Natur og vandmiljø, Planter

Virkemiddelkatalog til grundvandsbeskyttelse på landbrugsjord

Ny udgave af virkemiddelkatalog til grundvandsbeskyttelse på landbrugsjord er netop blevet udgivet og klar til at blive taget i brug af landmænd og konsulenter.

I Danmark har politikerne besluttet at der skal ske en ekstra indsats for at beskytte grundvandet. Derfor er der udpeget områder med fokus på at mindske risikoen for forurening af grundvandet. Disse områder kaldes indsatsområder. 

Derudover er det blevet politiske besluttet, at der skal udpeges boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), for at nedbringe risikoen for forurening af vores grundvand omkring vandforsyningsboringerne. 
Det har betydning for alle de erhverv, der ejer jord i de udpegede områder.

Der er udpeget ca. 4.850 boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). De omfatter ca. 20.300 ha. Heraf udgør landbrugsarealer ca. 9.500 ha., som er ejet af ca. 6.200 lodsejere. Cirka 83% af lodsejerne ejer mindre end 2 ha i et BNBO, omkring 15% af lodsejerne ejer mellem 2 - 10 ha, og de resterende 2% af lodsejerne ejer mere end 10 ha i et BNBO 

Brug virkemiddelkataloget hvis du har arealer inden for et indsatsområde eller BNBO

Hvis du har arealer inden for et indsatsområde eller BNBO, og kommunen vurderer, at der er behov for yderligere indsats for at reducere risikoen for nedsivning af pesticider til grundvandet, kan du forvente at kommunen eller vandforsyningen vil kontakte dig angående dette for at få lavet en frivillig aftale om pesticidfri dyrkning eller anden form for ændring i arealanvendelsen, der permanent sikrer mod nedsivning af pesticider.

Dette virkemiddelkatalog er udarbejdet for landmænd og lodsejere, der har jord inden for indsatsområder i forhold til grundvandsbeskyttelse eller BNBO, og dermed står overfor en opgave med at tænke på alternative driftsmuligheder på sin jord. Kataloget vil give inspiration til at tænke i nye driftsmuligheder eller til omlægning til natur. 

Kataloget er delt op med forslag til løsninger med fokus på fortsat drift, og i løsninger med fokus på klima og biodiversitet. Formålet er at hjælpe lodsejeren og rådgiveren med at skabe et overblik over mulige virkemidler, der kan anvendes i den konkrete situation. 

Under hvert virkemiddel er der en beskrivelse af virkemidlet, hvilke fordele og ulemper det har, hvad de juridiske og økonomiske konsekvenser er, på hvilke arealtyper virkemidlet er mest optimalt samt henvisninger til mere uddybende artikler om hvert virkemiddel.

OBS: Virkemiddelkataloget for grundvandsbeskyttelse er blevet revideret og opdateret i slutningen af 2023. Blandt andet er teksten om braklægning revideret. Landbrugsordningen Multifunktionel jordfordeling eksisterer f.eks. ikke længere. De projekter som er etableret under Multifunktionel jordfordeling kører selvfølgelig videre. 

Vil du vide mere?

Støttet af