en god ide at måle sine vandkar op. For selvom man har købt et 2 meters vandkar, er mange af dem kun 1.8 meter, og derved kommer man til at mangle vandkar i 2024.

I Overgangsordninger for Lov om hold af malkekvæg, kan du læse, hvordan du måler et vandkar op (§82 under punktet ’Træder i kraft juli 2024’).

Sygebokse hjælper de syge køer

Syge og tilskadekomne malkekøer skal kunne opstaldes i enkeltsygebokse, så de beskyttes mod andre kreaturer. Ligeledes skal en ko, der er syg med en smitsom lidelse, kunne holdes isoleret fra andre kreaturer. 

Kravet om sygebokse er indført, fordi en syg ko har sværere ved at komme sig i sengebåsestalden pga. konkurrence med raske køer om adgang til foder, vand og hvile. I sygeboksen sikres hun den nødvendige behandling, pleje og opsyn. Sygeboksen placeres bedst centralt i staldområdet og indrettes med god plads til køerne og til personalet, der skal passe dem.

Krav til indretning af sygebokse til køer

  • Mindst en sygeplads pr. 100 køer
  • Syge kreaturer skal om nødvendigt opstaldes enkeltvis
  • Enkeltsygebokse skal være mindst 12 m2 for stor race og mindst 10 m2 for lille
  • I fællessygebokse skal der være 8 m2 pr ko af stor race og 6,8 m2 ved lille race
  • Underlaget skal være tørt og blødt, gerne dybstrøelse
  • Der skal kunne maskinmalkes
  • I enkeltsygebokse, hvor køerne kun opholder sig i kort tid, er der ikke krav om kobørster
  • Ved samdrift skal der være sygebokse på hver ejendom
  • For kalve og ungdyr skal der altid være mindst en ledig plads i en sygeboks

Muligt at opstalde ungdyr på fuldspalter i bindestalde efter 2024

I 2027 vil det ikke længere være lovligt at opstalde dyr i bindestalde. I staldanlæg med bindestalde er der imidlertid ofte også fuldspaltebokse. Men brugen af fuldspaltebokse skal ophøre allerede i 2024. Derfor har mange set en udfordring i, hvad de skal stille op med ungdyrene efter 2024 i bindestalden.

Ifølge en præcisering i undtagelser omkring bindestalde, vil det imidlertid være tilladt at opstalde ungdyr i fuldspaltebokse, der er placeret i bindestalde, indtil 1. juli, 2027. Det er dog vigtigt at bemærke, at dyrene fortsat skal på græs i sommerperioden.

Ingen afspærring til sengebåse ved særskilt opsamlingsplads

Krav om en særskilt opsamlingsplads med eftergiveligt underlag træder i kraft 1. juli 2024. Det er muligt at opfylde dette krav ved at samle køerne i gangen mellem sengebåsene. Der har dog været tvivl om, hvorvidt sengebåsene i dette område i så fald skulle være afspærrede, mens køerne stod samlet til malkning. Det er nu blevet præciseret at, køerne gerne må bruge sengebåsene. Det betragtes endda som en fordel, at nogle af køerne, kan ligge ned, mens de venter på at blive malket. 

Dog vil sengebåsenes areal ikke indgå i det arealkrav til opsamlingspladser, som træder i kraft i 2034, og som er på hhv. 1,5 m2 pr. ko for store racer og 1,35 m2 for små racer. 
Men husk, at gulvet på opsamlingspladsen pr. 1. juli 2024 skal være eftergiveligt.

Vil du vide mere?