Planter

Nyt skema giver svar om din IPM indsats

Miljøstyrelsen har udviklet et online-skema om IPM, som via svar på forskellige spørgsmål giver en status på IPM-indsatsen på din bedrift. Skemaet skal udfyldes inden 31. marts 2021.

Ved seneste tillægsaftale til pesticidstrategi 2017-2021 blev der i forligskredsen vedtaget, at alle landbrugere skal udarbejde et IPM-skema, der giver en vurdering af anvendelse af IPM-principperne. Det medvirker til at opfylde EU’s rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider. Skemaets formål er at udbrede viden og gøre jordbrugeren opmærksom på anvendelse af IPM-principperne. 

I de kommende dage udsendes digitalt brev til landbrugere om udfyldelse af IPM-skema. Du udfylder skemaet online og får det sendt til din virksomheds e-Boks. Skemaet bliver IKKE indberettet eller kontrolleret, men skal kunne fremvises ved kontrol fra Landbrugsstyrelsen. Landbrugs- eller Miljøstyrelsen forholder sig ikke til besvarelsen, men alene til at skemaet er udfyldt. Der er hjemmel til bøde ved manglende fremvisning af udfyldt skema. Det er dog normal kutyme at nye regler der med kort varsel sættes i værk, i første omgang sanktioneres med påtale, men der er jo ingen garanti for at dette bliver praksis.

Skemaet udfyldes via miljøstyrelsens SJI-system.
Du logger ind med virksomhedens NemID. Der er ikke mulighed for at give fuldmagt til andre. Der kan ikke gives adgang til f.eks. planteavlskonsulent, som det er tilfældet ved sprøjtejournalindberetningen.  

Udfyld IPM-point skemaet selv 

Skemaet indeholder 14 spørgsmål. 8 af spørgsmålene besvares automatisk med data fra Fællesskema og fra sprøjtejournalindberetningen SJI. Seks spørgsmål skal du som landmand selv besvare med afkrydsning ud fra opstillede svarmuligheder. 

Da skema udfyldes automatisk og ved simple afkrydsnings-spørgsmål, og der samtidig ikke kan besvares forkert i skemaet, opfordrer vi alle landmænd til selv at udfylde skema. Det kan give mening at drøfte sit udfyldte skema med sin planteavlskonsulent i anden sammenhæng, da skema kan give et fingerpeg om udfordringer i dit markbrug. Det er der sund fornuft i. 

Skemaet vil maksimalt tage 15 minutter at udfylde. 
Skemaet kan først udfyldes, når Sprøjtejournalindberetning for 2019-2020 er indsendt. Skemaet skal udfyldes hvert år. 
Miljøstyrelsen har udarbejdet en video om udfyldelse af skema.

Hvilke landbrugere skal udfylde IPM-point skema? 

IPM-skema skal udfyldes af bedrifter med et dyrket areal på 10 ha eller derover og med jord i omdrift. Der er visse undtagelser for ikke at skulle indsende, f.eks. hvis man ikke anvender pesticider. Når du logger ind i skemaet, vil systemet selv kontrollere om du skal udfylde skemaet, eller er omfattet af undtagelserne. Skemaet kan ikke kontrollere om du er fritaget, fordi din bedrift er nyoprettet i denne eller forrige planperiode og dermed ikke indeholder data i SJI. 

De 14 spørgsmål omhandler IPM principperne 

De 14 spørgsmål omhandler forskellige aspekter af de 8 IPM principper. Spørgsmålene omhandler følgende vist i oversigtsform i tabel 1: 

Tabel 1. Oversigt over spørgsmål i skema og hvorledes spørgsmål besvares

Spørgsmålets karakter Besvares af landmand Udfyldes automatisk i skema med data fra fællesskema eller SJI
1. Sædskifte i forhold til at forebygge ukrudt og resistensrisiko x
2. Sædskifte og forebyggelse af græsukrudt x
3. Sædskifte og forebyggelse af sygdomme og skadedyr x
4. Fokus på sortsvalg i forhold til svampebekæmpelse X (4 svarmuligheder)
5. Spredning af skadevoldere mellem marker X (4 svarmuligheder)
6. Beskyttelse af nytteorganismer X (3 ja/nej spørgsmål)
7. Fokus på nedsættelse af behov for ukrudtsmidler X (3 ja/nej spørgsmål)
8. Ukrudtsmidlers belastning X
9. Svampemidlers belastning X
10. Insektmidlers belastning X
11. vækstreguleringsmidlers belastning X
12. Beslutning om bekæmpe skadevoldere X (4 svarmuligheder)
13. Ukrudtsmidler og resistensrisiko X
14. Opfølgning på sprøjtninger i marken X (4 svarmuligheder)

De 14 spørgsmål giver forskelligt antal point. Når du har udfyldt skemaet får du en oversigt over  karakter for de enkelte svar og det samlede IPM point for bedriften. Der kan maksimalt opnås 100 point. 

IPM-principperne er en del af godt landmandskab

Der er opstillet 8 IPM-principper. De omhandler:

  1. Forebyg problemer ved at vælge sundt sædskifte, sunde sorter og god dyrkningsteknik
  2. Kend skadevolderne, og søg råd hos rådgiverne
  3. Brug varslinger, prognoser og skadetærskler  
  4. Vælg ikke-kemiske metoder, der er effektive mod ukrudt og skadevoldere
  5. Vælg de bedste og mest skånsomme plantebeskyttelsesmidler
  6. Tilpas dosering efter problemet
  7. Vælg midlerne med omhu, så ukrudt og skadevoldere ikke udvikler resistens
  8. Vurdér, om sprøjtningerne har virker tilfredsstillende

Du kan læse meget mere om IPM i artiklen Integreret plantebeskyttelse – IPM, hvor du også finder pjecen: IPM – bæredygtige løsninger til planteproduktion. 

Vil du vide mere?

Støttet af