Regulering af ammoniakbelastningen af naturen

Jura, Natur og vandmiljø

Sæt viden om natur og naturforbedringer som mål for miljøledelsen med et Naturtjek

Med et Naturtjek bliver du guidet til at lave lige præcis den indsats, der giver allerstørst effekt for naturen og biodiversiteten på dit IE-brug.

For alle IE-brug er der krav om at det skal udarbejdes et miljøledelsessystem. Ifølge Miljøstyrelsen er det et ønske at landmænd med systemet gøres bekendte med de besparelser og miljøforbedringer, der kan hentes ved miljøledelse. Med miljøledelsen skal der bl.a. formuleres en miljøpolitik for bedriften, og der skal opstilles en handlingsplan med konkrete indsatsområder.

Miljøreguleringen stiller allerede rigtigt mange krav om begrænsninger af IE-brugenes emissioner og der er ofte allerede god viden og fokus på at reducere miljøbelastninger på bedriften bl.a. ved at optimere på ressourceanvendelse og reducere produktionen af affald mm.

Viden om natur og muligheden for at gøre en indsats for natur og biodiversitet er derimod ofte lidt overset og derfor er der også ofte en oplagt mulighed for at gøre en indsats på netop det område. Særligt da hensyn og indsatser for bæredygtig produktion, herunder natur og biodiversitet vejer stadig tungere både i national og international miljøpolitik, og der forventes et stigende pres for kunne synliggøre en aktiv indsats.

På SEGES bruger vi Naturtjek, et rådgivnings- og formidlingsværktøj, der synliggør naturværdierne og indsatsmulighederne på den enkelte bedrift. Konceptet er afprøvet på en række forskellige bedrifter og rullet ud til den lokale landbrugsrådgivning, hvor flere konsulenter er blevet uddannede naturtjekrådgivere.  

Læs mere og find din lokale naturtjek rådgiver 

Det er vores oplevelse at de deltagende landmænd er blevet positivt overraskede over, hvilke værdier de har, og hvor enkelt det kan være at gøre en positiv forskel.

Erfaringer fra landmænd, der har fået lavet naturtjek

Jeg var meget spændt på at få lavet et Naturtjek, da vi har rigtig god dyrkningsjord og meget få naturarealer på vores ejendom. Jeg blev meget positivt overrasket over Naturtjekket, da det har fokus på arealerne uden for dyrkningsfladen. Vi er allerede i dialog med kommunen om et par mulige projekter.
Jens Gammelgaard, Gammelgaard Agro

 

Sæt naturen som indsatsområde for miljøpolitikken

At få viden om naturen på bedriften kan være et indsatsområde i handlingsplanen for bedriftens miljøpolitik, og at få et Naturtjek kan være både midlet og målet. 

Det er hensigten at Naturtjek skal indarbejdes i udviklingen af et naturkapitalindeks og danne grundlag for vurderingen af bedriftens bæredygtighed. Et naturkapitalindeks vil gøre det muligt at kvantificere værdien af naturen og biodiversiteten på bedriften. Biodiversitet er en af indikatorerne for bæredygtighed og med et Naturtjek får du indsigt i de virkemidler, der kan bringes i spil på netop på din bedrift for at gøre en indsats for biodiversiteten.

Systemer til miljøledelse

Miljøstyrelsen har fået udviklet to systemer, der frit kan anvendes til at implementere miljøledelse på bedriften. Dels et mini miljøledelsessystem som sikrer, at husdyrbruget nemt kan overholde kravene efter lovgivningen, og at der kan fremlægges dokumentation herfor. Dels et mere omfattende miljøledelsessystem med en række bilag, som kan bruges efter behov.

Kigger man lidt nærmere i materialet, er der allerede et forslag om at få lavet naturplaner som en del af handleplanen. Udarbejdelsen af naturplaner er imidlertid en forældet tilskudsordning og er heller ikke baseret på nyeste viden om natur- og biodiversitetsfremmende tiltag. Naturtjek er et rigtigt godt alternativ.

Læs mere om miljøledelse på miljøstyrelsens hjemmeside.

Forfattere: Specialkonsulent Winnie Heltborg og seniorkonsulent Lisbeth Gliese Jensen, SEGES Innovation

Vil du vide mere?

Støttet af