Natur og vandmiljø, Planter

Aftale- og deklarationstekster til brug ved indgåelse af frivillige BNBO-aftaler

Der er udarbejdet skabeloner til aftale- og deklarationstekster på arealer, hvor der ikke må bruges pesticider for at beskytte grundvandet. Skabelonerne kan bruges, når landmand og lodsejere skal indgå en fælles aftale.

Få hjælp til processen med at indgå frivillige aftaler i BNBO

Som hjælp til at lette processen har SEGES Innovation i samarbejde med Danske Vandværker og DANVA udarbejdet skabeloner til aftale- og deklarationstekster. Teksterne kan bruges til at sikre, at der indgås en fair aftale for alle partnerne.

I aftaleteksterne finder du eksempler på forhold, som du skal huske at få med, når erstatningen skal beregnes. Det er for eksempel dårligere arrondering, mistet harmoniareal, effekt på den produktionsmæssige sammenhæng og udfordringer med at bekæmpe invasive arter. Dog er listen ikke udtømmende, og det er vigtigt at huske, at erstatningen skal ske på en konkret og individuel vurdering. 

Deklarationsteksterne bliver tinglyst til ejendommen og indeholder bestemmelserne for rådighedsindskrænkningerne og eventuelle bodstørrelse. 

Der er to aftaletekster og to deklarationstekster alt efter om BNBO ligger inden eller udenfor kommunens indsatsplan og om forbuddet gælder pesticider eller pesticider og reduceret kvælstoftilførsel. 

Se aftaletekster og deklarationstekster

Aftaletekst 1: Frivillig aftale udenfor indsatsplan
Aftaletekst 2: Frivillig aftale indenfor indsatsplan
Deklaration 1: Rådighedsindskrænkning ingen brug af pesticider
Deklaration 2: Rådighedsindskrænkning ingen pesticider og reduceret kvælstof

Hvis du ved, du har en vandværksboring på din jord, og endnu ikke har hørt fra vandforsyningen, så er det en god idé at tage kontakt og få det første møde. Bagefter kan du enten tage kontakt til din landbrugsråd-giver eller til nabolandmænd og drøfte, hvilke muligheder der er. Du kan finde inspiration i Virkemiddelkataloget til alternative driftsformer uden brug af pesticider.

Sagkyndig bistand til lodsejer

Når vandværk og lodsejer indgår en frivillig aftale, er der praksis for, at der udbetales et beløb til dækning af udgifter til sagkyndig bistand til lodsejer. Den faglige bistand kan fx ydes af advokat, landinspektør, revisor, landbrugsrådgiver eller andre. 

Lodsejer kan et have behov for at gøre brug af bistanden for at afklare forskellige forhold i forbindelse med indgåelse af den frivillige aftale.  

Størrelsen af den sagkyndige bistand fastsættes skønsmæssigt, og afhænger af hvor kompleks den enkelte sag er.  

Men hvornår er en sag kompleks?  Det kan eksempelvis være, hvis der er flere forhold, der skal tages stilling til i forbindelse med aftaleindgåelsen. Dette kan eksempelvis være, hvis et BNBO helt eller delvist omfatter lodsejers bygninger til opbevaring af kemikalier, vaskeplads, køreareal til og fra mark.
Beløbets størrelse bør svare til ekspropriationspraksis i lignende type af sager. 

I ekspropriationsloven står blot, at der skal tildeles en ”passende godtgørelse”.  
Godtgørelsen dækker ikke nødvendigvis hele omkostningen til faglig bistand, idet den fastsættes skønsmæssigt af ekspropriationskommissionen.  

Da alle sager er forskellige, kan der ikke fastsættes egentlige vejledende satser.  

Ud fra de sager vi har kendskab til, kan følgende ”grove” retningslinjer bruges, men de konkrete forhold bør altid indgå i fastsættelsen af beløbet:   
I ekspropriationssager, hvor kompleksiteten er begrænset ligger beløbet for sagkyndig bistand typisk mellem 5.000 – 25.000 kr. I mere komplekse sager er beløbet ofte i den høje ende og over 25.000 kr., herudover kan beløbet i større sager eller mere komplekse sager væsentligt overstige de 25.000 kr.

Du kan dykke ned i materialet på denne temaside om grundvand. Her kan du bl.a. læse om processen med at indgå en BNBO-aftale, og om de juridiske og økonomiske principper bag at fastsætte en erstatning ved grund-vandsbeskyttelse. Du kan også læse omkring samarbejdet mellem SEGES Innovation og Skanderborg Kommune, hvor der er udarbejdet tekster som skal hjælpe lodsejere der er berørte af rådighedsindskrænkninger om pesticidfri arealanvendelse.

Vil du vide mere?

Støttet af