Procesinnovation 

Oprettet: 10-11-2016

Potentialer og udfordringer

Før du arbejder videre med dit optimeringsprojekt, bør du afdække de potentialer og udfordringer, din bedrift står overfor, så du sikrer, at det hænger sammen med strategien for din virksomhed. Det gør du bedst ved hjælp af et dynamisk strategiforløb.

Dynamisk Strategi

I et dynamisk strategiforløb kommer du igennem en række strategiske spørgsmål, som tilsammen giver dig et overblik over din virksomheds potentialer og udfordringer.

De strategiske spørgsmål er meget forskellige. De kommer dels fra en visionsafklaring, hvor du og din families ønsker til fremtiden tænkes ind i virksomhedens udviklingsplaner. Dels udspringer de strategiske spørgsmål af den eksterne analyse af omverdenen samt af den interne analyse. I den eksterne analyse sættes værktøjet Udvidet SWOT i spil. I den interne analyse anvendes også Udvidet SWOT samt værktøjerne Fraktilanalyse, Business Check og Ø90 Benchmarking.

Det anbefales, at arbejdet med benchmarking-værktøjerne og den udvidede SWOT indgår i et dynamisk strategiforløb. Når Dynamisk Strategis samlede værktøjskasse anvendes, sikres det, at dit optimeringsprojekt hænger 100 % sammen med strategien for din virksomhed.

Læs mere om Dynamisk Strategi.

Hvis du allerede har været igennem et strategiforløb, som har givet dig idéen til, hvordan du bedst optimerer din virksomhed, kan du gå til fasen ” Ny start”.

Afdækning af potentialer og udfordringer

I strategiforløbet vil du og din rådgiver have fokus på værktøjerne Fraktilanalyse, Business Check, Ø90 Benchmarking, Risikohjulet og Udvidet SWOT. Det anbefales, at I arbejder med værktøjerne i nævnte rækkefølge.

Driftsgrensanalysen er fundamentet for de tre værktøjer Fraktilanalyse, Business Check og Ø90 Benchmarking. Om du kan nøjes med en driftsgrensanalyse, afhænger helt af dine individuelle behov.

Hvis du er i en god gænge og ikke har de store udfordringer på din bedrift, giver Ø90 Benchmarking et tilstrækkeligt godt overblik over hele virksomheden og produktionen. Har du derimod udfordringer i produktionen, kan et Business Check sammen med Fraktilanalysen bedre hjælpe dig med at udpege de konkrete problemer.

Fraktilanalyse

Fraktilanalysen giver dig et hurtigt visuelt overblik over, hvordan din driftsgren klarer sig på en række udvalgte nøgletal sammenlignet med niveauet i andre landbrugsvirksomheder. Den viser dig, hvor din bedrift er konkurrencedygtig, hvor den klarer sig som gennemsnittet, og hvor forbedringspotentialet er stort.

Fraktilanalysen giver dig dermed en første temperaturmåling af økonomien i produktionen. Hvis du skal dybere ned i tallene, må du ty til et Business Check.

Find Fraktilanalysen for de forskellige driftsgrene.

Business Check

Et Business Check fokuserer også på produktionssiden af bedriften. Med et Business Check i hånden kan du sammenligne dine resultater med resultaterne på andre enkeltbedrifter. Der er nemlig en konkret landmand bag hver kolonne i Business Check-hæftet. Du kan også bestille et Business Check-regneark hos din rådgiver. Han kan vælge de enkeltbedrifter ud, som du får mest ud af at sammenligne dig med.

Et Business Check er bygget op omkring et bredt udvalg af nøgletal som f.eks. fremstillingspris. Det betyder, at du og din rådgiver kan komme helt ned i detaljerne, når I sammenligner produktionsresultaterne fra din bedrift med udvalgte enkeltbedrifter. Det giver jer et endnu tydeligere billede af, hvor der er udfordringer, så I kan lægge en handlingsplan for, hvor du skal sætte ind – både på kort og langt sigt.

Download Business Check-hæfterne (kræver abonnement på LandbrugsInfo)

Ø90 Benchmarking

I Ø90 Benchmarking sammenlignes dine resultater med en hel gruppe landmænds resultater. Sammenligningsgrundlaget kan være op til flere hundrede bedrifter på de største driftsgrene.

Den store fordel ved Ø90 Benchmarking er, at den giver et overordnet billede af hele økonomien på både virksomheds- og produktionsniveau. Udfordringen er, at nogle af problemerne kan skjule sig lidt i gennemsnitstallene. De reelle forskelle mellem bedrifterne bliver tydeligere, når man ser på enkeltbedrifter frem for gennemsnitstal.

Læs mere om Ø90 Benchmarking (kræver abonnement på LandbrugsInfo)

Fordele ved Business Check

  • Sammenligner landmandens resultater med resultaterne fra andre enkeltbedrifter
  • Gør det muligt at komme helt ned i detaljerne omkring produktionsøkonomien
  • Business Checks Fraktilanalyse giver et hurtigt overblik over bedriften på baggrund af en række udvalgte nøgletal.

 

Fordele ved Ø90 Benchmarking

  • Giver et stort sammenligningsgrundlag med landbrugsvirksomheder fra hele Danmark
  • Viser et overordnet billede af virksomheden og produktionen
  • Er en integreret del af regnskabet og laves samtidig med årsrapporten

 

Læs mere om Fraktilanalysen, Business Check og Ø90 Benchmarking på siden Benchmarking.

Udvidet SWOT

Med udgangspunkt i den udvidede SWOT kortlægger du din virksomheds stærke og svage sider, trusler og muligheder.

Analysen er mere omfattende end en almindelig SWOT, fordi den samtidig udpeger din virksomheds såkaldt ”sikre” usikkerheder, vigtige forandringer, bastioner, som skal forsvares, og områder, der skal aflæres.

Den samlede virksomhedsanalyse munder ud i en prioritering af dine Top 3-udfordringer og Top 3-potentialer.

Skabelon til Udvidet SWOT

Som forberedelse til arbejdet med den udvidede SWOT vil din rådgiver udarbejde en række spørgsmål til hver kasse i SWOT’en. Dermed sikres det, at I kommer omkring alle aspekter af din virksomhed.

Læs mere om, hvordan du og din rådgiver bedst arbejder med den udvidede SWOT.

Du vil muligvis skulle justere på den udvidede SWOT, når du har været igennem faserne ”Find potentialet”, ”Kend processerne”, ”Beskriv organisationen”, ”Lav budget og planlæg” samt ”Skaf finansiering”.

Risikohjulet

Dette værktøj er ikke en del af det dynamiske strategiforløb, men du og din rådgiver kan anvende det til at gøre din strategi mere robust.

Med Risikohjulet får du et helhedsorienteret overblik over alle de risici, du skal tackle som landmand og virksomhedsejer. Risikohjulet udpeger altså ikke alene risici i produktionen, men ser også nærmere på risikofaktorer i din omverden, finansieringssituation og afsætningspriser. Samtidig lægger Risikohjulet op til, at du også forholder dig til risici på det rent menneskelige plan. Har du f.eks. ikke fået skrevet testamente, og er du lidt oppe i årene, udgør det også en risiko.

Udover at hjælpe dig med at identificere dine risici, får Risikohjulet dig til at komme med et bud på, hvad de enkelte risici vil koste dig, hvor sandsynlige de er, og hvordan du vil håndtere dem, hvis de indtræffer. Det giver dig et overblik over din risikoevne og -villighed samt en pejling af, hvilke risici der kan forhindre, at du når dit overordnede strategiske mål. Dermed kan du også anvende Risikohjulet til at gøre din strategi mere robust.

Du finder skabelon til Risikohjul og -analyse på LandbrugsInfo. Klik på overskriften ”Risikohjul og analyse – skabelon”. (Kræver abonnement på LandbrugsInfo)

Læs mere om, hvordan du og din rådgiver bedst arbejder med Risikohjulet. (Kræver abonnement på LandbrugsInfo)

I hver ny fase af planteinnovationens værktøjskasse bygger du og din rådgiver oven på allerede opsamlet viden. I vil derfor igen og igen opleve, at I må tilbage og tilpasse de analyser og konklusioner, I er nået frem til i en anden fase. 

Værktøjskassen

Klik på en overskrift i figuren nedenfor for at gå til det ønskede værktøj.

Sidst bekræftet: 13-03-2017 Oprettet: 10-11-2016 Revideret: 10-11-2016

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
William Schaar Andersen

Afdelingsleder

Kristian Skov

Strategi & Vækst


Af samme forfatter

Sådan arbejder du og din rådgiver med den udvidede SWOT
Når du som landmand skal arbejde med den udvidede SWOT sammen med din rådgiver, anbefaler vi en bestemt proces. Med denne p...
23.08.19
Stor forskel på udgiften til mineraler på økologiske malkekvægbedrifter
Udgifter til indkøb af mineraler til økologiske malkekøer er stigende, og mellem bedrifter varierer udgiften fra 2 til 6 ør...
11.07.19
Aktuelt
Her kan du læse om ejerskifte, krisestyring og risikostyring.
16.02.18
Plenummøder giver dig plads til vigtige strategiske overvejelser
Som landmand skal du have tid til refleksion i løbet af et strategiforløb. Du skal have mulighed for at overveje, hvordan o...
30.06.17
Tænk højt og kickstart dit strategiforløb
Skal du i gang med et strategiforløb, eller overvejer du, om det kunne være noget for dig? Så er her nogle overvejelser, du...
29.06.17

Læs også