Natur og vandmiljø

Information omkring BNBO - vedrører BNBO mig?

Der er fuld gang i arbejdet fra kommunerne med at risikovurdere BNBO-arealerne rundt i hele landet. Du kan tjekke, om du har BNBO areal på dine marker.

Kommunerne har travlt med at risikovurdere de statslig udpegede Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Du kan selv tjekke, om du har arealer med et BNBO. Inden udgangen af 2022 er fristen sat for at indgå frivillige aftaler med vandværket/forsyningen, og dermed selv have indflydelse på, hvad der skal ske med jorden. 

miljoegis/grundvand finder du de udpegede BNBO arealer. Figuren nedenfor viser, hvordan siden ser ud. Under de grå bjælker i venstre side trykker du på ”Udpegede drikkevandsressourcer” og herunder vælger du ”Boringsnære beskyttelsesområder”. På kortet vil de udpegede områder komme frem som blå skraverede områder omkring en drikkevandsboring. Du kan zoome ind på dine marker og se, om der skulle være et areal. Arealerne er ofte små, så derfor skal du zoome et godt stykke ind, før de tydeligt ses.

Statslig grundvandskortlægning

Under samme bjælkemenu finder du også et korttema med indsatsområder, som er vedtaget. Der vil komme nogle sort- og rødskraverede områder for henholdsvis nitratfølsomme og sprøjtemiddelfølsomme arealer. Det er områder som kommunerne har vedtaget en indsatsplan for. Indsatsplanen beskriver, hvad der konkret skal gøres for at beskytte grundvandet i et indsatsområde. Planen beskriver også, hvem der er ansvarlig for at gennemføre de forskellige indsatser, og hvornår de skal gennemføres. 

På MiljøGis kan du også finde et lag med grundvandsdannelsen. Det lag kan du trykke til i den øverste hvide bjælke, hvor der står ”Se grundvandsdannelse”. Så kommer der områder tegnet med blå og røde streger, som henholdsvis er Områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) og Indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD (IOL). 

Hvis du vil vide, hvad et indsatsområde konkret betyder for dig og din jord, kan du kontakte din kommune og få en dialog med dem om planen. Du kan evt. også kontakte din landbrugsrådgiver og høre, om de kender til indsatserne. Du kan også tage kontakt til de andre berørte lodsejere og høre, om de er opmærksomme på de vedtagne planer og udpegninger, og eventuel bagefter få en fælles dialog med landbrugsrådgiver og kommunen. 

Hvis du ikke kommer ind på siden med udpegede drikkevandsressourcer via linket, så prøv i stedet at gå ind på MST - MiljøGIS og rul ned til beskrivelsen ”Grundvandsdannelse og kortlægning/ Statslig grundvandskortlægning” og vælg linket ”Statslig grundvandskortlægning”.

Vil du vide mere?

Støttet af