Planter

Kvælstofprognosen 2023

Kvælstofprognosen for 2023 viser et mindre kvælstofbehov end normalt på lerjorde i hele landet. På landsplan er behovet 3.200 tons mindre end normalt.

Kvælstofprognosen for 2023 er beregnet på grundlag af N-min i jorden på 101 marker i Kvadratnettet målt i første halvdel af februar måned 2023. Resultaterne af N-min målingerne i februar 2023 er sammenholdt med det gennemsnitlige N-min-indhold målt i februar i Kvadratnettet i perioden 2012-2022.

Resultatet af målingerne viser, at N-min-indholdet i februar 2023 på lerjord er højere i hele landet end gennemsnittet af de foregående 11 år.

Kvælstofprognosen 2023

Kvælstofprognosen for 2023 er offentliggjort i denne nyhed på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Kvælstofprognosen er udarbejdet af SEGES Innovation, Planter & Miljø i samarbejde med Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi; Københavns Universitet, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi; og Landbrugsstyrelsen. Prognosen er indstillet til Landbrugsstyrelsen af Fødevareministeriets Udvalg vedr. kvælstofnormer, -prognoser og kvælstof i husdyrgødning. Det er Landbrugsstyrelsen, der offentliggør kvælstofprognosen. 

Prognosen viser afvigelser fra det normale behov for tilførsel af kvælstof. I 2023 er kvælstofbehovet reduceret med 0-5 kg kvælstof pr. ha i forhold til normalt (gennemsnittet af de foregående 11 år) afhængigt af jordtype. Prognosen gælder for grovsandet jord (JB 1 og 3), finsandet jord (JB 2 og 4), lerjord (JB 5-9) og humusjord (JB 11) på marker med vinterkorn eller forårssåede afgrøder med et kvælstofbehov. For JB 10 og 12 er der ikke en prognose. Der er ikke fundet grundlag for en områdeopdeling af landet.

Tabel 1. Kvælstofprognosen 2023. Afvigelser fra det normale behov for tilførsel af kvælstof, kg N pr. ha.

Område Grovsand JB 1 og 3 Finsand JB 2 og 4 Sandblandet lerjord JB 5 og 6 Lerjord JB 7 ? 9 Humusjord JB 11
Hele landet 0 0 -5 -5 0

På landsplan vil kvælstofprognosen resultere i et kvælstofbehov, der er omkring 3.200 tons mindre end normalt.

Hvor gælder prognosen?

Prognosens angivelser i tabellen anvendes på marker med vinterkorn eller forårssåede afgrøder med et kvælstofbehov, uanset om der er tilført husdyrgødning eller ej. Prognosen gælder ikke for afgrøder, der har en stor kvælstofoptagelse i løbet af efteråret og vinteren, dvs. græs, vinterraps og lign., men den gælder for vinterkorn og lovgivningsmæssigt også for forårssåede afgrøder efter efterafgrøder. 

Prognosen gælder for både vandede og uvandede jorder.

Kvælstofprognosen i relation til gødningsplan og gødningsregnskab

Ifølge Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag skal bedriftens samlede kvote for kvælstof korrigeres efter kvælstofprognosen for korn og forårssåede afgrøder for planperioden. 

Kvælstofprognosen i Mark Online

Mark Online opdateres med kvælstofprognosen 2023 onsdag den 15. marts. 

Vil du vide mere?