Herobillede

Kvæg

4 gode råd om smittebeskyttelse ved kørsel med kvæggylle

Med disse enkle forholdsregler kan landmænd og maskinstationer undgå at bringe smitte ind i kvægbesætningen i forbindelse med gylleudbringning.

Vær opmærksom på, at gylle kan indeholde sygdomsfremkaldende smitstoffer, der kan udgøre en risiko for besætningens dyr. Derfor er det vigtigt, at du tager nogle forholdsregler, så du undgår at bringe smitte ind i kvægbesætningen og ikke risikerer at sprede smitte rundt i besætningen. 

1. Fastlæg kørselsruter ved gyllekørsel

Start med at danne dig et overblik over hvilke kørselsruter, der benyttes i besætningen. Aftal med maskinstationen og/eller traktorføreren, hvilke ruter gyllevognen må køre. Undlad at bruge de samme kørselsveje, som fodervognen benytter og hold afstand til foderet. Der er ikke lang vej for smitten ind til foderbordet og dyrene via foderet eller hjulene på fodervognen. 

På nogle bedrifter er gylletanken placeret, så det ikke kan undgås, at gyllevognen må krydse fodervognenes rute. I så fald bør du have en plan for, hvordan du holder disse knudepunkter rene efter endt kørsel. 
Sørg desuden for at holde afstand til stalde og dyr under kørslen – det gælder også kalve, der går ude i hytter eller i kalvevogne. 

Den mest optimale rute kan betyde, at der skal køres nogle hundrede meter mere for hvert læs. Men det er besværet værd i forhold til de konsekvenser, det har at få sygdom ind i besætningen. 

2. Undgå spild ved gyllekørsel

Undgå spild ved påfyldning af gylle og under kørsel. Hvis man spilder gylle, er der risiko for, at andre køretøjer kører henover og spreder smitte rundt. Hvis uheldet alligevel er ude, så sørg for at have en procedure for, hvordan du vil håndtere spild. 

3. Stil krav til maskinstationen om rent udstyr ved gyllekørsel

Der er ikke kun risiko for at sprede smitte internt på ejendommen, men også mellem ejendomme via gylleforurenede køretøjer og udstyr. Landmanden bør derfor stille krav til maskinstationen om at komme med rent og desinficeret udstyr. 

Hvis gyllevognen efter brug vaskes og desinficeres på ejendommen, skal vaskepladsen være placeret et sted, hvor vaskevandet ikke kan ende i foderet eller i nærheden af dyr. Vær også opmærksom på, at aerosoler i form af små dråber, der opstår under vask, heller ikke må kunne drive ind over foder eller dyr, da de er en meget effektiv smittespreder. 

4. Oplys maskinstation om status ved offentligt tilsyn før gyllekørsel 

Hvis besætningen er underlagt offentligt tilsyn, fx hvis den er i salmonellaniveau 2 eller 3, gælder der særlige regler. Her skal håndtering af gylle foregå efter Fødevarestyrelsens anvisninger. Land-manden er forpligtet til at oplyse maskinstationen om sin status.

Vær kort sagt opmærksom på

  • Dan dig et overblik over ejendommen. Aftal hvilke kørselsruter, gyllevognen skal benytte. 
  • Hold afstand til stald og dyr. Det gælder også kalve, der går ude i hytter eller kalvevogne. 
  • Hold afstand til foder. Undgå de kørselsruter, fodervognen benytter. 
  • Undgå spild både ved påfyldning og under kørsel. Hav en procedure for, hvordan spild håndteres. 
  • Vask og desinficerer traktor/gyllevogn og andet udstyr efter brug. Stil krav om, at maskinstationen kommer med rent udstyr.  
  • Der er særlige krav til gyllehåndtering i besætninger, der er underlagt offentligt tilsyn. Blandt dem er besætninger i Salmonella niveau 2 og 3. Her skal håndtering af gylle foregå efter fødevarestyrelsens anvisning.

Vil du vide mere?

Støttet af