Nærbillede af et kornaks mod solen i horisonten

Økonomi og ledelse, Økologi, Grise, Kvæg, Planter

Ny udgave: Her er de 29 mest effektive klimavirkemidler til landbruget

Udviklingen går stærkt på klimaområdet. I april 2023 udgav SEGES Innovation en fyldig klimavirkemiddelrapport, som identificerede de 29 mest effektive klimavirkemidler til at få landbruget i mål i forhold til 2030-klimareduktionsmålet. Den er nu opdateret, og du kan hente den nyeste udgave her.

Nyhed

16. maj 2023

 Opdateret 13. oktober 2023

Udviklingen går stærkt på klimaområdet. I april 2023 udgav SEGES Innovation en fyldig klimavirkemiddelrapport, som identificerede de 29 mest effektive klimavirkemidler til at få landbruget i mål i forhold til 2030-klimareduktionsmålet.  I september 2023 er rapporten udkommet i en 2. udgave, hvor SEGES Innovations mange eksperter inden for planter, husdyr, økonomi og klima har opdateret den ud fra nyeste viden og klimaberegningsmodeller. Rapporten kan gratis downloades her fra siden. 

Formålet med rapporten er at tilvejebringe et grundigt, fagligt og dokumenteret vidensgrundlag for den grønne omstilling af landbrugssektoren.
Klimavirkemiddelrapporten fra SEGES Innovation viser, at dansk landbrug kan reducere drivhusgasudledningen med 6,9 – 9,8 mio. tons CO2-e frem til 2030 med 29 virkemidler, forudsat at de alle færdigudvikles, implementeres og skaleres. Dermed kan landbruget lykkes med at nå i mål i forhold til Landbrugsaftalens reduktionskrav på 7,75 mio. tons CO2-e i 2030

”Vores nye klimavirkemiddelrapport bygger på SEGES Innovations store domæneviden efter over 50 år som katalysator for udvikling i landbruget. Den giver et prioriteret overblik over, hvor stort et potentiale, der er i de enkelte virkemidler og hvor langt de enkelte klimavirkemidler er i forhold til udvikling og implementering af dem. Det kan landmænd anvende i praksis, når de skal prioritere deres klimainvesteringer, ligesom forskere og virksomheder kan anvende den viden til at prioritere, udviklings- og innovationsindsatser”, siger Lisbeth Henricksen, direktør for Innovation i SEGES Innovation. 

SEGES Innovation har også beregnet, at landmændenes direkte investerings- og implementeringsomkostninger i forbindelse med klimavirkemidlerne er mellem 1.5-3 mia. kr. om året.  Hvis de tilsigtede CO2-reduktioner fra klimavirkemidlerne skal nås, kræver det derudover målrettede investeringer i innovation og videreudvikling af klimavirkemidlerne. Det vil koste knap 230 mio. kr. årligt at innovere på eksisterende virkemidler, og yderligere 30 mio. kr. årligt at udvikle nye virkemidler.

Her er listen over de 29 mest interessante klimavirkemidler

Klimavirkemidler i marken:

 1. Udtagning af kulstofrige lavbundsjorde
 2. Skovrejsning
 3. Nitrifikationshæmmere
 4. Klimaoptimeret gødningsanvendelse
 5. Biokul (Biochar) og pyrolyse
 6. Øget kulstoflagring i jord 
 7. Dyrkning af græsprotein
 8. Omlægning til økologi
 9. Produktivitet i marken
 10. Produktionsgrundlagsændringer frem til 2030: Mark

Klimavirkemidler til kvægområdet:

 1. Gylleforsuring i kvægstald
 2. Drænet fast gulv med gødningsskrabere
 3. Foderadditiver til reduktion af enterisk metan
 4. Fedt i foderet til reduktion af enterisk metan
 5. Avl 
 6. Opfangning og omsætning af metan i kvægstalde
 7. Produktionsgrundlagsændringer frem til 2030: Kvæg

Klimavirkemidler til griseområdet:

 1. Gylleforsuring i grisestald
 2. Hyppig gylleudslusning
 3. Linespilsanlæg
 4. Gyllekøling
 5. Klimaoptimeret grisefoder og udvikling i produktivitet
 6. Biogas
 7. Forsuring i gylletanke
 8. Fakkelafbrænding af metan fra gylletanke
 9. Biologisk oxidering af metan fra gylletanke
 10. Produktionsgrundlagsændringer frem til 2030: Gris

Klimavirkemidler til fjerkræområdet:

 1. Varmeveksler til fjerkræstalde
 2. Gødningsbånd

Hvad er forskellen på et klimakatalog og en klimarapport?

Når vi i SEGES Innovation kalder vores nye klimavirkemiddelrapport for en rapport og ikke et klimavirkemiddelkatalog, så er det fordi klimavirkemidlerne er sammentænkt på tværs, og ikke bare er en samling, et klimakatalog, af uafhængige virkemidler.

Vil du vide mere?