Natur og vandmiljø, Jura, Planter, Økonomi og ledelse

Jordfordeling og mageskifte

Jordfordeling er et redskab, der kan forbedre arronderingen på din ejendom og kan være et redskab til at finde løsninger i forbindelse rådighedsindskrænkninger, som bl.a. kan gennemføres for at beskytte grundvandet.

Hvis din ejendom berøres af rådighedsindskrænkninger og det eventuelt kræver ændringer i driften, kan det være, at der er naboejendomme m.v., der står med samme udfordring og således også har behov for en tilpasning af deres ejendom. Her kan jordfordeling (jordbytter) eller mageskifte være et redskab til at forbedre jeres bedrifter/ejendomme.

Hvad er jordfordeling?

Man taler om jordfordeling, når et antal jordlodder fordelt på flere ejendomme, indenfor et geografisk afgrænset område, handles samtidigt. Handlen foregår ikke på traditionel vis, men på grundlag af en jordfordelingsoverenskomst. Jordfordeling handler altså om, at flere parter frivilligt går sammen i et projekt om at fordele deres jord på kryds og tværs. Typisk kan jordfordeling kun komme på tale, når der er mange ejere involveret. Stat og kommuner kan også være deltagere i en jordfordeling.

Jordfordeling kan også bruges ved såkaldt multifunktionel jordfordeling, hvor flere forskellige interesser tilgodeses på samme tid (f.eks. vandmiljø, hensyn til drikkevand, klimatilpasning, natur og biodiversitet mv.). Bor du i et område, hvor der udover grundvandsbeskyttelse også er mulighed for at tilgodese miljø, natur, klima og andre hensyn, kan det være fornuftigt at tænke i multifunktionel jordfordeling. Landbrugsstyrelsens Pilotordning for Multifunktionel Jordfordeling ind i planlægningen. Det kan hjælpe til at løse en række problemer udover grundvandsbeskyttelse, og der kan opnås fri jordfordeling mellem de lodsejere, som er involveret. Dog skal du være opmærksom på, at multifunktionelle jordfordelingsprocesser skal dække et ret stort område. Der skal jordfordeles mellem 100 og 1000 ha for at komme i betragtning.

Du kan som lodsejere selv tage initiativ til at sætte en jordfordelingsproces i gang, typisk via en landbrugsrådgiver.
Jordfordeling kræver, at du nøje har overvejet, hvordan du fremover gerne vil bruge og drive din ejendom, og at du indtænker planer for kommende ændringer og evt. byggeri.

Hvad er mageskifte?

Man taler om mageskifte, når to parter bytter fast ejendom eller dele heraf. Udover selve byttet er situationen ofte den, at den ene part betaler et beløb til den anden, da ejendommene sjældent er det samme værd.

Fordelene ved en jordfordeling og et mageskifte kan være, at du får en bedre udnyttelse af din ejendom i form af bedre beliggenhed af markerne og en mere optimal markform. Samtidig kan du måske spare transportomkostninger og belaste lokalområdet mindre med færdsel og støj. Det kan give mulighed for at få større sammenhængende jordstykker, og måske kan du opnå en mere egnet lokalitet til et fremtidigt barmarksprojekt. Ved at indgå i en jordfordeling kan du både få jord og skille dig af med jord på en måde, som måske ikke er mulig ved almindeligt køb og salg.

Forhold for jordfordeling og mageskifte

 • En jordfordelingsproces tager tid, og du skal derfor indstille dig på, at der kan gå op til flere år, før du ved, om fordelingen rent faktisk kan gennemføres.

  På længere sigt kan du få en ejendom, som hænger bedre sammen og dermed bedre kan udnyttes, og du kan eventuelt spare transportomkostninger og andre udgifter forbundet med at have jorder, der ikke umiddelbart hænger sammen. 
  Omvendt ved et mageskifte, hvor det typisk kun er to eller tre parter involveret, kan dette typisk gennemføres relativt hurtigt.

 • Reglerne for jordfordeling findes i jordfordelingsloven og den tilhørende bekendtgørelse. Reglerne administreres af Landbrugsstyrelsen.
  Initiativet kan komme fra en enkelt eller flere lodsejere, virksomheder, offentlige myndigheder og kommunale fællesskaber m.v. 

  Processen styres af en såkaldt planlægger, der kan være en landinspektør eller en landbrugsrådgiver, f.eks. fra en landboforening el.lign. Landbrugsstyrelsen kan ligeledes udføre planlægningen. Planlæggeren har ansvaret for at udarbejde en samlet plan for jordfordelingen og fastsætte vilkårene for lodsejernes deltagelse i jordfordelingen, ligesom planlæggeren skal afklare en række praktiske forhold.

  En anmodning om rejsning af en jordfordeling indgives til Landbrugsstyrelsen. Selve fordelingen besluttes af en jordfordelingskommission. Der skal desuden nedsættes et lodsejerudvalg.

 • Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom ved jordfordeling sidestilles med afståelse ved salg. Hvis der modtages anden jord som modydelse, anses værdien af denne jord som (en del af) salgssummen.

  Der vil generelt i forbindelse med en jordfordeling være mange spørgsmål om skat og moms, herunder ejendomsavancebeskatning og fradrag for udgifter samt håndtering af eventuelle tilskud, ligesom en jordfordeling kan have betydning for støtteordninger. 

  Det må derfor kraftigt tilrådes, at du drøfter de økonomiske forhold grundigt med en rådgiver, inden du giver dig i kast med en jordfordeling.

  Særligt om skat ved mageskifte af ubebyggede arealer 

  Fortjeneste, der opnås ved mageskifte, er som udgangspunkt omfattet af de generelle regler om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom i ejendomsavancebeskatningsloven. Mageskifte sidestilles altså med afståelse efter ejendomsavancebeskatningsloven.

  Ejeren kan dog, når særlige betingelser er opfyldte, vælge ikke at medregne fortjeneste ved mageskifte i indkomstopgørelsen.
   
  Betingelserne, som skal være opfyldt, er at der er tale om: 

  • mageskifte af ubebyggede arealer
  • at en af ejerne højst betaler 10.000 kr. ud over arealet
  • en enkelt handel mellem to ejere, og
  • en situation, der ikke er omfattet af reglerne om jordombytning som led i en jordfordelingssag eller om jordombytning som led i en ekspropriation  
  • Skattefritagelsen er ikke definitiv, fordi beskatningen blot er udskudt indtil det tidspunkt, hvor arealet, der er erhvervet ved mageskiftet, bliver afstået

  Det er vigtigt at være opmærksom på, at der ikke som sådan er tale om skattefrihed. Skatten bliver blot udskudt, indtil det erhvervede areal engang sælges igen. Ved senere afståelse af det erhvervede areal bliver anskaffelsessummen for arealet opgjort, som om arealet var erhvervet på samme tidspunkt og for samme beløb som det areal, der blev afstået ved mageskiftet.

 • Fastsættelse af pris for jorden 

  Ved jordfordeling er det planlæggeren, der – sammen med lodsejerudvalget – skal finde det rigtige prisniveau for jorden i det berørte område. Det sker typisk i samarbejde med uvildige konsulenter. Det kan foregå på den måde, at den bedste mark i området takseres til forholdstal 100, og de andre marker takseres herefter i forhold til denne mark. Ved prisfastsættelsen inddrages en lang række faktorer såsom jordbundsforhold, markens størrelse og beliggenhed, bonitet m.v.

  Også øvrige dyrkningsmæssige begrænsninger kan påvirke prisen (beskyttet natur, diger, fortidsminder, tinglyste begrænsninger osv.) Når der er enighed mellem lodsejerne om jordfordelingen, underskrives en jordfordelingsoverenskomst om køb og/eller salg, hvor vilkår og kontant vederlag er anført. Der bliver derfor ikke skrevet slutsedler eller skøder.

  Planlæggeren skal i processen vurdere, om der kan ske forringelse af panterettigheder og i givet fald forhandle med panthaverne herom.

  Ved et mageskifte prissættes ejendommen som ved et almindeligt salg.

  Betaling for jordfordeling

  Omkostningerne ved en jordfordeling betales som udgangspunkt af rekvirenten og de involverede lodsejere. Der kan i visse tilfælde opnås tilskud fra staten eller andre, der har en interesse i jordfordelingen. Derudover kan der være omkostninger til egne rådgivere. 

  Man skal være opmærksom på, at der desuden kan komme udgifter til efterfølgende tinglysning.

  Landbrugsstøtte m.v.

  Det kan få betydning for arealstøtten/landbrugsstøtten, hvis din ejendom gennem en jordfordeling eller et mageskifte bliver større eller mindre. Hvordan det berører din bedrift, afhænger helt af de konkrete forhold på netop din ejendom. Dette bør afklares med en rådgiver, inden du går i gang.

  Lån og pant

  En jordfordeling kan få betydning for eventuelle lån og pant i ejendommen. Din jord kan blive mindre værd, mens der omvendt også er mulighed for, at din ejendom samlet set stiger i værdi. Det kan påvirke lånemulighederne og værdien af pantet. Du bør derfor altid sørge for, at dine långivere/panthavere informeres om en påtænkt jordfordeling – ikke mindst, hvis du ender med en mindre ejendom. Det kan i den forbindelse være, at der stilles krav om, at salgssummen helt eller delvist skal anvendes til at indfri lån i ejendommen. 

  Ved et mageskifte kan der blive stillet krav om, at eventuel gæld i ejendommen skal indfris, og der skal typisk indgås en særskilt aftale om belåning og pant m.v. i den nye ejendom. Ved et mageskifte er det derfor ligeledes vigtigt, at eventuelle långivere og panthavere inddrages i processen.

Vil du vide mere?