Jura, Økonomi og ledelse

Hjælp til arbejdsgivere med ukrainske ansatte

Mange ukrainske medarbejdere i dansk landbrug står i dag i en meget vanskelig situation på grund af krigen i Ukraine. Vi opfordrer til, at arbejdsgiver og medarbejder så tidligt som muligt går i dialog og finder en løsning, der er god for begge parter.

Uanset om den ukrainske medarbejder på nuværende tidspunkt befinder sig i Ukraine, eller om medarbejderen ønsker at tage til Ukraine, kan der opstå en lang række praktiske spørgsmål bl.a. i forhold til opholdsgrundlaget og ansættelsesforholdet. 

Ansættelsesforholdet

Hvis en medarbejder ikke kan udføre sit arbejde, fordi pågældende befinder sig I Ukraine, eller ønsker at forlade arbejdspladsen for at rejse hjem til Ukraine, er der ikke lovgivning eller overenskomster, der giver medarbejderen ret til fravær fra sit arbejde.

Medarbejderens fravær i disse situationer skal behandles efter de almindelige ansættelsesretlige regler, og det er arbejdsgiveren, som i det enkelte tilfælde bestemmer, om medarbejderes ønske om fravær kan imødekommes med en aftale.

Aftaler om fravær

For at undgå tvivlsspørgsmål om medarbejderens ansættelsesforhold på et senere tidspunkt opfordrer vi derfor til, at parterne i videst muligt omfang indgår aftaler om karakteren af fraværet. Det gælder, uanset om medarbejderen befinder sig i Danmark eller i Ukraine. Der er ikke formkrav til en sådan aftale, men vi anbefaler, at aftalen indgås skriftligt. Det kan være ved at underskrive et tillæg til ansættelsesaftalen, men aftaler kan også indgås over e-mail, sms, via apps eller sociale medier mv. 

Det vigtigste er, at parternes aftale fremgår klart af parternes dialog. Parterne kan også løbende ændre i aftalen, eksempelvis hvis en ferieperiode overgår til orlovsperiode. 

Aftaler kan f.eks. vedrøre følgende:

  • Medarbejderen afholder ferie, feriefridage eller afspadserer.
  • Medarbejderen afholder fravær uden løn i en periode (orlov).
  • Arbejdsgiver betaler løn – helt eller delvist – under fraværet i en given periode.
  • Aftale om tjenestebolig stilles i bero.

Giv besked til SIRI (Styrelsen for International rekruttering og integration)

Det er ikke et krav, at SIRI informeres om den indgåede aftale, medmindre ansættelsesforholdet ophører. Vi anbefaler dog, at SIRI informeres, hvis medarbejdere med arbejds- og opholdstilladelser rejser til Ukraine i den givne situation. SIRI foretager løbende stikprøvekontroller af, om vilkårene i arbejds- og opholdstilladelsen overholdes, bl.a. kontrolleres lønudbetalingen i eIndkomst. Ved at give SIRI besked på forhånd, er SIRI informeret om årsagen til eventuelle afvigelser. 

Konsekvenser for medarbejderens arbejds- og opholdstilladelsen

Medarbejderens ophold i Ukraine kan betyde, at medarbejderens arbejds- og opholdstilladelse bortfalder. Medarbejderen kan derefter ikke begynde at arbejde i Danmark igen, før vedkommende har en ny arbejdstilladelse, der giver ret til at arbejde i Danmark.

Hvis medarbejderen beholder sin bopæl i Danmark og udrejser til Ukraine, kan medarbejderen udrejse i op til seks måneder, hvis vedkommende har en midlertidig arbejds- og opholdstilladelse, f.eks. som praktikant, fodermester eller driftsleder, uden at det får betydning for arbejds- og opholdstilladelsen.

Medarbejdere, der har fået en permanent opholdstilladelse, og som bevarer deres bopæl i Danmark, kan udrejse i op til 12 måneder, uden at det får betydning for arbejds- og opholdstilladelsen.

Hvis en medarbejder på en arbejds- og opholdstilladelse i forbindelse med udrejse eller ophold i Ukraine vælger at opgive sin bopæl i Danmark, vil medarbejderens arbejds- og opholdstilladelse bortfalde ved udrejsen.

Særlov om midlertidig opholdstilladelse

Et bredt flertal af Folketingets partier indgik den 4. marts 2022 en aftale om, at der skal gennemføres lovgivning, som skal hjælpe personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Regeringen fremsætter derfor lovforslag om lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine. Loven har til formål at tilvejebringe et særligt og midlertidigt opholdsgrundlag til personer, der grundet konflikten med Rusland er fordrevet fra Ukraine. Med loven vil de berørte personer bl.a. hurtigt kunne starte i skole, på en uddannelse eller i et arbejde.

Aftalepartierne er enige om, at loven som udgangspunkt skal have en varighed på to år med mulighed for forlængelse og omfatte ukrainske statsborgere og personer med flygtningestatus i Ukraine samt medfølgende kernefamilie og andre familiemedlemmer forsørget i samme husstand.

Aftaleparterne er også enige om, at de ukrainere, som i dag opholder sig i Danmark på f.eks. en erhvervsordning, skal kunne ansøge om den særlige midlertidige opholdstilladelse, ligesom personer med en særlig midlertidig opholdstilladelse skal kunne ansøge om opholdstilladelse efter de gældende regler. Udløber ens praktikantophold mv. eller bliver man skilt fra sin ægtefælle, skal man ikke være henvist til at tage tilbage til Ukraine.

Det vil sige, at ukrainere, som risikerer at miste deres opholdstilladelse, fordi de er udrejst til Ukraine i forbindelse med konflikten, som udgangspunkt vil blive omfattet af loven.

Det fremgår af aftalen, at lovforslaget ønskes hastebehandlet, og det forventes, at lovforslaget træder i kraft midt marts 2022.

Kilde: Ny i Danmark: Dispensation fra bortfald

Læs: Aftale om lovgivning for fordrevne ukrainere

Vil du vide mere?