Nærbillede af et kornaks mod solen i horisonten

Økonomi og ledelse, Økologi, Grise, Kvæg, Planter

Her er de 30 mest effektive klimavirkemidler til landbruget

SEGES Innovation har i en ny rapport identificeret 30 forskellige klimavirkemidler, som kan få landbruget i mål i forhold til 2030 klimareduktionsmålet i Landbrugsaftalen. Rapporten er udarbejdet af mere end 25 eksperter inden for planter, husdyr, økonomi og klima.

Formålet med rapporten er at tilvejebringe et grundigt, fagligt og dokumenteret vidensgrundlag for den grønne omstilling af landbrugssektoren.
Beregninger i en ny klimavirkemiddelrapport fra SEGES Innovation viser, at dansk landbrug kan reducere drivhusgasudledningen med 6,7 – 9,3 mio. tons CO2-e frem til 2030 med 30 virkemidler, forudsat at de alle færdigudvikles, implementeres og skaleres. Dermed kan landbruget som helhed lykkes med at nå i mål i forhold til Landbrugsaftalens reduktionskrav på 7,4 mio. tons CO2-e i 2030. 

”Vores nye klimavirkemiddelrapport bygger på SEGES Innovations store domæneviden efter over 50 år som katalysator for udvikling i landbruget. Den giver et prioriteret overblik over, hvor stort et potentiale, der er i de enkelte virkemidler og hvor langt de enkelte klimavirkemidler er i forhold til udvikling og implementering af dem. Det kan landmænd anvende i praksis, når de skal prioritere deres klimainvesteringer, ligesom forskere og virksomheder kan anvende den viden til at prioritere, udviklings- og innovationsindsatser”, siger Lisbeth Henricksen, direktør for Innovation i SEGES Innovation. 

SEGES Innovation har også beregnet, at landmændenes direkte investerings- og implementeringsomkostninger i forbindelse med klimavirkemidlerne er mellem 1.5-3 mia. kr. om året.  Hvis de tilsigtede CO2-reduktioner fra klimavirkemidlerne skal nås, kræver det derudover målrettede investeringer i innovation og videreudvikling af klimavirkemidlerne. Det vil koste knap 230 mio. kr. årligt at innovere på eksisterende virkemidler, og yderligere 30 mio. kr. årligt at udvikle nye virkemidler.

Her er listen over de 30 mest interessante klimavirkemidler

Klimavirkemidler i marken:

 1. Udtagning af kulstofrige lavbundsjorde
 2. Skovrejsning
 3. Nitrifikationshæmmere
 4. Klimaoptimeret gødningsanvendelse
 5. Biokul (Biochar) og pyrolyse
 6. Øget kulstoflagring i jord 
 7. Dyrkning af græsprotein
 8. Omlægning til økologi
 9. Produktivitet i marken

Klimavirkemidler til kvægområdet:

 1. Gylleforsuring i kvægstald
 2. Drænet fast gulv med gødningsskrabere
 3. Foderadditiver til reduktion af enterisk metan
 4. Fedt i foderet til reduktion af enterisk metan
 5. Avl 
 6. Opfangning og omsætning af metan i kvægstalde

Klimavirkemidler til griseområdet:

 1. Gylleforsuring i grisestald
 2. Hyppig gylleudslusning
 3. Linespilsanlæg
 4. Gyllekøling
 5. Klimaoptimeret grisefoder og udvikling i produktivitet
 6. Synergi, hyppig udslusning/linespil og lagerbehandling
 7. Biogas
 8. Forsuring i gylletanke
 9. Fakkelafbrænding af metan fra gylletanke
 10. Biologisk oxidering af metan fra gylletanke 
 11. Gødningsbånd
 12. Varmeveksler til fjerkræstalde
 13. Produktionsgrundlagsændringer frem til 2030: Mark
 14. Produktionsgrundlagsændringer frem til 2030: Kvæg
 15. Produktionsgrundlagsændringer frem til 2030: Gris

Vil du vide mere?